Меню
Головна
 
Головна arrow Економіка arrow Оцінка вартості підприємства
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Інвестиції в акції

Інвестиції в акції є фінансовими інвестиціями. Доходними вважаються такі вкладення в акції, які здатні забезпечити дохід вище середньоринкового. Однак і ризики також досить високі.

Будучи власником (власником) цінного папера, інвестор може розраховувати на отримання дивіденду але акціях, тобто поточні виплати по цінної папері. Чинниками, визначальними розмір дивіденду, є: величина чистого прибутку та методи її розподілу, умови виплати дивіденду.

Після реалізації акції її власник може отримати другу складову сукупного доходу - приріст курсової вартості. Кількісно це позначається як дохід, що дорівнює різниці між ціною покупки (Іо) і ціною продажу (Із1).

Таким чином, дохід від володіння акціями інвестором

(13.11)

Поточна вартість доходу (вартість акцій) (формула 13.12) при прогнозуванні отримання дивідендів (Dk) протягом певної кількості періодів і ринкової ціни акцій (Із1) по закінченні цих періодів:

(13.12)

Чиста поточна вартість доходу володіння акціями (формула 13.13) при прогнозуванні отримання дивідендів (Dk) протягом певної кількості періодів і ринкової ціни акцій (Із1) по закінченні цих періодів з урахуванням ціни і витрат на придбання (Іо):

(13.13)

де Dk - дивіденди k-го року; i - необхідна норма прибутковості з урахуванням інфляції; Іо - ціна покупки і витрати на придбання; З1 - прогнозна ринкова ціна акцій через п періодів; п - величина (горизонт) прогнозного періоду.

Прибутковість акцій

Визначається їх вартістю і величиною виплачуваних дивідендів за підсумками діяльності акціонерного товариства за рік, іноді півріччя або квартал.

Поточну дохідність (Дх), тобто без обліку реалізації акції, розраховують як відношення поточної вартості очікуваного дивіденду до ціни придбання акції:

(13.14)

Кінцеву прибутковістьгк), тобто з урахуванням очікуваних дивідендів і прогнозної ринкової ціни реалізації акції, розраховують як відношення поточної вартості отриманого дивіденду і прогнозної ринкової ціни акцій до ціни придбання акції (витрат на придбання):

Таким чином, основні фактори, що впливають на прибутковість акцій:

o величина чистого прибутку, в тому числі розмір дивідендних виплат;

o коливання ринкових цін;

o рівень інфляції;

o податковий клімат;

o доступність фондового ринку, в тому числі вільний рух капіталу.

Так визначається ефективність, що припадає на одну грошову одиницю вкладених коштів.

Приклад. Визначте поточну вартість 1 акції номіналом 200 руб. з очікуваною виплатою дивіденду 12% і очікуваним щорічним приростом вартості акцій 4% по відношенню до номіналу, від початкової ринкової ціни через 5 років при необхідній нормі прибутковості з урахуванням інфляції i = 8% ціною придбання Іо = 19 800 руб.

1. Визначається прогнозна ринкова ціна акцій через 5 років:

2. Визначається поточна вартість акції:

3. Прибутковість повна:

Таким чином, поточна вартість акції 118,75 руб., кінцева прибутковість: 59,97%.

Оцінка вартості пакета акцій акціонерного товариства

При оцінці вартості пакета акцій вивчаються усі фінансові результати роботи компанії за кілька попередніх років, прогнозуються можливі результати майбутніх періодів і на основі цього аналізу та оціночного підходу (витратний, дохідний) або оцінки вартості акцій на фондовому ринку (порівняльний) визначається вартість усього 100% -го пакету акцій:

o методом ринку капіталу;

o методом угод;

o методом чистих активів;

o методом дисконтованого грошового потоку;

o методом прямої капіталізації.

Якщо потрібно оцінити пакет акцій підприємства, не що складається з 100%-го кількості акцій, що перебувають в обігу, вводяться поправки, що враховують зміну інвестиційної привабливості та вартості акцій, що залежать від кількості акцій.

На вартість пакета акцій у великій мірі впливають фактори:

1) управлінські можливості пакета акцій (ступінь контролю);

2) ліквідність;

3) размещенность на фондовому ринку.

Управлінські можливості контрольного пакета

акцій:

o внесення змін в статутні документи акціонерного товариства;

o вибір Ради Директорів і призначення генерального директора (президента) АТ;

o затвердження стратегії та узгодження політики акціонерного товариства.

Ці управлінські можливості дають можливість власнику:

o визначати правила розподілу прибутку;

o контролювати фінансові потоки і отримувати додатковий прибуток;

o погоджувати оптимізацію активів АТ для підвищення вартості компанії;

o отримувати інші переваги і вигоди.

Чим більше кількість акцій, тим вище у їх власника, можливість впливати на діяльність компанії.

На ступінь ліквідності акцій прямо пропорційно впливає їх прибутковість.

Ліквідність акцій, крім інвестиційних якостей залежить від обсягу контролю та управлінських можливостей цінних паперів. Сукупність інвестиційних якостей і управлінських можливостей акцій визначає їх інвестиційну привабливість і прямо впливає на їх ліквідність. Інвестиційна привабливість акцій, заснована на економічному стані емітента, фінансово-господарської діяльності, включає його ділову репутацію (гудвіл). По акціях, розміщених на фондовій біржі, основою визначення знижки (премії) за ліквідність можуть бути ринкова вартість, швидкість і рівень витрат реалізації порівнянних пакетів. Щодо акцій, не розміщених на фондовій біржі, визначення ліквідності, знижок і премій за ліквідність здійснюється експертами. І за котируваних, і за некотируемым на біржі акцій контрольні пакети акцій більш ліквідні.

Размещенность на фондовому ринку. Пакет акцій закритого акціонерного товариства цінується нижче пакета акцій відкритого акціонерного товариства із-за додаткових труднощів при переході акцій у власність нових акціонерів.

В загальному вигляді оцінка пакета акцій компанії, повна ринкова вартість якої попередньо визначена, здійснюється таким чином:

1) визначається вартість пакета акцій компанії (PVпак ) пропорційно вартості 100% звичайних акцій компанії:

(13.15)

де PV - ринкова вартість компанії, визначена будь-яким методом оцінки бізнесу; d = Nпак/Nобр - співвідношення кількості акцій оцінюваного пакета (оцінюваної частки) і загальної кількості обертаються звичайних акцій компанії; Nобр - число акцій підприємства, що перебувають в обігу; Nпак - кількість акцій в оцінюваному пакеті;

2) вартість пакета акцій компанії (PVnaK) коригується на ступінь контролю над компанією, яку здатне дати пакет акцій розміром d. Для цього вводяться поправки на контроль:

3) вводиться коригування вартості пакета акцій (PVпак) компанії в залежності від ступеня ліквідності:

4) якщо акції оцінюваної компанії не розміщені на фондовому ринку, здійснюється коригування вартості пакета (PV ) на неразмещенность акцій на фондовому ринку:

Таким чином, вартість пакета акцій АТ коригується в залежності від його величини, обсягу наданих прав, ліквідності і размещенности на фондовому ринку.

В залежності від величини пакету акцій АТ та умов оцінки може проводитися визначення вартості:

o міноритарного пакета або одиничної акції на основі даних про вартість 100%-го пакету акцій (зверху вниз);

o контрольного або 100%-го пакету акцій на основі даних про вартість міноритарного пакета або одиничної акції (знизу вгору);

o пакета акцій, сумірного з пакетом акцій, вартість якого відома (по горизонталі).

Визначення вартості міноритарного пакету акцій компанії. Для цього повинна бути відома повна вартість АТ. Ця вартість коригується на зниження управлінських можливостей і ліквідності пакета акцій. Якщо акції АКЦІОНЕРНОГО товариства не розміщені на фондовому ринку, наприклад ЗАТ, то вводиться коригування на неразмещенность пакета акцій.

Тоді:

1) визначається вартість підприємства та її відповідність 100%-го пакету акцій;

2) визначається частка (d) і вартість оцінюваного пакета:

(13.16)

3) проводиться коригування (зниження) вартості пакета на ступінь контролю:

(13.17)

Виходить вартість міноритарного пакету акцій, що не дає контролю над підприємством. Якщо міноритарні (невеликі) неліквідні пакети акцій і не розміщені на фондовому ринку, то здійснюються коригування (знижки) величини вартості акцій на зниження ліквідності і неразмещенность акцій на фондовому ринку;

4) знижується знижка вартість пакета акцій на недостатню ліквідність пакета акцій:

(13.18)

де ;

5) якщо акції не розміщені на фондовому ринку, то вводитися знижка, що враховує неразмещенность акцій компанії на фондовому ринку. Тоді

,(13.19)

де kнеразм = 0,10 - 0,15.

Для визначення вартості контрольного (або 100%) пакета акцій повинна бути відома вартість міноритарного пакета або одиничної акцій АТ. Тоді на підставі відомої вартості однієї акції або вільно реалізується міноритарного пакету акцій (РКмрп), що не дає контролю над підприємством:

1) визначається вартість оцінюваного пакета:

2) вводиться премія за контроль:

(13.21)

де kпр. контр = 0,30 - 0,40.

Виходить вартість пакета акцій підприємства за умови отримання контролю над АТ;

3) вводиться премія на ступінь ліквідності:

(13.22)

де kлік = 0,25 - 0,30.

Виходить повну вартість пакета акцій компанії (з урахуванням контролю та ліквідності).

Для визначення вартості пакета акцій, сумірного з пакетом акцій, вартість якого відома (PVcn), розраховується пропорційна частка оцінюваного пакета акцій у вартості компанії:

Якщо величина пакетів дещо менше 100%, але без втрати контролю, вартість пакету акцій компанії не коригується.

Якщо необхідно оцінити вартість міноритарного (невеликого) пакета акцій на підставі відомої вартості однієї акції або міноритарного пакету іншого об'єму, то вартість оцінюваного пакета акцій також не коригується, так як ступінь контролю, зниження ліквідності або неразмещенность акцій на фондовому ринку вже враховані у вартості однієї акції або міноритарного пакету іншого об'єму.

Таким чином, вартість пакета акцій можна визначати:

1) зверху вниз, коли від вартості повного пакета визначається вартість міноритарного пакета або одиничної акції:

2) знизу вгору, коли від вартості міноритарного пакета або одиничної акції визначається вартість повного або контрольного:

3) по горизонталі, коли визначається вартість однакових за обсягом пакетів і не потрібно вводити поправки:

При цьому склалася практика використання поправок: зверху вниз - використовується права частина інтервалу поправок, знизу вгору - ліва.

Поправки, що враховують ступінь контролю над компанією, яку здатний дати міноритарний пакет акцій, можна розрахувати:

(13.23)

де премія за контроль = 30 - 40% (емпіричні дані).

Знижки або премії в розрахунках можуть додаються відніманням (додатком) емпіричних коефіцієнтів на етапі коригувань за обсягом контролю, частці володіння, ступеня ліквідності. На підставі даних матеріалів семінару інституту економічного розвитку Світового банку "Основи аналізу та оцінки бізнесу" (М., 1994) та інших видань складена табл. 13.1 параметрів поправок контрольного та неконтрольного пакетів акцій.

Таблиця 13.1

Параметри поправок контрольного та неконтрольного пакетів акцій

Основні

параметри

Контрольний

пакет

Неконтрольний пакет

Величина коригування вартості (премія або знижка, %)

Обсяг контролю

Повний контроль (абсолютний)

3/4 контролю

1/2 контролю

Блокування

Елементи

управління

+100

+75

+50

+25

Від 75 до 5

Частка володіння, %

100

75% + 1 акція

50% + 1 акція

25% + 1 акція

10

2

менше 2

+100

+75

+50

+25

+10

+2

Від 98 до 25

Ступінь ліквідності, %

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

від менш 10 дго

+100

+90

+80

+70

+60

+50

-60

-70

-80

-90

від -90 до -100%

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Дивідендна політика і ціна акцій підприємства
Ринок інвестиційних ресурсів
Акції та їх оцінка: дивідендні моделі та моделі залишкового доходу
Акції і їх прибутковість
Дивідендна політика і ціна акцій підприємства
Аналіз ефективності (прибутковості) діяльності компанії
Оцінка ринкової вартості пакета звичайних акцій ЗАТ "XXX"
Оцінка вартості акцій
ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ З АКЦІЯМИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси