Меню
Головна
 
Головна arrow Банківська справа arrow Банківське право
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Акредитивна форма розрахунків

При розрахунках по акредитиву банк, діючий за розпорядженням платника про відкриття акредитива і згідно з його вказівками (далі - банк-емітент), зобов'язується здійснити переказ грошових коштів отримувачу коштів за умови подання одержувачем коштів документів, передбачених акредитивом та підтверджують виконання інших його умов (далі - виконання акредитива), або надає повноваження іншому банку (далі - виконуючий банк) на виконання акредитива.

Акредитивна форма розрахунків забезпечує більшою мірою захист прав та інтересів платника за договором (покупця, замовника, орендаря тощо). Суть акредитива полягає в тому, що банк-емітент, діючий за дорученням платника про відкриття акредитива і відповідно до його вказівок зобов'язується вчинити одну з таких дій:

- здійснити платежі одержувачу коштів;

- оплатити переказний вексель;

- акцептувати переказний вексель; або

- врахувати переказний вексель.

Акцепт переказного векселя означає згоду банку оплатити його. Облік переказного векселя виражається в придбанні його банком з дисконтом, тобто нижче вексельної суми. Дана операція дозволяє банку в подальшому (при пред'явленні векселя до платежу) отримати дохід, що дорівнює величині дисконту.

Банк-емітент може самостійно здійснити зазначені дії, або надати повноваження виконуючому банку для їх здійснення. Останній варіант має місце у разі, коли одержувач коштів обслуговується в іншому банку. При цьому акредитив виставляється банком-емітентом у виконуючому банку. У разі якщо платник і одержувач коштів обслуговуються в одному банку, то банк-емітент сам виконує виставлений їм акредитив. До такого банку-емітенту застосовуються правила про виконуючому банку.

Акредитив відокремлений і незалежний від основного договору. Виконання акредитива здійснюється на підставі поданих документів.

Передача акредитива, змін умов акредитива, заяв, повідомлень, повідомлень та іншої обмін інформацією за акредитивом можуть здійснюватися в електронному вигляді або на паперовому носії з використанням будь-яких засобів зв'язку, що дозволяють достовірно встановити відправника.

Законодавець виділяє два види акредитивів - покритий (депонований) непокритий (гарантований). При відкритті покритого акредитива банк-емітент зобов'язаний перерахувати всю суму акредитива (покриття) платіжним дорученням в розпорядження виконуючого банку на весь термін дії зобов'язання банку-емітента, із зазначенням інформації, що дозволяє встановити акредитив, в тому числі дату і номер акредитива. Дана сума може бути перерахована за рахунок коштів платника, що знаходяться на його рахунку, або за рахунок наданого йому банком-емітентом кредиту.

Суть непокритого акредитива полягає в наданні виконуючому банку гарантії (звідси й інша назва цього виду акредитива - "гарантований") списати суму акредитива з рахунку банку-емітента. Непокритий (гарантований) акредитив може відкриватися тільки якщо банк-емітент не є одночасно виконуючим банком. В іншому випадку втрачається весь сенс відкриття гарантованого акредитива. Таким чином, можна виділити дві обов'язкові умови, необхідні для відкриття непокритого акредитива:

1) банк-емітент і виконуючий банк не повинні збігатися;

2) у виконуючому банку повинен бути відкритий кореспондентський рахунок банку-емітента.

Крім покритого та непокритих акредитивів, виділяються також відзивний та безвідкличний акредитиви. Визначення поняття "відзивний акредитив" міститься у п. 1 ст. 868 ЦК РФ. Будь-який акредитив розглядається як відкличного, якщо в його тексті прямо не встановлено інше. Відзивний акредитив дозволяє банку-емітенту в будь-який час змінити або скасувати акредитив без попереднього повідомлення отримувача коштів. При цьому відкликання акредитива не створює будь-яких зобов'язань банку-емітента перед одержувачем коштів. Природно, що в даному випадку інтереси одержувача коштів захищені найменшим чином. Однак і при такому акредитиві законодавцем встановлені певні гарантії для одержувача коштів. Так, на виконуючий банк покладається обов'язок здійснити платіж або інші операції за розглянутому акредитивом, якщо до моменту їх здійснення банком не одержано повідомлення про зміну умов або скасування акредитива.

Умови безвідкличного акредитива є зміненими або безвідкличний акредитив є скасованими з дня, наступного за днем отримання виконуючим банком заяви одержувача коштів за його згодою, про який виконуючий банк повідомляє банк-емітент не пізніше трьох робочих днів з дня надходження заяви одержувача коштів. Згода одержувача коштів на зміну умов безвідкличного акредитива може бути виражено шляхом подання документів, що відповідають зміненим умовам акредитива.

Для скасування безвідкличного акредитива обов'язково необхідна згода одержувача коштів. Як видно, можливість скасування акредитива для банку-емітента в даному випадку значно ускладнена порівняно з відзивним акредитивом. Безвідкличний акредитив може бути підтвердженим акредитивом, що означає прийняття на себе виконуючим банком на прохання банку-емітента додатково до зобов'язання останнього свого зобов'язання провести платіж відповідно до умов акредитива. Ця обов'язок виконуючого банку є субсидіарної по відношенню до обов'язків банку-емітента. Таким чином, у одержувача коштів з'являється можливість отримати платіж від банка-емітента, так і від виконуючого банку. Ця обставина, безсумнівно, створює додаткові гарантії для одержувача коштів.

Реквізити і форма (на паперовому носії) акредитиву встановлюються банком. В акредитиві має бути вказана наступна обов'язкова інформація: номер і дата акредитива; сума акредитива; реквізити платника; реквізити банку-емітента; реквізити одержувача коштів; реквізити виконуючого банку; вид акредитива; строк дії акредитива; спосіб виконання акредитива; перелік документів, що подаються одержувачем коштів і вимоги до акредитуючою документами; призначення платежу; строк подання документів; необхідність підтвердження (при наявності); порядок оплати комісійної винагороди банків. В акредитиві може бути вказана інша інформація.

Для виконання акредитива одержувач коштів представляє в виконуючий банк (за місцем його перебування), у тому числі через банк, який повідомив одержувачу коштів умови акредитива, документи, передбачені умовами акредитива, протягом строку дії акредитива в межах передбаченого умовами акредитиву терміну для подання документів.

Одержувач коштів може подати документи безпосередньо в банк-емітент. По покритому (депонированному) акредитивом банк-емітент зобов'язаний запитати у виконуючого банку підтвердження, що одержувачем коштів документи у виконуючий банк не представлялися, і має право вимагати від виконуючого банку повернення суми покриття на підставі запиту, підтверджує подання документів одержувачем коштів у банк-емітент, а у разі підтвердженого акредитива - також виконання акредитива банком-емітентом. У цьому випадку виконуючий банк здійснює повернення суми покриття не пізніше робочого дня, наступного за днем отримання запиту банку-емітента.

У випадках, передбачених умовами акредитива, виконуючий банк за його згодою можуть подаватися документи в електронному вигляді. Порядок подання документів в електронному вигляді визначається за угодою між банком-емітентом і виконуючим банком і доводиться до одержувача коштів.

Банк (виконуючий банк, банк-емітент) перевіряє в строк, що не перевищує п'яти робочих днів, відповідність за зовнішніми ознаками поданих документів та їх реквізитів вимогам, передбаченим умовами акредитива, а також відсутність суперечностей між документами. Документи, що містять розбіжності з умовами акредитива і (або) протиріччя з іншими поданими документами, визнаються такими, що не відповідають умовам акредитива. При встановленні відповідності поданих документів умовам акредитива виконуючий банк здійснює виконання акредитива.

Виконання акредитива (не пов'язаного з оплатою, акцептом чи урахуванням переказного векселя) може здійснюватися банком наступними методами:

- безпосередньо після подання документів у термін не пізніше трьох робочих днів з дня прийняття банком рішення про відповідність поданих одержувачем коштів документів умовам акредитива, але не пізніше трьох робочих днів після закінчення п'ятиденного терміну, встановленого для перевірки поданих документів;

- з відстрочкою виконання в певну (визначені) умовами акредитива дату (дати) або встановлений термін, починаючи з дати вчинення певних дій, включаючи подання документів, відвантаження товарів;

- іншим способом, передбаченим умовами акредитива.

Виконання акредитива здійснюється за допомогою переказу грошових коштів платіжним дорученням виконуючого банку на банківський рахунок одержувача коштів або шляхом зарахування відповідної суми на банківський рахунок одержувача коштів у виконуючому банку.

При виконанні непокритого (гарантованого) акредитива виконуючий банк має право не здійснювати виконання акредитива до надходження грошових коштів від банку-емітента, за винятком випадку підтвердження акредитива підтверджуючим банком.

При виконанні відкличного акредитива виконуючий банк здійснює виконання акредитива в повній сумі і на діючих умовах акредитива, якщо до подання документів одержувач коштів не отримав від банку-емітента повідомлення про скасування акредитива або зміну інших умов акредитиву, в частині суми акредитива - при отриманні від банку-емітента повідомлення про зменшення суми акредитива.

Після виконання акредитива виконуючий банк надсилає банку-емітенту повідомлення про виконання акредитива з зазначенням суми виконання та додатком поданих документів не пізніше трьох робочих днів після дня виконання акредитива.

Якщо виконуючий банк виявить порушення хоча б однієї з умов виконання акредитива не провадиться.

У ст. 872 ЦК РФ встановлені положення про відповідальність за порушення умов акредитива. За загальним правилом відповідальність перед платником несе банк-емітент, а перед ним - виконуючий банк. Виключення встановлено лише для покритих і підтверджених акредитивів. У разі порушення умов за цими двома акредитивами відповідальність може бути покладена безпосередньо на виконуючий банк. Залежно від того, в чому полягало порушення умов акредитива, визначається суб'єкт, що має право пред'явити відповідні вимоги виконуючому банку. Якщо порушення виразилося у необгрунтованій відмові виконуючого банку у виплаті коштів за зазначеними акредитивами, то можлива відповідальність виконуючого банку перед одержувачем коштів. Якщо ж порушення полягало в неправильної виплати грошових коштів по покритому або підтвердженим акредитивом, то може наступити відповідальність виконуючого банку перед платником.

У ст. 873 ЦК РФ міститься вичерпний перелік підстав для закриття акредитива у виконуючому банку, до яких відносяться наступні:

- закінчення строку акредитива;

- заява одержувача коштів про відмову від використання акредитива, якщо така можливість передбачена умовами акредитива;

- повний або частковий відгук платником відкличного акредитива.

У разі закриття акредитива на виконуючий банк покладається обов'язок повідомити про це банку-емітенту. Правові наслідки, пов'язані з закриттям покритого акредитива, можуть складатися в повернення невикористаної суми банку-емітенту. При цьому виконуючий банк зобов'язаний повернути суму негайно одночасно із закриттям акредитива. Банк-емітент в свою чергу зобов'язаний зарахувати повернені суми на рахунок платника, з якого депонировались кошти.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Акредитивна форма розрахунків
Акредитивна форма розрахунків
Поняття розрахункових правовідносин. Форми розрахунків
Форми безготівкових розрахунків у внутрішньому обороті
Форми міжнародних розрахунків
Розрахунки у формі переказу грошових коштів на вимогу одержувача коштів (пряме дебетування)
Форми розрахунків
Чекова форма розрахунків
Форми безготівкових розрахунків
Платіжне доручення як форма безготівкових розрахунків
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси