Меню
Головна
 
Головна arrow Логістика arrow Комерційна логістика
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Супутні потоки

Як зазначалося раніше, логістика як наука і практична діяльність являє собою у функціональному плані комплекс заходів по управлінню системою матеріальних і адекватних їм супутніх (фінансових, інформаційних тощо) потоків у часі і просторі від первинного джерела до кінцевого споживача. Розглянуті етапи становлення і розвитку логістики, еволюція конкурентної політики фірми дозволяють зробити висновок про визначеній черговості запитання різних категорій потоків.

Основним об'єктом в логістиці завжди був матеріальний потік. Саме в цілях оптимізації процесу управління ним стали широко застосовуватися інформаційний і фінансовий потоки, а пізніше, в рамках сервісної економіки, - і сервісні потоки. В певних умовах може виявитися ефективним управління правовими потоками, потоками трудових ресурсів, енергетичними потоками.

Інформаційні потоки. Інформаційні ресурси становлять одну з найважливіших підсистем ресурсного потенціалу фірми, а інформація є ключовим елементом логістичних операцій. Інформація конкретизує потреби об'єктів логістичних систем і ланок ланцюгів поставок. Головне завдання інформаційного обміну полягає в узгодженні вимог різних суб'єктів до розмірів замовлень, доступності запасів, швидкості переміщення ресурсів. Інформаційний потік, будучи невід'ємною складовою інтегрованого логістичного потоку, повинен адекватно відображати реальну практичну діяльність у сферах фізичного розподілу, виробництва і матеріально-технічного постачання.

Фінансові потоки. Механізм фінансового обслуговування товарних потоків є в даний час найменш вивченою областю логістики: частина питань, що стосуються його змісту, взагалі не розглядається у спеціальній літературі, по іншій частині питань існують значно різняться точки зору. Відмінності спостерігаються вже при визначенні сутності фінансових потоків. Можна виділити два основних підходи до вивчення даної проблеми:

o по-перше, під фінансовим потоком розуміється будь-яке переміщення фінансових коштів в макро - та мікроекономічної середовищах;

o по-друге, під фінансовим потоком розуміється рух фінансових коштів тільки в логістичних системах або між ними.

Фахівці, які дотримуються першої точки зору, сутність фінансового потоку пов'язують, насамперед, із змінами сукупності фінансових коштів у часі. На наш погляд, зазначений підхід, безумовно, заслуговує на увагу і може застосовуватися при проведенні різних макро - та мікроекономічних досліджень, однак він зовсім не враховує особливостей логістичних процесів і, отже, його не можна використовувати в логістиці при розробці фінансового механізму обслуговування товарних потоків.

У свою чергу, фахівці, які дотримуються другої точки зору, поки ще не прийшли до єдиної думки щодо сутності фінансового потоку. Найчастіше в спеціальній літературі фінансовий потік або розглядається як складова частина об'єкта управління в комерційній логістиці, або не розглядається взагалі.

Будемо вважати, що фінансові потоки в тому чи іншому вигляді існували завжди, при будь-яких способах організації підприємницької діяльності господарюючих суб'єктів. Однак, як показала практика, найбільша ефективність їх руху досягається при застосуванні логістичних принципів управління матеріальними та фінансовими ресурсами, що і зумовило появу нової економічної категорії - логістичний фінансовий потік. Отже, логістичні фінансові потоки створюються і використовуються для забезпечення ефективного проходження товарними потоками усього шляху прямування - від моменту виникнення до моменту припинення існування у вигляді потоку. При цьому їх специфіка полягає в першу чергу саме потреби обслуговувати процес переміщення в просторі і в часі відповідного потоку товарно-матеріальних або товарно-матеріальних цінностей.

Таким чином, під фінансовим потоком в логістиці будемо розуміти спрямований рух фінансових коштів, що циркулюють у логістичній системі, а також між логістичною системою і зовнішнім середовищем, необхідних для забезпечення ефективного руху певного товарного потоку. З цього визначення випливає, що:

o по-перше, логістичний фінансовий потік - це не просто рух фінансових ресурсів, а спрямований рух фінансових ресурсів;

o по-друге, спрямованість руху фінансових ресурсів в логістиці обумовлюється необхідністю забезпечення переміщення відповідного товарного потоку;

o по-третє, рух фінансових ресурсів здійснюється або у логістичній системі, між нею й зовнішнім середовищем.

По відношенню до конкретної логістичної системі розрізняють зовнішні та внутрішні фінансові потоки. Зовнішній фінансовий потік існує у зовнішньому середовищі, тобто за межами розглянутої логістичної системи. Внутрішній фінансовий потік існує всередині логістичної системи і видозмінюється за рахунок виконання з відповідним товарним потоком цілого ряду логістичних операцій.

У свою чергу, зовнішні логістичні фінансові потоки за напрямом руху поділяються на вхідні та вихідні фінансові:

o вхідний фінансовий потік надходить у розглянуту логістичну систему із зовнішнього середовища;

o вихідний фінансовий потік починає свій рух з розглянутої логістичної системи і продовжує своє існування, зовнішньої по відношенню до неї середовищі.

За призначенням логістичні фінансові потоки можна розділити на наступні групи:

o фінансові потоки, обумовлені процесом закупівлі товарів;

o інвестиційні фінансові потоки;

o фінансові потоки по відтворенню робочої сили;

o фінансові потоки, пов'язані з формуванням матеріальних витрат в процесі виробничої діяльності підприємств;

o фінансові потоки, які виникають в процесі продажу товарів.

За способом перенесення авансованої вартості на товари логістичні фінансові потоки поділяються па потоки фінансових ресурсів:

o супутні руху основних фондів підприємства (до них належать інвестиційні фінансові потоки і частково фінансові потоки, пов'язані з формуванням матеріальних витрат);

o обумовлені рухом оборотних засобів підприємства (до них відносяться всі інші групи фінансових потоків, які виділяються нами при їх класифікації за призначенням).

В залежності від застосовуваних форм розрахунків всі фінансові потоки в логістиці можна диференціювати на дві великі групи:

o грошові фінансові потоки, що характеризують рух готівкових коштів;

o інформаційно-фінансові потоки, обумовлені рухом безготівкових коштів.

У свою чергу, грошові фінансові потоки поділяються на потоки готівкових фінансових ресурсів по рублевих розрахунками і за розрахунками валютою, а до інформаційно-фінансових потоків відносяться потоки безготівкових фінансових ресурсів за розрахунками платіжними дорученнями, платіжними вимогами, інкасовими дорученнями, документарними акредитивами і розрахунковими чеками.

Слід зазначити, що вибір тієї чи іншої форми безготівкових розрахунків залежить головним чином від ефективності їх застосування в різних умовах та необхідності впливу на неакуратних платників.

Сервісні потоки. Сервісні потоки являють собою потоки послуг (товару особливого виду), що генеруються логістичною системою або її ланкою з метою задоволення попиту зовнішніх або внутрішніх споживачів.

Сервісна логістика - це розділ логістики, у якому вивчається оптимізація потоків послуг, що надаються споживачам підприємствами, що надаються один одного партнерами по логістичного ланцюга, а також внутрішньофірмових потоків.

Логістична оптимізація сервісних потоків організації, як правило, спирається на три основні складові: місію організації, вимоги споживачів її продукції і (або) послуг, наявні і потенційні можливості організації.

Запаси та їх специфічні властивості

Запаси, так само як і взаємодіючі з ними потоки в логістичних системах підприємницьких структур підрозділяються на матеріальні, інформаційні, фінансові та ін. До категорії матеріального потоку тісно примикає така економічна категорія, як матеріальні запаси. Важливою кількісною характеристикою потоку є його інтенсивність. Інтенсивність матеріального потоку визначається як кількість (обсяг) матеріального ресурсу (продукту), що проходить через логістичну систему (вузол, ланцюг, ланка) за певний період часу. Якщо матеріальний потік розглядати станом на конкретний момент часу, то він буде виступати вже у формі транспортного запасу - одного з видів матеріального запасу. В теорії запасів виділяють такі їх види: виробничі запаси незавершеного виробництва, товарні і транспортні. Останній із зазначених видів запасів як раз і є матеріальним потоком у класичному трактуванні цього поняття. Тому матеріальний запас можна розглядати як окремий випадок матеріального потоку, при якому швидкість його переміщення дорівнює нулю.

З іншого боку, об'єкти матеріального потоку, як правило, проходять через стадію запасу - виробничого, незавершеного виробництва і товарного. Таке положення характерно для всіх форм організації руху матеріального потоку та систем управління ним. Будь-який матеріальний потік в сучасній економіці виникає запасу (на початковій стадії - це запаси природних ресурсів) і закінчує свій рух також у формі запасу (для кінцевих продуктів: споживчих товарів - це запаси домашніх господарств; інвестиційних товарів - це можуть бути, наприклад, запаси невстановленого обладнання або резерви виробничих потужностей).

Таким чином, запас можна розглядати як матеріальний потік з нульовою швидкістю переміщення, а матеріальний ноток - як транспортний запас. У цьому протиріччі і полягає єдність двох найважливіших категорій логістики.

Визначимо категорію "матеріального запасу" з позицій логістики.

Запаси - це одна з форм руху матеріального потоку при швидкості його переміщення в просторі, яка дорівнює нулю, які утворюються в логістичних системах (вузлах, ланцюгах, ланках) внаслідок несинхронности вхідного (вхідного) і вихідного (виходить) потоків або нерівності їх інтенсивностей, що перебуває в процесі додатки до нього обмеженого складу логістичних операцій.

Основним видом логістичних операцій, що здійснюються з матеріальними запасами, будуть зберігання, складування, вантажопереробка і ін., Тому, строго кажучи, матеріальний запас може залишатися запасом і за умови його переміщення всередині ЛЗ при виконанні окремих логістичних або виробничих операцій.

Логістична система будь-якої виробничої фірми складається з трьох основних функціональних підсистем: закупівельної (заготівельної, постачальницької), внутрішньовиробничої та збутової (розподільчої). При цьому внутрішньовиробничих логістична підсистема не має прямих зовнішніх зв'язків, її вхідний матеріальний потік є вихідним для підсистеми заготівельної логістики. Виходить з цієї підсистеми матеріальний потік (готова продукція) виступає в якості вхідного для збутової підсистеми. На цій основі може бути виконано математичний опис потокових процесів у виробничих логістичних системах.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Формування та класифікація грошових потоків
Тягнучі системи управління матеріальними потоками у виробничій логістиці
Філософські основи і метод літератури "потоку свідомості"
Матеріальні потоки і логістичні операції
Запаси та їх специфічні властивості
Взаємозв'язок управління запасами з іншими функціями логістики
Способи розрахунку собівартості запасів
Уніфіковані форми первинних облікових документів з оформлення переміщення і передачі в експлуатацію матеріальних запасів
Методи визначення страхового запасу
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси