Меню
Головна
 
Головна arrow Бухгалтерський облік і аудит arrow Бухгалтерська (фінансова) звітність
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Вимоги, що пред'являються до достовірності звітності

При розробці організацією самостійно таблиць для пояснень до бухгалтерського балансу і звіту про прибутки та збитки на основі прикладів їх оформлення, наведених у додатку до наказу Мінфіну РФ від 2.07.2010 р. № 66н, повинні дотримуватися загальні вимоги до фінансової звітності (повнота, суттєвість, нейтральність, порівнянність, зіставність та ін.).

У фінансову звітність мають включатися дані, необхідні для формування достовірного і повного уявлення про фінансовий стан організації, фінансові результати її діяльності та зміни в її фінансовому становищі. Якщо виявляється недостатність даних для формування повного уявлення про фінансовий стан організації, фінансові результати її діяльності та зміни в її фінансовому становищі, то в бухгалтерську звітність організація включає відповідні додаткові показники і пояснення. При цьому повинна бути забезпечена нейтральність інформації, що міститься у фінансовій звітності, тобто виключено одностороннє задоволення інтересів одних груп зацікавлених користувачів фінансової звітності перед іншими. Якщо за допомогою відбору або форму подання інформація впливає на рішення та оцінки користувачів з метою досягнення визначених результатів, інформація не є нейтральною.

Дані фінансової звітності організації повинні включати показники діяльності всіх філій, представництв та інших підрозділів (включаючи виділені на окремі баланси).

Показники про окремих активах, зобов'язання, доходи, витрати і господарських операціях, а також складових капіталу повинні наводитися у фінансовій звітності окремо в разі їх суттєвості і якщо без знання про них зацікавленими користувачами неможлива оцінка фінансового положення організації або фінансових результатів її діяльності.

Кожен суттєвий показник повинен представлятися у фінансовій звітності окремо. Несуттєві суми аналогічного характеру або призначення можуть об'єднуватися і не представлятися окремо.

Показник вважається істотним, якщо його нерозкриття може вплинути на економічні рішення зацікавлених користувачів, прийняті на основі звітної інформації. Рішення організацією питання, чи є даний показник істотно, залежить від оцінки показника, його характеру, конкретних обставин виникнення.

Як мінімум організація повинна розкрити у фінансовій звітності дані по групам статей, включених в бухгалтерський баланс, і статей, включених у звіт про прибутки та збитки, відповідно до вимог ПБО 4/99 "Бухгалтерська звітність організації".

Розшифровка відповідних показників груп статей бухгалтерського балансу або статей звіту про прибутки і збитки з урахуванням розміру та характеристики даних, включених у групу статей бухгалтерського балансу або статті звіту про прибутки та збитки, може приводитися організацією безпосередньо у вищевказаних формах (як "у тому числі" або "з них" до відповідних груп статей або статей) або в поясненнях до бухгалтерського балансу і звіту про прибутки і збитки. При цьому слід мати на увазі, що істотною визнається сума, ставлення якої до загального підсумку відповідних даних за звітний рік становить не менше 5%. Організація може прийняти рішення про застосування для цілей відображення у фінансовій звітності суттєвої інформації критерію, відмінного від вищезгаданого.

Організація при складанні бухгалтерського балансу, звіту про прибутки і збитки та пояснень до них повинна дотримуватися прийнятих нею в установленому порядку змісту та форм фінансової звітності від одного звітного року до іншого.

По кожному числовому показнику фінансової звітності, крім звіту, що складається новоствореної організацією за перший звітний період, повинні бути наведені дані за три роки - звітний і по двох передує звітному. При цьому організацією повинна бути забезпечена порівнянність даних за всі періоди згідно ПБУ 1/2008 "Облікова політика організації", законодавчих та інших нормативних актів, з урахуванням виробленої реорганізації та ін.

Якщо дані за період, що передує звітному, непорівнянні з даними за звітний період, то перші з названих даних підлягають коректуванню виходячи з правил, встановлених нормативними актами з бухгалтерського обліку. Кожна істотне коректування повинна бути розкрита в поясненнях до бухгалтерського балансу і звіту про прибутки і збитки разом із зазначенням причин, викликали цю коригування.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Склад, зміст і основні вимоги, що пред'являються до бухгалтерської (фінансової) звітності
Технічні нормативні правові акти, їх види. Вимоги, що пред'являються до технічних нормативним правовим актам
Поняття цінних паперів та вимоги до них
Кадри органів і установ прокуратури. Вимоги, що пред'являються до осіб, що призначаються на посаду прокурора
ІНШІ СТАНДАРТИ І ПОНЯТТЯ ТРАНСФОРМАЦІЇ РОСІЙСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ У ЗВІТНІСТЬ, СКЛАДЕНУ ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ МСФЗ
Вимоги, що пред'являються до відносин "по горизонталі"
Система переважних чисел і вимоги, що пред'являються до рядів переважних чисел
МСФО (IAS) 34 "Проміжна фінансова звітність"
Склад та вимоги до зведеної (консолідованої) бухгалтерської звітності, правила її складання та подання
Загальні вимоги безпеки, що пред'являються до конструкції технологічного обладнання
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси