Меню
Головна
 
Головна arrow Бухгалтерський облік і аудит arrow Бухгалтерська (фінансова) звітність
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Основні відмінності консолідованої звітності від зведеної бухгалтерської звітності

В тексті Федерального закону від 27.07.2010 р. № 208-ФЗ "ПРО консолідованої фінансової звітності" міститься таке визначення: "під консолідованою фінансовою звітністю розуміється систематизована інформація, яка відображає фінансове становище, фінансові результати діяльності та зміни фінансового становища організації, організацій і (чи) іноземних організацій - групи організацій, що визначається згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності".

Зазначений Федеральний закон поширюється:

1) на кредитні організації;

2) страхові організації;

3) інші організації, цінні папери яких допущені до обігу на торгах фондових бірж і (або) інших організаторів торгівлі на ринку цінних паперів.

Крім того, його положення застосовуються і в тому разі, якщо федеральними законами передбачено складання, та (або) подання, та (або) публікація консолідованої фінансової звітності (зведеної бухгалтерської звітності, зведеної (консолідованої) звітності і балансу) або якщо установчими документами організації передбачено подання та (або) публікація консолідованої фінансової звітності.

Слід підкреслити, що в російських нормативних документах для визначення консолідованої звітності часто використовується назва "зведена бухгалтерська звітність". З цим ототожненням не згодні деякі вчені та практики, що займаються даною проблемою. На їх думку, це визначення недостатньо точне. Воно більше підходить для звітності, що складається методом зводу або підсумовуванням даних тими організаціями, які мають виробництва, господарства та інші структурні підрозділи, виділені на окремий баланс і не є юридичними особами. Таким чином, зведена бухгалтерська звітність складається в рамках одного власника або для статистичного узагальнення.

Консолідована бухгалтерська звітність на відміну від зведеної складається кількома власниками щодо спільно контрольованого суспільству і має іншу мету - показати інвесторам та іншим зацікавленим особам результати фінансово-господарської діяльності групи взаємозалежних організацій, юридично самостійних, але фактично є єдиним господарським цілим. Основна особливість складання консолідованої звітності полягає не в зведенні, а в элиминировании окремих показників організацій, що входять в угрупування, метою виключення повторного рахунку у консолідованому звіті групи.

Склад та вимоги до зведеної (консолідованої) бухгалтерської звітності, правила її складання та подання

У Методичних рекомендаціях встановлені наступні вимоги до складання зведеної бухгалтерської звітності.

1. Вимога повноти - у зведену бухгалтерську звітність об'єднуються всі активи і пасиви, доходи і витрати головної організації і дочірніх товариств, за винятком випадків, не передбачених Методичними рекомендаціями.

2. Вимога єдності методів і оцінки статей звітності - використовується єдина облікова політика щодо аналогічних статей майна і зобов'язань, доходів і витрат бухгалтерської звітності головної організації і дочірніх товариств. Якщо в дочірньому суспільстві деякі елементи облікової політики чимось різняться, вони повинні бути перераховані у відповідності з обліковою політикою головної організації.

3. Вимога єдиної звітної дати і єдиного звітного періоду - у зведену бухгалтерську звітність об'єднується бухгалтерська звітність головний організації та дочірніх товариств, складена за один і той самий звітний період і на ту саму звітну дату. У зведену бухгалтерську звітність можуть включатися дані бухгалтерської звітності дочірнього суспільства, складеної на іншу звітну дату, за умови, що розходження між звітної датою зведеної бухгалтерської звітності та бухгалтерської звітності дочірнього суспільства не перевищує трьох місяців.

4. Вимога єдиної валюти звітності - для включення в зведену бухгалтерську звітність показники бухгалтерської звітності дочірнього суспільства, складеного в іноземній валюті, перераховуються в валюту Російської Федерації - рублі. Курсові різниці відображаються у складі додаткового капіталу.

У Методичних рекомендаціях викладено правила складання зведеної бухгалтерської звітності.

1. Бухгалтерська звітність головний організації та дочірніх товариств об'єднується шляхом порядкового підсумовування відповідних даних за правилами, встановленими цими рекомендаціями.

2. В зведений бухгалтерський баланс не включаються:

- фінансові вкладення головної організації в статутні капітали дочірніх товариств і відповідно статутні капітали дочірніх товариств у частині, що належить головний організації;

- показники, що відображають дебіторську заборгованість між головний організацією і дочірніми товариствами, а також між дочірніми товариствами;

- дивіденди, що виплачуються дочірніми товариствами головної організації або іншим дочірнім товариствам тієї ж головної організації, а також головної організації своїм дочірнім товариствам. У зведеної бухгалтерської звітності відображаються лише дивіденди, що підлягають виплаті, організаціям та особам, не які входять у групу;

- виручка від продажу продукції (товарів, робіт, послуг) між головний організацією і дочірніми товариствами, а також між дочірніми товариствами однієї головної організації і витрати, що припадають на продаж;

- будь-які інші доходи, витрати, прибутки та збитки, які виникають в результаті операцій між головний організацією і дочірніми товариствами, а також між дочірніми товариствами однієї головної організації.

3. У разі, коли сума фінансових вкладень головної організації не збігається з вартістю акцій (частки в статутному капіталі), показаній у балансі дочірнього суспільства, виникає позитивна або від'ємна різниця, яка відображається у зведеному бухгалтерському балансі окремою статтею "Ділова репутація дочірніх товариств".

Отже, основними особливостями складання зведеної бухгалтерської звітності групою взаємопов'язаних організацій є наступні:

- зведена бухгалтерська звітність складається по групі взаємозалежних організацій, що перебувають під прямим чи непрямим контролем головної організації;

- зведена звітність групи характеризує майнове і фінансове становище групи як єдиного господарського цілого. У зв'язку з цим особливістю методики складання єдиного зведеного звіту поряд з підсумовуванням показників є виключення показників внутрішньогрупових розрахунків, а також виключення внутрішньогрупового продажу і прибутку від операцій між організаціями групи;

- у зведеної звітності групи, що складається з головної організації і дочірніх товариств, виділяється частка активів і капіталу групи, яка не належить головний організації, тобто частка акціонерів групи, які перебувають у меншості;

- основною сферою застосування зведеної звітності групи є коригування акцій групи на фондовому ринку;

- дані зведеної звітності не можуть бути використані для цілей оподаткування.

Зведена бухгалтерська звітність складається за формами, розробленим самою організацією на основі типових форм. Головна організація дотримується прийнятої форми зведеного бухгалтерського балансу і звіту про прибутки і збитки та пояснень до них від одного звітного періоду до іншого. Зведена річна бухгалтерська звітність складається в мільйони і мільярди рублів. Вона видається головною організацією не пізніше 30 червня наступного за звітним року, якщо інше не встановлено законодавством та установчими документами організації. Зведена бухгалтерська звітність підписується керівником і головним бухгалтером організації і видається засновника головної організації та іншим зацікавленим користувачам, якщо це передбачено законодавством РФ.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Зведена і консолідована бухгалтерська звітність
Особливості аналізу зведеної (консолідованої) звітності
Аудит і публічність консолідованої бухгалтерської звітності
Порядок формування показників консолідованої бухгалтерської звітності
Основні відмінності між російською системою бухгалтерського обліку та МСФЗ
Особливості аналізу зведеної (консолідованої) звітності
Правила складання і подання бухгалтерської звітності
Зведена і консолідована бухгалтерська звітність
Основні правила складання фінансової звітності
Поняття, склад і порядок подання бухгалтерської звітності
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси