Меню
Головна
 
Головна arrow Право arrow Підприємницьке право
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Комерційні організації

Господарські товариства і суспільства

Дані юридичні особи розкриваються в наступних суб'єктах виходячи з їх організаційно-правової форми:

а) господарські товариства:

- повне товариство;

- командитне товариство (товариство на вірі):

б) господарські товариства:

- товариство з обмеженою відповідальністю;

- товариство з додатковою відповідальністю;

- акціонерне товариство (відкрите і закрите). Законодавець об'єднав зазначені суб'єкти у § 2 гол. 4 ЦК

в силу таких загальних ознак:

- будь-яке господарське товариство або товариство є добровільним договірним об'єднанням його учасників із загальною метою - отримання прибутку і розподілу даної прибутку серед засновників;

- товариства і товариства володіють загальною правоздатністю і в силу цього можуть мати цивільні права і обов'язки, необхідні для здійснення будь-яких видів діяльності, не заборонених законом;

- у момент створення даного суб'єкта його засновники об'єднують майно та (або) особисті сили, тому в будь-якому товаристві чи товаристві є статутний або складений капітал;

- кількість учасників у товаристві має бути не менше двох, товариство може бути створене одним засновником;

- засновники товариств або товариств не мають у відношенні даних юридичних осіб та їх майна (у тому числі щодо статутного (складеного) капіталу) речових прав, але тільки зобов'язальні права, визначені у ст. 67 ЦК;

- зазначені юридичні особи створюються не для здійснення якої-небудь однієї або кілька угод, а для проведення постійної господарської діяльності, тому період "життя" таких організацій носить в основному триваючий характер.

Відмітні ознаки, що розмежовують товариства і суспільства, що грунтуються на одній підставі: товариство - це об'єднання осіб, а товариство - об'єднання капіталів. Виходячи з цього:

o у товариствах кожен товариш повинен сам здійснювати підприємницьку діяльність від імені і в інтересах товариства, а учасники товариств не мають подібної обов'язки (обов'язки учасника товариства обмежуються внесенням вкладу в повному обсязі та нерозголошенням конфіденційних відомостей);

o в силу того, що в товаристві кожен учасник повинен особисто здійснювати підприємницьку діяльність, то і таким учасником може бути лише підприємець (як колективний, так і індивідуальний). Засновниками ж товариств можуть бути будь-які суб'єкти, як учасники підприємницької діяльності, так і немає;

o учасники товариств несуть солідарну відповідальність своїм майном за дол гам товариства, якщо майна самого товариства недостатньо для погашення зобов'язань. Засновники ж товариств взагалі нс несуть ніякої відповідальності за зобов'язаннями товариства, а лише ризик втрати вкладу (ризик збитків) в результаті діяльності товариства;

o регулювання внутрішньої "життя" юридичної особи і відносин його з третіми особами в суспільстві, як правило, здійснюється найманими особами, а в товариствах - самими товаришами.

Таким чином, виходячи з визначення спільних та відмінних рис розглянемо більш докладно кожен вид товариства і суспільства.

Господарські товариства

Як було сказано вище, товариства бувають двох видів: повне товариство і товариство на вірі (командитне товариство). Відмінність між двома вилами будується на відмінності суб'єктів, що беруть участь у даних юридичних осіб.

Засновники як повного товариства, так і товариства на вірі має право брати участь в управлінні справами товариства (за винятком вкладників); одержувати інформацію про діяльність товариства та знайомитися з бухгалтерською та іншою документацією; брати участь у розподілі прибутку; отримувати у разі ліквідації товариства частина майна, що залишилася після розрахунків з кредиторами, або його вартість. Обов'язки цих осіб в обох товариствах полягають у необхідності внесення вкладів у порядку, розмірах, способах і в строки, передбачені установчими договорами, і в нерозголошення конфіденційної інформації про діяльність товариства.

Повне товариство складається виключно з повних товаришів. У ролі повних товаришів можуть виступати тільки або індивідуальні підприємці або комерційні організації. Унітарні підприємства як комерційні організації також мають право бути повними товаришами в повному товаристві, але при наявності попередньої згоди власника або уповноваженого їм особи. Повний товариш може виступати в цій якості тільки в одному товаристві: не може учасник повного товариства одночасно бути повним товаришем у командитному товаристві, і навпаки - повний товариш товариства на вірі не може бути учасником повного товариства. Це пов'язано з особливостями відповідальності повного товариша своїм майном солідарно в субсидіарному порядку за зобов'язаннями товариства. У разі відсутності або недостатності майна товариства для виконання зобов'язань кредитор має право вимагати задоволення за своїм вибором від кожного з повних товаришів його особистим майном. Тому не можна поручитися за боргами двох товариств одним і тим же майном.

Єдиний статутний документ повного товариства - установчий договір, що укладається між повними товаришами в простій письмовій формі. У цьому договорі, окрім умов, визначених у п. 2 ст. 52 ЦК, мають бути визначені склад і розмір складеного капіталу; розмір та порядок зміни частки кожного учасника у складеному капіталі; розмір, склад, строк і порядок внесення вкладів повними товаришами, відповідальність учасників за порушення обов'язків по внесенню вкладу.

Товариство - єдиний і єдиний власник свого майна, в тому числі складеного капіталу, сформованого учасниками (повними товаришами) при створенні товариства. Законодавець не визначив мінімальний розмір складеного капіталу в силу того, що гарантією прав кредиторів товариства є особисте майно повних товаришів.

Управління діяльністю повного товариства здійснюється за загальним правилом всіма повними товаришами за спільною згодою, хоча договір може передбачати інший варіант, а саме - більшістю голосів.

Підприємницька діяльність товариства здійснюється останнім через підприємницьку діяльність від імені товариства кожного повного товариша. Це загальне правило, і в договорі може бути передбачено наступне: або підприємницька діяльність здійснюється всіма учасниками спільно, або окремими повними товаришами (повним товаришем), зазначеними в договорі. У першому випадку для вчинення кожного правочину товариством необхідна згода всіх повних товаришів. У другому випадку інші учасники можуть здійснювати підприємницьку діяльність від імені товариства на підставі довіреності, виданої товаришами (товаришем), визначеної у договорі.

Для усунення конкуренції в аналогічній діяльності товариства і його більш успішного розвитку повним товаришам заборонено без згоди інших вчиняти від свого імені в своїх інтересах або інтересах третіх осіб правочини, предмет яких однорідний предмету діяльності товариства.

Незалежно від того, управомочен повний товариш на ведення справ від імені повного товариства, він має право знайомитися з документацією юридичної особи. Дане право визначено відповідальністю повного товариша: у будь-якому випадку він буде нести відповідальність по боргах товариства та за вибором кредитора.

Повне товариство ліквідується у випадках:

а) виходу або смерть кого-небудь з учасників, визнання його безвісно відсутнім або недієздатним, обмежено дієздатним, банкрутом, у разі відкриття відносно одного ізучастніков за рішенням суду реорганізаційних процедур, при ліквідації учасника, у разі стягнення кредитором повної частки одного з учасників у складеному капіталі, якщо договір не передбачає продовження існування товариства після викладених подій;

б) в товаристві залишається один товариш;

в) з інших підстав, зазначених у ст. 61 ЦК. Командитне товариство (товариство на вірі). У цьому товаристві також присутні повні товариші, а також з'являються наступні учасники - вкладники. Права та обов'язки повних товаришів, порядок їх участі у справах товариства, порядок управління та інші питання ідентичні правовому становищу учасників повного товариства. Пункт 5 ст. 82 ЦК визначає, що до товариству на вірі застосовуються правила Кодексу про повне товариство, якщо це не суперечить спеціальним нормам про товаристві на вірі. Тому далі ми розглянемо правове положення вкладників у командитному товаристві. Вкладниками можуть бути будь-які суб'єкти цивільних правовідносин, як займаються підприємницькою діяльністю, так і не займаються даною діяльністю. Вкладники не мають права брати участь у діяльності товариства і в питаннях його управління. У той же час вкладники не несуть відповідальності за зобов'язаннями товариства, а ризикують своїм внеском у результаті неефективної діяльності товариства.

Установчим документом командитного товариства також є засновницький договір, який підписується лише повними товаришами. Вкладники не беруть участі в підписанні договору в силу того, що не складаються ні з повними товаришами, ні з іншими вкладниками в зобов'язальних правовідносинах. В договорі не зазначаються розмір вкладу кожного вкладника, його склад, але визначається загальний розмір усіх вкладів. Внесення вкладу вкладником засвідчується свідоцтвом, яке видається вкладнику товариством.

При ліквідації товариства на вірі вкладники перебувають у привілейованому становищі, оскільки мають переважне порівняно з повними товаришами право на отримання вкладів з майна товариства, що залишилося після повного розрахунку з усіма кредиторами товариства.

Командитне товариство ліквідовується на тих же підставах, що визначені для повного товариства. Але в силу участі у цьому товаристві також і вкладників існує додаткову підставу для ліквідації - у разі вибуття усіх вкладників.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Реалізація державного майна комерційної організацією
Господарські товариства і господарські товариства
Господарські товариства
Господарські товариства
Господарські товариства
Договір товариства (societas)
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси