Меню
Головна
 
Головна arrow Економіка arrow Оцінка вартості підприємства
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Порівняльний підхід. Методи

Вартість оцінюваного ОІВ і НМА визначається на основі аналізу продажів аналогічних нематеріальних активів трансформацією їх характеристик до характеристик оцінюваного ОІВ, з відповідним коригуванням вартості аналогічних нематеріальних активів та отриманням вартості оцінюваного ОІВ і НМА.

Якщо об'єкти інтелектуальної власності та нематеріальні активи продаються і купуються на ринку, тобто можливість на підставі ринкової інформації, її аналізу і порівняння продажів (метод угод), щоб оцінити їх ринкову вартість.

Для цього необхідно:

o існування законодавчо оформленої розвиненої системи реєстрації і регулювання створення, доведення до комерційного використання, обороту ОІВ і НМА;

o активне і ефективне функціонування ринку створення і обороту ОІВ і НМА;

o достатня кількість платоспроможних учасників ринку, які мають можливість приймати незалежні індивідуальні рішення, зацікавлених у продажу, придбання або іншому обороті ОІВ і НМА;

o достатню кількість аналогічних і різноманітних об'єктів інтелектуальної власності і НМА;

o можливість отримання всієї необхідної та достовірної інформації всіма зацікавленими особами.

Відмінність вартості оцінюваного НМА від вартості вибраних аналогів обумовлено розходженням їх характеристик. З допомогою введення відповідних поправок, які враховують якісні відмінності між оцінюваним активом та його аналогами, показники та характеристики НМА-аналогів приводяться до показників і характеристик оцінюваного НМА з відповідним коригуванням вартості аналогічних нематеріальних активів та отриманням вартості оцінюваного ОІВ і НМА.

При оцінці ринкової вартості інтелектуальної власності методами порівняльного підходу проводяться такі ж дії, як і при оцінці матеріальних активів:

o збирається інформація про купівлю-продаж аналогічних активів, при цьому інформація може збиратися з вартості придбаних (метод вартості придбання) або проданих (метод порівняння продажів) аналогічних нематеріальних активів;

o визначаються і обґрунтовуються характеристики та показники, за якими буде проводитися порівняння оцінюваного нематеріального активу з обраними аналогами;

o проводиться коригування вартості аналогів перекладом значень показників, прийнятих для порівняння, об'єкта-аналога в показники оцінюваного активу;

o визначається вартість оцінюваного активу на основі коригування даних об'єктів-аналогів у дані оцінюваного нематеріального активу.

Метод угод проводиться на основі збору інформації методом вартості придбання або методом порівняння продажів. Цей метод визначення вартості передбачає, що об'єкт інтелектуальної власності набувається на ринку цепе, що відбиває його ринкову вартість.

Вона визначається на основі перерахунку ринкової вартості аналогічного об'єкта інтелектуальної власності з внесенням поправок, забезпечують порівнянність аналогів, наявних на ринку, і оцінюваного активу.

Загальна формула порівняння об'єктів така:

Стср = Sс ± Пс, (9.13)

де Стср - розрахункова величина ринкової вартості оцінюваного активу; 5с - скоригована величина вартості відповідного аналога на дату оцінки; Пс - загальна (сукупна) величина поправок до скоригованої величини вартості відповідного аналога, трансформуючих кількісні та якісні характеристики відповідного аналога в характеристики оцінюваного НМА.

Скориговану величину вартості аналога Sможна розрахувати з наступними способами:

1) за рештою періодами:

де Sз2 - вартість оцінюваного об'єкта на дату продажу об'єкта - аналога; Sс1 - вартість оцінюваного об'єкта на дату її продажу; Т1 - час дії прав на НМА (патенту) на дату продажу оцінюваного об'єкта; Т2 - час дії прав на НМА (патенту) на дату продажу об'єкта - аналога; Тзаг - загальний строк правового захисту (чинності патенту) оцінюваного об'єкта; Са - вартість об'єкта-аналога; Ki - коефіцієнт інфляційної коригування;

2) скоригована величина вартості аналога Sc при виділенні нарахованої амортизації оцінюваного активу визначається за формулою

(9.14)

де А - величина нарахованої амортизації за період з дати здійснення операції з об'єктом-аналогом до дати визначення вартості оцінюваного об'єкта інтелектуальної власності або нематеріального активу. Амортизація визначається за формулою

де - коефіцієнт старіння для розрахунку амортизації

Т2 - дата здійснення операції з об'єктом-аналогом; Т1 - дата визначення вартості оцінюваного об'єкта (у місяцях).

Величина загальної (сукупної) поправки (Пс) до скоригованої величини вартості порівнянного об'єкта-аналога, що враховує кількісні та якісні відмінності між характеристиками оцінюваного ОІВ і НМА і порівнянного об'єкта-аналога, є функцією

(9.15)

де Гв - країна, де зареєстрований або яким-небудь чином юридично оформлений об'єкт інтелектуальної власності або нематеріальний актив; Ое - галузь економіки

(сектор ринку або промисловості) або сфера застосування об'єкта інтелектуальної власності або нематеріального активу; Ві - вигляд виробу, створеного па основі або виробленого з використанням об'єкта інтелектуальної власності або нематеріального активу; Ппр - повнота прав (виключна, невиключна), що передається за ліцензією або іншим договором; Пп - наявність правової охорони (охоронного документа); Фп - форма платежу (паушальний, роялті, комбінований); Тд - територія дії охоронного документа-патенту або ліцензії; Юс - юридичний термін дії охоронного документа-патенту або ліцензії; Сип - строк дії наданих вдачу; Вс - ступінь впливу об'єкта інтелектуальної власності або НМА на розробку і створення або виробництво нової удосконалення існуючої продукції або на виведення її на нові ринки.

Платежі ліцензіатом ліцензіару здійснюються за лицензонному договору у вигляді фіксованих паушальних, періодичних, виражених у відсотках від результатів економічної діяльності, роялті або комбінованих (паушальний та роялті) платежів.

Споживчі властивості НМА визначаються великою кількістю характеристик, та його об'єкти-аналоги, необхідні для порівняння, інформація по операціях, здійснених з подібними об'єктами, можуть не містити всіх необхідних даних про параметрах або взагалі бути відсутнім. У цьому випадку необхідно розширити область пошуку об'єктів-аналогів з необхідними параметрами в інших галузях промисловості чи економіки.

Вартість оцінюваної інтелектуальної власності та НМА визначається на основі коригування показників об'єктів-аналогів, виявлених за порівнянними операціях, як функція, що відображає залежність вартості інтелектуальної власності від характеристик і властивостей об'єкта інтелектуальної власності або НМА.

Приклад. Визначте ринкову вартість винаходу "Механізм", за яким з 1 травня 2009 р. подана заявка для одержання правової охорони. Оцінка вимагається для внесення в статутний капітал відкритого акціонерного товариства. Дата оцінки: 1 січня 2010 р.

У процесі підготовки даних для оцінки проведений аналіз інформації про патенти на винаходи та корисні моделі в РФ (дані Роспатенту). Аналіз показав, що оплата за використання об'єктів інтелектуальної власності здійснюється відрахуванням певного відсотка від виручки від реалізованої продукції, робіт і послуг. На підставі проведеного аналізу виявлено об'єкт-аналог, про яку є дані про його характеристиках і ринкової вартості. В якості об'єкта-аналога обраний патент на винахід "Насос" (пріоритет від 8 грудня 2002 р.) - за станом на 1 січня 2006 р. склала 1690,0 тис. руб.

Скоригована вартість прав на використання винаходу "Механізм" на дату оцінки (1 січня 2010 р.) визначається з урахуванням поправки на індекс інфляції за період з дати здійснення операції з об'єктом-аналогом до дати визначення вартості оцінюваного об'єкта інтелектуальної власності і нарахованої амортизації.

Тоді на 1 січня 2010 р.: 1690,0 x 1,09 x 1,119 x 1,1133 x 1,088 = 2496,8 тис. руб., де за даними Росстату: k.2006 = 1,09, k.2007 = 1,119, k2008 = 1,1133, k2009= 1,088.

Амортизація нараховується із розрахунку 20 років строку дії патенту на винахід об'єкта-аналога. З дати пріоритету до дати продажу патенту на винахід об'єкта-аналога (на дату оцінки 1 січня 2005 р.) пройшло 37 місяців з дати продажу патенту на винахід об'єкта-аналога до дати визначення вартості оцінюваного об'єкта пройшло 48 місяців:

Тоді залишився економічний термін служби активів (строк дії охоронного документа):

Скоригована величина вартості відповідного патенту на дату оцінки:

1)

2) такий же результат вийде при визначенні скоригованої величини вартості відповідного патенту на дату оцінки при розрахунку величини нарахованої амортизації за період з дати здійснення операції з об'єктом-аналогом до дати визначення вартості оцінюваного об'єкта:

А = 2496,8 x 48: (240 - 37) = 590,38 тис. руб.

Скоригована величина вартості відповідного патенту на дату оцінки також складе 5с = 2496,8 - 590,38 = 1906,42 тис. руб.

В результаті аналізу довідкових джерел виявлено:

1) стандартні ставки роялті:

- для галузі "Металургійна промисловість": 4 - 6%;

- для галузі "Автозапчастини": 2 - 3%.

Характеристики порівнянного та оцінюваного об'єктів представлені в табл. 9.6;

Таблиця 9.6

Характеристики об'єктів

Найменування порівняльних характеристик

Оцінюване

винахід

"Механізм"

Винахід-аналог "Насос"

Галузь промисловості або область застосування

Металургійна промисловість

Автозапчастини

Вигляд виробу, виробленого з використанням активу

Насосна установка

Насос

Повнота переданих прав (виключна, невиключна)

Виняткова

ліцензія

Невиключна

ліцензія

Режим правової охорони об'єкта

Передається як ноу-хау

Патент РФ

Мета визначення вартості

Внесок у статутний капітал

1690 тис. руб. Внесок у статутний капітал

Територія дії охоронного документа

РФ

РФ

Залишився економічний термін служби активів (дії охоронного документа)

232 місяці (240 - 8)

155 місяців

Термін наданих прав

На термін дії

створюваного

підприємства

На термін дії створюваного підприємства

Ступінь впливу активу на виробництво нового або вдосконалення існуючого виробу

Виробництво нових моделей продукції

Досягнення якісно нових техніко-економічних характеристик продукції

Планований обсяг виробництва продукції, шт.

70 000

93 000

Ціна одиниці продукції, руб.

16 400

12 500

2) виняткова ліцензія в середньому коштує 30 - 50%, що дорожче, ніж невиключна;

3) відсутність патентного захисту знижує вартість в середньому до 30%;

4) запатентовані нематеріальні активи впливають па прибуток у середньому таким чином:

- якщо отримана нова продукція, то коефіцієнт ступеня впливу активу на виробництво приймається 1,0;

- якщо досягнуто якісно нові техніко-економічні характеристики, то коефіцієнт ступеня 0,9;

- якщо поліпшені основні техніко-економічні характеристики, то коефіцієнт ступеня 0,8;

- якщо поліпшені другорядні техніко-економічні характеристики, то коефіцієнт ступеня 0,7;

5) оцінюваний об'єкт забезпечує середньорічну виручку:

70 000 x 16 400 = 1148 млн руб.;

- виручка об'єкта-аналога:

93 000 x 12 500 = 1162,5 млн руб.;

6) вводяться поправки:

- розходження у галузі промисловості або сфери застосування об'єкта інтелектуальної власності. Порівняння стандартних ставок роялті в аналізованих галузях показує, що галузь, для якої робиться оцінка, в середньому на 2 - 3% більше наукоємна, ніж об'єкт-аналог. У зв'язку з цим

ΔС1 = 2496,8 x(0,02... 0,03) = (49,936... 74,904) тис. руб. (+);

- на винятковість ліцензії:

ΔС2 = 2496,8 x(0.3... 0,5) = (749,04... 1248.4) тис. руб. (+);

- на відсутність патентного захисту:

ΔСЗ = 2496,8 x 0,3 = 749,04 тис. руб. (-):

- на ступінь впливу об'єкта інтелектуальної власності на досяжний ефект. Порівняння показує, що ступінь впливу цього активу на виробництво нової продукції на 0,1 рази більше, ніж досягнення якісно нових техніко-економічних характеристик (1,0 - 0,9 = 0,1):

ΔС4 = 2496,8 х 0,1 = 249,68 тис. руб. (+);

- на різницю у показниках формованих грошових потоків;

- оцінюваний об'єкт формує загальний грошовий потік на 47,8% більше за термін дії виключних прав у порівнянні з об'єктом-аналогом:

К5 = [(16 400 x 70 000 x 232:12) : (93 000 x 12 500 x 155 : 12)] - 1 = 1,478 - 1 = 0,478;

ΔС5 = 2496,8 х 0,293 = 1193,47 тис. руб. (+).

Таким чином, верхня і нижня підсумкової величини вартості об'єкта оцінки з порівняльного підходу дорівнюють:

Ств= 2496,8 + 74,904 + 1248,4 - 749,04 + 249,68 + 1193,47 = 4656,85 тис. руб.;

Стн= 2496,8 + 49,936 + 749,04 - 749,04 + 249,68 + 1193,47 = 4451,8 тис. руб.

Величина вартості об'єкта оцінки, визначена порівняльним підходом за допомогою емпіричної формули, дорівнюватиме:

Звт = (3 x 4451,8 + 2 x 4656,85): 5 = 4533,82 тис. руб.

Підсумкова величина ринкової вартості прав па винахід визначається так само, як підсумкова ринкова вартість матеріальних активів.

Нехай вартість прав на використання винаходу "Механізм", отримана дохідним підходом, дорівнює 4967,69 тис. руб., витратним: 4241,99 тис. руб.

Тоді підсумкова величина ринкової вартості прав на патент на винахід, розрахована за емпіричною формулою, дорівнює:

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Методичні підходи та методи оцінки вартості підприємства (бізнесу)
Порівняльна характеристика класичного і системного підходів до формування систем
Порівняльний підхід
Підходи і методи оцінки інтелектуальної власності і нематеріальних активів
Порівняльний підхід
Оцінка вартості підприємства (бізнесу) на основі порівняльного підходу
Основні методи дохідного підходу
Порівняльні методи шкалювання
Порівняльні характеристики і коротка схема використання основних методів побудови вибірки
Витратний підхід до оцінки бізнесу
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси