Меню
Головна
 
Головна arrow Бухгалтерський облік і аудит arrow Внутрішній аудит
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Характеристика внутрішньої контрольної середовища

Визначення системи внутрішнього контролю, представлене в попередніх темах, розглядає внутрішній аудит як складову частину і основний елемент внутрішнього контролю в управлінні підприємством, який орієнтований на безпосереднє виконання завдань, поставлених керівником та (або) власниками господарюючого суб'єкта, і забезпечує підвищення ефективності діяльності на основі більш чіткого та тісної взаємодії його підрозділів, філій, представництв.

Внутрішній контроль як загальний і внутрішній аудит як приватне однієї системи мають не лише спільні характеристики та напрямки діяльності, але і відмінності в змісті, принципах, функціях, завданнях, застосовуваних методах і прийомах.

Система внутрішнього контролю включає такі складові частини: контрольне середовище, систему управління організацією, систему бухгалтерського обліку та внутрішньої звітності, технології і методи контролю, оцінку підприємницьких ризиків (рис. 4.3).

Система внутрішнього контролю

Рис. 4.3. Система внутрішнього контролю

Зупинимося на понятті "середовище" і се особливості щодо контролю. Середовище - сукупність всіх об'єктів, зміна властивостей яких впливає на систему, а також тих об'єктів, чиї властивості змінюються в результаті функціонування системи. Контрольна середовище - сукупність взаємопов'язаних функцій та організаційних заходів, здійснюваних керівництвом організації або її власниками в цілях становлення і підтримання системи внутрішнього контролю шляхом перевірки виконання співробітниками їх обов'язків, а також установлених завдань. Вона складається з багатьох елементів, якими визначається ступінь ефективності використовуваних засобів і методів контролю (табл. 4.1).

Таблиця 4.1 .Елементи контрольної середовища та їх зміст

Елементи контрольної середовища та їх зміст

Оцінка стану контрольної середовища проводиться з усіх названих напрямків у ході аналізу системи управління за се ієрархічним рівням у зіставленні зі стратегією і тактикою розвитку підприємства, організаційної та виробничої структур, існуючої комунікаційної мережі, розподілу прав, обов'язків і встановленої відповідальності, рівня регламентації підрозділів, забезпечення посадовими інструкціями, нормативними документами, порядку обґрунтування, обговорення і прийняття рішень, а також при перевірці порядку підготовки інформації для внутрішніх і зовнішніх користувачів.

Організаційна структура підприємства безпосередньо пов'язана з обґрунтованим виділенням центрів виникнення витрат і центрів відповідальності, розподілом прав, обов'язків і відповідальності між керівниками різних рівнів управління і структурними підрозділами. Схема корпоративного управління з урахуванням участі власника або його представників в управлінні підприємством представлена на рис. 4.4.

Система корпоративного управління акціонерним товариством е урахуванням участі власників

Рис. 4.4. Система корпоративного управління акціонерним товариством е урахуванням участі власників

Характеризуючи контрольну середу, внутрішній аудитор виявляє основні організаційні та психологічні бар'єри, що перешкоджають оптимальному управлінню. В організаційному аспекті до таких перешкод можна віднести різного роду конфлікти між підрозділами, недостатньо розвинені комунікаційні зв'язки між виробничими підрозділами, слабку підтримку керівництвом пропозицій щодо реорганізації управління, неузгодженість системи стимулювання і вимог до організації праці, бюрократичний опір всіх нововведень в частині змін сформованих взаємин співпідпорядкованості. Зокрема, з усіх перерахованих факторів, що впливають на стан контрольної середовища, найбільше значення має відсутність зацікавленості у введенні нових методів управління у вищого рівня менеджерів, зміни розподілу функцій і повноважень лінійного персоналу, нерідко викликаних диверсифікацією виробництва, яка призводить до змін у виробничій структурі.

Тут важливу роль відіграє ступінь участі власників в управлінні компанією, оскільки вони безпосередньо можуть брати участь у прийнятті рішень щодо стилю і принципів управління і формулювати завдання для служби внутрішнього аудиту, а також виносити результати перевірок на колективне обговорення.

Оцінка контрольної середовища при внутрішньому аудиті передбачає в першу чергу перевірку наявності та дотримання внутрішніх стандартів ведення фінансового і управлінського обліку, оцінку стану двох підсистем бухгалтерського обліку, визначення відповідності систем бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю з галузевою специфікою діяльності, розмірами і організаційною структурою підприємства. Окремо розглядаються і оцінюються система документообігу наявність і дотримання графіка документообігу, порядок документування основних виробничих операцій, складання планових і звітних документів. Особливу увагу аудиторами приділяється аналізу формування інформації в межах фінансового, управлінського, податкового обліку, а також порядку систематизації облікової інформації для підготовки та складання внутрішньої і зовнішньої звітності.

Діяльність ревізійної комісії, служби внутрішнього аудиту повинна бути забезпечена внутрішніми регламентуючими документами, в якості яких виступають установчі документи і внутрішній розпорядок діяльності організації, положення про ревізійну комісію, положення про відділ (групи фахівців) внутрішнього аудиту, посадові інструкції працівників відділу.

Контрольна середовище може бути охарактеризована такими критеріями як чесність (поділ обов'язків і їх виконання), цілісність (правила розподілу керівництвом повноважень і відповідальності), етичні цінності (організаційні та психологічні перешкоди), професіоналізм (компетентність співробітників, підвищення кваліфікації), участь власника або його представників в управлінні підприємством (у раді директорів та інших виконавчих органах), компетентність і стиль роботи керівництва (управління і контролю культура), наділення відповідальністю і повноваженнями керівників центрів відповідальності, відділів і служб, кадрова політика і практика (постійний або знову прийнятий персонал).

Однак у російської практиці внутрішній аудит зводиться, як правило, до перевірки виконання співробітниками їх обов'язків, а також завдань керівництва, тобто до подальшого контролю, який не завжди ефективний, так як не дозволяє з достатнім ступенем об'єктивності встановити потенціал співробітників, оцінити їх підхід до справи. Якість роботи співробітників багато в чому залежить від стану контрольної середовища, організації контролю виконання обов'язків з боку безпосереднього керівника, дозвільного порядку здійснення змін у процесі господарської діяльності.

У зв'язку з цим доцільно запропонувати використання для оцінки стану контрольної середовища системи показників стратегічних карт збалансованої системи показників, яка заснована на виділенні фінансової, клієнтської, внутрішньої складових і складовою навчання і зростання персон ста.

Збалансована система показників, узагальнюючи і систематизуючи зібрану інформацію з названих напрямків, дозволяє встановити ефективність управління витратами, ступінь лояльності клієнтів і замовників, прихильності персоналу, рівень побудови і розвитку взаємопов'язаних галузей бізнесу господарюючого суб'єкта. Наприклад, система збалансованих показників одного з ФГУП машинобудівної галузі промисловості охоплює характеристику:

o системи управління, її структури, функцій, управлінських бізнес-процесів, технологій та бізнес-операцій;

o виробничої системи, се структури, бізнес-процесів, технології, бізнес-операцій у межах цієї системи;

o інформаційної системи, се організації і структури, бізнес-процесів та інформаційних технологій, бізнес-операцій;

o стратегії розвитку господарюючого суб'єкта, його бізнес-плану, цільових програм;

o ринкової кон'юнктури і ризиків у господарюючого суб'єкта;

o інших аспектів, які є потенційними носіями резервів підвищення ефективності діяльності господарюючого суб'єкта.

Незважаючи на те, що кожен з показників має свою сферу застосування і характеристики, вони логічно пов'язані між собою та дозволяють формувати аудитору необхідну інформацію для оцінки стану контрольної середовища. Отже, здатність внутрішнього аудиту своєчасно визначити небезпеку зниження рівня контрольної середовища і оперативно запобігти його є однією з головних умов ефективної діяльності організації. Отримані результати оцінки стану контрольної середовища внутрішніми аудиторами дозволять зовнішнім аудиторам використовувати їх у своїй роботі, ніж скоротити час перевірки і підвищити довіру до зовнішньої звітності аудируемого особи.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Характеристики зовнішнього і внутрішнього середовища
Характеристики внутрішнього середовища
Характеристика внутрішніх, підконтрольних підприємству факторів
перший. ВИДИ І ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАБРУДНЕНЬ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Внутрішнє середовище підприємства підприємницького
Аналіз внутрішнього середовища
Внутрішнє середовище видавництва
Внутрішня і зовнішня середовище, культура організації
Аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища організації методом SWOT-аналізу
Фактори зовнішнього середовища
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси