Меню
Головна
 
Головна arrow Право arrow Правознавство
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Лекція ІІ. Устрій держави

Лекція 5. Форма держави

Форма держави: поняття та елементи

Форма держави

"Форма дає буття речі", - затверджували римські юристи. І були праві, справедливо вважаючи, що зміст речі невіддільне від її зовнішньої форми. Людина сприймає навколишній світ через колір, запах, форму. Цими зовнішніми ознаками одна річ відрізняється від іншої. Так само йде справа і з державою.

Яке значення для звичайної людини має та обставина, в якій державі він живе: в монархічному або республіканському, унітарній або федеративну, демократичному чи недемократичному? Виявляється, саме пряме, оскільки це безпосередньо визначає рівень свободи людини, його можливості реалізувати свої таланти і здібності.

Часом форма істотно впливає па зміст діяльності держави: очевидно, що у республіканської Німеччині 30-х років XX ст., коли при владі був Гітлер, вільний розвиток особистості виявлялося неможливим порівняно з монархічними за формою Швецією, Норвегією, Бельгією.

Питання про устрій держави, тобто про те, які його складові частини, способи формування державної влади методи її здійснення, - це питання про взаємозв'язок змісту поняття "держава" і форми вираження цього змісту.

Зміст інституту держави становить ідея спільності і цивілізованого спільного проживання людей, підпорядкованих праву. Однак ця цілісність може виражатися в різних формах. Знаменитий французький мислитель Шарль-Луї Монтеск'є (1689-1755) розглядав державу як цілісність, в якій усі складові елементи (законодавство, інститути і звичаї) є лише необхідним результатом і виразом її внутрішньої єдності.

Єдність елементів держави засноване на фундаментальному законі, або принципі. Для кожної форми держави цей принцип буде своїм. "Як для республіки потрібна чеснота, - зауважував він, - а для монархії честь, так для деспотичного уряду потрібен страх"1.

Отже, поняття "форма держави" дає змогу розглядати державу як цілісність, що складається з окремих взаємозалежних елементів. Ці елементи вказують на те, ким і як формується державна влада, як вона розподіляється на території держави і якими методами здійснюється. Від того, як організована державна влада, на які кошти (насильство, переконання, авторитет) вона спирається, багато в чому залежить її ефективність.

Вперше на залежність ефективності діяльності держави від його форми звернули увагу давньогрецькі філософи Платон та Аристотель. Так. Аристотель класифікував форми держави за двома критеріями: чисельністю правлячих і цілям правління (чи служить воно загальному благу чи приватним інтересам).

На основі цих ознак він виділяв чисті (досконалі) форми і недосконалі. До чистих форм, де правління здійснюється в загальних інтересах, Аристотель відніс монархію (від грец. monos - один і arche - правління, влада, тобто одноособове правління); аристократія (від грец. aristos - кращі з кращих і kraios - влада, авторитет, тобто правління кращих); політику, або республіку (від лат. res publicum - суспільна справа), де влада знаходиться біля більшості, яка вибирає правителів.

До недосконалим формам, де влада переслідує приватні інтереси, Аристотель відносив тиранію (від грец. tyrannis, тобто особа, насильно захопила владу і правлячу з допомогою примусу): олігархію (від грец. oligos - нечисленний і arche - влада, тобто правління вузької групи осіб) і демократію (від грец. demos - народ і kraios - влада, правління, тобто правління народу).

Однак у подальшому поняття "форма держави" не стали обмежувати лише тим, як організована державна влада, почали враховувати і те. як вона здійснюється, розподілена на території держави.

Отже, форма держави - поняття, що розкриває пристрій державної влади з різних сторін:

1) вказує на суб'єкт влади, тобто носій цієї влади - це держава в особі своїх органів:

2) виявляє порядок утворення державних органів (законодавчих, виконавчих, судових тощо);

3) визначає те, як і між ким влада розподілена на території держави;

4) вказує на методи реалізації влади.

Отже, форма держави являє собою устрій, організацію державної влади, що складається з форми правління, форми державного устрою та державного режиму.

Ці три елементи виражають різні аспекти організації та функціонування державної влади.

Форма правління визначає спосіб формування і структуру органів вищої державної влади, джерела їх утворення та принципи взаємодії законодавчої, виконавчої і судової влади, а також роль населення в їх установі.

Форма державного устрою вказує па територіальну організацію державної влади, співвідношення держави з вхідними в нього суб'єктами (територіями, державними утвореннями).

Державний режим характеризує засоби і методи, за допомогою яких здійснюється державна влада, а також те, яким чином держава реалізує свої функції.

Однак форма держави являє собою пристрій державної влади. Тому спочатку зупинимося па характеристиці державної влади, а потім розглянемо способи її формування, розподілу та реалізації.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Адміністративно-територіальний устрій держави
Поняття форми держави
Поняття форми держави
Поняття, ознаки та елементи механізму держави
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси