Меню
Головна
 
Головна arrow Бухгалтерський облік і аудит arrow Бухгалтерська (фінансова) звітність
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Звіт про зміни капіталу ВАТ "Побутсервіс" за звітний рік

В основу побудови звіту про зміни капіталу беруться періоди: попередній і звітний. У нашому прикладі показники попереднього періоду не наводяться. Це дозволить сконцентрувати увагу тільки на звітному періоді з метою засвоєння теоретичного матеріалу по заповненню даної форми.

Відмінність нової форми в частині інформації про рух капіталу полягає в тому, що у розділі 1 показується також рух власних акцій, викуплених у акціонерів, а не тільки рух статутного, додаткового і резервного капіталу і нерозподіленого прибутку (непокритого збитку).

У розділі 3 є дані про величину чистих активів, розрахунок яких наведено в табл. 5.8. Даний показник безпосередньо на рахунках бухгалтерського обліку не формується, однак він дуже важливий для оцінки фінансового стану юридичної особи, так як характеризує ступінь ліквідності балансу.

У відповідності зі ст. 35 Федерального закону від 26 грудня 1995 року № 208-ФЗ "Про акціонерні товариства", якщо після закінчення другого чи кожного наступного фінансового року вартість чистих активів товариства виявиться меншою від його статутного капіталу, то рада директорів (наглядова рада) товариства при підготовці до річного загальним зборам акціонерів зобов'язаний включити до складу річного звіту товариства розділ про стан його чистих активів, який повинен містити:

1) показники, що характеризують динаміку зміни вартості чистих активів і статутного капіталу товариства за три останні завершені фінансові роки, включаючи звітний рік, або, якщо суспільство існує не менш ніж три роки, за кожний завершений фінансовий рік;

2) результати аналізу причин та факторів, які, на думку ради директорів (наглядової ради) суспільства, призвели до того, що вартість чистих активів товариства виявилася меншою від його статутного капіталу;

3) перелік заходів з приведення вартості чистих активів товариства у відповідність з величиною його статутного капіталу.

Якщо вартість чистих активів товариства залишиться менше його статутного капіталу після закінчення фінансового року, наступного за другим або кожним наступним фінансовим роком, по закінченні яких вартість чистих активів товариства виявилася меншою від його статутного капіталу, то товариство не пізніше ніж через шість місяців після закінчення відповідного фінансового року зобов'язана прийняти одне з таких рішень:

1) про зменшення статутного капіталу товариства до розміру, не перевищує вартості його чистих активів;

2) про ліквідацію товариства.

Якщо вартість чистих активів товариства виявиться меншою від його статутного капіталу більш ніж на 25% по закінченні трьох, шести, дев'яти або дванадцяти місяців фінансового року, наступного за другим або кожним наступним фінансовим роком, по закінченні яких вартість чистих активів товариства виявилася меншою від його статутного капіталу, то товариство двічі (з періодичністю один раз на місяць) зобов'язана помістити в засобах масової інформації, в яких оприлюднюються дані про державну реєстрацію юридичних осіб, повідомлення про зниження вартості чистих активів товариства.

Звіт про зміни капіталу

Для заповнення рядка 3600 "Чисті активи" керуються порядком їх оцінки, який затверджений Мінфіном Росії та ФКЦБ Росії від 29 січня 2003 р. № 10н/03-6/пз. Однак, враховуючи ті зміни, які внесені в нову форму бухгалтерського балансу, пропонується авторський варіант розрахунку оцінки чистих активів (табл. 5.8).

При порівнянні показника "чисті активи" зі статутним капіталом, видно, що величина чистих активів перевищує статутний капітал:

на 31 грудня 2012 року: 1985 > 1018, на 31 грудня 2011 року: 1971 > 1026.

Цей факт дає підставу до подальшого функціонування ВАТ "Побутсервіс", так як доводить, що інтереси кредиторів цього товариства гарантовані.

Таблиця 5.8. Розрахунок оцінки вартості чистих активів акціонерного товариства

Розрахунок оцінки вартості чистих активів акціонерного товариства

<1> Включаючи величину відкладених податкових активів.

<2> За винятком заборгованості учасників (засновників) за

внесками у статутний капітал.

<3> Включаючи величину відкладених податкових зобов'язань. <4>, <5> В даних про величину інших довгострокових і короткострокових зобов'язань наводяться суми створених в установленому порядку резервів у зв'язку з умовними зобов'язаннями і з припиненням діяльності.

Руководитель_____________ Головний бухгалтер_______________________________

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Звіт про рух грошових коштів ВАТ "Побутсервіс" за звітний рік
Пояснення до бухгалтерського балансу і звіту про прибутки і збитки ВАТ "Побутсервіс" за звітний рік
Звіт про прибутки і збитки ВАТ "Побутсервіс
Звіт про зміни капіталу
Зміст форми № 3 "Звіт про зміни капіталу"
Склад і зміст звіту про зміни капіталу
Проведення аналізу форми № 3 "Звіт про зміни капіталу"
Значення звіту про зміни капіталу в ринковій економіці
Звіт про зміни власного капіталу
Події після звітної дати, порядок їх відображення у звітності
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси