Меню
Головна
 
Головна arrow Страхова справа arrow Страхування
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Лекція 8. Майнове страхування

Зміст та основні правила майнового страхування

Майнове страхування і концепція відшкодування

Згідно із Законом про організацію страхової справи майнове страхування включає в себе:

- страхування майна, об'єктами якого є майнові інтереси, пов'язані з володінням, користуванням і розпорядженням майном;

- страхування цивільної відповідальності, об'єктами якого є майнові інтереси, пов'язані з обов'язком відшкодувати заподіяний іншим особам шкоду;

- страхування підприємницьких ризиків, об'єктами якого є майнові інтереси, пов'язані з здійсненням підприємницької діяльності.

За договором майнового страхування страховик зобов'язується у разі настання певної страхової події відшкодувати страхувальнику або вигодонабувачу збитки, завдані їх застрахованим майновим інтересам, в межах зазначеної в договорі страхової суми.

Основна відмінність договорів майнового страхування полягає в компенсаційний характер страхового покриття. Страхувальник набуває гарантію відшкодування понесених ним (або вигодонабувачем) реальних, що мають конкретну матеріальну оцінку збитків.

В основу організації майнового страхування закладена концепція відшкодування, яка передбачає, що основна мета надання страхового захисту полягає в тому, щоб страхувальник після настання збитку був вихований в таке ж матеріальне (фінансове положення, в якому він знаходився безпосередньо перед настанням страхового випадку. Концепція відшкодування не передбачає ніякого выгодоприобретения з боку страхувальника. Страховик може тільки відшкодувати заподіяну застрахованим об'єктам матеріальний збиток.

Дане положення є принциповим відзнакою майнового страхування відмінного страхування, в якому діє концепція страхового забезпечення, а оцінка збитку життя і здоров'ю є предметом угоди між страховиком і страхувальником.

Концепція відшкодування в страховій практиці реалізується через організацію певних систем страхування та відшкодування шкоди.

1. Страхування та відшкодування шкоди за дійсної вартості застрахованого об'єкта (повне страхування). Страхувальник заявляє до страхування дійсну вартість об'єкта і оплачує відповідно премію за повний ризик. Страховик при настанні страхового випадку гарантує виплату страхового відшкодування в розмірі збитку:

Q = T,

де Q - сума страхового відшкодування; Т - величина фактичного збитку.

Приклад розрахунку страхового відшкодування

Страхова вартість = страхова сума = 100 тис. руб.

Т = 20 тис. руб.

Відповідно Q = 20 тис. руб.

2. Страхування за системою пропорційної відповідальності (за кордоном використовується застереження "average") передбачає дія умови суворого співвідношення між заявленою страховою сумою об'єкта і його дійсною вартістю стосовно визначення розміру страхового відшкодування. Якщо страхувальник заявляє до страхування на неповну вартість об'єкта і оплачує відповідно премію за неповний ризик, страховик гарантує виплату страхового відшкодування в розмірі збитку, скороченого пропорційно співвідношенню страхової суми і дійсної вартості застрахованого об'єкта:

Q = Т · S/W,

де S - страхова сума, зазначена в договорі; W - дійсна вартість об'єкту.

У Російській Федерації застереження про пропорційне відшкодування збитків при неповному страхування підтверджена ст. 949 ЦК РФ.

Приклад розрахунку страхового відшкодування

W = 100 тис. руб.

S = 75 тис. руб.

Т= 20 тис. руб.

Відповідно Q = 20 o 75/100 = 15 тис. руб.

3. Страхування за системою "першого ризику". Виплата страхового відшкодування здійснюється в розмірі збитку, але в межах страхової суми, встановленої в договорі (перший ризик):

Q = ТS.

Зазвичай за системою "першого ризику" страхується заставне майно, майно, що має спеціальну оцінку, наприклад грошова готівка, ювелірні вироби тощо Страхування за системою "першого ризику" схоже з системою страхування з умовою встановлення ліміту відповідальності страховика", яка застосовується при страхуванні ризиків цивільної відповідальності.

Приклад розрахунку страхового відшкодування

W = 100 тис. руб.

S = 75 тис. руб.

Т = 20 тис. руб.

Відповідно Q = 20 тис. руб. (в межах 75 тис. руб.).

4. Страхування з умовою заміни на нове. За цією системою страховик у разі нанесення повного збитку зобов'язується провести заміну пошкодженого застрахованого об'єкта на аналогічний новий. Зазвичай цей спосіб застосовується при страхуванні нового обладнання, обчислювальної та побутової техніки, іноді - нових автомобілів, коли застрахований об'єкт протягом дії договору може швидко втратити реальну вартість, виражену високої початкової ціни на момент придбання.

В основу систем страхового відшкодування, що застосовуються страховиками, закладена оцінка співвідношення страхової вартості та страхової суми. В реальній практиці страхова сума може бути менше, дорівнює або навіть більше страхової вартості, наприклад, товари на складі, вантажі в дорозі, які змінюють страхову вартість щодня, а в генеральному договорі, якщо й вказується сума, то це - їх лімітна величина. Страхова сума є межею відповідальності страховика. Однак необхідно відзначити, що страховик може бути зобов'язаний виплатити страхове відшкодування понад зазначеної в договорі страхової суми, якщо страхувальником були зроблені розумні заходи по зменшенню збитку, що спричинили додаткові витрати, такі витрати відшкодовуються пропорційно відношенню страхової суми до страхової вартості незалежно від того, що разом з відшкодуванням інших збитків вони можуть перевищити страхову суму (ст. 962 ГК РФ). Тому граничним значенням страхового відшкодування страхова сума, зазначена в договорі, а сума понесених страхувальником збитків застрахованим об'єктам: QТ.

Страхова вартість - це прийнята для визначення величини застрахованих майнових інтересів оцінка об'єкта страхування. Відповідно до ЦК РФ страховою вартістю вважається:

- для майна - його дійсна вартість у місці його знаходження в день укладання страхового договору;

- для підприємницького ризику - збитки від підприємницької діяльності, які страхувальник, як можна очікувати, поніс би при настанні страхового випадку.

Страхова вартість найчастіше може бути виражена (список не вичерпний):

- балансовою вартістю (для юридичних осіб);

- відновною вартістю, яка визначається витратами, необхідними для набуття втраченої внаслідок страхової події об'єкта або відновлення пошкодженого об'єкта до колишнього стану;

- ринковою ціною, яка визначається виходячи зі сформованого на цій території в даний час рівня цін на об'єкти аналогічної якості;

- конкретною ціною придбання об'єкта страхувальником;

- біржовими котируваннями - для товарів та інших об'єктів, щодо яких здійснюються біржові торги;

- погодженою вартістю, величина якої погоджена страховиком і страхувальником в якості повної оцінки застрахованого ризику.

Щодо страхової вартості майна, використовуваного страхувальником тривалий час (обладнання, транспорт тощо), принциповим питанням при визначенні страхової вартості є "знос". Страхування може здійснюватися по відновлювальній вартості з урахуванням зносу або без урахування зносу об'єкта. У першому випадку при заміні окремих пошкоджених частин застрахованого об'єкта вартість їх придбання зменшується на величину зносу. Наприклад, при заміні пошкодженого внаслідок страхового випадку двигуна у транспортного засобу, що має знос 30%, відшкодовується вартість нового встановленого двигуна зменшується на 30%. У другому випадку знос об'єкта не впливає на величину страхового відшкодування, і новий двигун буде оплачено страховиком у розмірі повної вартості.

Якщо страхова сума, встановлена договором страхування майна або підприємницького ризику, перевищила страхову вартість, то сума перевищення не враховується при визначенні страхового відшкодування. Сплачена зайво частка страхової премії страховику згідно з ГК РФ не повертається. Відповідальність за визначення страхової вартості лежить на страхувальнику.

Якщо завищення страхової суми в договорі стало наслідком обману з боку страхувальника, страховик має право вимагати визнання договору недійсним і навіть претендувати на компенсацію збитків, завданих йому цим обставиною, у розмірі, що перевищує суму отриманої страхової премії.

Якщо в період дії страхового договору страхувальнику (вигодонабувачу) стали відомі обставини, які суттєво збільшили ступінь застрахованого ризику, то страхувальник повинен негайно повідомити про це страховика. Зазвичай до таких обставин відносяться факти, які вказані страховиком у договорі та правилах страхування, а також повідомлені страхувальником при заповненні заяви на страхування в письмовій формі.

Форми здійснення страхового відшкодування:

- касові платежі - отримання суми страхового відшкодування готівкою в касі страховика (зазвичай використовується для невеликих виплат фізичним особам);

- безготівкові розрахунки - переказ грошей на банківські картки або банківські рахунки;

- ремонтне обслуговування - застосовується страховиками, що мають власні служби та майстерні по ремонту або які оплачують ремонтні послуги безпосередньо стороннім сервісним службам, з якими попередньо укладені договори на обслуговування застрахованих клієнтів. Використовується в основному в автострахуванні, страхуванні технічних ризиків;

- заміна - страховик замінює пошкоджений об'єкт на аналогічний (наприклад, заміна вікон, вітрин, побутової техніки і деяких інших об'єктів). Страховикові як постійному оптовому покупцю заміна обходиться дешевше, ніж виплата відшкодування.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Майнове страхування
Майнове страхування
Загальні правила майнового страхування
Загальні правила майнового страхування
Основні правила страхування підприємницьких та фінансових ризиків
Майнове страхування
Страхування збитків від перерв у виробництві
Порядок відшкодування майнової шкоди
Відшкодування майнової шкоди та моральної шкоди, завданих адміністративним правопорушенням
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси