Меню
Головна
 
Головна arrow Економіка arrow Економіка
Наступна >

Короткий курс лекцій з дисципліни
«Економіка»
Лекція 1. Світ благ, навколишній людини Поняття блага. Структура благ. Неринкові і ринкові форми благ. Цінність благ для людей. Лекція 2. Потреби як основний мотив діяльності людей Поняття потреби. Закон узвишшя потреб. Потреби і споживання. Піраміда потреб Маслоу. Лекція 3. Ресурси господарської діяльності Поняття ресурсів та їх класифікація. Проблема обмеженості ресурсів. Фактори виробництва. Лекція 4. Економічний вибір та межі виробничих можливостей, Що, як і для кого виробляти? Закон рідкості. Крива виробничих можливостей. Поняття альтернативної вартості. Виробнича функція. Лекція 5. Економічні відносини між людьми Взаємодія людей у господарському житті. Економічні відносини та їх структура. Лекція 6. Види і моделі економічних систем Поняття економічної системи. Критерії класифікації. Типи економічних систем. Моделі сучасної економічної організації суспільства. Лекція 7. Еволюція ідей в теоретичній економічній науці Вихідні напрямки розвитку економічної науки. Сучасні погляди на економічну теорію. Внесок російських економістів у розвиток економічної теорії. Лекція 8. Предмет економічної теорії. методи дослідження та аналізу економічних процесів Наукові школи - про предмет економічної теорії. Функції економічної теорії. Застосовувані методи. Науковий апарат. МікроекономікаЛекція 9. Ринок як економічна категорія Поняття ринку. Структура та інфраструктура ринку. Межі розвитку ринку. Лекція 10. Попит і пропозиція Попит і його функція. Пропозиція та її функція. Ринкова рівновага. Економічний закон попиту та пропозиції. Зміна попиту і пропозиції. Лекція 11. Поведінка продавців і покупців на ринку Конкуренція. Досконала та недосконала конкуренція. Різновиди недосконалої конкуренції. Лекція 12. Споживчі переваги на ринку та закон спадної граничної корисності Раціональність поведінки споживача та закон спадної граничної корисності. Сутність споживчого вибору на ринку. Споживчі переваги: два підходи. Крива байдужості та бюджетного обмеження. Рівновага споживача.Лекція 13. Реакція споживача на зміну його доходу та ціни придбання благ Нормальні товари та нижчі товари. Криві Енгеля. Зміна ціни. Ефект заміни і доходу. Лекція 14. Еластичність попиту і пропозиції, Поняття еластичності. Класифікація ступенів еластичності при зміні ціни товару. Різновиди еластичності. Практичне значення еластичності. Лекція 15. Закон спадної граничної продуктивності Сутність закону. Дія закону. Лекція 16. Ізокванта та ізокоста. Рівновага виробника. Ефект масштабу Ізокванта випуску продукції. Гранична норма технічного заміщення ресурсів. Рівновага виробника. Віддача від масштабу виробництва. Лекція 17. Організація підприємницької діяльності. Фірма</> class=contlk_lev3 href='/1580011911274/ekonomika/organizatsiya_predprinimatelskoy_deyatelnosti_firma#20'> Підприємництво та умови для його розвитку. Види підприємницької діяльності. Підприємницький ризик. Організаційно-правові форми підприємництва. Лекція 18. Витрати виробництва: їх види, динаміка Поняття витрат. Економічні, бухгалтерські, альтернативні витрати. Постійні, змінні, загальні (валові) витрати. Середні витрати. Гранична фірма. Граничні витрати. Витрати у довгостроковому періоді. Лекція 19. Виручка і прибуток Результуючий показник діяльності фірми. Сутність прибутку та його функції. Різновиди прибутку. Лекція 20. Принципи максимізації прибутку Максимізація прибутку при досконалої конкуренції. Максимізація прибутку при недосконалій конкуренції.Лекція 21. Ринкова влада: монополія Види монополії. Максимізація прибутку монополією. Цінова дискримінація та її види. Збиток, що наноситься монополією. Лекція 22. Ринкова влада: монополістична конкуренція (полиполия) Схожість полиполии з досконалою конкуренцією і монополією. Специфічні особливості полиполии. Максимізація прибутку в умовах полиполии. Лекція 23. Ринкова влада: олігополія Особливості ринкової поведінки фірми-олигополиста. Графік ламаної кривої попиту на продукцію олигополиста. Картель. Ціноутворення за лідером. Принцип "витрати плюс". Лекція 24. Антимонопольне регулювання ринку Антимонопольна політика держави. Регулювання діяльності природної монополії. Лекція 25. Попит на фактори виробництва Особливості ринку факторів виробництва. Прокатна капітальна ціни фактора виробництва. Умови оптимального поєднання факторів. Лекція 26. Ринок праці Особливості ринку праці. Попит на ринку праці. Пропозиція на ринку праці. Рівноважна ціна на фактор "праця". Лекція 27. Заробітна плата та зайнятість Сутність заробітної плати. Номінальна і реальна заробітна плата. Форми заробітної плати та системи оплати праці. Лекція 28. Ринок капіталу Сучасні трактування капіталу. Попит на капітал і пропозиція капіталу. Лекція 29. Процентна ставка та інвестиції Природа процентної ставки. Номінальна та реальна процентні ставки. Механізм формування інвестицій. Лекція 30. Ринок землі Ринкові відносини в аграрному комплексі. Попит і пропозиція на фактор "земля". Ціна землі. Лекція 31. Земельна рента Рента як доход з землі. Види земельної ренти. Лекція 32. Загальна рівновага і добробут Поняття рівноваги в економіці, його види. Вплив держави на ринкову рівновагу. Закон Вальраса. Рівновага і Парето-ефективність. Лекція 33. Розподіл доходів і нерівність Поняття доходу. Крива Лоренца. Номінальний і реальний доходи. Рівень життя населення. Вплив політики держави на криву Лоренца.Лекція 34. Зовнішні ефекти і суспільні блага позитивні та негативні зовнішні ефекти. Вплив держави на зовнішні ефекти. Чисте суспільне благо. МакроекономікаЛекція 35. Національна економіка як ціле Поняття макроекономіки. Об'єкти макроекономічного аналізу. Принцип агрегації. Система макроекономічних показників. Лекція 36. Кругообіг доходів і продуктів Потоки і запаси в національній економіці. Модель обігу ресурсів в національній економіці. Лекція 37. Валовий національний продукт, та способи його вимірювання ВНП як узагальнюючий показник розвитку країни. Витратний метод підрахунку ВНП. Дохідний метод підрахунку ВНП. Поняття доданої вартості. Лекція 38. Національний дохід Поняття національного доходу. Факторний складу національного доходу. Лекція 39. Наявний особистий дохід, Особистий дохід населення. Наявний дохід. Лекція 40. Індекси цін Характеристика ціни. Споживчий кошик. Лекція 41. Безробіття та її форми Види безробіття. Природний рівень безробіття. Норма безробіття. Соціально-економічні наслідки безробіття. Боротьба з циклічною безробіттям. Лекція 42. Інфляція та її види Поняття інфляції та її форми. Інфляція попиту та пропозиції. Соціально-економічні наслідки інфляції. Крива Філліпса. Антиінфляційна політика. Лекція 43. Циклічність економічного розвитку Поняття циклічності. Цикли Кітчина. Жуглара, Кондратьєва. Державне регулювання циклу. Лекція 44. Макроекономічна рівновага в народному господарстві Зміст та умови загального макроекономічного рівноваги. Теоретичні погляди на рівновагу в народному господарстві. Моделювання рівноваги. Лекція 45. Сукупний попит і сукупна пропозиція Сукупний попит і його склад. Сукупна пропозиція та його елементи. Графічна інтерпретація взаємодії сукупних попиту і пропозиції. Лекція 46. Стабілізаційна політика Цілі та методи проведення стабілізаційної політики. Лаги стабілізаційної політики. Лекція 47. Споживання і заощадження Мотиви використання доходу населенням. Взаємозв'язок заощадження і споживання. Гранична схильність до споживання та заощадження. Лекція 48. Функціональна роль інвестицій в економіці Поняття інвестицій та їх види. Роль інвестицій у встановленні макроекономічної рівноваги. Лекція 49. Теорія мультиплікатора Обґрунтування мультиплікаційного ефекту в національній економіці. Акселератор інвестицій. Лекція 50. Державний бюджет і податки Поняття бюджету. Бюджетні профіцит та дефіцит. Державний борг Принципи оподаткування. Пряме і непряме оподаткування. Крива Лаффера. Лекція 51. Бюджетно-податкова політика Вплив державних витрат і податків на домогосподарства. Вплив державних витрат і податків на підприємницький сектор. Лекція 52. Гроші та їх функції Гроші як економічна категорія. Функції грошей. Теорії грошей. Грошова система. Сучасне поняття грошей. Лекція 53. Пропорції грошового сектору економіки та грошовий мультиплікатор Грошовий сектор економіки Грошова маса. Ліквідність. Розрахунок грошового мультиплікатора. Лекція 54. Рівновага на грошовому ринку Попит на гроші. Пропозиція грошей Рівновага на грошовому ринку. Лекція 55. Банківська система Кредитні відносини. Поняття банківської діяльності. Структура кредитно-банківської системи. Лекція 56. Грошово-кредитна політика регулювання ринкової економіки Значення грошово-кредитної політики. Види грошово-кредитної політики. Інструменти грошово-кредитної політики. Лекція 57. Економічне зростання і розвиток Поняття економічного зростання. Цілі, ефективність і якість економічного зростання. Фактори економічного зростання. Способи забезпечення економічного зростання. Лекція 58. Міжнародні економічні відносини Світове господарство Інтернаціоналізація, інтеграція та глобалізація економічних процесів. Форми міжнародних економічних відносин. Лекція 59. Зовнішня торгівля та торгова політика Значення зовнішньої торгівлі для національної економіки. Вигідність зовнішньої торгівлі. Лекція 60. Платіжний баланс Макроекономічне значення платіжного балансу. Структура платіжного балансу. Торговельний баланс. Фактори, що впливають на стан платіжного балансу. Лекція 61. Валютний курс Міжнародна валютна система Визначення валютного курсу. Конвертованість валют. Особливості перехідної економіки РосіїЛекція 62. Приватизація , Роздержавлення і приватизація. Міжнародний досвід приватизації. Підсумки приватизації 1990-х рр. в Росії. Лекція 63. Форми власності Власність в економічній системі. Форми власності. Юридичне закріплення відносин власності. Лекція 64. Підприємництво і тіньова економіка Підприємництво як основа формування середнього класу. Сутність тіньової економіки. Методи визначення масштабів тіньової економіки. Обмеження тіньового обороту ресурсів з боку держави. Лекція 65. Перетворення в соціальній сфері Поняття соціальної сфери. Склад соціальної сфери. Основні напрями вдосконалення соціальної сфери. Лекція 66. Структурні зрушення в економіці Галузева і регіональна (територіальна) структура народного господарства. Основні напрямки структурних перетворень в Російській Федерації. Лекція 67. Формування відкритої економіки Зміна умов господарювання в сучасному світі. Мала і велика відкрита економіка. Перехід Російської Федерації до відкритої економіки.
 
Наступна >
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси