Меню
Головна
 
Головна arrow Менеджмент arrow Методи прийняття управлінських рішень
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Лекція 24. Методи прийняття управлінських рішень на основі бізнес-моделей новаторів бізнесу

В якості основи для управління параметрами життєвого циклу інновацій розглядалися відомі бізнес-моделі новаторів бізнесу (табл. 24.1).

Результати визначення методом експертних оцінок раціональних моделей управління параметрами життєвого циклу інновацій на підприємствах енергетичного машинобудування максимально відповідних етапів життєвого циклу інновацій наведено у табл. 24.2.

Отримані результати свідчать про те, що:

o у передінвестиційній фазі (1-2 етапи) доцільно використовувати моделі кастоминга і управління ланцюжком цінностей;

Таблиця 24.1. Відомі бізнес-моделі новаторів бізнесу

Відомі бізнес-моделі новаторів бізнесу

Таблиця 24.2. Визначення раціональної сукупності моделей управління параметрами життєвого циклу інновацій на підприємствах енергетичного машинобудування (результати рейтингової оцінки)

Визначення раціональної сукупності моделей управління параметрами життєвого циклу інновацій на підприємствах енергетичного машинобудування (результати рейтингової оцінки)

o активної інвестиційної фази (етапи 3-6) доцільно використовувати моделі аутсорсингу, споживчих рішень і "комутатор";

o активної виробничої фази (етапи 7-10) моделі піраміди продукції, багатошарової прибутку, широкого асортименту однієї категорії і дистрибуції з низькими витратами;

o фазі зрілості інновації (етапи 11 - 12) доцільно використовувати модель доступу споживача через особливі канали і модель фактичного стандарту.

Лекція 25. Методи прийняття управлінських рішень, що базуються на комплексному економічному аналізі господарської діяльності організації

Загальна характеристика методів аналізу господарської діяльності

Аналіз господарської діяльності (ЛХД) фірми відіграє важливу роль в системі управління фірмою.

Він покликаний визначити:

o економічну ефективність виробничо-збутової діяльності фірми, досягнення поставлених цілей;

o можливі напрямки розвитку цієї діяльності на поточний і перспективний періоди з точки зору забезпеченості необхідними фінансовими, матеріальними і трудовими ресурсами.

Оскільки вихідними пунктами управлінського циклу служать маркетинг і планування, АГД спрямований на забезпечення необхідною інформацією насамперед цих функцій.

Велику роль відіграє аналіз інформації в процесі поточної оперативної діяльності фірми.

Так, ЛХД формує інформацію зворотного зв'язку в системі управління.

Економічний аналіз являє собою не тільки функцію, але і певну систему мислення, що вимагає конкретних наукових підходів, розробки методів обробки інформації, уміння формулювати правильні висновки, давати рекомендації управлінському апарату по підвищенню ефективності господарської діяльності фірми.

Економічний аналіз ведеться за такими показниками:

o формування прибутку від продажів;

o структура собівартості випущеної і реалізованої продукції;

o характер та причини відхилення від стандартів цін на продукцію і стандартів витрат на її виробництво і продаж;

o характер відповідальності посадових осіб за дотримання бюджетів за виробничим, збутовим і накладних витрат.

Ці дані і складають фундамент розробки програм маркетингу по продукту і виробничому відділенню.

Методика аналізу господарської діяльності організації (фірми)

Кожна фірма розробляє власну методику оцінки показників. Така методика, як правило, наводиться в додатку до фінансової звітності. Разом з тим міжнародна практика в галузі обліку і звітності виробила деякі уніфіковані методи обліку, якими фірми широко користуються в цілях порівнянності звітних даних і полегшення економічного аналізу.

Зокрема, у міжнародній практиці широко поширені такі методи ведення обліку і аналізу, розроблені Комітетом з міжнародних стандартів обліку (КМСУ).

Метод обліку доходу (або метод визнання доходу) - визначає момент, коли постачальник здобуває право на отримання доходу від поставки товару або надання послуг.

Визнання доходу збільшує активи і зменшує пасиви з відповідними результатами за статтею "Власний капітал". Визнання доходу на стабільному і відповідному базисі служить основою формування рахунки прибутків/збитків.

Метод обліку по виконаному контрактом передбачає, що доходи в звіті про прибутки та збитки відображаються тільки в тому випадку, коли контракт з реалізації товарів і послуг повністю виконано чи виконано його істотна частина.

Метод поетапної здачі робіт передбачає, що доходи в звіті про прибутки та збитки відображаються у відповідності з часткою закінченою обробки продукції і наданих послуг, на які укладено контракт у звітному періоді.

Метод оцінки власності передбачає, що початкові інвестиції обліковуються по вартості і записуються однією рядком у балансі інвестора. Інвестиції збільшуються (зменшуються) на пропорційну частку прибутку (збитку) інвестора, оголошену фірмою. При отриманні інвестором дивіденду, сума інвестицій скорочується на суму отриманого дивіденду.

Метод обліку за собівартістю, інвестиції в інші компанії відображаються але собівартості. У звіті про прибутки доходи інвестора від інвестицій відображаються тільки в тому обсязі, в якому вони дійсно перераховані капиталопринимающей компанією від чистого прибутку, накопиченої з дня придбання цих інвестицій.

Метод оцінки витрат в спільному підприємстві використовується, коли інвестор не має суттєвого впливу на хід його діяльності. Витрати на початкові інвестиції відображаються в балансі статей "Інвестиції". Прибутки, отримані від спільного підприємства, не відображаються на рахунках інвестора, поки вони не будуть розподілені як дивіденди. В балансі інвестиції показуються в первісній оцінці. Коли дивіденд оголошений, інвестор розглядає свою частку як поточний дохід.

Метод пропорційної консолідації передбачає, що інвестор консолідує у своїх фінансових звітах свою пропорційну частку в кожному вигляді активів, зобов'язань - у дохідних і витратних статтях спільного підприємства.

Метод пайової участі - інвестиції первісно відображаються за собівартістю, а потім їх оцінка коригується залежно від змін частки інвестора в чистих активах підприємства, акції якого купуються. Звіт про прибутки та збитки інвестора відображає частку інвестора в результатах діяльності фірми, акції якої купуються.

Показники, що використовуються для економічного аналізу в залежності від конкретних цілей аналізу класифікуються на показники, що характеризують економічний потенціал фірми і показники, що характеризують господарську діяльність фірми.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Методи прийняття управлінських рішень на основі детермінованого факторного аналізу
Методи прийняття управлінських рішень на основі оптимізації показників ефективності
Економічні методи прийняття управлінських рішень
Методи прийняття управлінських рішень, засновані на оцінці ризиків фінансово-господарської діяльності економічних систем (підприємств)
Методи прийняття управлінських рішень, засновані на аналізі інвестиційних можливостей економічних систем (підприємств)
Методи прийняття управлінських рішень, засновані на оцінці перспектив розвитку виробничо-господарської діяльності економічних систем (підприємств), з урахуванням їх інноваційного потенціалу та інвестиційних можливостей
Аналіз беззбитковості діяльності організації
Характеристика деяких методів економічного аналізу, які використовуються при вивченні діяльності соціальних закладів
Характеристика методів стохастичного факторного аналізу
Системний аналіз функціональної діяльності консультаційної фірми
Аналіз фінансової звітності організації (фірми)
Контроль за фінансово-господарською діяльністю організації
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси