Меню
Головна
 
Головна arrow Інформатика arrow Інформаційні системи і технології в економіці і управлінні
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Технологія і методи обробки економічної інформації

Основні класи технологій

Дамо ще одне визначення технології - представлене у проектній формі, тобто у вигляді формалізованих уявлень (технічних описів, креслень, схем, інструкцій, настанов і т. п.), концентроване вираження наукових знань і практичного досвіду, що дозволяє раціональним чином організувати будь-який процес для економії витрат праці, енергії матеріальних ресурсів або ж соціального часу, необхідних для реалізації цього процесу.

Представляється доцільним виділити три основних класу технологій:

o виробничі - забезпечують оптимізацію процесів у сфері матеріального виробництва товарів і послуг та їх суспільного розподілу;

o інформаційні - призначені для підвищення ефективності процесів, що відбуваються в інформаційній сфері суспільства, включаючи науку, культуру, освіту, засоби масової інформації та інформаційні комунікації;

o соціальні - зорієнтовані на раціональну організацію соціальних процесів.

П. Р. Кузнєцов запропонував в якості універсальної міри затрат суспільної праці використовувати поняття соціального часу, введене академіком В. Р. Афанасьєвим. На основі їхніх ідей можна запропонувати використання поняття соціального часу в якості загального показника для кількісної оцінки характеристик будь-яких видів технологій. Дійсно, мета технології - раціональна організація деякого виробничого, соціального або інформаційного процесу. При цьому економія може досягатися не тільки необхідного для реалізації цього процесу астрономічного часу, але й матеріальних ресурсів, енергії або обладнання, що забезпечують цей процес. Витрати суспільної праці на виробництво та доставку зазначених забезпечують засобів до місця реалізації розглянутого нами технологічного процесу в свою чергу також можуть бути виражені певною кількістю затрат соціального часу. Звідси випливає цілком обгрунтований висновок - соціальний час є універсальним загальним показником будь-яких технологічних процесів.

Згідно з наведеним вище визначенням інформаційна технологія - це представлене в проектній формі концентроване вираження наукових знань і практичного досвіду, що дозволяє раціональним чином організувати той чи інший інформаційний процес для економії витрат праці, енергії або матеріальних ресурсів.

Інформаційні процеси широко використовуються в різних сферах діяльності сучасного суспільства. Вони часто є компонентами інших, більш складних процесів - соціальних, управління, виробництва.

Головна відмітна особливість інформаційних технологій полягає в їх цільової спрямованості на оптимізацію інформаційних процесів, вихідним результатом яких є інформація. В якості загального критерію ефективності інформаційних технологій будемо використовувати економію соціального часу, необхідного для реалізації інформаційного процесу, організованого згідно з вимогами і рекомендаціями цієї технології.

Критерій економії соціального часу вимагає, в першу чергу, вдосконалення найбільш масових інформаційних процесів, оптимізація яких і повинна дати найбільший виграш з-за їх широкого і багаторазового використання.

Базові методи обробки економічної інформації

Одним з головних призначень інформаційних технологій є збір, обробка та надання інформації для прийняття управлінських рішень. У зв'язку з цим методи обробки економічної інформації зручно розглядати за фазами життєвого циклу процесу прийняття управлінського рішення: 1) діагностика проблеми; 2) розробка (генерування) альтернатив; 3) вибір рішення; 4) реалізація рішення.

Методи, використовувані на фазі діагностики проблем, забезпечують її достовірне і найбільш повний опис. У їх складі виділяють (рис. 2.2) методи порівняння, факторного аналізу, моделювання (економіко-математичні методи, методи теорії масового обслуговування, теорії запасів, економічного аналізу та прогнозування (якісні і кількісні методи). Всі ці методи здійснюють збір, зберігання, обробку і аналіз інформації, фіксацію найважливіших подій. Набір методів залежить від характеру та змісту проблеми, термінів і коштів, які виділяються на етапі постановки.

Рис. 2.2. Методи, використовувані на фазі "Діагностика проблем" циклу прийняття рішення

Методи виявлення (генерування) альтернатив наведено на рис. 2.3. На цій стадії також використовуються методи збору інформації, але на відміну від першого етапу, на якому здійснюється пошук відповідей на питання типу "Що сталося?" і "З яких причин?", тут визначають, як можна вирішити проблему, з допомогою яких управлінських дій.

При розробці альтернатив (способів управлінських дій по досягненню поставленої мети) використовують методи як індивідуального, так і колективного вирішення проблем. Індивідуальні методи характеризуються найменшими витратами часу, але не завжди ці рішення є оптимальними. При генеруванні альтернатив використовують інтуїтивний підхід або методи логічного (раціонального) рішення проблем. Для допомоги особі, що приймає рішення (ОПР), залучаються експерти з вирішення проблем, які беруть участь у розробці варіантів альтернатив (рис. 2.4). Колективне розв'язання проблем здійснюється по моделі мозкової атаки/штурму (рис. 2.5), Дельфи та номінальної групової техніки.

Рис. 2.3. Методи, використовувані на фазі "Виявлення (генерування) альтернатив" циклу прийняття рішення

Рис. 2.4. Алгоритм процесу мозкової атаки

Рис. 2.5. Схема організації мозкової атаки по А. Осборну

При мозковій атаці ми маємо справу з необмеженою дискусією, яка проводиться переважно в групах, що складаються з 4-10 учасників. Можлива також мозкова атака на самоті. Чим більше різниця між учасниками, тим плідніше результат (через різного досвіду, темпераменту, робочих сфер).

Учасникам не потрібно глибокої і тривалої підготовки і наявності досвіду за цим методом. Однак якість висунутих ідей і витрачений час покажуть, наскільки окремі учасники або цільові групи знайомі з принципами і основними правилами цього методу. Позитивним є наявність в учасників знань і досвіду в розглядуваній сфері. Тривалість засідання в рамках мозкової атаки можна вибрати в межах від декількох хвилин до декількох годин, загальноприйнятою є тривалість у 20-30 хв.

При використанні методу мозкової атаки в невеликих групах слід суворо дотримуватися двох принципів: утриматися від оцінки ідей (тут кількість перетворюється в якість) і дотримати чотири основних правила - виключається критика, вітається вільне асоціювання, кількість варіантів є бажаним, ведеться пошук сполучень і поліпшень.

Вибір альтернатив відбувається найчастіше в умовах визначеності, ризику і невизначеності (рис. 2.6). Відмінність між цими станами середовища визначається обсягом інформації, ступенем знань ОПР сутності явищ, умов прийняття рішень.

Рис. 2.6. Методи, використовувані на фазі "Вибір альтернатив" циклу прийняття рішення

Умови визначеності являють собою такі умови прийняття рішень (стан знань про сутність явищ), коли ОПР наперед може визначити результат (результат) кожної альтернативи, пропонованої для вибору. Така ситуація характерна для тактичних короткострокових рішень. У цьому випадку ОПР володіє детальною інформацією, тобто вичерпними знаннями про ситуації для прийняття рішення.

Умови ризику характеризуються таким станом знання про сутність явища, коли ОПР відомі імовірності можливих наслідків реалізації кожної альтернативи. Умови ризику та невизначеності характеризуються так званими умовами багатозначних очікувань майбутньої ситуації у зовнішній середовищі. У цьому випадку ОПР повинен зробити вибір альтернативи, не маючи точного уявлення про фактори зовнішнього середовища та їх впливу на результат. В цих умовах результат, результат кожної альтернативи являє собою функцію умов - чинників зовнішнього середовища (функцію корисності), який не завжди здатний передбачати ОПР. Для надання й аналізу результатів обраних альтернативних стратегій використовують матрицю рішень, яка також називається платіжною матрицею.

Умови невизначеності являють собою такий стан навколишнього середовища (знання про сутність явищ), коли кожна альтернатива може мати кілька результатів, а ймовірність виникнення цих випадків невідома. Невизначеність середовища прийняття рішення залежить від співвідношення між кількістю інформації і її достовірністю. Чим більш невизначена зовнішнє оточення, тим складніше приймати ефективні рішення. Середовище прийняття рішення залежить також від ступеня динаміки, рухливості середовища, тобто швидкості змін, що відбуваються умов прийняття рішення. Зміна умов може відбуватися як внаслідок розвитку організації, тобто набуття нею можливості вирішувати нові проблеми, здатності до оновлення, так і під впливом зовнішніх по відношенню до організації факторів, які не можуть регулюватися організацією. Вибір найкращого рішення в умовах невизначеності істотно залежить від того, яка ступінь цієї невизначеності, тобто від того, якою інформацією володіє ОПР. Вибір найкращого рішення в умовах невизначеності, коли імовірності можливих варіантів умов невідомі, але існують принципи підходу до оцінки результатів дій, забезпечує використання наступних чотирьох критеріїв: максиминный критерій Вальда; мінімаксний критерій Севіджа; критерій песимізму-оптимізму Гурвіца; критерій Лапласа або Байесов критерій.

При реалізації рішень застосовують методи планування, організації і контролю виконання рішень (рис. 2.7). Складання плану реалізації рішення припускає одержання відповіді на питання "що, кому і з ким, як, де і коли робити?". Відповіді на ці питання повинні бути документально оформлені. Основними методами, застосовуваними при плануванні управлінських рішень, є сіткове моделювання і поділ обов'язків (рис. 2.8). Основними інструментами мережевого моделювання виступають мережеві матриці (рис. 2.9), де мережний графік поєднаний з календарно-масштабною сіткою часу.

Рис. 2.7. Методи, використовувані на фазі "Реалізація рішень" циклу прийняття рішення

Рис. 2.8. Схема матриці розподілу відповідальності

Рис. 2.9. Схема мережевий матриці:

1-4 - номер операції

До методів організації виконання рішення відносять методи складання інформаційної таблиці реалізації рішень (ИТРР) і методи впливу і мотивації.

Методи контролю виконання рішень поділяють на контроль над проміжним і кінцевим результатами і контроль над термінами виконання (операції в ИТРР). Основне призначення контролю полягає у створенні системи гарантій виконання рішень, системи забезпечення максимально можливої якості рішення.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

ІНФОРМАЦІЯ. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ І ПРОЦЕСИ. ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ
МАРКЕТИНГОВА ІНФОРМАЦІЯ: МЕТОДИ ЇЇ ЗБОРУ, ОБРОБКИ ТА АНАЛІЗУ
Традиційні способи прийняття управлінських рішень на основі обробки статистичної інформації
Основні технології маркетингових комунікацій
Основні поняття, термінологія і класифікація
Технології профілактики сімейного неблагополуччя та соціального сирітства
МАРКЕТИНГОВА ІНФОРМАЦІЯ: МЕТОДИ ЇЇ ЗБОРУ, ОБРОБКИ ТА АНАЛІЗУ
Традиційні способи прийняття управлінських рішень на основі обробки статистичної інформації
Класифікація методів обробки осадів
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси