Меню
Головна
 
Головна arrow Бухгалтерський облік і аудит arrow Бухгалтерський фінансовий облік
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Облік вибуття нематеріальних активів

ПБО 14/2007 встановлено, що вартість нематеріальних активів, які вибувають і не здатні приносити організації економічні вигоди в майбутньому, підлягають списанню з бухгалтерського обліку. Списання нематеріальних активів у бухгалтерському обліку відображається залежно від причин вибуття, якими можуть бути:

- припинення строку дії права організації на результат інтелектуальної діяльності або засіб індивідуалізації;

- передача за договором про відчуження виключного права на результат інтелектуальної діяльності або на засіб індивідуалізації;

- перехід виключного вдачі, до інших осіб без договору (у тому числі в порядку універсального правонаступництва і при зверненні стягнення на даний нематеріальний актив);

припинення використання нематеріального активу внаслідок морального зносу;

- передача нематеріального активу у вигляді внеску до статутного (складеного) капітал (фонд) іншої організації, пайовий фонд;

- передача нематеріального активу за договором міни, дарування, внесення в рахунок вкладу за договором про спільну діяльність;

- виявлення недостачі активів при їх інвентаризації і т. д.

Одночасно зі списанням вартості нематеріальних активів підлягає списанню сума накопичених амортизаційних відрахувань за цим нематеріальних активів.

Облік вибуття нематеріальних активів здійснюється з використанням рахунку 91 "Інші доходи і витрати".

Залежно від причин вибуття об'єктів нематеріальних активів можуть бути використані різні схеми бухгалтерських проводок.

1. При вибутті нематеріальних активів внаслідок припинення строку дії права організації на результат інтелектуальної діяльності або засіб індивідуалізації залишкова вартість об'єкта повинна бути дорівнює нулю, тобто, як правило, в даному випадку досить списати суму накопиченої амортизації з дебету рахунку 05 в кредит рахунку 04.

2. При вибутті нематеріального активу внаслідок сто передачі за договором про відчуження виключного права на результат інтелектуальної діяльності або на засіб індивідуалізації, перехід виключного права до інших осіб без договору (у тому числі в порядку універсального правонаступництва і при зверненні стягнення на даний нематеріальний актив) мова фактично йде про продажу (перепродажу) майна організації. Цей продаж відображається за дебетом рахунка 91 субрахунок "Інші витрати", куди списується попередньо сформована (на рахунку 04 шляхом зменшення первісної або фактичної вартості на суми нарахованої амортизації) залишкова вартість об'єкта.

3. При вибутті нематеріального активу у зв'язку з припиненням його використання внаслідок морального зносу залишкова вартість не може бути нульовою і тому підлягає списанню в дебет рахунку 91.

4. При вибутті нематеріального активу внаслідок передачі у вигляді внеску до статутного (складеного) капітал (фонд) іншої організації, пайовий фонд належить до категорії фінансових вкладень, у зв'язку з чим залишкова вартість повинна бути списана у дебет рахунку 58.

У облікову політику організації підлягає розкриттю як мінімум наступна інформація за окремими видами нематеріальних активів:

- вартість об'єктів нематеріальних активів з обмеженням виключного права;

- фактична (первісна) вартість або поточна ринкова вартість нематеріальних активів з невизначеним строком корисного використання, а також фактори, які свідчать про неможливість надійно визначити строк корисного використання таких нематеріальних активів з виділенням істотних факторів;

- фактична (первісна) вартість або поточна ринкова вартість з урахуванням сум нарахованої амортизації та збитків від зменшення корисності на початок і кінець звітного року;

- вартість об'єктів нематеріальних активів, які підлягають переоцінці, а також суми дооцінки та уцінки таких об'єктів;

- вартість об'єктів нематеріальних активів, схильних знеціненню у звітному році, а також визнаний збиток від знецінення;

- опис об'єктів нематеріальних активів з повністю погашеної вартістю, але не списаних з бухгалтерського обліку, відображаються в бухгалтерській звітності в умовній оцінці, прийнятої організацією;

- опис, фактична (первісна) вартість або поточна ринкова вартість, термін корисного використання та інша інформація щодо істотних об'єктів нематеріальних активів, без знання якої зацікавленими користувачами неможлива оцінка фінансового положення організації або фінансових результатів її діяльності.

У бухгалтерському балансі нематеріальні активи відображаються в розділі I активу за залишковою вартістю. Аналітичний облік організується по окремих об'єктах нематеріальних активів у картці обліку нематеріальних активів. Основними джерелами інформації про рух нематеріальних активів та сум амортизації є журнали-ордери № 10, 13.

Бухгалтерські записи з обліку придбання, створення і руху нематеріальних активів наведено в табл. 9.2.

Таблиця 9.2

Кореспонденція рахунків з обліку операцій з нематеріальними активами

Кореспонденція рахунків

Зміст

операції

Дебет

Кредит

1

2

3

08 "Вкладення у необоротні активи" субрахунок 5 "Придбання нематеріальних активів"

60 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками", 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами"

Враховані витрати, безпосередньо пов'язані з придбанням нематеріального активу

19 "Податок на додану вартість по придбаним цінностям"

60 "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками"; 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами"

Враховано ІДС з витрат, безпосередньо пов'язаних з придбанням нематеріального активу

08 "Вкладення у необоротні активи" субрахунок 5 "Придбання нематеріальних активів"

10 "Матеріали",

70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці", 69 "Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпеченню" та ін.

Відображені витрати, пов'язані зі створенням нематеріального активу

08 "Вкладення у необоротні активи" субрахунок 5 "Придбання нематеріальних активів"

75 "Розрахунки з засновниками", субрахунок 1 "Розрахунки за внесками до статутного (складеного) капітал"

Відображено надходження нематеріальних активів від засновників в якості внеску в статутний капітал по узгодженої вартості

08 "Вкладення у необоротні активи" субрахунок 5 "Придбання нематеріальних активів"

98 "Доходи майбутніх періодів" субрахунок 2 "Безоплатні надходження"

Отриманий нематеріальний актив безоплатно за ринковою вартістю

04 "Нематеріальні активи"

08 "Вкладення у необоротні активи" субрахунок 5 "Придбання нематеріальних активів"

Нематеріальний актив не прийнято до бухгалтерського обліку

08 "Вкладення у нематеріальні активи", 20 "Основне виробництво", 23 "Допоміжні виробництва",

25 "Загальновиробничі витрати",

26 "Загальногосподарські витрати, 44 "Витрати на продаж"

05 "Амортизація

нематеріальних

активів"

Нарахована амортизація по нематеріальних активах

98 "Доходи майбутніх періодів субрахунок 2 "Безоплатні надходження"

91 "Інші доходи і витрати" субрахунок 1 "Інші доходи"

На суми, чисельно рівні амортизації по безоплатно отриманих нематеріальних активів, доходи майбутніх переводяться у реальні

04 "Нематеріальні активи"

83 "Додатковий капітал" субрахунок "Приріст вартості майна при переоцінці"

Дооцінка нематеріальних активів

83 "Додатковий капітал" субрахунок "Приріст вартості майна при переоцінці"

05 "Амортизація

нематеріальних

активів"

Коригування сум нарахованої амортизації (збільшення)

83 "Додатковий капітал" субрахунок "Приріст вартості майна при переоцінці"

04 "Нематеріальні активи"

Уцінка нематеріальних активів

05 "Амортизація

нематеріальних

активів"

83 "Додатковий капітал" субрахунок "Приріст вартості майна при переоцінці"

Коригування сум нарахованої амортизації (зменшення)

91 "Інші доходи і витрати"

04 "Нематеріальні активи"

Уцінка нематеріальних активів, щодо яких раніше не проводилося дооцінки

05 "Амортизація

нематеріальних

активів"

91 "Інші доходи і витрати"

Коригування сум нарахованої амортизації по нематеріальних активах, по яких раніше не проводилася дооцінка (зменшення)

04 "Нематеріальні активи"

76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами"

Відображена позитивна ділова репутації організації як сума перевищення продажної вартості підприємства над вартістю його активів по балансу

26 "Загальногосподарські витрати"

05 "Амортизація

нематеріальних

активів"

Нарахування амортизації по позитивної ділової репутації

76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами"

98 "Доходи майбутніх періодів"

Відображена негативна ділова репутація

98 "Доходи майбутніх періодів"

91 "Інші доходи і витрати" субрахунок 1 "Інші доходи"

Негативна ділова репутація повністю відноситься на фінансові результати організації як інші доходи

91 "Інші доходи і витрати" субрахунок 2 "Інші витрати"

04 "Нематеріальні активи"

Списання залишкової вартості нематеріальних активів

05 "Амортизація

нематеріальних

активів"

04 "Нематеріальні активи"

Списання амортизації, нарахованої на момент вибуття нематеріальних активів

04 "Нематеріальні активи"

91 "Інші доходи і витрати" субрахунок 1 "Інші доходи"

Відображені виявлені в ході інвентаризації невраховані об'єкти нематеріальних активів за ринковою вартістю

94 "Нестачі і втрати від псування цін н остей"

04 "Нематеріальні активи"

Відображена недостача нематеріальних активів за результатами інвентаризації

73 "Розрахунки з персоналом за іншими операціями" субрахунок 2 "Розрахунки з відшкодування матеріального збитку", 91 "Інші доходи і витрати" субрахунок 2 "Інші витрати"

94 "Нестачі і втрати від псування цінностей"

Відображена недостача нематеріальних активів відноситься на винних осіб, або на інші витрати, коли винуватці не встановлені

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Облік вибуття основних засобів, нематеріальних та непроизведенных активів
Перевірка правильності і своєчасності відображення в обліку операцій з вибуття нематеріальних активів
Облік надходження та наявності нематеріальних активів
План і програма аудиторської перевірки обліку нематеріальних активів
Облік основних засобів, нематеріальних та непроизведенных активів
Перевірка правильності і своєчасності відображення в обліку операцій по надходженню нематеріальних активів
Облік придбання основних засобів, земельних ділянок, об'єктів природокористування і нематеріальних активів
Нематеріальні активи як складова основних фондів організації, підприємства
ОБЛІК НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ
Оцінка і облік нематеріальних активів
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси