Меню
Головна
 
Головна arrow Бухгалтерський облік і аудит arrow Бухгалтерський фінансовий облік
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Облік ремонтів основних засобів

Відновлення об'єкта основних засобів може здійснюватися за допомогою ремонту, модернізації та реконструкції.

Згідно п. 26 ПБУ 6/01 допомогою ремонту здійснюється відновлення об'єкта основних засобів.

Витрати на відновлення об'єкта основних засобів відображаються в бухгалтерському обліку звітного періоду, до якого вони відносяться. При цьому витрати на модернізацію та реконструкцію об'єкта основних засобів після їх закінчення збільшують первісну вартість такого об'єкта, якщо в результаті модернізації і реконструкції поліпшуються (підвищуються) спочатку прийняті нормативні показники функціонування (строк корисного використання, потужність, якість застосування тощо) об'єкта основних засобів.

Ремонти поділяють на поточні і капітальні. До поточного ремонту належать роботи зі систематичного і своєчасного захисту частин будівель, споруд та інженерного обладнання від передчасного зносу.

До капітального ремонту відносяться роботи, в процесі яких проводиться заміна зношених конструкцій і деталей будівель, поліпшення експлуатаційних можливостей будівель.

Витрати на ремонт основних засобів можуть бути списані в бухгалтерському обліку наступними способами:

1) по мірі виникнення витрат на собівартість продукції (робіт, послуг);

2) списанням за рахунок резерву на ремонт основних засобів, утвореного шляхом рівномірних щомісячних відрахувань.

Вибір одного з способів повинен бути відображений в обліковій політиці для цілей бухгалтерського обліку.

Витрати на ремонт не збільшують первісну вартість об'єкта, а включаються в собівартість готової продукції.

Відповідно до п. 7 Положення з бухгалтерського обліку "Витрати організації" ПБУ 10/99, затвердженого наказом Мінфіну Росії від 6 травня 1999 року №33н (далі - ПБО 10/99), у бухгалтерському обліку витрати на ремонт основних засобів включаються до складу витрат по звичайних видах діяльності. Облік витрат ведеться на рахунках 20 "Основне виробництво", 25 "Загальновиробничі витрати"і 26 "Загальногосподарські витрати".

В процесі підготовки до проведення ремонту організації набувають запасні частини, комплектуючі, матеріали, які потім будуть використані при проведенні поточного, середнього або капітального ремонту основного засобу. Придбані запасні частини спочатку обліковуються на рахунку 10 "Матеріали", до якого доцільно відкрити окремий субрахунок для обліку запасних частин. При відпустці запчастин, для проведення ремонту їх вартість списується з кредиту рахунку 10 в дебет рахунків обліку витрат на виробництво.

Витрати на ремонт визнаються у тому звітному періоді, в якому вони мали місце, незалежно від часу фактичної виплати грошових коштів.

Витрати на проведення ремонту силами організації відображаються на рахунку 23 "Допоміжні виробництва", 25 "Загальновиробничі витрати" і т. п. Витрати на ремонт складаються з вартості матеріалів, запасних частин, комплектуючих, заробітної плати працівників, зайнятих проведенням ремонту; страхових внесків, нарахованих на суму заробітної плати; суми амортизації основних засобів та інших витрат, безпосередньо пов'язаних з проведенням ремонту.

Якщо для проведення ремонту залучаються сторонні організації або фізичні особи, тоді між замовником і підрядником має бути укладений договір підряду.

Згідно з цим договором розрахунки з підрядником на виконання ремонтних робіт здійснюються на рахунку 60 "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками".

Організація може створювати резерв витрат на ремонт основних засобів. Резерв витрат створюється для рівномірного включення майбутніх витрат на ремонт основних засобів у витрати звітного періоду. Для цієї мети в Плані рахунків для узагальнення інформації про наявність та рух зарезервованих сум на ремонт основних засобів призначений рахунок 96 "Резерви майбутніх витрат". Створення резерву відображається по кредиту рахунка 96 і дебетом рахунків обліку витрат на виробництво.

Якщо ремонт основних засобів виконується силами допоміжного виробництва організації, використання сум резерву відображається до дебету рахунку 96 в кореспонденції з кредитом рахунку 23 "Допоміжні виробництва". Якщо для проведення ремонту залучаються фахівці сторонніх організацій - кредитується рахунок 60 "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками".

Наприкінці звітного періоду проводиться інвентаризація резерву витрат на ремонт основних засобів. Невикористані суми резерву в кінці року сторнуються.

Якісний ремонт багатьох об'єктів основних засобів вимагає досить тривалого проміжку часу, який не вичерпується одним звітним періодом. Якщо закінчення ремонтних робіт відбудеться в наступному році, залишок резерву на ремонт основних засобів не сторнується. Після закінчення ремонтних робіт зайво нарахована сума резерву повинна бути віднесена на фінансові результати звітного періоду.

Може виникнути ситуація, коли створеного резерву недостатньо для проведення ремонту основних засобів, тобто фактичні витрати на ремонт перевищують розмір створеного резерву. У цьому випадку в кінці звітного періоду сума перевищення фактичних витрат списується на витрати.

ПРИКЛАД 7.5

Організація провела ремонт цехового обладнання силами підрядної організації. Вартість ремонтних робіт склала 118 000 руб. в тому числі ПДВ - 18 000 руб. В поточному місяці проведена оплата робіт підряднику.

У бухгалтерському обліку організації зроблені такі записи:

ДЕБЕТ 25 "Загальновиробничі витрати" КРЕДИТ 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

- 100 000 руб. - відображені витрати на ремонт обладнання;

ДЕБЕТ 19 "ПДВ по придбаних цінностей" КРЕДИТ 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

- 18 000 руб. - відображено суму ПДВ, пред'явлена підрядником;

ДЕБЕТ 60 "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками" КРЕДИТ 51 "Розрахункові рахунки"

- 118 000 руб. - проведена оплата виконаних робіт;

ДЕБЕТ 68 "Розрахунки по податках і зборах" КРЕДИТ 19 "ПДВ по придбаних цінностей"

- 180 00 руб. - зроблено залік ПДВ.

Кореспонденція рахунків по відображенню в обліку ремонтних робіт по об'єктах основних засобів наведена в табл. 7.9.

Таблиця 7.9

Кореспонденція рахунків з обліку господарських операцій при виконанні ремонтних робіт об'єктів основних засобів

Кореспонденція рахунків

Зміст

операції

Дебет

Кредит

Ремонт без створення ремонтного фонду

20 "Основне виробництво",

25 "Загальновиробничі витрати", 26" Загальногосподарські витрати", 29 "Обслуговуючі виробництва і господарства"

10 "Матеріали", 70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці", 69 "Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпеченню",

60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

Витрати на ремонт списуються одноразово

Утворення та використання ремонтного фонду

20 "Основне виробництво",

25 "Загальновиробничі витрати",

26 "Загальногосподарські витрати", 29 "Обслуговуючі виробництва

і господарства"

96 "Доходи майбутніх періодів"

Щомісячні відрахування в ремонтний фонд

96 "Доходи майбутніх періодів"

10 "Матеріали", 70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці", 69 "Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпеченню",

60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

Списання витрат за рахунок ремонтного фонду

97 "Витрати майбутніх періодів"

10 "Матеріали", 70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці", 69 "Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпеченню",

60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

Списання суми перевищення фактичних витрат

20 "Основне виробництво",

25 "Загальновиробничі витрати",

26 "Загальногосподарські витрати", 29 "Обслуговуючі виробництва і господарства"

96 "Доходи майбутніх періодів"

Списання суми перевищення ремонтного фонду

Інвентаризація основних засобів

У відповідності з Законом про бухгалтерський облік перед складанням річної бухгалтерської звітності організації зобов'язані провести інвентаризацію майна і зобов'язань. Порядок її проведення визначено в Методичних вказівках щодо інвентаризації майна і фінансових зобов'язань, затверджених наказом Мінфіну Росії від 13 червня 1995 року № 49 (далі - Методичні вказівки по інвентаризації).

Інвентаризації підлягає як належить організації майно, так і знаходиться на відповідальному зберіганні, в оренду і т. п.

Для проведення інвентаризацій в організації повинна бути створена постійно діюча інвентаризаційна комісія, склад якої затверджується керівником.

За підсумками інвентаризації оформляються інвентаризаційні опису чи акти інвентаризації не менш ніж у двох примірниках, в яких зазначаються відомості про фактичну наявність майна і реальності врахованих фінансових зобов'язань. При інвентаризації об'єктів основних засобів використовується інвентаризаційний опис основних засобів (форма № ІНВ-1).

Якщо виявляються розбіжності між даними інвентаризаційних описів з даними обліку, то необхідно скласти порівняльну відомість, в якій відображаються недостачі і надлишки. На цінності, які не належать організації, але котрі увійшли в бухгалтерському обліку (що знаходяться на відповідальному зберіганні, орендовані, отримані для переробки), складаються окремі звіряльні відомості.

Пункт 28 Положення з бухобліку та звітності визначає порядок відображення на рахунках бухгалтерського обліку виявлених при інвентаризації розбіжності між фактичним наявністю майна, і даними бухгалтерського обліку:

а) надлишок майна оприбутковується за ринковою вартістю на дату проведення інвентаризації, і відповідна сума зараховується на фінансові результати в комерційної організації або збільшення доходів у некомерційної організації;

б) недостача майна і його псування в межах норм природного убутку відносяться на витрати виробництва або обігу (витрати), понад норми - за рахунок винних осіб. Якщо винні особи не встановлені або суд відмовив у стягненні збитків з них, то збитки від недостачі майна і його псування списуються на фінансові результати в комерційної організації або збільшення витрат у некомерційної організації.

Для відображення нестач Планом рахунків передбачений рахунок 94 "Нестачі і втрати від псування цінностей". Виявлені в ході інвентаризації нестачі основних засобів списуються на рахунок 91 "Інші доходи і витрати" субрахунок "Інші витрати". Надлишки відображаються на рахунку 91 "Інші доходи і витрати" субрахунок "Інші доходи".

У відповідності з Методичними вказівками але інвентаризації інвентаризація основних засобів може проводитися один раз у три роки. В ході інвентаризації необхідно порівняти не тільки фактична наявність цих об'єктів, але також і відповідність технічної документації з ним даними бухгалтерського обліку.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Резерв на ремонт основних засобів
Особливості обліку окремих видів основних засобів
Перевірка обліку основних засобів
Облік придбання основних засобів, земельних ділянок, об'єктів природокористування і нематеріальних активів
Облік витрат, не збільшують вартість основних засобів
Інвентаризація основних засобів
Інвентаризації медикаментів та перев'язувальних засобів
Інвентаризація майна і зобов'язань
Аналіз складу, структури, динаміки і стану основних засобів
Аналіз основних засобів
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси