Меню
Головна
 
Головна arrow Маркетинг arrow Маркетинг в комерції
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Розвиток комерційних зв'язків

Розвиток комерційних зв'язків передбачає зусилля всіх учасників ринку з надання комфортних умов для здійснення купівлі, продажу різних товарів, послуг.

Сьогодні різко зросли вимоги до управління різноманітними процесами на всіх стадіях відтворення економіки. Ці процеси виступають у формі організованого комерційного обороту, що включає реалізацію продукції підприємствами і об'єднаннями продукції виробничо-технічного призначення і покупку її споживачами.

Від ефективної реалізації виготовленої продукції та чіткої системи забезпечення його споживачів залежить безперебійне відшкодування виробничих витрат і безперервне здійснення процесів відтворення. Цей процес впливає на продуктивність праці, рівномірність випуску продукції, раціональне використання матеріальних ресурсів і капіталу, підвищення рентабельності роботи підприємств і отримання прибутку.

На сучасному етапі економічного та соціального розвитку товарно-грошові відносини набули нове, притаманне ринковому механізму зміст: вони повинні використовуватися в інтересах подальшого зміцнення виробництва і вирішення соціальних проблем на основі всебічного розширення підприємництва, розвитку приватної власності, зростання особистого і національного багатства російського суспільства.

Правильне використання механізму товарно-грошових відносин дозволяє враховувати фактори та використовувати резерви підвищення ефективності виробництва, розподілу, обігу та споживання засобів виробництва на основі поєднання ініціативи підприємців з загальнодержавними інтересами.

Економічна теорія та практика виходять з того, що комерційні зв'язки з торгівлі продукцією виробничо-технічного призначення являють собою сукупність економічних, правових і організаційних відносин, що виникають між постачальниками і споживачами (продавцями і покупцями), а також між ними і торгово-посередницькими структурами в процесі товарного обігу засобів виробництва.

Освіта комерційних зв'язків у процесі відтворення обумовлено суспільним розподілом праці. На їх формування впливають економічний механізм розвитку суспільства, масштаби суспільного виробництва, складність його галузевої структури, процес поглиблення спеціалізації і кооперування в промисловості, кількість і якість виробленої і споживаної в суспільстві продукції. Від структури і організації комерційних зв'язків багато в чому залежать економічні показники сфери обігу, такі як обсяг оптової реалізації, витрати обігу, доходи торгово-посередницьких організацій.

В даний час в Росії проблема організації комерційних зв'язків між постачальниками і споживачами зумовлена тим, що в країні є сотні тисяч підприємств і організацій, що перебувають у різноманітних зв'язках один з одним по взаємним поставкам продукції. Саме сьогодні в умовах трансформації товарно-грошових відносин виникло безліч торгово-посередницьких структур, що обслуговують господарський оборот підприємств, фірм і компаній. У свою чергу підприємства цих галузей виступають самі як споживачі, так як пов'язані комерційними договорами з безліччю постачальників необхідної їм сировини, матеріалів і обладнання та інших товарно-матеріальних цінностей

Комерційні зв'язки представляють комплексне єдність економічних, організаційних, правових, соціальних комунікацій для реалізації акту купівлі-продажу з метою отримання наміченої прибутку.

Організація комерційних зв'язків повинна здійснюватися з урахуванням таких принципів:

o Стратегічного маркетингу. Підвищення ролі стратегічного планування та управління в маркетинговій діяльності забезпечує стабільність виробництва і споживання продукції, сприяє ефективності національної економіки.

o Соціальної орієнтації. Виділення економічних пріоритетів у стимулюванні матеріальних і фінансових потоків у найбільш ефективні галузі з урахуванням соціальних завдань, розв'язуваних країною, сприяє підвищенню якості життя нашого суспільства.

o Економічної доцільності. Всебічна мобілізація внутрішніх резервів, забезпечення раціонального використання фінансових, матеріальних, інтелектуальних, інформаційних ресурсів у кожній ланці російської економіки сприяє її авторитету та ефективності. Створення економічних умов і використання маркетингових інструментів дозволять якісної ефективно задовольняти запити споживачів, гнучко маневрувати матеріальними ресурсами і прискорити їх оборотність в інтересах стабілізації та зростання економіки.

o Партнерства. Підвищення відповідальності за виконання договірних зобов'язань, дотримання матеріальної зацікавленості кожного учасника комерційної зв'язку створює атмосферу злагоди та порозуміння у сфері бізнесу.

Комерційні зв'язку доцільно групувати за такими ознаками: насиченості; галузевій структурі; ринковій структурі; ступінь участі в них оптово-комерційних організацій; формами організації постачання; тривалості дії (рис. 1.3).

Класифікація комерційних зв'язків по поставках продукції

Рис. 1.3. Класифікація комерційних зв'язків з постачання продукції

Вдосконалення комерційних зв'язків між продавцями та покупцями і особливо розвиток прямих довгострокових зв'язків по поставках продукції виробничо-технічного призначення є об'єктивною закономірністю і важливою складовою частиною всього ринкового механізму, спрямованого на досягнення найбільших кінцевих результатів з меншими витратами.

Все це визначає особливості формування комерційних зв'язків, характер їх організації та методологію управління ними в сучасних російських економічних умовах.

Особливу значимість при розвитку ринкових механізмів набуває класифікаційна ознака за насиченістю товароруху.

До високо-насиченим потоків відносяться потоки товарних ресурсів, транспортні, інформаційні, енергетичні і потоки трудових ресурсів; до низько-насиченим - потоки науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок, нововведень, основних фондів, статутного капіталу і потоки капіталовкладень (рис. 1.4).

Модель маркетингової логістики управління зовнішніми матеріальними потоками

Рис 1.4. Модель маркетингової логістики управління зовнішніми матеріальними потоками

Істотну значимість ця ознака набуває при формуванні зовнішньоекономічних комерційних зв'язків, які являють собою гнучку багатоцільову систему торгово-економічного, валютно-фінансового, науково-технічного співробітництва на взаємовигідній основі. Зусилля всіх учасників цих зв'язків повинні бути спрямовані на створення розвинутої структури міжнародних каналів товароруху з досить інтенсивним рівнем товаропотоків, які організовуються торгово-посередницькими структурами на зовнішніх ринках.

Стосовно до галузевої структурі всі виникаючі між підприємствами, фірмами та організаціями комерційні зв'язки можна підрозділити на два основних типи: зв'язки між організаціями і фірмами, що належать до різних галузей промисловості (міжгалузеві), і зв'язки між фірмами і організаціями, що належать до однієї і тієї ж галузі виробництва {внутрішньогалузеві).

Для ритмічної роботи всіх суб'єктів ринку важливу роль відіграє розвиток як міжгалузевих, так і внутрішньогалузевих комерційних зв'язків, однак розподіл за цією ознакою має велике значення в практиці їх організації і управління.

Якщо організація внутрішньогалузевих зв'язків становить переважно прерогативу підприємств, фірм та їх об'єднань, що входять в одну і ту ж галузь, то організація і розвиток міжгалузевих комерційних зв'язків здійснюється багатогалузевими комбінатами, холдинговими фінансово-промисловими групами і торгово-посередницькими структурами міжгалузевого характеру.

По мірі ускладнення галузевої структури виробництва міжгалузеві комерційні зв'язки розвиваються і ускладнюються, і, отже, з року в рік зростає їх значення. Звідси випливає, що формування комерційних зв'язків все більшу роль відіграють багатогалузеві об'єднання, їх комерційні структури та торгово-посередницькі ланки.

За ознакою ринкової структури комерційні зв'язки поділяються на всередині російські та міждержавні. До першого типу належать комерційні зв'язки, що встановлюються між підприємствами, фірмами і організаціями, які знаходяться всередині Росії в одному і тому ж регіоні (суб'єкта Федерації) або в різних, до другого - зв'язки, що встановлюються між російськими суб'єктами ринкового обороту та їх зарубіжними партнерами.

Розподіл комерційних зв'язків по даній ознаці важливо з точки зору визначення ступеня участі в їх формуванні російських і іноземних партнерів (контрагентів). Цілком очевидно, що організація ефективних міждержавних торговельно-економічних, коопераційних і науково-технічних комерційних зв'язків є спільною справою учасників ринкового обороту.

У формуванні внутрішньоросійських комерційних зв'язків істотну роль поряд з виробничими і комерційними ланками повинні відігравати органи республіканського та регіонального управління.

Дуже важливим є четвертий ознака поділу комерційних зв'язків - за ступенем участі у них посередницьких організацій. Згідно з цією ознакою всі зв'язки щодо постачання продукції виробничо-технічного призначення поділяються на прямі, міжфірмові і непрямі, що здійснюються оптово-посередницькими організаціями.

До прямих зв'язків відносяться такі, при яких економічні, правові та організаційні відносини щодо поставок продукції встановлюються безпосередньо між фірмами-виготовлювачами і фірмами-покупцями продукції.

У цих випадках для покупців фірми-виробники виступають одночасно ів ролі безпосередніх постачальників продукції, що впливає не тільки на характер формування комерційних зв'язків, але і на сам процес їх організації, і на взаємне виконання пов'язаних з цим договірних зобов'язань.

В сучасних умовах основою для організації прямих комерційних зв'язків між виробничими об'єднаннями, підприємствами та фірмами є прямі договори (контракти) між ними. При авторитарному управлінні економікою прямі господарські зв'язки будувалися на основі планів прикріплення постачальників до споживачів, встановлюються постачальницько-збутовими організаціями на основі централізованих планових завдань. Згідно з цим планом підприємства-споживачі і постачальники в умовах прямих зв'язків між ними погоджували один з одним конкретний асортимент, строки та інші умови поставок продукції, господарські договори укладали між собою, вели, як правило, розрахунки за поставлену продукцію, а при порушенні взаємних зобов'язань сплачували один одному відповідні штрафні санкції.

У вигляді прямих зв'язків здійснюється поставка споживачам не лише сировини, матеріалів і устаткування, але і різних напівфабрикатів та комплектуючих виробів в порядку виробничої кооперації.

До опосередкованим, як випливає з самого поняття, відносяться такі комерційні зв'язки, при яких в якості посередника між продавцем і споживачами продукції виступають різноманітні торговельно-посередницькі фірми і компанії. Вони не тільки організовують комерційні зв'язки між виробництвом і споживанням, але і самі є їх учасниками в економічних і правових відносинах сторін: погоджують між постачальниками і споживачами кількість і асортимент продукції, її технічні характеристики, терміни поставок, укладають господарські договори, організовують постачання продукції, беруть участь в розрахунках з постачальниками і споживачами, несуть відповідальність за невиконання договірних зобов'язань. Інакше кажучи, при опосередкованих комерційних зв'язках торгово-посередницьку ланку виступає не тільки як організатор, але і як учасник в ринковому обороті продукції.

З цієї ознаки класифікації комерційних зв'язків випливає п'ятий ознака поділу-по формах організації поставок продукції.

У відповідності з ним слід розрізняти комерційні зв'язки, які організовуються у формі транзитних поставок, коли просування продукції відбувається безпосередньо від виробників до споживачів, оминаючи будь-які проміжні ланки, і у формі складських поставок через оптову мережу.

Оптимальний вибір форм поставок при організації комерційних зв'язків має велике економічне значення як в роботі промислового сектору, так і в роботі власної системи оптово-комерційного ланки. Саме від цього вибору залежать швидкість просування продукції в сфері товарного обігу, витрати праці, пов'язані з цим процесом, рівень сукупних запасів і швидкість оборотності вкладених у них обігових коштів. При великих обсягах споживання продукції, що дозволяють відвантажувати її споживачам у межах транзитних норм, найбільш економічною є транзитна форма постачання.

При споживанні продукції в обсягах не нижче транзитних норм відвантаження використання цієї форми постачання веде до різкого уповільнення обороту продукції, омертвіння її в запасах, зниження оперативності матеріального забезпечення. Саме в цих випадках економічно вигідною є складська форма постачання, організована через посередницькі структури комерційних фірм.

В свою чергу вибір форм поставок справляє істотний вплив на формування комерційних зв'язків і звідси виникають економічні, правові та організаційні взаємовідносини сторін, в них участь.

Складські поставки мають місце тільки при комерційних зв'язках, що здійснюються з участю торгово-посередницьких структур, а транзитні поставки-як при прямих комерційних зв'язках, так і при зв'язках з участю посередників.

За тривалістю дії комерційні зв'язки поділяються на довгострокові і короткострокові.

Довгостроковий характер комерційних зв'язків, їх стабільність грають в економіці виробничих об'єднань, підприємств і фірм виключно важливу роль, так як дають змогу постачальникам і споживачам краще вивчити один одного, що сприятиме їх взаємовигідної співпраці.

Основною умовою установлення довгострокових комерційних зв'язків є стабільність і масовість виробництва і споживання продукції.

При дрібносерійному, і особливо при індивідуальному виробництві з часто змінюваної програмою випуску продукції, комерційні зв'язки, як правило, носять короткостроковий характер, аж до разових поставок.

Як прямі, так і опосередковані комерційні зв'язки можуть носити довгостроковий і короткостроковий характер.

Довгострокові комерційні зв'язки можуть бути організовані не тільки при транзитних, але і при складських постачання продукції. Це слід помітити і в зв'язку з тим, що деякими практичними працівниками фактор довготривалих взаємовідносин сторін органічно пов'язується тільки з прямими комерційними зв'язками, організованих у формі транзитних поставок. Встановлення довгострокових стабільних відносин торгово-посередницьких структур з виробничими об'єднаннями, підприємствами-виробниками на тривалий період має виключне значення в роботі комерційних фірм в галузі поліпшення якості обслуговування споживачів, систематично купують продукцію в невеликих кількостях.

Практика показала, що довгострокові слід вважати такі зв'язки, які встановлені та діють без змін, як правило, більше двох років або виходять за межі цього періоду. В умовах ринкової взаємодії всі комерційні зв'язки, що встановлюються терміном до одного року, і тим більш мінливі за кварталами або півріччях всередині року, слід вважати короткостроковими.

Специфікою комерційних зв'язків незалежно від форм і різновидів є те, що вони виходять з принципу взаємної вигідності. Дотримання цього принципу сприяє створенню економічної зацікавленості сторін у встановленні найбільш ефективних комерційних зв'язків з метою зниження сукупних витрат і отримання на цій основі найбільшого прибутку кожним учасником ринкового обороту.

У процесі створення міжкорпоративних зв'язків необхідно пам'ятати:

1. Комерційні зв'язки повинні бути економічно обґрунтовані з урахуванням сукупних витрат, їх якості, факторів простору, часу, а також соціальної орієнтації.

2. Зв'язку повинні бути взаємно вигідними і реалізовуватися учасниками ринкового обороту виходячи з їхніх економічних інтересів.

3. Держава виступає в системі комерційних зв'язків як партнер, який розподіляє державні замовлення для вирішення цільових програм з позиції замовника. Безумовно, держава виступає і в ролі активного учасника комерційних зв'язків у процесі створення державних запасів, держрезервів, реалізації завдань, пов'язаних із забезпеченням цільових загальнодержавних потреб і т. п. Одночасно роль держави повинна бути посилена у здійсненні регулювання та контролю діяльності всіх учасників ринкового обороту, створення надійної системи економічної і правової захисту.

4. Активну роль у всій системі комерційних зв'язків відіграє банківська і фінансово-кредитна системи шляхом здійснення і вдосконалення розрахункової, платіжної кредитної та валютно-фінансового механізмів.

5. Безпосереднім учасником комерційних зв'язків має стати страхова система у зв'язку з неминучістю підвищених ризиків при здійсненні комерційної діяльності та необхідністю надійного їх страхування.

6. Ефективне функціонування комерційних зв'язків багато в чому залежить від надійності їх транспортного, інформаційного і експедиторського забезпечення, а також інших ланок ринкової інфраструктури.

Головною компонентою системи комерційних зв'язків є принцип обов'язкової взаємовигідності всіх суб'єктів ринкового обороту. Ніхто, крім безпосередніх учасників - юридичних і фізичних осіб, які ведуть комерційну діяльність, не може встановити ці зв'язки і впливати на них з метою одержання своєї вигоди.

Що ж стосується держави (федеральних, республіканських, крайових, обласних і регіональних органів управління), воно завжди повинно мати свою частку доходу від країн в країні комерційних зв'язків через механізм оподаткування обсягів реалізації (товарообігу) і прибутку, одержуваної від комерційної діяльності. Поповнення дохідної частини бюджету за рахунок одержуваних податків та інших надходжень є важливим джерелом вирішення соціальних та інших проблем суспільства.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Визначення мети розвитку комерційної діяльності
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ КОМЕРЦІЙНИХ ПРАВОВІДНОСИН
Рівень спеціалізації і розвитку коопераційних зв'язків
Складання комерційної пропозиції
ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. СУБ'ЄКТИ КОМЕРЦІЙНОГО ПРАВА
Комерційне спілкування
ДОГОВІРНИЙ РЕЖИМ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Міжнародні комерційні операції
Система комерційного права
Фінанси комерційних організацій
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси