Меню
Головна
 
Головна arrow Економіка arrow Економіка підприємства
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Лекція 27. Облік та звітність на підприємстві

Облік в інформаційній системі підприємства

Управління фінансовими ресурсами підприємства неможливо без достовірної інформації про їх наявності, структури, руху. В процесі господарської діяльності формуються інформаційні потоки, що характеризують основні економічні параметри роботи підприємства: склад та величину власних і позикових коштів, витрати і доходи підприємства, витрати виробництва. Бухгалтерський облік виконує завдання організації цих інформаційних потоків і представлення даних в вигляді підсумкових звітів.

Бухгалтерський облік являє собою упорядковану систему збору, реєстрації та узагальнення в грошовому вираженні інформації про майно, зобов'язання організації та їх русі шляхом суцільного, безперервного і документального обліку всіх господарських операцій.

На частку бухгалтерської інформації припадає понад 70% загального обсягу економічної інформації. Саме системний бухгалтерський облік фіксує і накопичує всебічну синтетичну (узагальнюючу) і аналітичну (деталізовану) інформацію про стан і рух майна підприємства та джерела його утворення, господарських процесах, кінцеві результати фінансової і виробничо-господарської діяльності.

Бухгалтерська інформація широко використовується в оперативно-технічному і статистичному обліку, а також в плануванні, прогнозуванні, вироблення тактики і стратегії діяльності підприємства.

На всіх етапах діяльності підприємства до бухгалтерської інформації пред'являються такі вимоги, як об'єктивність, достовірність, своєчасність та оперативність. Однак на сучасному етапі вдосконалення управління, становлення ринкової економіки до бухгалтерської інформації пред'являються підвищені вимоги. Вона повинна бути високої якості і ефективною, повинна задовольняти потреби зовнішніх і внутрішніх користувачів інформації. Це означає, що бухгалтерська інформація повинна містити мінімальну кількість показників, але задовольняти максимальне число її користувачів на різних рівнях управління. Інформація повинна бути необхідною і доцільною, виключає зайві показники. Крім того, необхідно, щоб бухгалтерська інформація формувалася з найменшими затратами праці і часу. Очевидно, що для задоволення всіх перелічених вище вимог необхідно використовувати різні методи збору, обробки й обліку інформації. В економічно розвинених країнах ця проблема вирішена завдяки поділу всієї системи бухгалтерського обліку на фінансовий і управлінський.

З недавніх пір в російську практику входить поняття податкового обліку, тобто самостійної системи реєстрації фактів господарської діяльності підприємства для цілей оподаткування. Відмінності в обліку доходів і витрат підприємства, які визначаються для цілей управління підприємством та для цілей оподаткування, об'єктивні, вони існують в обліковій практиці більшості держав.

В табл. 27.1 наведено основні подібності та відмінності бухгалтерського, управлінського і податкового обліку.

Види обліку розрізняються за характером обробки інформації, ступеня детальності, періодичності складання, складу користувачів. Але вони характеризують одні й тс ж процеси на підприємстві - постачання, виробництво, реалізацію продукції, робіт, послуг. Тому фінансовий, управлінський і податковий облік не існують незалежно один від одного. Методика побудови західних облікових систем передбачає організаційне виділення різних видів обліку в окремі підсистеми: фінансова бухгалтерія, калькуляційна бухгалтерія, податковий департамент. Для російських підприємств характерна повністю інтегрована облікова система.

Таблиця 27.1. Порівняльна характеристика видів обліку на підприємстві

n/n

Критерій

Бухгалтерський

облік

Управлінський

облік

Податковий облік

1

Обов'язковість ведення обліку

Обов'язкове

Необов'язкова

Обов'язкове

2

Мета ведення обліку

Складання фінансових документів для зовнішніх користувачів

Інформаційне забезпечення внутрішньофірмового управління

Контроль за правильністю, повнотою і своєчасністю обчислення та сплати в бюджет податків

3

Правила ведення обліку

Заснований на загальноприйнятих принципах

Облікові принципи формуються організацією самостійно, виходячи з цілей і завдань внутрішньофірмового управління

Основний принцип обліку - забезпечення безперервного відображення фактів господарської діяльності. тягнуть за собою зміни розміру податкової бази

4

Користувачі інформації

Зовнішні та внутрішні користувачі бухгалтерської інформації

Різні рівні внутрішньофірмового управління

Зовнішні та внутрішні користувачі

5

Основний внутрішній документ, що визначає порядок ведення обліку

Облікова політика для цілей ведення фінансово обліку

Облікова політика для цілей ведення управлінського обліку

Облікова політика для цілей ведення податкового обліку

6

Принцип

угруповання

витрат

За економічними елементами

Але статтями калькуляції

За економічними елементами

7

Основний об'єкт обліку та звітності

Організація як

юридична

особа

Структурні

підрозділи

організації

Організація як юридична особа

8

Періодичність подання звітності

Встановлюється законодавчими нормативними актами

По мірі необхідності у відповідності з принципами доцільності та економічності

По мірі закінчення податкового періоду

9

Необхідність використання методу подвійного запису

Використання

обов'язково

Використання можливе, але не обов'язково

Використання не передбачено

При будь-якому варіанті організаційної побудови перед бухгалтерською службою постає проблема формування механізму взаємодії управлінського, фінансового і податкового обліку. Тут можливі різні варіанти. Так, у практиці західного обліку застосовуються два основних варіанти взаємозв'язку управлінської і фінансової бухгалтерій за допомогою контрольних рахунків витрат і доходів фінансової бухгалтерії. Для франкомовних країн (Франція, Бельгія, країни Африки) характерна система відображають рахунків, в якій результат діяльності паралельно визначається і у фінансовому і управлінському обліку, на початку і наприкінці періоду залишки по матеріальних рахунках відображаються і зіставляються. У США, ФРН, Канаді набула поширення система розподілу розділювальних рахунків. Детальний аналітичний облік виробничих затрат ведеться в системі рахунків управлінського обліку, тут же відбувається перерозподіл витрат за елементами, за центрами відповідальності, і тільки результат цих розрахунків переноситься в систему фінансового обліку.

На сучасному етапі виникла концепція управління діяльністю організації через моделювання бізнес-процесів, що призвело до створення єдиних комплексних інтегрованих обліково-управлінських систем класу ERP. Технологія роботи таких систем полягає в структуризації всієї діяльності підприємства на бізнес-процеси, діагностуванні, теоретичному вдосконалення їх і описі в обліково-управлінської системи за допомогою певних методик і програмних продуктів. В ERP-системі організація управлінського обліку також здійснюється в рамках відокремленої системи аналітичних вимірів, пов'язаної з фінансовим блоком тільки єдиним процесом обробки первинних документів.

Податковий і фінансовий облік суттєво відрізняються один від одного щодо понять обліку, цілей і завдань, принципів і способів ведення. В даний час вченими і практиками пропонуються різні підходи до організації взаємодії систем фінансового і податкового обліку:

(1) визначення розміру оподатковуваної бази шляхом коригування результату, отриманого в системі фінансового обліку;

(2) автономне (паралельне) ведення податкового та фінансового обліку;

(3) ведення фінансового обліку за правилами податкового законодавства.

На вибір схеми взаємодії фінансового і податкового обліку впливає безліч факторів: організаційна структура господарюючого суб'єкта, галузева приналежність і специфіка діяльності, трудомісткість обробки облікової інформації, чисельність бухгалтерського апарату, оснащеність обчислювальною технікою і програмним забезпеченням.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Відновлення бухгалтерського обліку
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Перевірка звітності на відповідність Закону про бухгалтерський облік
Перевірка звітності на відповідність Положенням по бухгалтерського обліку "Бухгалтерська звітність організації" (ПБО 4/99)
Основні відмінності між російською системою бухгалтерського обліку та МСФЗ
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ
Обліки, зосереджені в Головному інформаційно-аналітичному центрі та інформаційних центрах системи МВС Росії
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ
Автоматизовані системи обліку для середніх і малих підприємств
Розробка інформаційного забезпечення систем управління підприємством
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси