Меню
Головна
 
Головна arrow Банківська справа arrow Гроші. Кредит. Банки
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Розрахунки за акредитивом

Акредитив являє собою умовне грошове зобов'язання, прийняте банком (банком-емітентом) за дорученням платника, зробити платежі на користь одержувача коштів за пред'явленням останнім документів, відповідних умовам акредитива, або надати повноваження іншому банку (виконуючому банку) здійснити такі платежі.

Банками можуть відкриватися такі види акредитивів:

1) покриті (депоновані) і непокриті (гарантовані);

2) відкличні та безвідкличні (можуть бути підтвердженими).

При відкритті покритого (депонованого) акредитива банк-емітент перераховує за рахунок коштів платника або наданого йому кредиту суму акредитива (покриття) у розпорядження виконуючого банку на весь термін дії акредитива. При відкритті непокритого (гарантованого) акредитива банк-емітент надає виконуючому банку право списувати кошти з ведеться в нього кореспондентського рахунку в межах суми акредитива. Порядок списання грошових коштів з кореспондентського рахунку банку-емітента з гарантованого акредитиву визначається за угодою між банками.

Відзивним є акредитив, який може бути змінено чи скасовано банком-емітентом на підставі письмового розпорядження платника без попереднього узгодження з одержувачем коштів і без будь-яких зобов'язань банку-емітента перед одержувачем коштів після відкликання акредитива. Безвідкличним визнається акредитив, який може бути скасований тільки за згодою одержувача коштів.

На прохання банку-емітента виконуючий банк може підтвердити безвідкличний акредитив. Безвідкличний акредитив, підтверджений виконуючим банком {підтверджений акредитив), не може бути змінений або скасований без згоди виконуючого банку. Порядок надання підтвердження по безвідкличним підтвердженим акредитивом визначається за угодою між банками.

Акредитив призначений для розрахунків з одним одержувачем коштів. Умовами акредитива може бути передбачений акцепт уповноваженого платником особи.

Одержувач коштів може відмовитися від використання акредитива до закінчення терміну його дії, якщо можливість такого відмови передбачена умовами акредитива.

Порядок розрахунків по акредитиву встановлюється в основному договорі, в якому рекомендується відображати наступне:

- найменування банку-емітента;

- найменування банку, що обслуговує отримувача коштів;

- найменування одержувача коштів;

- суму акредитива;

- вид акредитива;

- спосіб сповіщення одержувача коштів про відкриття акредитива;

- спосіб сповіщення платника про номер рахунку для депонування коштів, відкритого виконуючим банком;

- повний перелік і точну характеристику документів, що подаються одержувачем коштів;

- терміни дії акредитива, подання документів, які підтверджують поставку товарів (виконання робіт, надання послуг), та вимоги до оформлення зазначених документів;

- умова оплати (з акцептом або без акцепту);

- відповідальність за невиконання (неналежне виконання) зобов'язань.

В основний договір можуть бути включені інші положення, що стосуються порядку розрахунків за акредитивом.

Платіж по акредитиву проводиться в безготівковому порядку шляхом перерахування суми акредитиву на рахунок одержувача коштів. Допускаються часткові платежі по акредитиву.

За порушення, допущені при виконанні акредитивної форми розрахунків, банки несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

У заяві на акредитив у полі "Вид акредитива" вказується, чи є він відзивним або безвідзивним (при відсутності вказівки акредитив вважається відзивним), покритим (депонованим) або непокритим (гарантованим).

Порядок заповнення реквізитів банку постачальника встановлений той же, що і для банку одержувача в платіжній вимозі.

Платник подає обслуговуючому банку акредитив, в якому, крім реквізитів, зобов'язаний вказати:

- вид акредитива (при відсутності вказівки на те, що акредитив є безвідкличним, він вважається відзивним);

- умова оплати акредитива (з акцептом або без акцепту);

- номер рахунку, відкритий виконуючим банком для депонування коштів при покритому (депонированном) акредитиві;

- строк дії акредитива із зазначенням дати (число, місяць і рік) її закриття;

- повне і точне найменування документів, проти яких здійснюється платіж за акредитивом;

- найменування товарів (робіт, послуг), для оплати яких відкривається акредитив, номер і дату основного договору, термін відвантаження товарів (виконання робіт, надання послуг), вантажоодержувача і місце призначення (при оплаті товарів).

При відсутності хоча б одного з цих реквізитів банк відмовляє у відкритті акредитива.

Для здійснення розрахунків по покритому (депонированному) акредитивом установи банків формують рахунок, номер якого доводяться ними до відома клієнтів. Постачальник зобов'язаний повідомити номер цього рахунку платника. Номер рахунку повинен зазначатися платником у заяві на відкриття покритого (депонованого) акредитива в полі "Рахунок № постачальника".

При надходженні заяви на відкриття покритого (депонованого) акредитива в установі банку постачальника в ньому не пізніше наступного дня відкривається окремий особовий рахунок, на який зараховуються кошти платника. У заяві на акредитив працівником банку постачальника робиться відповідна відмітка із зазначенням номера окремого особового рахунку, відкритого за цим акредитивом.

У разі непокритого (гарантованого) акредитива полі "Рахунок № постачальника" підкреслюється.

У полі "№ постачальника" зазначається номер рахунку постачальника, на який банк постачальника повинен зарахувати кошти при виконанні умов акредитива.

У заяві на акредитив у полі "Умова оплати" вказується "без акцепту" або "з акцептом"; в останньому випадку в цьому полі вказуються уповноважена особа покупця, дані його паспорта або документа, що замінює паспорт.

У полі "Строк дії акредитива" вказується дата (день, місяць і рік) закриття акредитива.

Заява про відкриття акредитива подається в кількості примірників, необхідних банку платника для виконання умов акредитива.

Для отримання коштів по акредитиву постачальник, відвантаживши товари, подає реєстр рахунків, відвантажувальні та інші передбачені умовами акредитива документи в обслуговуючий банк. Документи, що підтверджують виплати за акредитивом, повинні бути подані постачальником банку до закінчення терміну акредитива і підтверджувати виконання всіх умов акредитива. При порушенні хоча б однієї з цих умов виплати за акредитивом не виробляються.

При оплаті по акредитиву банк постачальника (виконуючий банк) зобов'язаний перевірити дотримання постачальником усіх умов акредитива, а також правильність оформлення реєстру рахунків, відповідність підписів та печатки постачальника на ньому заявленим зразкам.

Якщо умовами акредитива передбачений акцепт уповноваженого покупця, то перевіряється наявність акцептної напису та відповідність підпису уповноваженої поданим зразком.

Виплата з акредитива готівкою не допускається.

Банки не несуть відповідальності за наслідки затримки або втрати в дорозі будь-яких документів.

Якщо умовами акредитива передбачений акцепт уповноваженого покупця, то зазначені особи зобов'язані подати виконуючому банку:

- паспорт або інший замінюючий його документ;

- зразок підпису, якщо такого у банку не є (заповнюється в банку на картці зразків підписів);

- посвідчення про відрядження або доручення, видані організацією, яка відкрила акредитив.

На реєстрах рахунків або на товарно-транспортних документах, акцептованих для оплати за рахунок акредитива, уповноважений робить такий напис: "Акцептований за рахунок акредитива від __№_(дата)____Уполномоченным (Ф. В. О., паспортні дані). Найменування організації-покупця ____підпис ____Дата___

Закриття акредитива у виконуючому банку здійснюється:

- після закінчення терміну акредитива (у сумі акредитива або його залишку);

- на підставі заяви одержувача коштів про відмову від подальшого використання акредитива до закінчення терміну його дії, якщо можливість такого відмови передбачена умовами акредитива (у сумі акредитива або його залишку);

- за розпорядженням платника про повне або часткове відкликання акредитива, якщо таке відкликання можливе за умовами акредитива (у сумі акредитива або його залишку).

При відкликанні акредитив закривається або його сума зменшується в день отримання від банку-емітента розпорядження платника про повну чи частковому відкликання акредитива. При цьому сума покритого (депонованого) акредитива зменшується в межах суми залишку, обліковується на особовому рахунку балансового рахунку № 40901 "Акредитиви до оплати".

При частковому відкликання акредитива на лицьовій стороні акредитива виконуючим банком проставляються відмітка

"Часткове відкликання"; сума, позначена цифрами, обводиться і проставляється нова сума. На зворотному боці покритого (депонованого) акредитива проводиться запис про розмір сумми і дату повернення, яка засвідчується підписом відповідального виконавця із зазначенням прізвища, а також штампом банку.

Невикористана або відкликана сума покритого (депонованого) акредитива підлягає поверненню платіжним дорученням виконуючого банку до банку-емітенту одночасно із закриттям акредитива або зменшенням його суми.

Про закриття акредитива виконуючий банк повинен направити в банк-емітент повідомлення в довільній формі.

Всі претензії до постачальника, крім виникли з вини банку, розглядаються сторонами без участі банку. У разі виникнення претензій по здійсненню розрахункових операцій при акредитивній формі розрахунків, відповідальність несе банк-емітент.

Схема розрахунків по акредитиву представлена на рис. 2: 1 - укладення договору; 2 - платник доручає своєму 5анку відкрити акредитив; 3 - банк відкриває акредитив; 4 - банк-емітент повідомляє банкові одержувача про відкриття акредитива; 5 - банк одержувача повідомляє свого клієнта про відкриття акредитива; 6 - відвантаження продукції чи товару; 7 - отримувач надсилає документи до банку-емітенту; 8 - оплата акредитива; 9 - банк-емітент перераховує кошти банку одержувача; 10 - банк одержувача зараховує кошти на рахунок клієнта; 11 - банк одержувача повідомляє свого клієнта про зарахування коштів на його рахунок.

Розрахунки за акредитивом

Рис. 2. Розрахунки за акредитивом

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Розрахунки за акредитивами
Розрахунки за акредитивами
Розрахунки за акредитивами
Документарні акредитиви
Поняття розрахункових правовідносин. Форми розрахунків
Облік розрахунків з підзвітними особами
Форми міжнародних розрахунків
Форми безготівкових розрахунків у внутрішньому обороті
Розрахунки по відкритому рахунку
Актуарні розрахунки в страхуванні
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси