Меню
Головна
 
Головна arrow Менеджмент arrow Управління якістю
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Концепція загального управління якістю (TQM)

Серед сучасних тенденцій в області менеджменту якості слід відзначити інтеграцію Концепції загального управління якістю (TQM) в практику підприємств. ТОМУ - базис сучасної корпоративної культури підприємства, орієнтованої па поступове і системне поліпшення всіх аспектів його діяльності і передбачає напружену роботу, дисципліну, відповідальність,

Таблиця 6.2. Сценарії створення інтегрованих систем менеджменту якості в корпоративних структурах

Сценарії створення інтегрованих систем менеджменту якості в корпоративних структурах

інтенсивне навчання і послідовне використання певних інструментів і ресурсів.

Саме поняття TQM на підприємстві трактується наступним чином: Т - підхід, що охоплює всі види діяльності, Q - якість як якість управління, М - управління на основі нових принципів, які охоплюють всіх керівників. В рамках TQM управління якістю тісно пов'язане з управлінням іншими аспектами діяльності підприємства - управлінням фінансами, ресурсами, охороною навколишнього середовища та ін

Поданим дослідного відділу фірми "General Molorso при розробці й виробництві виробу діє правило "десятикратных витрат" - якщо на одній зі стадій кола якості виробу допущена помилка, яка виявлена на наступній стадії, то для її виправлення потрібно затратити в 10 разів більше коштів, ніж якби вона була виявлена вчасно. Якщо вона була виявлена через одну стадію - то вже в 100 разів більше, через дві стадії - у 1000 разів і т. д. Концепція загального менеджменту якості вимагає зміни підходу до розробки нової продукції, оскільки ставиться питання не просто підтримання певної, нехай і досить високого рівня якості, а задоволеності споживача.

Міжнародні стандарти ІСО можуть розглядатися як основа для реалізації TQM на підприємстві. При цьому МС ІСО встановлюють певний мінімум вимог, який має бути дотриманий для забезпечення якості і регулювання відносин між виробником і споживачем. В цілому концепція TQM на відміну від МС ІСО серії 9000 не обмежується суворими вимогами, а являє керівникам підприємств широкий набір конкретних підходів і методів для виконання вимог, встановлених стандартами ІСО.

"Не слід жорстко відокремлювати системи один від одного, а тим більше протиставляти їх. Що стосується методичного роду систем, прихованих за різної абревіатурою, то їх можна розглядати як рідних братів: старший КС УКП, він народився раніше, МС ИСО серії 9000 - середній і ТОМ - молодший. Так їх і треба сприймати!"

Підходи TQM значною мірою відображені в новій версії МС ІСО серії 9000:2000. Зокрема, це стосується восьми принципів TQM, в основі яких лежать принципи Е. Демінга.

Принципи TQM

1. Орієнтація на споживача.

Організація цілком залежить від своїх споживачів, і тому необхідно розуміти і виконувати вимоги споживачів, прагнути перевершити їх очікування. Системний підхід до орієнтації на потреби клієнта починається зі збору і аналізу скарг і претензій замовників, що необхідно для запобігання таких проблем у майбутньому.

Аналіз скарг і претензій споживачів ведуть багато організації, що не мають системи менеджменту якості. Але в умовах застосування TQM інформація повинна надходити систематично з багатьох джерел і інтегруватися в процес, що дозволяє отримати точні і обґрунтовані висновки щодо потреб та бажань як конкретного замовника, так і ринку в цілому.

В організаціях, орієнтованих на TQM, інформація повинна поширюватися по всій організації, повинні впроваджуватися процеси, спрямовані на визначення споживчої оцінки діяльності організації і па зміну подання замовників про можливості організації задовольнити їх потреби.

2. Лідерство керівника.

Керівники організації встановлюють цілі і основні напрямки діяльності щодо реалізації цілей. Вони повинні створити у організації можливості для максимального залучення співробітників у процес досягнення поставлених цілей.

Встановлення цілей та аналіз їх виконання з боку керівництва повинні бути постійною складовою діяльності керівників, так само як плани з якості необхідно включати в стратегічні плани розвитку організації.

3. Залучення працівників.

Весь персонал - від вищого керівництва до робочого - повинен бути залучений в діяльність з управління якістю. Персонал розглядається як найважливіший ресурс організації, і створюються всі необхідні умови для того, щоб максимально розкрити і використовувати його творчий потенціал.

Співробітники, залучаємо до процесу реалізації цілей організації, повинні мати відповідну кваліфікацію для виконання покладених на них обов'язків. Також керівництво організації повинне прагнути до того, щоб цілі окремих співробітників були максимально наближені до цілям самої організації. Значну роль тут відіграє матеріальне і моральне заохочення співробітників.

Персонал організації повинен володіти методами роботи в команді. Роботи по постійному поліпшенню переважно організовуються і проводяться групами. При цьому досягається синергетичний ефект: сукупний результат роботи команди суттєво перевищує суму результатів окремих виконавців.

4. Процесний підхід.

Для досягнення найкращого результату відповідні ресурси та діяльність, яку вони залучені, потрібно розглядати як процес. Процесна модель підприємства складається з безлічі бізнес-процесів, учасниками яких є структурні підрозділи та посадові особи організаційної структури підприємства. У зв'язку з цим під бізнес-процесом розуміють сукупність різних видів діяльності, які разом створюють результат, що має цінність для самої організації, споживача, клієнта або замовника.

На основі цього принципу організація повинна визначити процеси проектування, виробництва і постачання продукції або послуги. З допомогою управління процесами досягається задоволення потреб замовників. У підсумку управління результатами процесу переходить в управління самим процесом. Наступний етап на шляху до TQM - оптимізація використання ресурсів в кожному виділеному процесі. Це означає строгий контроль використання кожного виду ресурсів і пошук можливостей для зниження витрат на виробництво продукції або надання послуг.

5. Системний підхід до менеджменту.

Згідно з принципами TQM результативність та ефективність діяльності організації можуть бути підвищені за рахунок створення, забезпечення та управління системою взаємопов'язаних процесів. Це означає, що організація повинна прагнути до об'єднання процесів створення продукції або послуг з процесами, що дозволяють відстежити відповідність продукції або послуги потребам замовника.

Тільки при системному підході до управління стане можливим повне використання зворотного зв'язку із замовником для вироблення стратегічних планів і інтегрованих в них планів з якості.

6. Постійне поліпшення.

Організація повинна не тільки відстежувати виникають проблеми, але і, після ретельного аналізу з боку керівництва, вживати необхідні коригувальні та запобіжні дії для запобігання таких проблем надалі.

Цілі і завдання ґрунтуються на результатах оцінки ступеня задоволеності замовника (отриманої в ході зворотного зв'язку) і на показниках діяльності самої організації. Поліпшення повинно супроводжуватися участю керівництва в цьому процесі, а також забезпеченням всіма ресурсами, необхідними для реалізації поставлених цілей.

7. Прийняття рішень, заснованих на фактах.

Ефективні рішення грунтуються тільки па достовірних даних. Джерелами таких даних можуть бути результати внутрішніх перевірок системи якості, коригувальних і попереджуючих дій, обґрунтованих скарг і побажань замовників і т. д. Також інформація може ґрунтуватися на аналізі ідей і пропозицій, що надходять від співробітників організації і спрямованих на підвищення продуктивності, зниження витрат і т. д.

8. Взаємовигідні відносини з постачальниками.

Так як організація тісно пов'язана зі своїми постачальниками, доцільно налагоджувати з ними взаємовигідні відносини з метою подальшого розширення діяльності організації. Видається доцільним встановлення документованих процедур, обов'язкових для дотримання постачальником на всіх етапах співпраці.

Принципи TQM, як правило, лежать в основі моделей премій якості, затверджених на міжнародному, національному, регіональних, галузевих рівнях (див. гол. 7), а також при створенні систем менеджменту на відповідність міжнародним стандартам ISO серії 9000.

На рис. 6.17 представлена модель Концепції загального управління якістю (TQM), яка може бути впроваджена на підприємстві. Суцільні лінії на рисунку показують, що процеси TQM сприяють підвищенню конкурента-

Модель Концепції загального управління якістю TQM

Рис. 6.17. Модель Концепції загального управління якістю TQM

спроможності підприємства. В основі цих процесів лежить принцип лідерства керівника у підвищенні якості товарів і послуг, а також створенні і впровадженні системи якості. Все це, в свою чергу, веде до задоволеності споживачів, персоналу, що не може не позначитися на підвищенні конкурентоспроможності компанії. Штрихові лінії показують контури зворотного зв'язку, необхідні для постійного вдосконалення. Стрілки в окремих блоках відображають очікувану спрямованість індикаторів функціонування.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Управління якістю на підприємстві (в організації)
Національні концепції управління якістю
Економічне управління якістю
Історичні аспекти управління якістю
Зарубіжні моделі управління якістю
Принцип господарської самостійності
Конституційні принципи цивільного процесуального права
Галузеві принципи цивільного процесуального права
Принцип правової захищеності людини і громадянина
Принцип рівності
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси