Меню
Головна
 
Головна arrow Економіка arrow Комплексний економічний аналіз господарської діяльності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Лекція 8. Аналіз витрат і собівартості продукції

Завдання аналізу собівартості продукції

Собівартість реалізованої продукції є одним з основних факторів формування прибутку підприємства. Аналіз собівартості продукції, робіт і послуг має важливе значення, оскільки дозволяє з'ясувати тенденції зміни даного показника, виконання плану та його рівню, визначити вплив чинників на його приріст, встановити резерви і дати оцінку роботи підприємства по використанню можливостей зниження собівартості продукції.

Основними завданнями аналізу собівартості продукції є:

1) визначення правильності віднесення на витрати виробництва різних видів витрат, калькулювання собівартості продукції;

2) оцінка обгрунтованості і напруженості плану по собівартості продукції;

3) встановлення динаміки найважливіших показників собівартості;

4) визначення факторів, що вплинули на динаміку показників, величини і причини відхилень фактичних витрат від нормативних;

5) визначення розміру впливу різних факторів на досягнутий рівень собівартості;

6) оцінка динаміки собівартості в розрізі елементів витрат, собівартості окремих видів продукції, витрат по окремим виробничим підрозділі і я м;

7) виявлення резервів зниження собівартості продукції та визначення шляхів їх мобілізації.

Основними джерелами інформації при цьому виступають дані бухгалтерського та статистичного обліку; синтетичні і аналітичні рахунки, які відображають витрати матеріальних, трудових, грошових коштів; планові, нормативні, звітні дані про витрати на виробництво і реалізацію продукції; звіти про прибутки та збитки, рентабельність окремих видів продукції та ін

Класифікація витрат на виробництво

Класифікація виробничих витрат сприяє виявлення об'єктивно існуючих груп витрат, процеси формування витрат і взаємовідносини між їхніми окремими частинами. Складність і різноманіття процесів формування витрат зумовлює поділ їх але ряду ознак. Залежно від цілей та методичних підходів розрізняють кілька класифікацій витрат (табл. 8.1).

Таблиця 8.1. Класифікація витрат

Ознака класифікації

Класифікаційні групи

Характер, умови здійснення та напрями діяльності підприємства (згідно ПБО 10/99)

Витрати по звичайних видах діяльності.

Інші витрати

Оцінка запасів виробленої продукції

Вхідні виробничі витрати (активи). Минулі витрати (на рахунку прибутків і збитків поточного звітного періоду)

Економічний елемент

Матеріальні витрати; витрати на оплату праці. Відрахування на соціальні потреби. Амортизація, інші витрати

Калькуляційна стаття

Сировина і основні матеріали. Зворотні відходи (віднімаються). Куповані вироби і напівфабрикати. Паливо і енергія на технологічні потреби. Основна заробітна плата виробничих робітників. Додаткова заробітна плата виробничих робітників. Відрахування на соціальні потреби виробничих робочих. Загальновиробничі витрати. Втрати від шлюбу

Спосіб віднесення витрат на собівартість

Прямі. Непрямі

Економічний зміст

Основні. Накладні

Прийняття управлінських рішень: в залежності від зміни обсягу виробництва; при оцінці альтернативних варіантів рішень

Постійні. Змінні

Приймаються в розрахунок. Не приймаються в розрахунок. Явні. Неявні

Здійснення контролю і регулювання витрат

Регульовані. Нерегульовані

Сфера кругообігу

Витрати сфери виробництва. Витрати сфери обігу

Відношення до процесу виробництва

Витрати предметів праці. Витрати засобів праці. Витрати живої праці

Періодичність виникнення

Одноразові. Поточні. Періодичні

Охоплення плануванням

Плановані. Непланируемые

У бухгалтерському законодавстві витрати відповідно до ПБО 10/99 "Витрати організації" (затв. наказом Мінфіну Росії від 6 травня 1999 року № 33н) залежно від характеру, умов здійснення та напрямків діяльності підприємства підрозділяються на витрати по звичайних видах діяльності та інші витрати. Витрати по звичайних видах діяльності складають:

■ витрати, пов'язані з виготовленням та продажем продукції, придбанням і продажем товарів, виконанням робіт і наданням послуг;

■ надання за плату в тимчасове користування (володіння) майна або майнових прав;

■ витрати організацій, предметом діяльності яких є участь у статутних капіталах інших господарюючих суб'єктів;

■ витрати організацій, пов'язані з відшкодуванням вартості основних засобів і нематеріальних активів, здійснюваних у вигляді амортизаційних відрахувань.

На базі витрат по звичайних видів діяльності визначається собівартість проданих товарів, продукції, робіт, послуг для цілей формування фінансового результату від звичайних видів діяльності.

Інші витрати включають:

■ витрати, пов'язані з наданням за плату у тимчасове використання майна та майнових прав, якщо ці операції не є для підприємства предметом основної діяльності;

■ витрати, пов'язані з продажем, вибуттям та іншим списанням майна, відмінного від грошових коштів (крім іноземної валюти), продукції і товарів;

■ відсотки, сплачувані організацією за надання їй в користування грошових коштів;

■ витрати, пов'язані з оплатою послуг, надаваних кредитними організаціями;

■ відрахування в оціночні резерви, створювані відповідно до правилами бухгалтерського обліку (резерви але сумнівним боргах, під знецінення вкладень у цінні папери тощо), а також резерви, створювані в зв'язку з визнанням умовних фактів господарської діяльності;

■ штрафи, пені, неустойки, визнані організацією або стягуються за рішенням суду;

■ відшкодування збитків, заподіяних організацією іншій стороні;

■ збитки минулих років, визнані у звітному році;

■ суми дебіторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності;

■ курсові різниці;

■ суми уцінки активів (за винятком необоротних активів);

■ витрати, виникаючі як наслідки надзвичайних обставин господарської діяльності.

В залежності від цілей ознаками класифікації виробничих витрат є оцінка запасів виробленої продукції; прийняття управлінських рішень; контроль і регулювання.

Розглянемо групування витрат з метою оцінки запасів виробленої продукції. Усі виробничі витрати, що формують вартість запасів продукції, для визначення собівартості виробленої продукції і отриманого прибутку ділять на вхідні і минулі. Вхідні витрати - це кошти, ресурси, які є в наявності і повинні принести доходи в майбутньому. У балансі вони визначаються як активи. Якщо кошти були витрачені для отримання доходів і втратили здатність приносити дохід у майбутньому, то вони переходять в розряд минулих, що відображається на рахунку прибутків і збитків. В оцінку запасів виробленої продукції включають входять виробничі витрати, необхідні для виробництва продукції або незавершеного виробництва до моменту реалізації. Тому витрати класифікуються як входять у собівартість продукції і витрати звітного періоду. Витратами отчетною періоду вважаються витрати, що не враховуються в запасах продукції (управлінські, комерційні) і розглядаються як витрати, що припадають на період, коли вони були понесені. У собівартість продукції включаються виробничі витрати (основні матеріали, оплата праці основних виробничих робітників, виробничі накладні витрати), а невиробничі витрати (управлінські, комерційні) відносять до витрат звітного періоду.

Відповідно до ПБО 10/99 витрати групуються за економічними елементами. Це матеріальні витрати, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні потреби, амортизація, інші витрати. Дана класифікація дозволяє визначити потребу підприємства в затратах живої та уречевленої праці на виробництво запланованого обсягу продукції; розподіляти всі витрати за економічним змістом; встановлювати частку кожного елемента в загальних витратах на виробництво; визначати показники собівартості випуску продукції; здійснювати функцію контролю і регулювання шляхом аналізу та виявлення резервів зниження витрат і визначати заходи та їх реалізації.

Класифікація за статтями витрат дозволяє визначити собівартість кожного виду продукції. Перелік статей витрат встановлюється підприємством самостійно. Виділяються наступні типові статті витрат:

■ сировина і основні матеріали;

■ поворотні відходи (віднімаються);

■ покупні вироби і напівфабрикати;

■ паливо і енергія на технологічні потреби;

■ основна заробітна плата виробничих робітників;

■ додаткова заробітна плата виробничих робітників;

■ відрахування на соціальні потреби виробничих робітників;

■ загальновиробничі витрати;

■ загальногосподарські витрати;

■ втрати від шлюбу.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Аналіз собівартості окремих видів продукції за статтями калькуляції
Класифікація витрат, що включаються в собівартість продукції. Планування собівартості
ПЛАНУВАННЯ ВИТРАТ І СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ ТА ПОСЛУГ
Аналіз структури та динаміки собівартості продукції
Аналіз собівартості окремих видів продукції за статтями калькуляції
Визначення оптимальної величини собівартості продукції з використанням методів операційного аналізу
Класифікація витрат, що включаються в собівартість продукції. Планування собівартості
ОБЛІК ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО
Класифікація витрат підприємства
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси