Меню
Головна
 
Головна arrow Інвестування arrow Інвестиції
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Лекція 4. ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ ТА ЇХ ОЦІНКА

Інвестиційний проект, його види, ознаки та класифікація

На практиці інвестиції кожним підприємством здійснюються у формі інвестиційних проектів. На жаль, при загальному використанні цього терміна він неоднозначний. Тому коли говорять про якусь справу, передбачає здійснення цілого комплексу заходів для досягнення конкретних цілей, то вважається, що мова йде про проект. Систему організаційно-правових та розрахункових документів, необхідних для здійснення якихось дій, теж називають проектом. І нарешті, під проектом розуміють документ, що підтверджує необхідність здійснення реального інвестування. Хоча, начебто, це різні визначення, але по суті вони є відображенням одного й топ) ж процесу - створення проекту та його реалізації, так як перше визначення виходить з мети і необхідних для її реалізації умов, друге підтверджує законодавчу і економічну можливості реалізації цієї мети, третє - необхідність її реального втілення.

В науковій літературі також немає єдиного поняття проекту. Іноді пишуть що проект - це те, що замислюється або планується. Часто визначають проект як завдання з певними вихідними даними і необхідними результатами, в окремих випадках такі визначення доповнюють вимог щодо термінів, вартості та якості. Під проектом розуміють і сукупність документації, що відбиває сутність і порядок реалізації якоїсь ідеї.

Якщо подивитися на поняття "проект" з точки зору функціонування будь-якої економічної системи, то можна чітко визначити три моменти, які формують це поняття. Перш за все, визначається мета майбутньої роботи: збільшення обсягів виробництва, підвищення якості, випуск нової продукції, зниження витрат та ін. Потім шукають, що потрібно зробити, щоб досягти мети, тобто ставлять конкретні завдання, які треба вирішити. І нарешті, визначають шляхи розв'язання завдань і досягнення поставлених цілей. При постановці цілей потрібно пам'ятати, що в кінцевому рахунку все спрямовано на отримання економічного ефекту. Навіть впровадження унікальної технології - це не технологічний експеримент, це умова подальшого розвитку підприємстві і завоювання більш високого місця на ринку.

Виходячи з цього, інвестиційний проект можна визначити як програму вирішення економічної проблеми, яка передбачає вкладення коштів з метою отримання додаткового доходу. Тому будь-який проект характеризується чотирма моментами: чіткою спрямованістю на конкретні цілі, масштабами, обмеженим часом між початком і закінченням, обмеженими фінансовими та іншими ресурсами. Кожен проект також передбачає необхідність великих витрат на його реалізацію та відстрочкою в отриманні доходів від цих вкладень, так як вони можливі тільки після завершення проекту і експлуатації вкладених ресурсів. Період часу між початком інвестування проекту і початком отримання віддачі від вкладень називають часовим лагом.

Класифікувати інвестиційні проекти можна за різними ознаками. Найчастіше виділяють проекти за рівнем (малий, середній і мегапроэкт), за термінами реалізації (короткостроковий, середній і довгостроковий), за обмеженості ресурсів (мультипроэкт і монопроэкт), вимогам до якості, за характером мети, складу учасників тощо. Малі проекти, як правило, прості та обмежені обсягами. Мегапроэкты - це комплекс взаємопов'язаних проектів, об'єднаних загальною метою. Такі проекти характеризуються тривалою реалізацією і великими витратами, як фінансовими, так і трудовими. Складні проекти припускають рішення нестандартних завдань, що вимагають значних зусиль, часу і витрат. При реалізації деяких проектів особлива увага приділяється якості виконання, так як від цього буде залежати не тільки якість продукту, але і безпеку функціонування об'єкта. Вартість таких проектів дуже висока, як і вимоги до якості. Прикладом таких проектів може бути будівництво атомних електростанцій.

За видами, відображає сферу впливу і конкретну мету, проекти поділяються на кілька груп.

В останні роки всі виробники особливу увагу приділяють науково-технічного вдосконалення виробництва. Зараз це основна передумова перемоги в конкурентній боротьбі на ринку, так як науково-технічні нововведення, впроваджені у виробництво, дають змогу збільшувати обсяги виробленої продукції, оновлювати асортимент, знижувати витрати на виробництво, тобто дозволяють отримати комплексний ефект. У зв'язку з цим особливе місце серед інвестиційних проектів займають науково-технічні проекти. А так як вони найчастіше спрямовані на використання нових елементів у виробничому процесі та управлінні, їх ще називають інноваційними проектами. У цих проектах закладені не тільки завдання розвитку виробництва, але і наукові дослідження проблем його подальшого вдосконалення.

Виробничо-технологічні проекти тісно пов'язані з науково-технічними, але вони вже й охоплюють тільки завдання розвитку виробничого потенціалу і оновлення технологічного процесу. Також похідними від науково-технічних проектів є проекти підвищення якості та ефективності роботи підприємства. Вони ставлять конкретні завдання зниження витрат виробництва і обігу, підвищення продуктивності праці, економії ресурсів, підвищення якості продукції та ін.

В умовах ринкової економіки кожний виробник повинен знати і вміти орієнтуватися в процесі купівлі-продажу свого товару. У зв'язку з цим можлива розробка і реалізація торгових проектів, тобто системи заходів, спрямованих на збереження завойованих позицій на ринку, захоплення нових секторів або проникнення на нові ринки, забезпечення ефективного продажу своїх товарів.

В останні роки у зв'язку з виробничою необхідністю стали все частіше розроблятися і реалізовуватися організаційні та інформаційні проекти. Перші пов'язані з необхідністю впровадження в управлінський процес нових форм організації та управління об'єктами виробничої і соціальної сфери, використанням сучасної управлінської техніки. Другі відображають зростання значущості інформаційного забезпечення для вирішення всього комплексу виробничих і управлінських завдань. Вони спрямовані на використання сучасних методів збору, обробки, зберігання і передачі інформації.

З посиленням уваги до соціальних проблем розвитку суспільства все частіше розробляються і реалізуються спеціальні соціальні проекти, які орієнтовані на забезпечення безпечних умов життєдіяльності, підтримання громадської безпеки, охорону навколишнього середовища, підтримку соціально незахищених верств населення.

Звичайно, цей поділ на види умовно, тому що в кожному зазначеному вигляді можуть існувати численні поєднання різних видів. Як можна вирішувати завдання науково-технічного розвитку, не враховуючи проблеми вдосконалення інформаційного забезпечення, розвитку організаційних стимулів? Тому кожен вид проекту відображає головну мету передбачуваних робіт.

Кожен проект складається з кількох розділів. Найбільш важливими з них повинні бути наступні.

1. Насамперед, повинна бути коротка характеристика (резюме) проекту. У цьому документі повинні бути всі відомості про проект, що дозволяють зробити висновок про його відповідність вимогам замовника: обґрунтування основної ідеї, відомості про дохідність і ризик, обсязі інвестиційних ресурсів, терміни реалізації та ін.

2. У проекті повинно бути описано місце розташування проекту, характер навколишнього природного середовища і можливий вплив на неї проекту, існуючий інвестиційний клімат в регіоні, стан регіональної інфраструктури, соціально-економічні умови, в яких реалізовуватиметься проект. Далі дається обґрунтування вибору будівельного ділянки і затрати на його освоєння.

3. Необхідно обгрунтування кількості і якості всіх видів ресурсів, використовуваних для реалізації проекту. Для цього робляться розрахунки необхідної виробничої потужності, вибираються технології, способи її придбання, складається перелік необхідного обладнання. Одночасно визначаються основні постачальники потрібної сировини і матеріалів, складається графік поставок. Найбільш складна частина цього розділу - підбір кадрів для майбутнього виробництва. Необхідно визначити професійно-кваліфікаційний склад працівників, з'ясувати наявність таких працівників у регіоні, можливість залучення їх з інших регіонів або організацію навчання в рамках регіону.

4. Всі необхідні роботи ув'язуються в загальному плані, на основі якого складається графік реалізації проекту.

5. Всі роботи вимагають певних витрат, тому складається фінансовий план із зазначенням джерел фінансування, розраховуються можлива ефективність проекту та очікувані інвестиційні ризики.

Для того щоб розробити проект, провести всі розрахунки, що дозволяють прийняти рішення, реалізувати його і отримати віддачу необхідний значний період часу. Той період часу, який проходить від початку вкладень до отримання очікуваного ефекту, називається життєвим циклом інвестиційного проекту.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Інвестиційні проекти: розробка і оцінка
ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ ТА ЇХ ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
Оцінка ефективності інвестиційного проекту
Динамічні методи оцінки інвестиційних проектів: базові принципи
Критерії і методи оцінки інвестиційних проектів. Облік інфляції, невизначеності і ризиків
Сутність інвестиційного проекту, класифікація і життєвий цикл
Інвестиційні проекти: розробка і оцінка
Інвестиційний проект
Інвестиційний проект
Ризики в інвестиційному проекті
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси