Меню
Головна
 
Головна arrow Економіка arrow Економіка підприємства
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Інноваційний потенціал підприємства: структура і оцінка

Склад внутрішніх інноваційних ресурсів підприємства

Важлива характеристика інтенсивності і ефективності інноваційних процесів на підприємстві - його інноваційний потенціал.

Інноваційний потенціал відображає спроможність підприємства до вдосконалення або оновлення, він характеризує той максимальний обсяг інноваційної продукції, який можливий при повному використанні наявних інноваційних ресурсів. Під інноваційними ресурсами будь-якої організації розуміють сукупність фінансових, інтелектуальних і матеріальних коштів, якими володіє підприємство для здійснення інновацій. Таким чином, внутрішні інноваційні ресурси підприємства включають:

(1) персонал організації;

(2) досягнутий техніко-технологічний рівень;

(3) відповідність організаційних структур управління та систем управління завданням інноваційного процесу;

(4) інтелектуальна власність у формі нематеріальних активів;

(5) науково-технічний заділ у вигляді незавершених інноваційних проектів;

(6) наявність ефективної комунікаційної інфраструктури;

(7) фінансове забезпечення інноваційної діяльності.

1. Персонал організації як інноваційний ресурс характеризують рівень професійної підготовки, навчання і інноваційність персоналу Результати дослідження, проведеного консалтинговими компаніями, показали, що основним чинником, стримуючим розвиток організації, керівники підприємств вважають кваліфікацію кадрів (78% опитаних керівників). В інноваційній діяльності цей фактор стає ключовим. Високий професійний і освітній рівень працівників - необхідна умова його інноваційності. Тому частка інженерно-технічних працівників на підприємстві, які мають вищу професійну освіту, з досить високим ступенем точності характеризує інноваційність організації в цілому.

З інноваційним рівнем пов'язана навчання і самообучаемость персоналу підприємства, тобто прагнення і здатність співробітників засвоювати нові професійні знання і навички. У чому умовою реалізації цих здібностей персоналу є інноваційність керівництва підприємства, тобто здатність вносити суттєві зміни у стратегію і тактику організації.

Інноваційність персоналу - це його здатність до генерації ідей та їх ефективного впровадження. Так, складовими інноваційності персоналу в корпорації ЗМ, яка є одним зі світових лідерів інновацій є: розвиток технологічних видів компетенцій; стратегічна перспектива з орієнтацією на споживача; творче мислення при прийнятті рішень; лідерство і вплив на персонал в реалізації проектів; ефективність особистої роботи і наставництво; безперервне навчання і вдосконалення працівників; орієнтація на кінцеві результати.

2. Обов'язковою умовою і джерелом інноваційної діяльності підприємств є досягнутий техніко-технологічний рівень. Чим вищий техніко-технологічний рівень виробництва, тим більш радикальні інновації бувають і більш недоступні для імітації у конкурентів.

3. В якості інноваційного ресурсу підприємства велике значення мають відповідні організаційні структури і система управління, така важлива їх характеристика, як гнучкість. Організаційна будова організації має відповідати наступним вимогам:

(1) можливості створення слабоструктурованих інноваційних колективів тимчасового характеру (в тому числі включають працівників різних підрозділів підприємства) на ранньому етапі розвитку нововведення;

(2) наявності організаційного механізму оформлення та зміцнення статусу тимчасового інноваційного колективу в разі успішного проходження ним ранній стадії розробки (внутрішньофірмовий венчур);

(3) наявності ефективного механізму мотивації і стимулювання інноваційної діяльності.

4. Основним інноваційним ресурсом будь-якої організації в даний час є нематеріальні активи (кодифіковане знання), якими вона володіє. Нематеріальні активи - це невловимі ресурси організації (вони не піддаються однозначної фінансовій оцінці), і саме це перетворює їх у джерело стійкого конкурентної переваги. Інформація ж про відчутних ресурсах фірми зважаючи на можливості їх оцінки доступна всім (в тій чи іншій мірі), в тому числі і конкурентів, а значить, при наявності достатніх фінансових ресурсах легко копируема. Нематеріальні фінансові ресурси не досить видно і незрозумілі конкуренту, а тому і не повторюються їм.

Неминучий наслідок сучасної технологічної революції - зростання ролі нематеріальних активів, "цінність виробничих потужностей стає для підприємств є нижчою, ніж цінність нематеріальних активів". Нематеріальні активи приносять відчутний ефект - з початку 1990 року співвідношення ринкової вартості компаній та їх бухгалтерської оцінки в ряді компаній підвищилося до співвідношення майже трьох до одного і більше.

У російських компаніях також спостерігається зростання їх капіталізації за рахунок нематеріальних активів. Відношення ринкової вартості рада великих компаній до їх власного капіталу коливається від 1,7 рази у видобувних галузях промисловості і до 3,5 разів у високотехнологічних галузях (рис. 22.1).

1 - видобувні галузі; 2 - високотехнологічні телекомунікаційні та ІТ галузі; 3 - обробні галузі

Рис. 21.1. Нематеріальні активи в галузях російської економіки за станом на 1 липня 2008 р.

Незважаючи на розширення сфери послуг, економічний і конкурентний потенціал розвинених країн визначається станом і розвитком її промислового комплексу, але при цьому "корпус корабля оцінюється приблизно в два рази дешевше, ніж його внутрішня, перш за все, електронна начинка".

5. Значний інноваційний ресурс підприємства, що здійснює власні розробки в рамках інноваційної стратегії, - зачепив по незакінчених науково-дослідним і опытноконструкторским робіт. Це не тільки незакінчені дослідження, але і припинені раніше з різних причин, у тому числі внаслідок негативного результату (вказують неперспективні напрями інноваційних пошуків).

6. Вагома складова частина інноваційного потенціалу підприємства - наявність ефективних інноваційних комунікацій, що дозволяють забезпечити комплексне взаємодія між усіма учасниками інноваційної діяльності в ході виконання відповідних етапів інноваційного процесу.

7. Загальна умова успішності інноваційної діяльності - достатнє фінансування. Рівень фінансування залежить від фінансового стану підприємства, стратегічної пріоритетності інноваційної діяльності, обраної інноваційної стратегії розвитку, попередніх інноваційних результатів. Рівень фінансування характеризує показник інноваційності підприємства, в тому числі в динаміці та в порівнянні з конкурентами.

Таким чином, інтелектуальні ресурси (матеріальні, організаційні та фінансові) є передумовою і умовою інноваційного процесу і складають об'єктивну характеристику інноваційного потенціалу підприємства. Кожна складова інноваційного потенціалу оцінюється по ряду параметрів. Сукупний інноваційний потенцією підприємства являє собою складну функцію потенціалів окремих видів ресурсів, яка повинна бути предметом конкретного творчого аналізу в кожному випадку. Підприємству важливо проаналізувати внесок кожного інноваційного ресурсу підвищення ефективності підприємства, повна реалізація якого може бути здійснена при найменших фінансових вкладеннях. При цьому істотним фактором є час - короткостроковий, середньостроковий або довгостроковий період.

Аналіз інноваційного потенціалу

Окремі складові інноваційної ресурсної бази можуть бути досить довгостроково слабкими місцями інноваційного потенціалу підприємства. Аналіз інноваційного потенціалу підказує найбільш ефективні напрями інноваційної діяльності, виявляє оптимальні інноваційні стратегії. Поняття інноваційного потенціалу дасть не тільки статичну характеристику нововведенческой діяльності підприємства, але і дасть можливості для поглибленого інноваційного аналізу і прийняття оперативних і стратегічних рішень.

В літературі виділяють два підходи до оцінки інноваційного потенціалу:

(1) детальний, при якому інноваційний потенціал оцінюється за системою показників з метою виявлення можливості здійснення конкретного проекту;

(2) діагностичний, що полягає в аналізі стану підприємств по ряду зовнішніх і внутрішніх параметрів, переважно експертними методами.

Існують різні типи інноваційного потенціалу підприємства (табл. 21.1).

Таблиця 21.1. Типи інноваційного потенціалу підприємства

Джерела покриття витрат і показник інноваційного потенціалу

Коротка характеристика типу інноваційного потенціалу підприємств

Рекомендована

стратегія

інноваційного

розвитку

Високі інноваційні можливості

Власні

кошти

Висока забезпеченість власними ресурсами. Реалізацію стратегій інноваційного розвитку підприємство може здійснювати без зовнішніх запозичень

Лідер - освоєння нових технологій

Середні інноваційні можливості

Власні

кошти

Довгострокові

кредити

Нормальна фінансова забезпеченість виробництва необхідними ресурсами. Для ефективного залучення нових технологій у господарський оборот необхідно використання деякого обсягу позикових коштів

Послідовник або лідер - освоєння нових або поліпшуючих технологій

Низькі інноваційні можливості

Власні

кошти

Довгострокові і короткострокові кредити і позики

Задовільна фінансова підтримка поточних виробничих запасів і витрат. Для реалізації стратегій інноваційного розвитку потребує залучення значних фінансових коштів із зовнішніх джерел

Послідовник - освоєння поліпшуючих технологій

Нульові інноваційні можливості

Дефіцит або відсутність джерел формування витрат

Визначення на цій основі типу інноваційного потенціалу дозволяє проконтролювати правильність обраного напрямку інноваційного розвитку з позицій сучасного і подальшого фінансового стану підприємства. Сформований метод може стати змістовною основою формування стратегії інноваційного розвитку та ефективної комерціалізації нових технологій.

У підприємств з'являється ефективний інструмент оцінки інноваційних можливостей, а також вибору ймовірно реалізованих стратегій технологічного розвитку. На етапі розробки стратегічних планів підприємство може виключити з числа розглянутих альтернатив нездійсненні (з точки зору фінансового забезпечення) проекти і уникнути в подальшому проблеми упущеної вигоди, зумовлені заморожуванням інноваційних проектів.

Велике значення оцінка інноваційного потенціалу підприємства має в процесі управлінні інтелектуальною власністю при пошуку ефективного партнера для передачі результатів досліджень і розробок з метою введення їх в господарський оборот.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Інноваційний потенціал підприємства і ефективність його використання
Методи прийняття управлінських рішень, засновані на оцінці перспектив розвитку виробничо-господарської діяльності економічних систем (підприємств), з урахуванням їх інноваційного потенціалу та інвестиційних можливостей
Поняття та оцінка кадрового потенціалу
Ефективність використання інноваційних ресурсів підприємства
Виробничі ресурси підприємства
Аналіз чисельності, складу і руху працівників підприємства
Аналіз кадрового потенціалу організації
Інноваційний потенціал підприємства і ефективність його використання
Інноваційний потенціал економіки РФ
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси