Меню
Головна
 
Головна arrow Інвестування arrow Інвестиції
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Динаміка і структура іноземних інвестицій в економіку РФ

В сучасних умовах кожна держава прагне залучити якомога більше іноземних інвестицій. Винятком у цьому плані не є і Росія. При реалізації науково обґрунтованої інвестиційної політики щодо залучення іноземних інвестицій можна отримати істотні економічні і соціальні вигоди.

Механізм впливу іноземних інвестицій на розвиток національної економіки показано на рис. 2.2.

Регулювання іноземних інвестицій здійснюється низкою нормативних актів; центральне місце серед них займає Федеральний закон від 9 липня 1999 р. № 160-ФЗ "Про іноземні інвестиції в Російській Федерації". Закон визначає правові та економічні засади залучення та ефективного використання в економіці РФ іноземних інвестицій. Він спрямований на забезпечення стабільності умов діяльності іноземних інвесторів та дотримання відповідності правового режиму іноземних інвестицій нормам міжнародного права і міжнародної практики інвестиційного співробітництва.

Рис. 2.2. Механізм впливу іноземних інвестицій на розвиток національної економіки

Відповідно до цього закону іноземний інвестор має право здійснювати інвестиції на території РФ у будь-яких формах, не заборонених законодавством РФ.

Основними формами залучення іноземних інвестицій є:

o створення спільних підприємств (в тому числі шляхом продажу іноземним інвесторам великих пакетів акцій російських акціонерних товариств);

o створення на території країни підприємств, що повністю належать іноземному капіталу;

o залучення іноземного капіталу на основі концесій або угод про розподіл продукції;

o створення вільних економічних зон, спрямоване на активне залучення закордонних інвесторів у певні регіони країни;

o придбання підприємств, майнових комплексів, будівель, споруд;

o придбання паїв, акцій, облігацій та інших цінних паперів;

o придбання прав користування землею та іншими природними ресурсами;

o придбання інших майнових прав;

o інвестиції у формі державних позик та ін [18].

Створення нормативної (законодавчої) бази у сфері іноземних інвестицій стало суттєвим фактором для їх залучення в нашу країну.

Про динаміці і структурі іноземних інвестицій, що надійшли в Російську Федерацію, свідчать дані, представлені в табл. 2.1.

На основі даних цієї таблиці можна зробити наступні висновки:

1) за аналізований період (1995-2010 рр.) обсяг іноземних інвестицій виріс на 38,5 рази;

2) стійка тенденція зростання іноземних інвестицій спостерігалася тільки за 1995-2007 рр., потім намітилася тенденція їх зниження, що в основному пов'язано зі світовою фінансовою кризою. Проте в 2010 р. ситуація змінилася в кращу сторону;

3) структура іноземних інвестицій за аналізований період зазнала істотні зміни: частка прямих інвестицій скоротилася з 67,7%до 12%, а частка інших інвестицій (торгові кредити, кредити міжнародних фінансових організацій, банківські вклади та ін) збільшилася з 31,0 до 87,06%. Структура портфельних інвестицій не зазнала істотних змін.

Якщо судити в цілому, то динаміка іноземних інвестицій в нашу країну мала позитивну тенденцію, а їх структура - негативну, що в першу чергу пов'язано з істотним зниженням частки прямих інвестицій. Прийнято вважати, що найбільш важливими для розвитку економіки країни є прямі іноземні інвестиції.

Іноземні інвестиції в Російську Федерацію в 2010 р. використовувалися в таких видах економічної діяльності, як: видобуток корисних копалин (12,1%); обробні виробництва (28,9%); оптова та роздрібна торгівля (11,6%); операції з нерухомим майном (6,4%); фінансова діяльність (33,1%); транспорт і зв'язок (5,7%).

Структура іноземних інвестицій в російську економіку за видами економічної діяльності за 2003 - 2010 рр. зазнала досить істотні зміни: частка інвестицій у видобувні галузі знизилася з 19,3 до 12,1%, а частка в обробні виробництва збільшилася з 22,0 до 28,9%, що можна відзначити як позитивну тенденцію; знизилася частка в оптову і роздрібну торгівлю з 35,5 до 11,6%, а частка іноземних інвестицій у такі сфери, як транспорт і зв'язок, фінансова діяльність відповідно збільшилася з 3,8 до 5,7% і 2,6 до 33,1%, що також є позитивним явищем.

З усього цього можна зробити висновок, що на сучасному етапі іноземні інвестиції майже не роблять істотного впливу на розвиток національної економіки в цілому, а грають роль "каталізатора зростання" лише в деяких вузьких секторах виробництва, орієнтованих в першу чергу на зарубіжний попит.

Росія бере участь не тільки в імпорті, але і в експорті інвестицій, що є нормальним процесом, особливо в умовах глобалізації економіки. Величина експорту інвестицій з Росії залежить в першу чергу від темпів розвитку національної економіки та її інвестиційної привабливості.

Динаміка та структура інвестицій з Росії за рубіж показана в табл. 2.2.

Таблиця 2.1

Динаміка і структура іноземних інвестицій, млн дол. США

Показник

1995 р.

2000 р.

2005 р.

2006 р.

2007 р.

2008 р.

2009 р.

2010 р.

2010 р. до 1995 р., раз

Іноземні інвестиції - всього

2983

10 958

53 651

55 109

120 941

103 769

81 927

114 746

38,5

у % до підсумку

100

100

100

100

100

100

100

100

-

у тому числі: прямі інвестиції

2020

4429

13 072

13 678

27 797

27 027

15 906

13810

6.8

у % до підсумку

67,7

40,4

24,4

24,8

23,0

26,0

19,4

12,0

-

Портфельні інвестиції

39

145

453

3182

4194

1415

882

1076

27,6

у % до підсумку

1,3

1.3

0.8

5.8

3.5

1,4

1,1

0,94

-

Інші інвестиції

924

6384

40 126

38 249

88 950

75 327

65 139

99 860

108

у % до підсумку

31,0

58,3

74,8

69,4

73,5

72,6

79,5

87,06

Джерело. Росія в цифрах, 2011. gks.ru/bgd/regl/bll_ll/Iss

Таблиця 2.2

Динаміка та структура інвестицій з Росії за кордон

Інвестиції

1995 р.

2000 р.

2005 р.

2006 р.

2007 р.

2008 р.

2009 р.

2010 р.

Іноземні, млн дол.

226

15 154

71 128

51 978

74 630

114 284

82 895

96 222

% до підсумку

100

100

100

100

100

100

100

100

у тому числі: прямі, млн дол.

20

382

558

3208

9139

21 818

17 454

10 271

% до підсумку

8.6

2,5

1.8

6,2

12,3

19,1

21,1

10,7

портфельні, млн дол.

0,1

31

406

798

2276

532

2434

795

% до підсумку

0.0

0,2

1,3

1,5

3.0

0,5

2,9

0,8

інші, млн дол.

206

14 741

30 164

47 972

63 175

91 934

63 007

85 156

% до підсумку

91,4

97,3

96,9

92,3

84,7

80,4

76

88,5

Джерело. Російський статистичний щорічник, 2011.

На основі даної таблиці можна зробити наступні висновки:

1) динаміка інвестицій з Росії за рубіж мала тенденцію до підвищення. За аналізований період вони збільшилися з 226 млн (1995 р.) до 96 222 млн дол. ( 2010), тобто в 425,8 рази. Інвестиції з Росії за рубіж порівнянні з іноземними інвестиціями, які надходять в нашу країну. А в окремі роки відтік інвестицій з Росії перевищував їх приплив. Наприклад, в 2009 р. відтік інвестицій з нашої країни склав 82 895 млн дол., а приплив іноземних інвестицій - всього 81 927 млн дол., що, природно, негативно позначилося на розвитку національної економіки; аналогічна ситуація була характерна і для 2008 р.;

2) структура інвестицій з Росії за кордон за аналізований період зазнала істотні зміни: спостерігається тенденція збільшення прямих інвестицій (особливо в останні роки), їх частка збільшилася з 8,6% (1995 р. до 10,7% у 2010 р.; частка інших інвестицій мала тенденцію до зниження з 91,4% у 1995 р. до 88,5% у 2010 р.

Раніше вже зазначалося, що науково обгрунтована інвестиційна політика по залученню іноземних інвестицій може зіграти істотну роль у розвитку національної економіки і вирішенні соціальних проблем суспільства, і навпаки. При непродуманої інвестиційної політики іноземні інвестиції можуть завдати істотної шкоди нашій країні.

Негативний вплив іноземних інвестицій на економіку Росії можливе в основному в разі безконтрольного їх допуску в країну. З російської практики відомі такі негативні випадки.

Іноземні фірми-інвестори зацікавлені, наприклад, в одержанні з Росії продукції екологічно "брудних" виробництв, використанні старого обладнання, забороненого до експлуатації в західних країнах. Вкладаючи кошти в російську економіку, вони нав'язують такі схеми фінансування інвестиційних проектів, які стимулюють їх власних товаровиробників. В результаті велика частина іноземного капіталу залучається в Росію в самих невигідних формах, наприклад, у вигляді пов'язаних кредитів.

Можливий негативний вплив на економіку Росії можуть надати спекулятивні іноземні інвестиції, які працюють на фондовому ринку Росії, особливо під час падіння курсу долара. Це пов'язано з відсутністю російського законодавства, що регулює питання допуску іноземного капіталу на фондову біржу.

Іноземні інвестиції у вітчизняні підприємства можуть залучатися з метою подальшого їх банкрутства. Деякі великі фірми, реалізовуючи масштабну стратегію просування па російський ринок, не тільки захопили частину ринку, але і активно впроваджують свої стандарти. Один з методів захоплення сектора ринку - придбання ключової ланки в технологічному ланцюжку, що може спровокувати кризу на технологічно залежних підприємствах, які, в результаті, можуть бути куплені за низькою ціною.

З усього цього випливає висновок, що наша держава має проводити прагматичну інвестиційну політику на основі вдосконалення законодавства у сфері іноземних інвестицій. Тільки в цьому випадку вони можуть принести користь нашій країні.

Обмеження щодо залучення іноземного капіталу в окремі галузі потрібні для забезпечення обороноздатності і безпеки держави, для економічної незалежності, захисту моральності, здоров'я та життя людей, охорони природи і культурних цінностей, природних ресурсів і навколишнього середовища РФ.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Роль іноземних інвестицій у розвитку національної економіки
Функціональна роль інвестицій в економіці
Загальна характеристика економіки Франції та її структура
ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ
Економічні аспекти динаміки та структури населення в мировои економіці
Ринок інвестицій у структурі фінансових ринків
ІНВЕСТИЦІЇ ТА ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПРОЦЕС
Загальна характеристика економіки країни та її структура
Іноземні інвестиції в Росії
Регулювання іноземних інвестицій
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси