Меню
Головна
 
Головна arrow Банківська справа arrow Гроші, кредит, банки
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Лекція 2. Грошово-кредитна політика та її роль в стабілізації економіки

Модель кругообігу продуктів і доходів

Для визначення цілей, завдань та механізму грошово-кредитної політики велике значення має розгляд так званого кругообігу продуктів і доходів (рис. 2.1), який являє собою модель національної економіки.

В економічній системі діють чотири типи економічних агентів: підприємницький сектор, домашні господарства, державні організації і фінансові інститути. Ці агенти виділені але функціональним принципом, тобто за тією роллю, яку вони виконують в економічній системі з погляду створення валового національного продукту (ВНП) (gross national product - GNP) і розподілу валового національного доходу (ВНД) (gross national income - GNI). Один і той же реальний економічний суб'єкт може виконувати різні функції, наприклад займатися бізнесом та бути членом домашнього господарства, здійснюючи споживання і накопичення. Тому він може належати одночасно до кількох економічним агентам.

Модель на рис. 2.1 представлена у спрощеному вигляді, тому тут відображено тільки грошові потоки. Протилежні їм потоки утворюються в результаті руху товарів і послуг. Наприклад, вироблені підприємницьким сектором товари і послуги купуються домашніми господарствами на суму З (consumption)1, а державними організаціями - на суму G (government purchases). Щоб не ускладнювати схему, на ній зазначені тільки найважливіші елементи грошових потоків усередині національної економічної системи. Більш детальна їх структура розглядається нижче.

У будь-якій економічній системі є такі типи ринків: а) товарів, б) фінансовий, в) активів (реального капіталу), г) праці, д) землі. Три останніх типи утворюють в сукупності ринок ресурсів.

Модель кругообігу продуктів і доходів

Рис. 2.1. Модель кругообігу продуктів і доходів

Фактори виробництва - праця, земля та капітал є власністю домашніх господарств. Крім того, окремо виділяють ще фактор "підприємницька здатність". Фактори надаються домашніми господарствами підприємницького сектора для виробництва товарів і послуг на ринках ресурсів. За використання факторів підприємці перераховують їх власникам доходи: за працю у формі заробітної плати за землю - у формі ренти, за капітал - у формі відсотків плюс компенсації спожитого капіталу (амортизація), за підприємницьку здатність - у формі підприємницького прибутку. Сума всіх форм доходів являє собою первинний розподіл валового внутрішнього продукту (ВВП) (gross domestic product - GDP). Таким є один з методів розрахунку цього показника. Крім того, у ВВП включають чисті непрямі податки (акцизи, податок з обороту, податок на додану вартість за мінусом дотацій держави організаціям бізнесу). Їх іноді інтерпретують як факторний дохід держави за надані їм підприємницькому сектору послуги у формі охорони громадського порядку, національної оборони і т. п. Якщо з вартості ВВП відняти чисті непрямі податки, то виходить ВНД.

Спочатку частина отриманих доходів домашні господарства зобов'язані перераховувати державі у формі прямих податків та відрахувань у позабюджетні фонди Р (taxes). При цьому в моделі величина Т показана як чисті податкові виплати, тобто за вирахуванням соціальних трансфертів - безоплатних виплат соціального характеру з державного бюджету, зокрема державних пенсій, посібників по безробіттю і т. п. частина становить наявний домашніми господарствами дохід і може використовуватися ними на свій розсуд. Він розподіляється на дві складові частини: поточне споживання , про який вже згадувалося вище, а також приватні заощадження Sp (private savings). У моделі враховуються чисті заощадження, тобто за вирахуванням виплачених у поточному році домашнім господарствам відсотків за заощадження минулих років.

Крім того, необхідно врахувати чисті доходи держави, які складаються з непрямих і прямих податків, виплат у позабюджетні фонди за мінусом дотацій і соціальних трансфертів. Чисті доходи держави використовуються для двох цілей: здійснення державних закупівель G і державних заощаджень Sg(government savings). Всі державні закупівлі вважаються поточним споживанням, н тому числі і використання їх для інвестиційних цілей - будівництва житла, доріг і т. п. Якщо державні заощадження - додатна величина, то це говорить про наявність профіциту державного бюджету, в іншому випадку має місце дефіцит. В сумі державні і приватні заощадження становлять національні заощадження S. Вони використовуються для валових внутрішніх інвестицій у цілях поповнення зношених і зростання внутрішніх реальних активів країни, а також чистих зарубіжних інвестицій, які збільшують чисті зарубіжні активи держави.

При розвиненою фінансово-кредитною системою заощадження спрямовуються підприємницького сектора у формі інвестицій в основному не безпосередньо, а через фінансових посередників або фінансові інститути. Останні акумулюють кошти багатьох вкладників і перерозподіляють їх між організаціями, що займаються бізнесом. Вони самі можуть фінансувати держава за рахунок приватних заощаджень. На рис. 2.1 величина L являє чисті позики фінансових інститутів держави, рівні коштам, які вони надали в поточному році державним організаціям за вирахуванням заощаджень держави Sg, які акумулюються фінансовими інститутами, і відсотків, виплачених за позиками минулих років. Якщо чистий дохід держави менше величини державних закупівель, тобто спостерігається дефіцит бюджету, то для фінансування закупівель воно змушене вдаватися до позик у фінансових інститутах або на фінансовому ринку шляхом продажу державних боргових зобов'язань.

У верхній частині мал. 2.1 показано, як формується вартість ВВП. За визначенням, валовий внутрішній продукт - це сума (у ринкових цінах) кінцевих товарів і послуг, вироблених на території країни за рік. Останні являють собою кінцевий результат виробничого процесу в цей період. Вони не поступають в цьому році в подальшу обробку або перепродаж, а реалізуються на ринку товарів кінцевим споживачам.

Вартість ВВП = С + I + G + NE, де /- валові внутрішні приватні інвестиції (державні інвестиції, як було сказано вище, враховані у G), a NE (net export) - чистий експорт, тобто сальдо експорту та імпорту поточного року. Валові внутрішні приватні інвестиції включають всі витрати національних фірм на придбання нових елементів основних фондів і на приріст товарно-матеріальних запасів, а також видатки домашніх господарств на придбання нового житла. Якщо з величини / відняти суму зносу за рік елементів основних виробничих фондів та житлових будинків, то отримаємо чисті інвестиції.

Є ще один метод обчислення вартості ВВП - виробничий. У цьому випадку визначається сума вартостей, доданих при виробництві всіх товарів і послуг (проміжних і кінцевих) на території країни за рік. Додана вартість - це різниця між ціною товару і матеріальними витратами на його виробництво і реалізацію.

На закінчення отмстим, що є ще один важливий показник, що характеризує стан національної економіки, - валовий національний продукт, який визначає результат діяльності національних факторів виробництва як всередині країни, так і за кордоном. ВНП також включає, на відміну від ВВП додану вартість, створену за кордоном національними факторами виробництва, але з нього необхідно виключити додану вартість, створену на території країни іноземними факторами виробництва.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Грошово-кредитна політика регулювання ринкової економіки
Макроекономічна стабілізація і грошово-кредитна політика в кейнсіанській моделі
Кредитно-грошова політика в моделі IS-LM та її вплив на короткострокова рівновага
Грошово-кредитне регулювання економіки
Розробка грошово-кредитної політики
Модель кругообігу доходів і витрат
Розширена модель кругообігу
Модель РЕST-аналізу
Реабілітація кількісної теорії грошей і модель перманентного доходу
Двухсекторна модель кругообігу
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси