Меню
Головна
 
Головна arrow Менеджмент arrow Методи прийняття управлінських рішень
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Лекція 27. Методи прийняття управлінських рішень, засновані на оцінці використання активів і капіталу економічних систем (підприємств)

Розглянемо процеси прийняття рішень на прикладі кількох типових задач фінансового менеджменту, пов'язаних:

1) з вибором рішень при збиткових вкладеннях;

2) вибором фінансового активу як об'єкта вкладення;

3) оцінкою вартості активів в наступному періоді;

4) управлінням структурою капіталу;

5) оцінкою вартості капіталу для інвестиційних рішень;

6) відбором проектів на основі аналізу інвестиційних можливостей;

7) ризиком у прийнятті інвестиційних рішень;

8) зі стратегією і тактикою поглинання у фінансовому менеджменті;

9) з оцінкою ефекту фінансового важеля; 10) оцінкою ефекту операційного важеля.

1. Вибір рішення при збиткових вкладеннях.

Умова. На будівництво об'єкта вже витрачено 130 млн руб. і розрахунки показують, що для введення його в експлуатацію знадобиться ще 120 млн руб. При цьому відомо, що ціпа реалізації об'єкта складе 230 млн руб.

Питання. Чи варто вкладати кошти далі?

Рішення. Проаналізуємо варіанти альтернативних рішень (табл. 27.1).

Таблиця 27.1. Варіанти альтернативних рішень при збиткових вкладення, млн руб.

Варіанти альтернативних рішень при збиткових вкладення, млн руб.

Таким чином, порівняльний аналіз показує, що кращим є варіант, який мінімізує вже існуючі збитки варіанти А.

2. Вибір фінансового активу як об'єкта вкладення.

Умова. Дано три цінні папери А, Б і В з такими параметрами (табл. 27.2).

Таблиця 27.2 Порівняльні характеристики цінних паперів, %

Порівняльні характеристики цінних паперів, %

Питання. Необхідно вибрати найкращий об'єкт вкладення. Рішення. Зіставимо всі три цінні папери за коефіцієнтом стабільності вкладень 5 = К/а (табл. 27.3).

Таблиця 27.3. Зіставлення цінних паперів за коефіцієнтом стабільності вкладень

Зіставлення цінних паперів за коефіцієнтом стабільності вкладень

Таким чином, цінний папір А переважніше, тому що забезпечує найбільше значення коефіцієнта стабільності вкладень.

3. Оцінка вартості активів у наступному періоді

Умова. Компанія заробила за звітний рік прибуток на акцію в розмірі 4,5 дол. США. Виплачені дивіденди на акцію в розмірі 2 дол. Аналітики прогнозують, що зростання прибутку на акцію та дивідендів складе 9,81% на рік протягом найближчих п'яти років. Після п'ятого року очікується, що тими зростання впаде до 6% і збережеться на такому рівні надалі. Передбачається, що дивідендний вихід зросте до 67,44%. Необхідна дохідність по акціях компанії становить 12,78%.

Питання. Необхідно оцінити рівноважну ціну акції в наступаючому році.

Рішення. Оцінка акції на п'ятий рік складе

Ціна акції поточного року як поточна оцінка грошових потоків дорівнює

4. Управління структурою капіталу.

Умова. Компанія має два джерела фінансування: власний капітал, розділений на звичайні акції номіналом 1 дол. кожна, і довгострокова банківська позичка. В балансі джерела фінансування представлені наступним чином: статутний капітал - 300 тис. дол., банківська позичка - 50 тис. дол. Ринкова ціна акції компанії становить в даний час 1,5 дол.

Питання. Чому дорівнює фінансовий важіль, який використовується компанією?

Рішення. Величина ефекту фінансового важеля визначається як

1) Б/( + 5) = В/В, де В - ринкова оцінка позикового капіталу; 5 - ринкова оцінка власного капіталу. Ринкова оцінка власного капіталу

5 = 300 тис. ■ 1,5 = 450 тис. дол.

Фінансовий важіль становить

2) D/S = 50/450 = 0,11 (11%).

5. Оцінка вартості капіталу для інвестиційних рішень.

Умова. По компанії в майбутньому році очікується дивіденд на акцію в розмірі 2,5 дол. Компанія підтримує постійний дивідендний вихід 50% протягом останніх семи років. Раніше прибуток на акцію (EPS) становила 1,5 дол. Бета-коефіцієнт акції компанії дорівнює 1,1. Необхідна прибутковість за середнім акцій па ринку - 17%, за без ризиковою дохідності - 10%. Компанія має облігації з дохідністю 13%. Поточна ціна акції - 30 дол.

Питання. Необхідно оцінити вартість нерозподіленого прибутку.

Рішення. Вартість нерозподіленого прибутку збігається з вартістю нинішнього акціонерного капіталу, тобто kg. Використовуємо три методи оцінки ks.

1. САРМ: ks = Ь+ ß(km - kf) = 10% + 1,1 ■ (17 - 10%) = 17,7%.

2. Метод "Облігаційна прибутковість + Премія за ризик": 13+ 4% =17%.

3. Метод дисконтованого грошового потоку (DCF): ks = d/Po + g. Для семи років знаходимо, що g = 18,8%, тоді ks = 2,5/30 + 0,188 = 0,271 (27,1%).

6. Відбір проектів на основі аналізу інвестиційних можливостей.

Умова. Два інвестиційних проекти породжують наступні грошові потоки (табл. 27.4).

Таблиця 27.4. Грошові потоки, що формуються інвестиційними проектами А і Б

Рік

Проект А

Проект Б

0

-17

17

1

9

11

2

11

9

Питання. Необхідно розрахувати прибутковість інвестицій для кожного року при припущенні про рівномірної амортизації і повного списання обладнання за термін життя проекту. Який з проектів є найкращим з точки зору методу середньої прибутковості, якщо нормативне значення дохідності становить 14%?

Рішення. Опенька прибутку і прибутковості проектів А і Б по роках наведено в табл. 27.5.

Таблиця 27.5. Оцінка прибутку і прибутковості проектів А і Б

Параметри

Проект А

Проект Б

1-й рік

2-й рік

1-й рік

2-й рік

Чисті грошові потоки

9

11

11

9

Амортизація (17/2)

8,5

8,5

8,5

8,5

Прибуток

0,5

2.5

2.5

0,5

Середньорічні активи

12,75

4,25

12,75

4,25

Прибутковість

0,03

0,58

0,19

0,11

Середня прибутковість

0,3

0,15

Таким чином, обидва проекти можуть бути прийняті. За методом середньої доходності проект А краще.

7. Ризик у прийнятті інвестиційних рішень.

Умова. Розглядається дворічний проект. Прогнозовані значення чистого грошового потоку за роками становлять 7 тис. руб. Бетта-коэффиниент проекту оцінюється на рівні 1,4.

Питання. При без ризикової процентної ставки 10% і прибутковості ринкового портфеля 20% необхідно визначити:

1) поточну оцінку грошових потоків за проектом;

2) еквівалентні гарантовані грошові потоки по роках і коефіцієнт еквівалентності для 1-го і 2-го років.

Рішення.

1. Ставка дисконтування, що відображає ризик, може бути знайдена за моделлю САРМ:

Еквівалентний гарантований грошовий потік першого роду дорівнює 6209 тис. руб., другого - 5460 тис. руб.

8. Стратегія і тактика поглинання у фінансовому менеджменті.

Умова. Компанії З і Д, параметри яких наведені в табл. 27.6, приймають рішення про об'єднання діяльності. Ініціатором злиття виступає компанія С.

Таблиця 27.6. Параметри компаній З і Д

Показники

Компанія З

Компанія Д

Ринкова капіталізація до оголошення про злиття, млн дол.

6

0,5

Кількість розміщених акцій, тис. шт.

150

25

Ціна акції, дол.

40

20

Питання. Необхідно оточити для компанії З:

1) чистий ефект покупки (NVP), якщо економія від масштабу дозволить отримувати після злиття додатковий грошовий потік, поточна оцінка якого дорівнює 450 тис. дол., і розглядається варіант покупки компанії Д за 800 тис. дол. Чи буде вигода злиття для Д дорівнює витратам злиття для З? Необхідно оцінити витрати покупки;

2) витрати покупки при припущенні, що ціпа акції Д після оголошення про злиття зростає до 22 дол.;

3) кількість акцій компанії після злиття, якщо обирається варіант обміну на основі співвідношення ринкових цін.

Рішення.

1. Витрати злиття компанії З визначаються сумою, яка переплачивается понад поточної оцінки грошових потоків цільової компанії. Вважаючи, що ринкова капіталізація компанії Д відображає рівноважну ціну (PV), витрати покупки складуть 800 - 500 = 300 тис. дол.

NVP = (PVC + PVA + РУШГ0Л) - PVC - PVji - Витрати покупки= = (6000 + 500 + 450) - 6000 - 500 - 300 = 150 тис. дол.

2. Витрати покупки при припущенні, що ціна акції Д після оголошення про злиття зростає до 22 дол. складуть

800 - 22o25 +(22o25 - 500)= 300.

3. Коефіцієнт обміну акцій складе 1:2. Нове число акцій компанії, яка буде обміняно на акції компанії Д: 25-(20:40) = 12,5 тис. шт. Загальне число акцій в об'єднаній компанії складе 150 + 12,5 = 175,5 тис. дол.

9. Оцінка ефекту фінансового важеля.

Умова. Розглянемо два підприємства А і Б. Рівень прибутковості на вкладений капітал даних підприємств однаковий і становить 20%. Валюта балансу обох підприємств однакова і дорівнює 1000 дол.

Пасив підприємства А на 100% представлений власними засобами (СС) - їх величина 1000 дол.

Пасив підприємства Б має наступний вигляд: 500 дол. - власний капітал, 500 дол. - позиковий капітал (ЗК). Середня розрахункова ставка процентів (СРСВ) за кредитом дорівнює 15%.

Підприємство А отримує прибуток 200 дол. тільки завдяки використанню власного капіталу. Таким чином його рентабельність дорівнює 20%.

Підприємство Б отримує ту ж саму прибуток, але його власний капітал дорівнює 500 дол. Прибуток, отримувана підприємством, також дорівнює 200 дол., але з цього прибутку спершу повинні бути виплачені проценти за кредит в сумі 500-0,15 = 75 дол. Отримуємо значення чистого прибутку підприємства 125 дол.

Рентабельність власного капіталу підприємства Б складе

(125:500)-100% = 25%.

Висновок. Підприємство Б більш ефективно використовує власний капітал за рахунок залучення позикового капіталу (виграш у рентабельності 5%).

Питання. При введенні податку на прибуток у розмірі 24% визначимо рентабельність власного капіталу для підприємств А і Б.

Рішення. Опишемо характеристики підприємств А і Б в табличній формі (табл. 27.7).

Таблиця 27.7. Характеристики підприємств А і Б

Показники

А

Б

Прибуток до оподаткування, ден. од

200

200

- проценти за кредит, ден. од.

75

Оподатковуваний прибуток, ден. од.

201

125

Податок на прибуток, ден. од.

30

Чистий прибуток, ден. од.

152

95

Рентабельність власного капіталу, %

152:1000-100 = =15,2

95:500-100 = = 19

У підприємства Б чиста рентабельність власного капіталу на 3,8 відсоткових пункти (пл.) вище, ніж у підприємства А. Оподаткування "зрізало" ефект важеля на

1.2 пл. Таким чином, приріст ефективності використання власного капіталу за рахунок залучення кредитів склав 3,8%.

Ця різниця в рентабельності власного капіталу підприємств А і Б і складає ефект фінансового важеля (ЕФВ):

ЕФВ = (1 - ставка податку на прибуток) х (рентабельність капіталу - середня розрахункова ставка%, але кредитом) o ЗК/ВК х 100% = = (1 -0,24)(19%- 15%)(500:500) -100%.

10. Оцінка ефекту операційного важеля.

Умова. У звітному році виручка від реалізації склала 10 млн руб. при сукупних змінних витратах 8.3 млн руб. і постійних витратах 1,5 млн руб. Прибуток дорівнює 0,2 млн руб.

Питання. Необхідно оцінити ефект операційного важеля.

Рішення. Силу (ефект) оперативного левериджу (ЕОЛ) можна розглядати як характеристику ділового ризику підприємства, що виникає в даній сфері бізнесу або у зв'язку з його галузевою приналежністю. А виміряти цей ефект можна як відсоткове зміна прибутку від реалізації після відшкодування змінних витрат (або НРЕІ) при даному відсотку зміни фізичного обсягу продажів:

де () - фізичний обсяг продажів; р - ціна; рО_ - виручка від реалізації; 5п;, - ставка змінних витрат на випуск продукції; 5П0СТ - постійні витрати;

Припустивши, що в плановому році планується збільшення виручки за рахунок фізичного обсягу продажів на 10%, тобто 11 млн руб. Постійні витрати - 1,5 млн руб. Змінні витрати збільшуються на 10%, тобто 8,3-1,1 = 9,13 млн крб. Прибуток від реалізації - 0,37 млн руб., тобто 11 - 9,13 - 1,5. Темп зростання прибутку (370:200)-100 становить 185%. Темп зростання виручки - 110%. На кожен приріст виручки ми маємо приріст прибутку 8,5%, тобто ЕОЛ= 85%: 10% = 8,5%.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Методи прийняття управлінських рішень, засновані на оцінці ризиків фінансово-господарської діяльності економічних систем (підприємств)
Методи прийняття управлінських рішень, засновані на аналізі інвестиційних можливостей економічних систем (підприємств)
Методи прийняття управлінських рішень, засновані на оцінці перспектив розвитку виробничо-господарської діяльності економічних систем (підприємств), з урахуванням їх інноваційного потенціалу та інвестиційних можливостей
Методи прийняття управлінських рішень, що базуються на комплексному економічному аналізі господарської діяльності організації
Методи прийняття управлінських рішень, засновані на принципах проектного управління
Методи прийняття управлінських рішень, засновані на інструментах управління якістю
Методи прийняття управлінських рішень, засновані на методах пошуку інноваційних шляхів розвитку
Економічні методи прийняття управлінських рішень
Методи прийняття управлінських рішень, що базуються на основі аналізу схем стратегічного розвитку економічних систем
Методи прийняття управлінських рішень, засновані на теорії кваліметрії
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси