Меню
Головна
 
Головна arrow Логістика arrow Логістика
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Порівняльний аналіз принципових систем регулювання запасів

У розглянутих вище принципові системи регулювання запасів, межі між ними досить умовні і при комбінованих способах взагалі стираються, незважаючи на їх орієнтацію на стабільні умови функціонування, що передбачають стаціонарність параметрів систем, передбачається можливість компенсації ймовірних збоїв у постачанні та споживанні матеріального ресурсу.

Так, система з фіксованим розміром замовлення враховує один з восьми можливих збурюючих впливів, а саме затримку постачання. Це рівноваги вплив компенсується (знімається) наявністю в системі страхового (гарантійного) запасу. Його наявність дозволяє забезпечити задоволення виробничих потреб у матеріальному ресурсі на час передбачуваної затримки поставки. Якщо можлива затримка поставки буде представляти собою максимально вірогідну затримку, то механізм системи захистить споживача від виникнення дефіцитної ситуації у разі поодинокого збою в постачанні. Другий розрахунковий параметр системи - пороговий рівень забезпечує підтримку системи у бездефіцитному стані. Період часу, через який відбувається поповнення страхового запасу до розрахункового обсягу, залежить від конкретних значень вихідних (тобто заздалегідь встановлених) і фактичних параметрів системи регулювання.

Система з фіксованим інтервалом часу між замовленнями також враховує рівноваги вплив можливої затримки доставки матеріального ресурсу. Як і в системі з фіксованим розміром замовлення, це вплив компенсується шляхом використання страхового запасу. Заповнення страхового запасу до розрахункового обсягу проводиться під час наступних поставок через перерахунок розміру замовлення таким чином, щоб чергова поставка збільшила цю частину запасу до максимального (нормативного) рівня. Якщо прогноз споживання матеріального ресурсу до моменту майбутньої поставки був точним, механізм системи регулювання з фіксованим інтервалом часу між замовленнями захистить споживача від дефіцитної ситуації при збоях у постачанні.

Система з встановленою періодичністю поповнення запасів до постійного рівня, на відміну від основних систем регулювання запасів, враховує можливість затримки поставки, так і зміни інтенсивності споживання (витрати) запасу, відхилення величини виробничих потреб від запланованих. Розширення спроможності системи регулювання протистояти возмущающим впливів пов'язане з об'єднанням механізму використання порогового рівня запасу та фіксованого інтервалу між поставками (замовленнями). Відстеження порогового рівня запасу підвищує чутливість системи до можливих коливань інтенсивності споживання матеріального ресурсу.

Система "мінімум-максимум" орієнтована більшою мірою на ситуацію, коли витрати на організацію обліку запасів на складі і витрати але оформлення замовлення настільки значні, що стають порівнянні з втратами від можливого дефіциту запасів. Це єдина з розглянутих вище систем регулювання, допускає дефіцит запасів з економічних міркувань. Тим не менш і дворівнева система враховує можливість затримки поставки та компенсацію дефіциту наявністю страхового запасу.

Таким чином, принципові системи регулювання запасів в чистому вигляді застосовуються лише до досить обмеженого спектру реальних умов функціонування ЛС і порядку взаємодії постачальників і споживачів у рамках здійснення їх господарських зв'язків. Вимога підвищення ефективності управління шляхом використання систем регулювання запасів в рамках ЛЗ організації приводить до необхідності розробки оригінальних систем регулювання, що враховують особливості та специфіку конкретної виробничо-комерційної структури. У сучасній теорії запасів і логістичному менеджменті є достатня кількість спеціальних способів і методологічних підходів до проведення таких проектно-дослідницьких робіт.

Розглянуті вище принципові системи регулювання запасів припускають відносну незмінність умов протікання логістичних процесів, однак на практиці часто виникають такі ситуації:

- зміна потреби, тобто інтенсивності попиту;

- зміна умов постачання;

- порушення контракту постачальником.

Такі ситуації враховують комбіновані системи, які передбачають можливість саморегулювання параметрів системи. В кожній системі встановлюється певна цільова функція, що служить критерієм оптимальності, у межах відповідної економіко-математичної моделі управління запасами. Вона містить три основних елемента:

1) витрати, пов'язані з організацією замовлення і його реалізацією (ordering costs), оплата всіх послуг по доставці матеріальних ресурсів на склад (carriage costs; transportation costs; inbound merchandise transfer costs). Вони можуть залежати від масштабу виробничої або комерційної діяльності фірми, від величини конкретного замовлення тощо;

2) витрати на зберігання (inventory carrying costs): постійні витрати (оренда); змінні (залежать від рівня запасів) - складські витрати (storage costs), витрати на переробку товарних запасів, втрати від псування і т. п. При цьому передбачається, що витрати зберігання за період пропорційні розміру запасів та тривалості їх зберігання;

3) втрати із-за дефіциту (shortage costs; stock-out costs; backorder costs): збитки від простоїв виробництва через збільшення тривалості виробничого циклу, прямі санкції внаслідок зриву договірних строків відвантаження готової продукції, упущена вигода фірми, втрата прихильності покупців (клієнтів) та ін.

Як уже зазначалося, формування та утримання запасів вимагає значних витрат. Принципові системи регулювання не враховують відповідні витрати і тому можуть розглядатися лише як одна із складових частин методів управління запасами. Крім того, для їх організації необхідно встановити нормативні параметри, які можуть бути визначені шляхом математичного моделювання логістичних процесів. При цьому першорядне значення має функціональна область логістики, в якій здійснюється створення і підтримання цих запасів.

Класична модель управління запасами призначена для оптимізації розміру поточної частини запасу і справедлива як для виробничих, так і товарних запасів торгових організацій. Розглянемо ідеальні умови формування і витрачання запасу, які припускають миттєве надходження і рівномірне споживання матеріального ресурсу. Нехай В - річна потреба виробничого підприємства в конкретному виді матеріального ресурсу або очікувана величина попиту на конкретний товар для торгової фірми. Тоді при відомій величині В у закупівельній діяльності фірми можливі наступні основні стратегії закупівлі.

1. Придбати одноразово необхідний матеріальний ресурс (товар) у розмірі річної потреби. У цьому разі обсяг партії поставки (закупівлі) 0_ буде дорівнює В. Тоді середньорічний розмір запасу буде 5 = .В/2. Незважаючи на свою простоту, така стратегія закупівлі має серйозні недоліки, викликані цілим рядом обмежень: економічними, організаційними та технологічними.

Перша група обмежень викликана тим, що, як правило, фірма у своїй закупівельної діяльності має справу не тільки з даним видом матеріального ресурсу, але закуповує та інші. Оскільки розміри оборотного капіталу фірми мають певні обмеження, а обсяг річної потреби може бути значним, то така стратегія закупівель буде свідомо нераціональною. Крім того, вміст матеріального запасу також вимагає певних витрат, розмір яких прийнято вважати пропорційним середнього розміру запасу.

Друга група обмежень пов'язана з можливостями постачальника (виробника). При досить великих потребах постачальник не в змозі виконати таке замовлення і одноразово відвантажити необхідну партію матеріального ресурсу.

Третя група обмежень пов'язана з виконанням транспортно-складських операцій. Транспортні засоби мають обмеження по вантажопідйомності і вантажомісткості, складське господарство фірми має обмеження по своїй ємності і, крім того, необхідно враховувати фізико-хімічні властивості матеріального ресурсу, його зберігання, допустимі терміни зберігання і т.п. Таким чином, дана стратегія, як правило, буде нераціональної і неприйнятною для фірми в силу одного або декількох перерахованих вище обмежуючих умов.

2. Можна здійснювати закупівлі два рази на рік, тобто в розмірі піврічної потреби. Тоді розмір партії поставки буде Q = B/2, а середньорічний розмір запасу 5 = В/А. У цьому випадку у порівнянні з першою стратегією частина обмежень може бути знята, але при великих масштабах закупівельної діяльності більшість з них як і раніше будуть діяти.

3. Аналогічним чином фірма може купувати даний матеріальний ресурс у розмірі квартальної потреби. У цьому випадку закупівля буде здійснюватися чотири рази на рік у розмірі Q = β/4 і 5 =В/8. І в цьому випадку якась частина обмежуючих умов може залишатися в дії, але головними обмеженнями будуть виступати економічні - дефіцит оборотного капіталу фірми і високі витрати на утримання (зберігання) запасу.

Цей ряд можливих стратегій постачання (поповнення запасу) товарно-матеріального ресурсу можна продовжити і здійснювати їх один раз в місяць, декаду, тиждень, аж до щоденних закупівель. Кожна з цих стратегій буде описуватися набором взаємопов'язаних параметрів (інтервал поставки, максимальний і середній розмір запасу), значення яких можуть істотно розрізнятися. Таким чином, виникає проблема вибору стратегії закупівлі, тобто обґрунтування розміру замовлення і кількості закуповуваних партій матеріального ресурсу і тим самим знаходження величини його поточного запасу і інтервалів між поставками.

У загальному випадку приймемо, що фірма здійснює закупівлі даного виду матеріального ресурсу п раз на рік через рівні проміжки часу Т= Tlvi/n, де Г1|Д - горизонт планування або тривалість планового періоду. Горизонт планування повинен бути досить тривалим і, як правило, приймається рівним одному року або Тіл = 1 рік = 360 днів) і п рівних кількостях, тобто розмір замовлення буде Q = В/п..Тоді середньорічний розмір поточного запасу буде дорівнює 5 = В/2п, а його максимальний розмір 5Ш|Х = Q = В/п.

В ідеальних умовах значення максимуму поточної частини матеріального запасу повинно наближатися до оптимального розміру партії поставки. При цьому в управлінні виробничими запасами і товарними запасами торговельних організацій йдеться про оптимізацію розміру замовлення (партії закупівлі або поставки), а в управлінні товарними (збутовими) запасами готової продукції підприємств-виробників - про оптимізацію партій відвантаження товару.

Оптимізувати розмір замовлення (партії поставки) означає знайти таке його кількісне значення, що потребує мінімальних витрат на формування та зміст поточного запасу при заданих умовах. Методика розв'язання цього завдання базується на тому, що різні складові загальних витрат змінюються різноспрямовано при зміні розміру партії постачання і, отже, існує такий розмір замовлення (партії закупівлі), який забезпечує мінімум сукупних (загальних) витрат, пов'язаних з формуванням та утриманням запасу.

Загальні річні витрати по формуванню (закупівлю і доставку) та утримання (зберігання) запасу матеріального ресурсу Lm:i для прийнятих умов пропорційні загальних витрат за один цикл закупівлі тобто сумарних витрат па закупівлю і доставку однієї партії матеріального ресурсу і зберігання поточного запасу Ьтл = 1о6ш п . Загальні витрати по формуванню та утримання запасу, що приходять на одну партію поставки (закупівлі), будуть складатися з двох основних частин:

де Ьяж - витрати на закупівлю однієї партії матеріального ресурсу, включаючи транспортно-заготівельні витрати; 1хр - витрати на утримання (зберігання) поточного запасу, включаючи можливі втрати в розмірі природного убутку.

Серед складових витрат по формуванню запасу можна виділити два види: одна частина складових витрат залежить від розміру одноразової замовлення (партії поставки), а інша не залежить. У зв'язку з цим виділяють умовно-постійні та умовно-змінні витрати, з яких і складається вартість одного замовлення. Тоді витрати по формуванню запасу можна визначити як

де До - умовно-постійні витрати, пов'язані з закупівлею і доставкою однієї партії; з - умовно-змінні витрати, що припадають на одиницю матеріального ресурсу (включаючи ціну).

Витрати на утримання запасу прийнято вважати пропорційними середнього розміру запасу і часу його зберігання на складі фірми між двома черговими поставками:

де к - вартість утримання одиниці запасу в одиницю часу (як правило, в добу); Т - інтервал між поставками.

Оскільки Т = 0/Ь, то, отже, вираз (7.5) можна представити у вигляді

Тоді вираз (7.4) для визначення загальних витрат з формування та утримання запасу, що припадають на одну партію закуповуваного матеріального ресурсу, з урахуванням (7.5) (7.6) прийме вигляд:

Питомі витрати, тобто витрати по формуванню (організації постачання) та утримання запасу одиниці товарно-матеріального ресурсу за один цикл постачання, можна отримати діленням виразу (7.7) на розмір замовлення (партії поставки) (2:

Цей вираз являє собою функцію / (Q), тобто залежність питомих витрат по формуванню і змісту запасу даного матеріального ресурсу від розміру замовлення, що визначає рівні (максимальний і середній) його поточного запасу або, іншими словами, є оціночним показником можливих стратегій закупівельної діяльності. Найменші витрати /ойщ (Q)-"min будуть визначати оптимальну стратегію закупівлі товарно-матеріального ресурсу в заданих умовах.

На рис. 7.15 представлена графічна інтерпретація виразу (7.8), яка наочно представляє залежність загальних (сумарних питомих витрат і їх складових від зміни розміру партії поставки.

Залежність питомих витрат та формування і утримання запасу від розміру партії постачання (закупівлі)

Рис. 7.15. Залежність питомих витрат та формування і утримання запасу від розміру партії постачання (закупівлі)

Питомі транспортно-заготівельні витрати обернено пропорційні розміру партії постачання (/0) та в графічній формі представляють собою гіперболу. Питомі витрати на утримання запасу прямо пропорційні середнім її розміром, який визначається обсягом партії поставки (п(У/2Ь), і характеризуються лінійною залежністю. Крива загальних питомих витрат (/о6|Ц) представляє собою результат додавання всіх складових. Оскільки окремі складові загальних витрат змінюються різноспрямовано при зміні розміру замовлення (обсягу партії поставки), то крива загальних питомих витрат як сума всіх складових буде досягати свого мінімального значення (/|п1||) в деякій точці £)', значення якої і буде визначати найкращу (при заданих умовах - оптимальну) стратегію поповнення запасів (закупівель).

Для того щоб аналітично знайти екстремум (максимум або мінімум) функції, потрібно взяти її першу похідну, прирівняти її до нуля і вирішити отримане рівняння відносно невідомого параметра. Для оцінки виду функції (вона опукла або вгнута), на основі якого можна зробити висновок про те, мінімум або максимум досягається при отриманому значенні невідомого параметра, потрібно взяти другу похідну. Знак значення другої похідної дозволяє зробити висновок про вид функції: при її позитивному значенні функція в цій точці буде досягати свого мінімуму (опукла функція), а при її отрицательности - досягати максимуму (вигнута функція).

Перша похідна функції питомих витрат (7.8):

Друга похідна цієї функції буде мати вигляд

Оскільки До - умовно-постійні витрати, пов'язані з закупівлею і доставкою однієї партії матеріального ресурсу на склад фірми, величина невід'ємна \ 0, - розмір партії поставки є величиною додатною, то значення виразу (7.9) також буде невід'ємної величиною. Отже, в деякій точці (), яка є рішенням рівняння (7.10), функція загальних питомих витрат по формуванню і змісту запасу /заг (0 буде досягати свого мінімуму, тобто значення (£* буде визначати оптимальний розмір поставки та поточної частини запасу для заданих умов.

Приравняем вираз першої похідної функції загальних питомих витрат (7.10) нулю і вирішимо отримане рівняння відносно невідомого параметра £):

Вираз для визначення оптимального розміру партії поставки буде мати вигляд

Вираз (7.11) являє собою формулу для визначення найбільш економічного розміру замовлення EOQ (Economic Order Quantity), яка є класичною (основний) економіко-математичною моделлю теорії запасів. Формула (7.11) відома в економічній літературі під багатьма назвами. Наприклад, формула розміру партії, формула квадратного кореня та ін. Цю математичну модель досить часто називають "формулою Уілсона" (в деяких перекладних виданнях Вільсона або Вілсона), по імені одного з її авторів - англійського економіста-математика Р. Вілсона.

У ряді видань авторство розробки цієї моделі приписується американському інженерові Ф. Ст. Харрісу, тому у вітчизняній літературі з теорії запасів цю модель називають "формулою Уілсона - Харріса". Дійсно, ще в 1915 р. Форд Харріс (в деяких вітчизняних виданнях його прізвище перекладають як Гарріс) аналітично вивів і застосував модель економічного розміру партії при плануванні запасів незавершеного виробництва в корпорації Westinghouse Elektric and Manufacturing Company. Його формула виробничого замовлення досить близька за своїм виглядом до виразу (7.11), але все ж має деякі відмінності від моделі EOQ. Формула Харріса має наступний вигляд (у позначеннях автора):

де Р - витрати на підготовку обробки партії деталей (виробів); 5 - денний темп (інтенсивність) випуску; С - собівартість одиниці продукції; К - постійна, в яку входять такі складові, як відсоток на капітал, складські витрати, страхові внески, податки тощо

З формули Уїлсона і розглянутих раніше співвідношень випливає, що в заданих умовах середньорічний розмір поточного запасу, що відповідає оптимальним розмірам закуповуваної партії, дорівнює:

оптимальне число закупівель (поставок) становить:

оптимальний інтервал між поставками буде дорівнює:

Досить часто модель £0(2 представляють у вигляді, наведеному до заданому плановому періоду (як правило, одного року):

де Н - вартість утримання одиниці запасу за період часу М|п; В - потреба в матеріальному ресурсі (обсяг попиту) за той самий період часу М|п.

Відповідно, і всі інші параметри моделі вибору стратегії управління запасами повинні бути приведені до річної розмірності, тобто формулу (7.13)-(7.15) приймуть наступний пив:

При використанні цих моделей важливо, щоб всі об'ємні та вартісні параметри, що характеризують логістичний процес (величина попиту, витрати утримання чи зберігання), були приведені до одного і того ж періоду часу.

Формальний аналіз моделі £0(2 та графічна інтерпретація зміни загальних питомих витрат свідчать про те, що оптимальні параметри поставок і запасів не залежать від ціни запасаемого матеріального ресурсу, яка враховується у складі умовно-змінних витрат. Однак це не зовсім так. Як правило, витрати на зберігання запасу до (або Н) визначаються пропорційно вартості або ціни запасаемого матеріального ресурсу. З урахуванням цього зауваження, формула (7.12) дещо трансформується і прийме вид:

де к - витрати на зберігання одиниці запасу в одиницю часу, що задаються як частка від вартості (ціни) запасаемого ресурсу (її часто встановлюють у вигляді відсотка); с - ціна товарно-матеріального ресурсу.

Крім того, збільшення розміру запасу веде до зростання іммобілізації оборотного капітана, що також має враховуватися при визначенні оптимальних параметрів поточного запасу, що особливо актуально в умовах високої інфляції. З урахуванням цього чинника досить широко відомий варіант формули (7.16), тобто моделі Е0() до річної розмірності:

де i - відсоток на капітал, в якості якого можна використовувати діючу ставку рефінансування, що встановлюється Банком Росії.

Класична модель управління запасами (модель EOQ) передбачає дотримання низки умов:

- величина попиту є постійною або приблизно постійною (6 = const). Якщо коефіцієнт використання запасів є постійним, то рівень запасів також буде зменшуватися з постійним коефіцієнтом;

- інтервал відставання поставки (цикл замовлення) відомий і є постійною величиною (т = const). Це означає, що замовлення можна зробити в точці з певними значеннями часового параметру та розміру запасу (рівень повторного замовлення), які забезпечать отримання замовлення (надходження постачання) в той момент, коли рівень запасів дорівнюватиме нулю;

- відсутність запасів (дефіцит) є неприпустимим;

- розмір замовлення, період замовлення та інтервал поставки є постійними величинами (Q = const, T= const).

Наведені припущення в значній мірі спрощують модель логістичного процесу, так як такі ідеальні умови в реальних системах не зустрічаються. Тому модель EOQ має велике теоретичне значення, а її практичне застосування обмежене. Проте на його основі побудовано досить багато модифікацій, які враховують ті чи інші додаткові умови.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Порівняльний аналіз принципових систем регулювання запасів
Принципові системи регулювання товарних запасів
Релаксаційний метод (система регулювання запасів з фіксованим розміром замовлення)
Порівняльна характеристика основних систем контролю стану запасів
Оптимізація асортиментного складу запасів в ешелонах логістичних систем
Дворівнева система регулювання запасів (система " мінімум-максимум)
Аналіз порівняльної ефективності існуючих збалансованих систем показників
Релаксаційний метод (система регулювання запасів з фіксованим розміром замовлення)
Порівняльний аналіз і аналіз тенденцій на базі фінансової звітності
Динамічний аналіз обсягу і структури оборотних активів підприємства
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси