Меню
Головна
 
Головна arrow Менеджмент arrow Міжнародний менеджмент
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Види та чинники розвитку зовнішньоекономічної діяльності

Управління зовнішньоекономічною діяльністю є основним і найпоширенішим видом міжнародного менеджменту в Росії.

Зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД) - це комерційна діяльність суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язана з їх участю в міжнародних економічних відносинах. Вона являє собою процес реалізації зовнішньоекономічних зв'язків тієї чи іншої країни.

Міжнародні економічні відносини (МЕВ) -сукупність всіх відносин, які виникають у процесі здійснення економічного обміну і взаємодії між економіками окремих країн.

Зовнішньоекономічні зв'язки (ЗЕЗ) - сукупність всіх відносин, пов'язаних з участю країни у міжнародних економічних відносинах.

Суб'єкти ЗЕД - юридичні та фізичні особи, які займаються підприємницькою діяльністю згідно з чинним законодавством даної країни можуть здійснювати ЗЕД.

ЗЕД є історичною та економічною категорією. Як історична категорія вона - продукт цивілізації і виникає з появою держав, а потім розвивається разом з ними. Як економічна категорія, ЗЕД являє собою систему міжнародних економічних відносин, які охоплюють усі сфери економічного життя держави, і насамперед його виробничу, торговельну, інвестиційну та фінансову діяльність.

Сутність ЗЕД як економічної категорії виявляється в її функціях:

o організація і обслуговування міжнародного економічного обміну;

o міжнародне визнання споживної вартості продуктів міжнародного поділу праці;

o організація міжнародного грошового обігу. Зміст першої функції полягає в доведенні

продуктів, одержуваних у процесі міжнародного поділу праці, до конкретних споживачів.

В процесі виконання другої функції відбувається завершення акту міжнародних товарно-грошових відносин - обмін продуктами міжнародного поділу праці на гроші, в результаті чого споживна вартість, втілена в продукті обміну, отримує міжнародне визнання.

Змістом третьої функції є створення умов для безперервного руху грошей у процесі здійснення міжнародних розрахунків.

ЗЕД являє собою процес реалізації зовнішньоекономічних зв'язків. Зовнішньоекономічні зв'язки поділяються на оплатні і безоплатні (без відшкодування витрат однієї сторони іншій - координація робіт, узгодження напрямів діяльності, обговорення і прийняття спільних рішень, творчий обмін досвідом тощо).

В даний час ЗЕД здійснюються в основному па оплатній основі.

До безоплатним видів ЗЕД відноситься діяльність, спрямована на міжнародну охорону навколишнього середовища, освоєння багатств світового океану, міжнародну уніфікацію стандартів та ін.

Основними видами ЗЕД, які мають відплатний характер (рис. 4.1), є:

o зовнішня торгівля - обмін товарами в матеріально-речовинної формі і послугами, пов'язаними із здійсненням товарообігу;

o техніко-економічне співробітництво сприяння у галузі промислового і цивільного будівництва

Основні види зовнішньоекономічної діяльності

Рис. 4.1. Основні види зовнішньоекономічної діяльності

ництва та надання послуг інженерно-технічного характеру;

o науково-технічне співробітництво - обмін досягненнями науки і техніки та спільне здійснення науково-технічних робіт;

o вивезення капіталу за кордон з метою одержання підприємницького прибутку, а також для участі в операціях на іноземних фондових і валютних ринках.

Міжнародні економічні відносини (МЕВ) - елемент складної і рухливої системи, якої є світове господарство.

Світове господарство - сукупність державно-оформлених національних господарств і недержавних утворень, пов'язаних між собою системою міжнародного поділу праці, політично і економічно взаємодіють в різних формах на макро - і мікрорівні.

Сучасні умови, в яких функціонує світове господарство, і МЕВ як його невід'ємна складова частина характеризуються двома основними положеннями.

1. Світ єдиний. Сучасне світове господарство, з одного боку, є частиною світобудови і тому функціонує за єдиними для всього світу законам і принципам. Але, з іншого боку, представляє самостійну єдину систему з власними законами та правилами, елементи якої знаходяться у взаємозв'язку і взаємозалежності не тільки один з одним та з елементами інших систем (політичної, правової, біологічної, екологічної тощо). Повна економічна ізоляція країни зараз неможлива. Спроби жити незалежно від світового співтовариства до успіху не приводили і привести не можуть.

2. В основі сучасного світового господарства лежать ринкові відносини, а економічними лідерами є країни з більш високим рівнем розвитку цих відносин.

Перше з цих положень обґрунтовано веде до появи концепції глобалізації. Поняття "глобалізація" використовується стосовно всіх сфер людської діяльності. Стали говорити про глобалізацію правового простору, глобалізації політичних відносин, глобалізації економіки, глобалізації злочинності і т. д. Сутність цього поняття полягає в тому, що процеси, які відбуваються в одній сфері суспільного життя, невідворотно набувають глобального характеру і при цьому впливають на процеси та явища в інших сферах.

Глобалізація світової економіки як приватний випадок глобалізації взагалі - процес посилення взаємозалежності економічних агентів до такої міри, коли дії одного з них зачіпають інтереси всіх інших (приймають глобальний характер) і одночасно впливають на процеси та явища в інших сферах.

Друге положення означає визнання необхідності і практичного використання єдиного для всіх країн критерію оцінки місця тієї чи іншої країни в світовій ієрархії.

В основу сучасної класифікації країн світу покладено критерій відповідності економіки будь-якої держави принципам ринкового господарювання. Світове господарство являє собою складну систему, що характеризується множинністю елементів та ієрархічністю.

Звідси випливає поділ світового співтовариства на групи:

o країни з розвинутою ринковою економікою, або промислово розвинені країни;

o країни з ринковою економікою, або країни, що розвиваються;

o країни перехідної економіки, представлені в основному державами Центральної та Східної Європи, Китаєм і Росією.

Проте в даний час важко провести різку межу між цими групами. Наприклад, вже зараз цілу групу країн по ряду економічних показників варто було б віднести до розвинутих країн світу.

У той же час країни, що розвиваються, іноді настільки істотно різняться по доходу на душу населення, за структурою економіки, соціальній структурі суспільства, що іноді виникає сумнів щодо доцільності включення їх в одну класифікаційну групу.

Світове господарство як система складається з трьох основних груп - підсистем, кожна з яких включає певну кількість країн. Коротка характеристика даних підсистем світового господарства представлена в табл. 4.1.

Таблиця 4.1. Характеристика підсистем світового господарства

Характеристика підсистем світового господарства

Схематично структура світового господарства за основним підсистемам представлена па рис. 4.2.

На розвиток ЗЕД впливають дві групи факторів:

1) прямі (загальні) - безпосередньо впливають на ЗЕД суб'єктів підприємницької діяльності;

2) непрямі - впливають на ЗЕД опосередковано через вплив на процес розвитку МЕВ.

Структура світового господарства

Рис. 4.2. Структура світового господарства

Непрямі фактори представлені в табл. 4.2.

Таблиця 4.2. Непрямі фактори, що впливають на процес розвитку МЕВ

Чинник

Зміст

Прискорення науково-технічного прогресу

Виражається в поширенні нових технологій, включаючи засоби зв'язку, транспортування та озброєнь. Глобальна комп'ютеризація економічної діяльності по новому ставить питання про способи ведення міжнародного бізнесу; глобальна інформатизація різко полегшує можливості отримання комерційної, загальноекономічної, спеціальної інформації

Глобальні зміни в області навколишнього середовища

Вичерпання екологічної бази, необхідної для підтримання постійно розширюється виробництва, ставить питання про джерела фінансування. Серйозні дії щодо навколишнього середовища неминуче призведуть до різкого напруження функціонування світової економіки. Кошти для вирішення екологічних проблем можуть бути знайдені за рахунок країн периферії, що призведе до ще більшої нерівності між центром і периферією, або витрати візьме на себе центр, що неминуче викличе зниження там рівня життя

Приріст і постійне переміщення народонаселення

Населення переміщається з причини тяжкого екологічного, незадовільного економічного і політичного положення

Збільшення розриву між бідними і багатими країнами

Посилення конкуренції між країнами центру викликає зниження ймовірності напрямки капіталів в менш розвинені країни, посилюється необхідністю інвестування в господарство країн перехідної економіки з метою підвищення передбачуваності поведінки на світових товарних ринках

Зростання економічної взаємопов'язаності країн світу

Веде до уніфікації норм права, культурних цінностей, способу життя, стилю поведінки і т. і., що буде став киваться з позицією різних груп населення, зацікавлених у збереженні своїх відмітних ознак, національних і історичних цінностей та традицій

Посилення ролі міжнародних економічних організацій

Внутрішні і зовнішні дії держав все частіше направляються значним і постійно зростаючим набором регулюючих правил, формулируемых міжнародними економічними організаціями

Зростаюча роль недержавних структурних утворень

I ^урядові організації, ТНК справляють істотний вплив па вирішення міжнародних питань, у тому числі економічних

Загальні фактори розвитку ЗЕД представлені в табл. 4.3.

Таблиця 4.3. Загальні фактори розвитку ЗЕД

Чинник

Зміст

Нерівномірність економічного розвитку різних країн світу

Кожна країна має власну структуру галузей, свій рівень розвитку промисловості, сільського господарства, транспорту, зв'язку, сфери обслуговування, що визначає її міжнародну спеціалізацію

Відмінність людських, сировинних, фінансових ресурсах

Людські, сировинні (природні) і фінансові ресурси нерівномірно зосереджені в різних країнах, що сприяє їх активному торговому обміну

Характер політичних відносин

Зміцненню ЗЕД сприяє наявність дружніх політичних відносин між країнами. І, навпаки, політична конфронтація різко знижує зовнішньоторговельний оборот, аж до розриву економічних відносин

Різний рівень

науково-технічного

розвитку

Формування ЗЕД сприяє обмін між країнами студентами, стажерами, науковими працівниками, викладачами; проведення спільних досліджень, експериментів; участь у геологічних і археологічних експедиціях; виконання контрактів з проведення проектних, науково-дослідних і конструкторських робіт

Особливості географічного положення, природних і кліматичних умов

Унікальність географічного положення, природних і кліматичних умов деяких країн забезпечують їм зовнішні конкурентні переваги і визначають їх роль у міжнародній торгівлі

В управлінні ЗЕД важливо розуміти вплив всіх факторів, що визначають її розвиток, і враховувати значимість кожного з них у конкретній ситуації.

Наприклад, зосередження фінансових ресурсів у розвинених країнах, з одного боку, і сприятливі географічні умови, дешева робоча сила і дружні політичні відносини з країнами, що розвиваються, - з іншого, сприяють вивозу капіталу і утворення ТНК, які найчастіше бувають національними за капіталом та інтернаціональними за сферою діяльності. З'являються і міжнаціональні корпорації, які є інтернаціональними за сферою діяльності та за капіталом.

Суттєвою передумовою розвитку ЗЕД є можливість підвищення норми прибутку на основі зовнішньоторговельних операцій. Розширення зовнішньої торгівлі здешевлює елементів постійного та змінного капіталу і таким чином сприяє зниженню витрат виробництва. Завдяки конкуренції між виробниками різних країн вдається на світовому ринку довести світові ціни на товари до рівня їх інтернаціональної вартості, яка нижче національної вартості в менш розвинених країнах з невисокою продуктивністю суспільної праці, але вище рівня національної вартості в розвинених країнах.

Результати розвитку ЗЕД:

o подальше поглиблення міжнародного поділу праці;

o економія суспільної праці у країнах, активно здійснюють ЗЕД;

o інтенсивний і раціональний обмін результатами праці;

o подальше зміцнення політичних, наукових, технічних, культурних та інших зв'язків;

o збільшення числа країн світу, що створюють ринкову економіку;

o успішне функціонування ТНК.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Зовнішньоекономічна діяльність
Управління зовнішньоекономічною діяльністю на підприємстві
Страхування зовнішньоекономічної діяльності
ОБЛІК ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Зовнішньоекономічна діяльність
Зовнішньоекономічна діяльність Японії
Аналіз зовнішньоекономічної діяльності
Методи регулювання зовнішньоекономічної діяльності
Особливості зовнішньоекономічної діяльності в Росії
Товарна номенклатура зовнішньоекономічної діяльності (ТН ЗЕД)
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси