Меню
Головна
 
Головна arrow Бухгалтерський облік і аудит arrow Міжнародні стандарти фінансової звітності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Амортизація основних засобів

Визначення

Амортизується величина (АВ) - фактична вартість активу або інша сума, що замінює фактичну вартість, за вирахуванням його залишкової вартості (раніше названа амортизована вартість).

Залишкова вартість активу (ОСт) - розрахункова сума, яку організація отримала би на поточний час від вибуття активу після вирахування передбачуваних витрат на вибуття, якщо актив вже досяг кінця строку корисного використання та стану, характерного для кінця строку корисного використання (раніше названа ліквідаційна вартість).

Амортизація основних засобів - систематичний розподіл вартості активу протягом терміну його корисного використання.

Амортизація - це систематичний розподіл вартості, яка амортизується активу протягом терміну його корисної служби.

Термін корисної служби - це період часу, протягом якого організація передбачає искористувати актив, або кількість одиниць виробництва чи подібних одиниць, що організація очікує отримати від використання активу.

Формули визначення вартості, що амортизується величини відповідно до МСФЗ і РПБУ виглядають наступним чином:

IAS 16: АВ = ПС (або НД) - Ост;

РПБУ 6/01: АВ = ПС (або ВС).

Згідно IAS 16 амортизована сума об'єкта основних засобів повинна списуватись систематично протягом строку корисної служби. Амортизація нараховується навіть тоді, коли вартість активу перевищує його балансову вартість і розраховується виходячи з вартості, яка амортизується, - первісною або переоціненою вартістю за вирахуванням залишкової вартості (чистої суми, очікуваного до отримання за актив в кінці терміну його корисної служби за вирахуванням очікуваних витрат та вибуття) і терміну корисної служби.

Нижче наведено приклад визначення балансової вартості основного засобу.

ПРИКЛАД 3.1

Умови: Компанія Absorber станом на 1 січня 2010 р. має на балансі наступні необоротні активи (табл. 3.1).

Таблиця 3.1

Необоротні активи компанії Absorber на 01.01.2011 р., тис. дол.

ОС

Первісна

вартість

Накопичена

амортизація

Будівлі

1500

150

Обладнання

1870

235

Автомобілі

950

560

Разом:

4320

945

У поточному році компанія придбала автомобіль вартістю 27 000 дол., купила обладнання за 14 000 дол., були споруджені нові будівлі вартістю 600 000 дол.

Спосіб нарахування амортизації лінійний, але керівництво компанії прийняло рішення про зміну методу амортизації автотранспорту на пропорційний метод, так як даний метод більш достовірно дозволить вести облік. Згідно з цим методом амортизація за 2011 р. повинна скласти 20%.

Ставка амортизації на будівлі становить 5%, а на обладнання - 25%. У 2011 р. будівлі були дооцінені за ринковою ціною. Нова їх вартість склала 2 100 000 дол.

Завдання: Визначити балансову вартість ОЗ компанії Absorber станом на 31 грудня 2011 р.

Рішення:

Розрахунок амортизації будівель:

Амортизується величина (АВ) = 2 100 000 дол. + 600 000 дол. = 2 700 000 дол.

Амортизація = 2 700 000 дол. x 5 / 100 = 135 000 дол.

Розрахунок амортизації устаткування:

Вартість, що амортизується (АС) = 1 870 000 дол. + 14 000 дол. = 1 884 000 дол.

Амортизація = 1 884 000 дол. x 25 / 100 = 471 000 дол.

Розрахунок амортизації автомобілів:

Амортизується величина (АВ) = 950 000 дол. - 560 000 дол. + 27 000 дол. = 417 000 дол.

Амортизація = 417 000 дол. x 20 / 100 = 83 000 дол.

Таблиця 3.2

Розрахунок балансової вартості ОЗ компанії Absorber станом на 31.12.2011 р., тис. дол.

ОС

Первісна

вартість

Накопичена

амортизація

Балансова вартість на 01.01.

2011 р.

Надходження

Переоцінка

Амортизація за 2011 р.

Балансова вартість на 31.12. 2011 р.

Будівлі

1500

150

1350

600

600

135

2415

Обладнання

1870

235

1635

14

-

471

1178

Автомобілі

950

560

390

27

-

83

334

Разом:

4320

945

3375

641

689

3927

Перелік методів амортизації:

o прямолінійного списання;

o зменшуваного залишку;

o пропорційно якомусь критерію.

Відповідно до ПБУ 6/01 вартість основних засобів погашається за допомогою нарахування амортизації. На законсервовані основні засоби амортизація не нараховується, також вона не нараховується в некомерційних організаціях, де знос відображається на забалансових рахунках. По об'єктах житлового фонду, які враховуються у складі дохідних вкладень у матеріальні цінності, амортизація нараховується у загальновстановленому порядку. Не підлягають амортизації основні засоби, споживчі властивості яких з часом не змінюються (земельні ділянки, об'єкти природокористування, музейні колекції та інше). Нарахування амортизації проводиться одним із чотирьох методів:

- лінійним;

- зменшуваного залишку;

- списання вартості по сумі чисел років корисного використання;

- списання вартості пропорційно обсягу випуску.

Амортизація визначається виходячи з обраного методу. Норми амортизації, що визначається згідно із строком корисної служби об'єкта, визначені постановою Уряду РФ від 1 січня 2002 р. № 1.

Строк корисної служби основних засобів визначається оцінним шляхом на основі досвіду роботи компанії з аналогічними активами.

Нижче наведено приклад розрахунку амортизації основного засобу.

ПРИКЛАД 3.2

Умови: Первинний строк корисної служби основного засобу вартістю 5000 дол. склав 10 років, а ліквідаційна вартість дорівнює 400 дол. Через 3 роки термін корисної служби переглянутий. Метод амортизації лінійний. Очікується, що дана ОС прослужить ще 2 роки.

Завдання: Розрахувати амортизаційні відрахування.

Таблиця 3.3

Розрахунок амортизаційних відрахувань, дол.

Статті

1-й рік

2-й рік

3-й рік

4-й рік

5-й рік

Амортизаційна вартість

5000 - 400 - 4600

4600

4600

4600

4600

Норма амортизації, %

100/10 = 10

100/10 = 10

100/10 = 10

(100-30)//2 = 35

(100 - 30) / 2 = 35

Річна амортизація

460

460

460

1610

1610

Накопичена амортизація

460

920

1380

2990

4600

Відповідно до МСФЗ 16 при переоцінці ОС накопичена амортизація переоцінюється одним з двох методів, обраних в обліковій політиці.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Облік амортизації основних засобів
Вибуття основних засобів
Амортизація основних фондів
Облік ремонтів основних засобів
Аналіз складу, структури, динаміки і стану основних засобів
Аналіз основних засобів
Аналіз структури основних засобів
Основні напрямки аналізу руху грошових коштів
Нарахування амортизації
Знос і амортизація нерухомості
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси