Меню
Головна
 
Головна arrow Психологія arrow Психологія та педагогіка
Наступна >

Короткий курс лекцій з дисципліни
«Психологія і педагогіка»
Лекція I. ПсихологіяТеоретико-методологічні основи психологіїЛекція 1. Характеристика психології як науки. Об'єкт і предмет психології Психологія: розуміння, система психологічного знання Психологія в системі наукового знання Психіка людини Діяльність і свідомість. Формування вищих психічних функцій людини Форми існування і проявів психіки людини Розуміння і витоки психіки групи Структура психіки групиЛекція 2. Психіка і мозок Будова нервової системи Будову кори головного мозку Вертикальні структури головного мозку Функціональні структури головного мозку Стану нервової системи Закони функціонування вищої нервової діяльності Рефлекси головного мозку Основні загальні типи вищої нервової діяльності Специфічні типи вищої нервової діяльності Функціональна асиметрія головного мозку людиниЛекція 3. Принципи і методи психології, Принципи психології Методи психологіїЛекція 4. Історія розвитку психологічних знань Уявлення про душу давньогрецьких мислителів Розуміння психіки європейськими мислителями (Середні віки та Новий час) Розвиток уявлень про психіку в Європі (виникнення і розвиток капіталізму) Становлення психології як науки Формування наукової психології в Росії Розвиток вітчизняної психології у XX століттіПсихологія особистостіЛекція 5. Поняття особистості. фактори соціалізації, розвитку і формування особистості Розуміння особистості Фактори розвитку та формування особистості Соціалізація особистості Базові основи особистості як регулятори її поведінки і діяльності Структура особистості Соціально-психологічний підхід до вивчення особистості Системний підхід до вивчення й розуміння особистостіЛекція 6. Спрямованість особистості. Потребностно-мотиваційна сфера людини Потреби людини Класифікація потреб людини Основні, провідні потреби людини Система спрямованості особистостіЛекція 7. Психічні пізнавальні процеси особистості УвагуРозуміння увагиВиди увагиЯкості уваги ВідчуттяРозуміння відчуттяРозуміння, будова і види аналізаторівЯкості і закономірності відчуттів СприйняттяРозуміння сприйняттяТипи і особливості сприйняття Види сприйнять Пам'ятьРозуміння пам'ятіТипи пам'яті МисленняРозуміння мисленняФорми мисленняОсновні процеси мисленняЯкості мисленняПриродний і штучний інтелект МоваРозуміння мовлення,Види мовлення УявуРозуміння уявиВиди уявиЛекція 8. Емоційно-вольова сфера особистості ПочуттяРозуміння почуттівКласифікація почуттів ВоляРозуміння волі як психічного процесу Вольові якості особистостіЛекція 9. Психотипические та індивідуально-психологічні особливості особистості ТемпераментРозуміння темпераменту та його основні теоріїОсновні властивості темпераменту ХарактерРозуміння характеруКласифікація характеру у вітчизняній психологіїОсновні підходи до класифікації характеру в західній психологіїАкцентуації характеру ЗдібностіЛекція 10. Психологія трудової діяльності Психологія праці як галузь психології Види трудової діяльності та їх особливості (Е. А. Климову) Психологічна структура трудової діяльності Професіоналізм особистості фахівця Динаміка працездатності фахівця Психічні стани людини у трудовій діяльностіСтан психологічної готовності до діяльностіСтан стомленняВиробничий стресЛекція 11. Психічні стани особистості в екстремальних умовах діяльності Введення в проблему Загальна характеристика екстремальних умов діяльності Підходи до вивчення діяльності в екстремальних умовах Готовність до діяльності в екстремальних умовахГотовність і установкаГотовність і адаптація Психічні стани в екстремальних умовахПсихічні стани як категорія психологічної наукиЕкстремальні психічні станиАдекватні форми реакції Реакція тривоги Специфічні види екстремальних станівСтрес,АфектФрустраціяСтрахПанікаКризаГорі (депривационный криза)Хвороба (кризи обставин або ситуативні кризи) Загальна характеристика синдрому посттравматичних стресових розладів (ПТСР)Лекція ІІ. ПедагогікаТеоретико-методологічні основи педагогікиЛекція 12. Педагогіка в системі наук про людину Загальне уявлення про педагогіку як науку Об'єкт, предмет і функції педагогікиОб'єкт педагогікиПредмет педагогікиФункції педагогічної науки Освіту як соціальний феномен Освіта як педагогічний процес. Понятійний апарат педагогіки Зв'язок педагогіки з іншими науками та її структураЛекція 13. Методологія і методи педагогічних досліджень Поняття про методологію педагогіки і її рівнях Філософські основи педагогіки Загальнонауковий рівень методології педагогіки Конкретно-методологічні принципи педагогічних досліджень Організація педагогічного дослідження Система методів і методика педагогічного дослідженняЛекція 14. Аксіологічні основи педагогіки Обґрунтування нової методології педагогіки Аксіологічний підхід до вивчення педагогічних явищ Поняття про педагогічні цінності Класифікація педагогічних цінностей Освіта як загальнолюдська цінністьЛекція 15. Розвиток, соціалізація і виховання особистості Розвиток особистості як педагогічна проблема Соціалізація і виховання особистості Роль навчання у розвитку особистості Самовиховання у структурі процесу формування особистостіЛекція 16. Зміст освіти як засіб розвитку особистості та формування її базової культури Сутність змісту освіти і його історичний характер Фактори, що детермінують формування змісту освіти Принципи і критерії відбору змісту загальної освітиТеорія цілісного педагогічного процесуЛекція 17. Педагогічний процес як система і цілісне явище Історичні уявлення про педагогічний процес як цілісне явище Поняття про педагогічну системуВиди педагогічних системПоняття авторської педагогічної системи Загальна характеристика системи освіти Сутність педагогічного процесуПедагогічний процес як динамічна педагогічна системаПедагогічна задача - основна одиниця педагогічного процесу Рушійні сили педагогічного процесуПедагогічна взаємодія і його види Педагогічний процес як цілісне явищеПоняття цілісності педагогічного процесуОсновні аспекти цілісності педагогічного процесуЛекція 18. Закономірності і принципи цілісного педагогічного процесу Специфіка вияву законів діалектики в педагогіці Закони і закономірності педагогічного процесу Поняття про засади педагогічного процесу Принципи організації педагогічного процесу Принципи керування діяльністю вихованцівЛекція 19. Методи здійснення цілісного педагогічного процесу Розуміння і класифікація методів здійснення цілісного педагогічного процесу Методи формування свідомості в цілісному педагогічному процесі Методи організації діяльності і формування досвіду суспільної поведінки учнів Методи стимулювання і мотивації діяльності і поведінки учнів Методи контролю ефективності педагогічного процесуКонтроль за навчально-пізнавальною діяльністюВиди контролю та форми його організаціїМетоди контролю навчання Взаємозв'язок методів здійснення педагогічного процесу й умови їх оптимального виборуВиховання в цілісному педагогічному процесіЛекція 20. Мета виховання як педагогічна проблема Генезис цілей виховання Мета виховання як система цілей Всебічний гармонійний розвиток особистості як мета виховання Загальна і індивідуальні цілі вихованняЛекція 21. Теоретичні засади виховання в цілісному педагогічному процесі Виховання як спеціально організована діяльність по досягненню цілей освіти Сутність особистості в гуманістичній концепції виховання Виховання як процес інтеріоризації загальнолюдських цінностей Тенденції і принципи гуманістичного вихованняЛекція 22. Формування базової культури особистості в цілісному педагогічному процесі Філософсько-світоглядна підготовка фахівцяВікові можливості оволодіння світоглядом Громадянське виховання в системі формування базової культури особистостіМета і зміст громадянського виховання учнівПатріотичне виховання. Формування культури міжнаціонального спілкуванняПравова культура та попередження правопорушень учнів Формування основ моральної культури особистостіОсновні поняття теорії моральної культуриВиховання гуманностіВиховання свідомої дисципліни і культури поведінкиЕкологічна культура учнів Трудове виховання і професійна орієнтація школярівЗавдання і зміст трудового вихованняПрофесійна орієнтація школярівФормування основ економічної культури школярів Формування естетичної культури учнівПоняття про естетичну культуру особистості. Система роботи школи по формуванню естетичної культури. Естетика дитячого життя. Формування естетичної культури засобами мистецтва Виховання фізичної культури учнівЗавдання та зміст виховання фізичної культуриОсновні засоби виховання фізичної культуриЛекція 23. Навчально-виховний колектив як форма функціонування цілісного педагогічного процесу Діалектика колективного і індивідуального в педагогічному процесі Формування особистості в колективі - провідна ідея в гуманістичній педагогіціРозробка теорії колективу в працях вітчизняних педагогівРоль навчально-виховного колективу в розвитку особистості Сутність та організаційні засади функціонування навчально-виховного колективуІстотні ознаки колективу і його функціїСтруктура та основні типи навчально-виховних колективів Етапи та рівні розвитку навчально-виховного колективу Основні умови розвитку колективуНавчання в цілісному педагогічному процесіЛекція 24. Теоретичні основи навчання Навчання як спосіб організації педагогічного процесу , Функції навчанняВиховна функціяРозвиваюча функція Методологічні основи навчанняДеякі зарубіжні концепції навчанняМатеріалістична теорія пізнання і процес навчанняРушійні сили процесу навчання Діяльність вчителя і учнів в процесі навчанняПризначення та структура діяльності вчителяДіяльність учнів у процесі навчання Логіка навчального процесу і структура процесу засвоєння Сучасні теорії навчання (дидактичні концепції)Лекція 25. Форми організації педагогічного процесу Поняття про форми організації педагогічного процесу Урок - основна форма організації педагогічного процесуТипологія і структура уроківФронтальна, групова та індивідуальна робота сучащимися на уроці Додаткові форми організації педагогічного процесуЕкскурсіїДодаткові заняття і консультації, Домашня робота Особливості приготування уроків у школах-інтернатах і школах продовженого дняСемінари і практикуми Допоміжні форми організації педагогічного процесуОсобистість і діяльність педагогаЛекція 26. Діяльність педагога Педагогічний ідеал і його конкретно-історичне втілення Функції педагогічної діяльності Цілі та зміст педагогічного спілкуванняЛекція 27. Особистість педагога Морально-психологічний образ педагога в суспільній свідомості Особистісні професійно важливі якості педагога Індивідуальний стиль педагогічної діяльностіЕмоційно-імпровізаційний стиль (ЕІС)Емоційно-методичний стиль (ЕМС)Рассуждающе-імпровізаційний стиль (РИС)Рассуждающе-методичний стиль (РМС)Лекція ІІІ. Соціально-психологічні проблеми професійної діяльностіЛекція 28. Психологія професійного міжособистісного спілкування Введення в проблему спілкування Розуміння, психологічна структура і закономірності спілкування Функції та види спілкування Вербальне спілкування Невербальні засоби спілкування (основні інформаційні системи людини) АтракціяРозуміння атракціїОсновні правила атракції Психологічні механізми і "ефекти" перцепції Психологічні механізми інтеракціїЛекція 29. Спеціаліст і трудовий колектив Мала соціальна група: розуміння, класифікація Групова психіка та її структура Соціальна група як колектив Рівні розвитку колективу Особистість і колектив Керівництво і лідерство в колективі Думку колективу Групові настрої в колективі Морально-психологічний стан колективу Згуртованість колективуЛекція 30. Психологія самоствердження спеціаліста Самоствердження особистості як соціально-психологічний феномен Самоствердження і домагання особистості Форми самоствердження спеціаліста Лідерство як активна форма самоствердження особистостіЛекція 31. Психологія авторитету фахівцяЛекція 32. Психологія міжособистісних конфліктних стосунків у колективі Розуміння конфлікту як соціально-психологічного феномену Умови виникнення конфлікту Динаміка та класифікація конфліктів Стилі поведінки особистості в конфліктних відносинах Причини виникнення конфліктних відносин Шляхи вирішення конфліктних відносинЛекція 33. Професійна адаптація фахівця Адаптація людини: розуміння, види Психологічна адаптація фахівця Дезадаптація особистості Переадаптация та реадаптація особистості Професійна адаптація особистості Дезадаптивні комплекси особистостіЛекція 34. Стрес і особистість фахівця Стрес: розуміння, стадії Види стресу Социогенный стрес Психічні стани людини Стрес у трудовій діяльності Стресові стани спеціаліста Захисту від стресуПравила психологічних захистів особистостіЛекція 35. Професійна готовність фахівця Розуміння та види професійної готовності фахівця Структура професійної готовності фахівця Психологія успішної діяльності фахівця
 
Наступна >
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси