Меню
Головна
 
Головна arrow Маркетинг arrow Маркетинг: теорія і практика
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Інноваційний маркетинг

Поняття інноваційного маркетингу

Поняття "маркетинг" охоплює практично всі сфери діяльності компаній в тій мірі, в якій вони впливають на реалізацію - від досліджень і розробок до закупівлі сировини, виготовлення упаковки, транспортування, продажу, обслуговування і т. п. Іншим таким же важливим видом діяльності є поняття "інновації" - розробка нових та модифікація існуючих товарів і послуг, що представляють більш високу якість на прийнятних для клієнта умовах. Всі види інновацій представляють собою не тільки найважливіші складові маркетингу, але й засіб, що допомагає вижити на ринку.

Інновації (позднелат. innovatio, англ. innovation -"нововведення") є впровадження у виробництво або сферу послуг нововведення у формі об'єктів, технологій, продуктів, що є результатом наукових досліджень, винаходів і відкриттів і якісно відрізняються від своїх аналогів (або не мають).

Необхідність нововведень з'являється, коли їх вимагає ринок. Але керівництво підприємства повинно заздалегідь визначити їх доцільність, провівши спеціальний аналіз. Він особливо необхідний для підприємств з мінливої виробничої програмою (побутова та електронна техніка, годинники, автомобілі). При цьому дуже важливо визначити, що більш пріоритетно: збільшувати свою частку ринку, підвищувати продуктивність вкладеного капіталу або вихід підприємства на ринки інших регіонів.

Загальна теорія інноваційної діяльності зародилася ще в працях Й. Шумпетера, Б. Лундвалла, К. Фрімена, Р. Нельсона. Основоположником теорії інновацій вважають Й. Шумпетера. У своїй роботі, виданої в 1912 р., він розглядав інновацію (нові комбінації) як засіб підприємництва для отримання прибутку. Шумпетер стверджував: нові комбінації починають реалізовуватися при розвитку виробництва і ринку. Пізніше, у 1930-х рр., Шумпетер виділив п'ять типових змін в економічному розвитку:

o використання нової техніки, нових технологічних процесів або нового ринкового забезпечення виробництва (купівля-продаж);

o впровадження продукції з новими властивостями;

o використання нового сировини;

o зміни в організації виробництва і його матеріально-технічного забезпечення;

o поява нових ринків збуту.

Так, Шумпетер привернув увагу до глибинних причин і механізмів розвитку сучасної економіки. По-перше, це конкуренція, заснована на інноваціях, головним джерелом яких стає науково-дослідна діяльність великих корпорацій. Саме вона призводить до подальшого "творчого руйнування" сформованих галузей і ринків. По-друге, творчість людини, новатора-підприємця, здатного втілити нові ідеї в ефективні економічні рішення.

Для сучасної теорії інноваційної діяльності виключно важливі ідеї іншого великого економіста XX ст. - Ф. Хайєка. Суть його концепції "розсіяного знання" полягає в уявленні про конкурентному ринку як особливому інформаційному пристрої, выявляющем, використовує і координує різноманітні знання мільйонів незалежних друг від друга людей, а також у постановці питання про принципову обмеженість багатьох механізмів цілеспрямованого регулювання в цій області. Одним з перших він проаналізував специфічні особливості економічного розвитку-невизначеність, обмеженість інформації, недосконалість знання, тобто умови, що становлять основу інноваційного процесу.

В умовах формування ринкових відносин та нових запитів конкурентної економіки значно зріс інтерес науки і практики до проблем інновації. В даному питанні значна увага приділяється поняттю "інновація" (нововведення). При цьому багато дослідників (М. Баутин, А. Эйдис, В. Санду, В. Ушачев та ін) відзначають, що в даний час відсутня стандартизоване поняття інновацій, яке могло б бути використане в якості критерію при оцінці ефективності проведених науково-дослідних і проектно-конструкторських робіт (ПИОКР), а також розробками конкретних інноваційних проектів.

Поняття інновації в російській і зарубіжній літературі часто визначається по-різному. У вітчизняній практиці її розглядають як кінцевий результат (або просто результат) інноваційної діяльності, в зарубіжній ("Керівництво Осло") - як діяльність, процес змін.

Аналіз наведених визначень терміну "інновація" дозволяє констатувати: найпоширеніші три точки зору. Відповідно до першої інновація ототожнюється з нововведенням, нововведенням. Згідно з другою розглядається як процес створення нової продукції, технології, нововведення у сфері організації, економіки та управління виробництвом, тобто як результат творчого процесу. На підставі третьої - як процес впровадження у виробництво нових виробів, елементів, підходів, якісно відмінних від попереднього аналога.

Узагальнюючи наведені визначення цього терміна, можна дати наступне формулювання даного поняття: інновація - комерціалізація наукових знань, що отримали втілення у вигляді повий або вдосконаленої продукції (послуги), техніки, технології, нових форм організації виробництва, управління і приносять різні види ефекту.

Можна виділити основні властивості (критерії) інновацій:

o науково-технічна новизна;

o практична воплощенность (промислова придатність);

o комерційна реалізованість, яка означає, що нововведення "сприйнята" ринком.

Інноваційна діяльність підприємства з розробки, впровадження, освоєння і комерціалізації нововведень повинна включати:

o проведення науково-дослідних і конструкторських робіт по розробці ідеї нововведення, лабораторних досліджень, виготовлення лабораторних зразків нової продукції, видів нової техніки, нових конструкцій і виробів;

o підбір необхідних видів сировини і матеріалів для виготовлення нових видів продукції;

o розробку технологічного процесу виготовлення нової продукції;

o проектування, виготовлення, випробування та освоєння зразків нової техніки, необхідної для виготовлення продукції;

o розробку та впровадження нових організаційно-управлінських рішень, спрямованих на реалізацію нововведень;

o дослідження, розробку або придбання необхідних інформаційних ресурсів та інформаційного забезпечення інновацій;

o підготовку, навчання, перекваліфікацію і спеціальні методи підбору персоналу, необхідного для проведення НДДКР;

o проведення робіт чи придбання необхідної документації по ліцензуванню, патентуванню, придбання ноу-хау;

o організацію та проведення маркетингових досліджень з просування інновацій і т. д.

В даний час сучасний етап розвитку маркетингу формулюють як концепцію інноваційного маркетингу". Цьому процесу сприяли зазначені відомим фахівцем в області стратегічного планування Р. Кохом чотири зрушення в світовій економіці:

o все більше зростання значення міжнародних бізнес-мереж;

o розвиток Інтернету у встановленні відносної незалежності інформаційних потоків від фізичних;

o дезагрегірованіе світової економіки та її ланцюжків цінності на значне число окремих регіонально-галузевих "шарів";

o закріплення привілейованого становища розвинених економік, що відрізняються "зростаючими доходами".

При таких змінах у світовій економіці в епоху зростаючого подібності між конкуруючими брендами, коли цінові стратегії та канали дистрибуції стають майже одноманітними, інновації починають виступати основою маркетингу. Маркетинг - не просто дослідження і витрачання бюджету на рекламу, як часто прийнято вважати, а стратегічний вектор, який визначає напрямок розвитку компанії. Це робить інноваційну складову комплексу маркетингу провідною в сучасному стратегічному маркетингу і поряд з іншими міркуваннями дозволяє іменувати сучасний, або новітній період еволюції маркетингу як "інноваційний".

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Сучасні види інноваційного маркетингу
Маркетингова діяльність на підприємстві
МАРКЕТИНГ ЯК СУЧАСНА КОНЦЕПЦІЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА
Реклама в системі маркетингу
Поняття маркетингу
Поняття маркетингу
Сучасний маркетинг: поняття та сутність
Основні поняття маркетингу
Сучасні види інноваційного маркетингу
Поняття, цілі і завдання інвестиційного маркетингу
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси