Меню
Головна
 
Головна arrow Логістика arrow Комерційна логістика
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Методи визначення страхового запасу

Визначення розміру страхового запасу також є однією з ключових завдань логістичного менеджменту. Ця задача може вирішуватися різними способами, але переважна більшість з них базуються па так званих вартісному і надежностном підходах. Перший з них враховує витрати на формування та утримання страхового запасу, а при другому забезпечується задана надійність логістичного процесу. Розглянемо найбільш поширені методи.

Статистичний метод нормування страхових запасів

Оптимальний розмір замовлення є верхньою межею, що обмежує рух поточної частини складського запасу при будь-якій системі управління і регулювання запасів. Для обмеження руху поточного запасу знизу необхідно визначити найбільш раціональний (або оптимальний) рівень страхового (гарантійного) запасу.

В теорії запасів використовуються два основних підходи до нормування страхових запасів: по інтервалу відставання поставки та аналізу фактичних даних про постачання в минулих періодах. При цьому дефіцит не допускається, так як передбачається, що додаткові витрати, пов'язані з ситуацією дефіциту, значно перевершують витрати з формування та утримання страхового запасу.

Для прикладу розглянемо другий підхід. Він заснований на виявленні відхилень фактичних поставок від їхнього середньозваженого рівня (нормального ходу логістичного процесу). Методика визначення нормативної величини страхового запасу включає наступні етапи.

1. За фактичними даними визначається середньозважений інтервал між поставками

2. Виявляються так звані запізнилися партії, тобто такі, для яких фактичний інтервал поставки перевищував середньозважений 7]вп > Тфак[.

3. Зважуються запізнення за фактичними обсягами партій поставок, і на цій основі встановлюється норма страхового запасу

Представлена методика не дає достатніх гарантій того, що встановлений нею страховий запас буде достатній для покриття можливого дефіциту поточного запасу.

Методика оптимізації страхового запасу

Оптимізація страхового запасу передбачає економічне зіставлення витрат по його утриманню з втратами від можливого дефіциту матеріального ресурсу. При цьому передбачається, що чим менший страховий запас міститься в логістичній системі, тим більше можливі втрати (збитки, упущена вигода тощо) при виникненні ситуації дефіциту.

Розглянемо таку задачу на прикладі виробничих запасів. Припустимо, що / (5стр) - функція, що виражає величину часу простою устаткування, робітників) залежно від розміру страхового запасу. Тоді в ідеальних умовах надходження і споживання матеріального ресурсу залежність між тривалістю простою і розміром страхового запасу буде обернено пропорційною

де до - коефіцієнт пропорційності, що визначає збільшення тривалості простою підприємства (цеху, ділянки, верстата) в залежності від зниження розміру страхового запасу.

Величина цього показника (&) може бути встановлена на основі статистичного дослідження динаміки запасів і фактичних простоїв виробництва через збої його матеріально-технічного забезпечений і я.

Для прийнятих умов втрати від простою виробництва внаслідок дефіциту матеріального ресурсу в залежності від розміру страхового запасу можна виразити як

де g - втрати з-за дефіциту матеріального ресурсу, що викликали простій виробництва протягом одного дня.

Тоді сумарні річні витрати на утримання страхового запасу і можливі втрати з-за дефіциту будуть визначатися як

де Ьок - втрати від іммобілізації оборотного капіталу; / - банківський відсоток; с - ціна одиниці матеріального ресурсу з урахуванням транспортно-заготівельних витрат.

Далі необхідно знайти мінімум цієї функції загальних витрат (за методикою, аналогічною до висновку формули Харріса-Уілсона), який і буде визначати оптимальний розмір страхового запасу при прийнятих умовах:

Ця формула є основоположною і визначає умови оптимізації страхового запасу в ідеальних умовах. Залежно від урахування конкретних додаткових умов в теорії запасів вона може бути модифікована, зокрема, як статична або динамічна, детермінована або імовірнісна модель оптимального страхового запасу.

Епілог

Матеріальні запаси є найважливішою економічною категорією і об'єктивно притаманні всім суспільно-економічним формаціям. Вони забезпечують безперервність відтворювальних процесів і надають пряме вплив на ефективність як окремих суб'єктів, так і всієї національної економіки.

Матеріальні запаси мають чіткої кількісною визначеністю в кожен момент часу, що зумовлює високу ступінь керованості їх розмірами і логістичними процесами в цілому. Найважливішою властивістю запасів виступає їх оборотність, яка характеризується двома основними параметрами: коефіцієнтом оборотності (кількість оборотів середнього запасу за період) і тривалість одного обороту. Прискорення оборотності запасів є важливим завданням будь-якої фірми, оскільки скорочує потребу в оборотному капіталі при тих же масштабах бізнесу. Використання методів економіко-математичного моделювання забезпечує пошук оптимальних значень параметрів запасів і, відповідно, логістичних процесів в різних господарських ситуаціях.

Пошук оптимальних параметрів запасів, що описують відповідні логістичні процеси, дозволяє значно знизити логістичні витрати і забезпечити задану надійність при мінімальному рівні. Однією з серйозних проблем в логістиці є визначення обґрунтованого рівня страхових запасів, оскільки існуючі методи пропонують досить високі їх розміри. Альтернативним підходом може служити практичне дотримання принципу "точно в строк", що дозволить значно знизити рівень страхових запасів, а в перспективі і взагалі відмовитися від них.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Визначення розміру страхових запасів
Концентрація запасів як метод їх скорочення
Визначення страхового тарифу
Концентрація запасів як метод їх скорочення
Визначення розміру страхових запасів
Нормування виробничих запасів (матеріалів)
Оптимізація асортиментного складу запасів в ешелонах логістичних систем
Визначення розміру страхових запасів
Методика перевірки основних комплексів робіт з обліку матеріально-виробничих запасів
Епілог
Епілог
Епілог
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси