Меню
Головна
 
Головна arrow Логістика arrow Комерційна логістика
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Метод АВС-аналізу

Основна мета логістичного аналізу за методом ABC - класифікація використовуються (реалізуються) фірмою товарно-матеріальних ресурсів по ряду параметрів для підвищення точності планування, організації, контролю, регулювання і скорочення логістичних витрат.

Всі системи поповнення запасів пов'язані з певним порядком контролю їх фактичного рівня на складах, що вимагає витрат фінансових, трудових та інформаційних, особливо для багатономенклатурних запасів. Однак із загального числа найменувань найбільша вартість запасів (та (або основна частка витрат на управління ними) припадає на відносно невелику їх кількість. Ця закономірність пов'язана з широко поширеним в природі явищем, що отримало відображення в законі виділення ведучого ланки. В соціально-економічній сфері дану закономірність відкрив і теоретично обґрунтував ще в 1897 р. швейцарський економіст і соціолог Ст. Парето.

У спеціальній літературі досить часто як синоніми вживаються поняття "закон Парето", "АВС-аналіз", "правило 20 : 80". Це однопорядкові категорії, але аж ніяк не ідентичні. Дійсно, в основі ідеології АВС-аналізу лежить закон Парето, але зазначений аналітичний метод є прикладним використанням згаданого закону, а не інший його редакцією.

ПРИКЛАД З ПРАКТИКИ

В самому загальному вигляді закон Парето такий: у переважній більшості випадків обмежене число елементів, складових явище, обумовлює його виникнення. Сам В. Парето дав формулювання цього явища в додатку до розподілу доходів у суспільстві: "менша частина населення (20%) контролює більшу частину (80%) добробуту". Так можна пояснити походження "правила 20 : 80". У застосуванні до логістичного аналізу це правило може бути інтерпретовано наступним чином:

o 20% промислових компаній випускають 80% загального обсягу продукції;

o 20% компонентів товару визначають 80% його вартості;

o за 20% робочого часу виробляється 80% обсягу продукції;

o 20% позицій номенклатури зберігаються на складі запасів визначають 80% пов'язаних із запасами витрат.

На законі Парето і "правилі 20 : 80" заснований широко поширений в логістичному менеджменті метод контролю і управління багатономенклатурними запасами - "метод ЛВС-аналізу".

Алгоритм аналізу за методом ABC полягає в тому, що вся номенклатура матеріальних ресурсів в процесі постачання і виробництва) і готової продукції (у процесі дистрибуції) розташовується в порядку убування сумарної вартості всіх позицій на складах підприємства. При цьому ціну одиниці ресурсу множать на його кількість, спожите в розглянутому періоді, після чого проводиться ранжирування в порядку зменшення цих величин. Зауважимо, що початкове віднесення до категорії "А" всіх найменувань ресурсів в списку, починаючи з першого і закінчуючи тим, що в сумі наростаючого підсумку дасть результат 80%, є механічним, шаблонним і не відображає суті явища.

Розглянемо зміст даного методу аналізу на конкретному прикладі, при цьому покажемо різницю між "правилом 20 : 80" і методом ABC. Проведемо класифікацію різних видів готової продукції підприємства за критерієм річного обсягу продажів (табл. 2.1). Графічна інтерпретація отриманих результатів наведено на рис. 2.1.

Графічна інтерпретація результатів АВС-аналізу

Рис. 2.1. Графічна інтерпретація результатів АВС-аналізу

Тепер скористаємося "правилом 20 : 80". В самій назві правила передбачаються лише дві категорії (класу), які позначимо "А" і "В". У цьому випадку класифікація позицій продукції за обсягом продажів виконується згідно із законом Парето, згідно з яким більший обсяг продажів (80%) компанії забезпечує незначна частка продукції (20%); або велика частина продажів (80%) припадає на невелику частину (20%) пріоритетних споживачів.

Таблиця 2.1. Класифікація продукції за обсягом продажів

Класифікація продукції за обсягом продажів

Графічно поділ товарів на групи "А" і "В" виходить таким чином. Як видно з рис. 2.1, на осі абсцис нанесені індекси номерів позицій номенклатури готової продукції, а на осі ординат - сумарний обсяг продажів наростаючим підсумком. Отримані дискретні значення з'єднуються плавною кривою, характер опуклості якої заслуговує окремого розгляду. Потім проведемо пряму OD, що сполучає початок координат і кінець отриманої кривої.

Якщо б ми отримали результат у вигляді цієї прямої OD, це відображало б рівномірний розподіл часток продажів в сукупному обсязі по всій номенклатурі і говорило б про абсолютної рівноцінності всіх видів продукції для діяльності фірми. Такий розподіл, па практиці, на щастя, ніколи не зустрічається, зробило б ефективне управління запасами досить проблематичним, оскільки з усієї номенклатури неможливо було б виділити ключові ресурси, що вимагають більш точних методів логістичного менеджменту.

На рис. 2.1 проведемо дотичну до результуючої кривої паралельно прямій OD і отримаємо дотичну до даної кривої, при цьому абсциса точки дотику До розділить всю номенклатуру готової продукції па шукані групи. Таким чином, реалізується на практиці "правило 20 : 80". Як видно, в даному випадку всі ресурси діляться на дві групи: основні і інші, менш значущі. Однак у такому випадку дуже велика кількість ресурсів виявляється у другій групі, так і ідентичний алгоритм логістичного менеджменту але відношенню до них навряд чи можливий.

Для більш чіткої і докладної класифікації перейдемо від "правила 20 : 80" до методу ABC. Для цього на рис. 2.1 з'єднаємо точки До прямої і D лежать на результуючої кривої. Потім, провівши дотичну до результуючої кривої паралельно прямій KD, отримаємо дотичну, абсциса точки дотику якої К1 розділить залишилася номенклатуру готової продукції па групи "В" і "С". Таким чином, отримаємо три групи ресурсів "А", "В" і "С". Результати цієї класифікації можуть бути внесені в останню графу табл. 2.1. З позицій організації логістичних процесів і логістичного менеджменту отримані групи (категорії) товарно-матеріальних ресурсів (ТМР) потребують особливої інтерпретації.

Категорія "А" включає види продуктів з великим обсягом продажів (у нашому випадку 80% від загального обсягу), які вимагають детального планування, постійного, можливо щоденного, обліку і контролю їх наявності, так як є основними в продажах фірми.

Категорія "В" включає значну за кількістю групу продуктів, реалізаційні параметри яких є середніми (у даному випадку 15% від загального обсягу); вони вимагають звичайних підходів у плануванні, обліку і контролі (проводиться, як правило, щомісяця).

Категорія "С" складена з великої кількості менш ходових продуктів (5% від загального обсягу), для яких застосовуються спрощені методи планування, обліку і контролю (може проводитися щоквартально або щорічно).

Правило ABC передбачає класифікацію за пріоритетністю на три категорії, однак при необхідності можлива і більш дробова градація.

Необхідно розрізняти вартісний та фізичний обсяги продажів. Вартість обсягу продажів - поєднання ціни одиниці продукції і кількості реалізованих виробів. Одного з цих параметрів може виявитися недостатньо для віднесення продукції до певної категорії. Можливі варіанти поєднання зазначених параметрів при віднесенні продуктових позицій до різних класифікаційних груп наведені нижче (табл. 2.2).

Слід помітити, що часткові границі категорій є індивідуальними для кожного підприємства (фірми), визначаються профілем і специфікою бізнес-процесів і залежать від безлічі різних факторів. Практика свідчить, що в більшості виробничих і комерційних структур до категорії "А" відноситься 10-20%, категорії "В" - 20-30% і до категорії "С" - 60-70% всіх номенклатурних (асортиментних) позицій.

Таблиця 2.2. Варіанти віднесення продукції до різних класифікаційних категорій

Класифікаційна категорія

Ціна одиниці продукції, руб.

Річне кількість продажу, шт.

Річний обсяг продажів, тис. руб.

А

Висока

Висока

Високий

Середня

Висока

Високий

Низька

Дуже висока

Високий

В

Висока

Низька

Середній

Середня

Середнє

Середній

Низька

Висока

Середній

З

Середня

Низька

Низький

Низька

Середнє

Низький

Низька

Низька

Низький

Різноманіття реальних умов протікання логістичних процесів у виробничо-комерційній діяльності і обумовлює розкид кількісних оцінок меж категорій розглянутого методу.

Відмінності в кількісних межах виділених категорій, що наводяться у спеціальній літературі, зумовлені також застосовуються методичним підходом до проведення АВС-аналізу. Можна виділити три таких принципових підходи:

o емпіричний, який базується па даних статистичного обстеження логістичних процесів конкретної фірми:

o диференційний, сутність якого полягає в розподілі номенклатури по виділеним класифікаційних категорій виходячи з відхилення вартості споживаних ресурсів від їх середньої вартості;

o аналітичний, або графоаналітичний, який і був докладно розглянутий вище.

Класифікація номенклатурних позицій за методом АВС-аналізу може виконуватися за різними показниками. Крім того, універсальний характер АВС-аналізу дозволяє застосовувати його і до інших об'єктів в логістичному менеджменті. Наприклад, він може бути використаний при класифікації постачальників товарно-матеріальних ресурсів, а також фірм - покупців готової продукції (для виробничо-комерційних структур) та товарів (оптової торгівлі).

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Аналіз беззбитковості діяльності організації
Методи інтелектуального аналізу даних
Методи прийняття управлінських рішень на основі детермінованого факторного аналізу
Характеристика методів стохастичного факторного аналізу
Деякі методи додаткового аналізу даних
Характеристика деяких методів економічного аналізу, які використовуються при вивченні діяльності соціальних закладів
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси