Меню
Головна
 
Головна arrow Інвестування arrow Інвестиції
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Лекція 6. ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ ТА ЇХ ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ

В результаті вивчення даного розділу студент повинен:

знати

o сутність інвестиційного проекту, класифікацію та життєвий цикл;

o основи управління інвестиційним проектом;

o що таке суспільна ефективність проекту, комерційна ефективність проекту, ефективність участі в інвестиційному проекті;

o методи оцінки ефективності інвестиційних проектів;

o методику розрахунку основних критеріїв для економічного обгрунтування інвестиційних проектів (NPV, PI, IRR, PP);

o аналіз чутливості інвестиційних проектів;

вміти

o робити економічне обґрунтування інвестиційних проектів;

o аналізувати чутливість інвестиційних проектів;

володіти

o понятійним апаратом в рамках даної глави;

o методикою економічного обгрунтування інвестиційних проектів.

Сутність інвестиційного проекту, класифікація і життєвий цикл

Інвестиційна діяльність здійснюється на основі реалізації інвестиційних проектів. В економічній літературі інвестиційні проекти трактуються по-різному, але є і офіційна трактування.

Згідно з Федеральним законом від 25 лютого 1999 року № 39-ΦЗ "Про інвестиційної діяльність у Російської Федерації, здійснюваної у вигляді капітальних вкладень" під інвестиційним проектом розуміється обгрунтування економічної доцільності, обсягу і термінів здійснення капітальних вкладень, зокрема необхідна проектно-кошторисна документація, розроблена відповідно до законодавством РФ і затвердженими в установленому порядку стандартів (нормами і правилами), а також опис практичних дій по здійсненню інвестицій (бізнес-план).

Необхідно зазначити, що таке формулювання сутності інвестиційного проекту недостатньо повна. Вона правомірна для проектів, спрямованих на створення реальних фізичних об'єктів (заводів, мостів, доріг, житлових будинків тощо). Але якщо комерційна організація прийшла до висновку про необхідність придбати певний пакет акцій іншої організації, то таку операцію теж можна трактувати як інвестиційний проект. Тому всі інвестиційні проекти в залежності від об'єкта вкладення інвестицій можна розділити на реальні та фінансові. Надалі мова буде йти тільки про реальних інвестиційних проектах.

Реальні інвестиційні проекти в економічній літературі класифікуються за різними ознаками.

По відношенню один до одного розрізняють інвестиційні проекти:

o незалежні, допускають одночасне і роздільне здійснення, причому характеристики їх реалізації не впливають один на одного;

o альтернативні (взаємовиключні), тобто не допускають одночасної реалізації. На практиці такі проекти часто виконують одну і ту ж функцію. Із сукупності альтернативних проектів може бути здійснено тільки один;

o взаємодоповнюючі, реалізація яких може відбуватися лише спільно.

За термінами реалізації інвестиційні проекти можуть бути: короткостроковими (до трьох років); середньостроковими (3-5 років); довгострокові (понад п'яти років).

По масштабах (величині капітальних вкладень, необхідних на реалізацію інвестиційних проектів) інвестиційні проекти поділяють на малі, середні, великі проекти, а також мегапроекти.

У нашій країні параметри капітальних вкладень для віднесення інвестиційних проектів до малим, середнім, великим і мегапроекту не встановлені.

В американській практиці до малих відносять проекти з об'єктом вкладень до 10-15 млн дол. і трудовитратами до 40-50 тис. людино-годин.

Мегапроекти - це цільові програми, що містять безліч взаємозалежних проектів, об'єднаних загальною метою, виділеними ресурсами і відпущеним на їхнє виконання часом. Такі програми можуть бути міжнародними, державними, національними, регіональними (наприклад, розвиток Далекого Сходу).

У США до мегапроекту відносять проекти вартістю понад 1 млрд дол. і трудомісткістю 17-22 млн людино-годин на проектування і будівництво.

По спрямованості інвестиційні проекти поділяють на такі види:

o комерційні, головною метою реалізації яких є отримання прибутку;

o соціальні, орієнтовані на вирішення певних соціальних проблем (розвиток спорту, освіти, медицини тощо);

o екологічні, спрямовані на поліпшення навколишнього середовища.

Класифікація інвестиційних проектів на комерційні, соціальні та екологічні чисто умовна, так як реалізація більшості комерційних проектів, як правило, приносить не тільки економічну, але і соціальну вигоду.

Інвестиційні проекти на мікрорівні можуть бути спрямовані:

o на реконструкцію і технічне переозброєння виробництва з метою збільшення випуску продукції, поліпшення її якості та більш раціонального використання всіх наявних ресурсів;

o випуск нової продукції;

o вирішення соціальних проблем та ін

В залежності від величини ризику інвестиційні проекти поділяють на надійні (безризикові) та ризикові.

Надійні (безризикові) проекти характеризуються високою ймовірністю отримання гарантованих результатів (наприклад, проекти, що виконуються за державним замовленням).

Ризикових проектів властива висока ступінь невизначеності як витрат, так і результатів (наприклад, проекти, націлені на випуск принципово нової продукції).

Різноманіття інвестиційних проектів надзвичайно велике. Вони можуть сильно відрізнятися по сфері додатка, масштабами, тривалістю, обсягу необхідних фінансових ресурсів і т. д. Однак будь-який інвестиційний проект складається з трьох основних елементів (рис. 6.1).

Рис. 6.1. Основні елементи інвестиційного проекту

Будь-який інвестиційний проект має свій життєвий цикл.

Під життєвим циклом інвестиційного проекту розуміється інтервал часу між моментом появи проекту і моментом закінчення його реалізації. Закінченням існування проекту може бути:

o введення в дію об'єктів (розпочато їх експлуатації);

o досягнення проектом заданих результатів;

o припинення фінансування проекту;

o висновок проекту з експлуатації.

Життєвий цикл має три фази: передінвестиційну, інвестиційну та експлуатаційну (рис. 6.2).

Рис. 6.2. Життєвий цикл інвестиційного проекту:

Тстр - термін будівництва; Ток - строк окупності

Фаза 1 - предынвестиционная, підготовча стадія, що передує основним обсягом інвестування (юридичне оформлення інвестиційного проекту, пошук джерел фінансування та ін).

Фаза 2 - інвестиційна, коли відбувається інвестування та здійснення проекту.

Фаза 3 - експлуатаційна (або виробнича). Ця фаза починається після введення об'єкта в експлуатацію і є, як правило, найтривалішою.

Найважливішими якісними параметрами інвестиційного проекту є термін будівництва (Тстр) і термін сто окупності (Ток).

Термін будівництва залежить від раціонального використання виділених коштів і часу в період проведення передінвестиційної (фаза 1) та інвестиційної стадій (фаза 2).

Термін окупності залежить не тільки від передінвестиційної, інвестиційної, але і від експлуатаційної стадії. Саме на експлуатаційній стадії доводиться якість та ефективність інвестиційного проекту.

Досягнення запланованих параметрів якості проекту немислимо без їх управління.

Управління інвестиційними проектами - це діяльність із планування, організації, координації, мотивації і контролю протягом життєвого циклу проекту шляхом застосування системи сучасних методів і техніки управління, яка має на меті забезпечення найбільш ефективної реалізації визначених в інвестиційному проекті результатів за складом й обсягом робіт, вартості, якості та задоволенню учасників інвестиційного проекту.

Про важливість цього процесу свідчить створення найбільшої міжнародної організації в області управління проектами - Міжнародної асоціації управління проектами (ІРМА), що об'єднує понад 20 національних товариств Європи, а також інших країн. З 1991 р. Російська (колишня Радянська) асоціація управління проектами (СОВНЕТ) є членом IRMA.

Методи управління проектами дозволяють:

o встановити мети проекту й провести його обґрунтування;

o виявити структуру проекту (підцілі, основні етапи роботи, які має бути виконати);

o визначити необхідні обсяги і джерела фінансування;

o підібрати виконавців, зокрема, через процедури торгів і конкурсів;

o підготувати й укласти контракти;

o визначити строки виконання проекту, скласти графік його реалізації, розрахувати необхідні ресурси;

o розрахувати кошторис і бюджет проекту;

o планувати і враховувати ризики;

o забезпечити контроль за ходом виконання проекту.

Розрізняють наступні системи управління проектами.

"Основна" система. Керівник (менеджер) проекту - представник (агент) замовника, фінансової відповідальності за прийняті рішення не несе. Ним може бути будь-яка фірма - учасник проекту. В цьому випадку менеджер проекту відповідає за координацію та управління ходом розробки та реалізації проекту, а у контрактних відносинах з іншими учасниками проекту (крім замовника) не складається. Перевага - об'єктивність менеджера, недолік - ризик за долю проекту лежить на замовнику.

Система "розширеного управління". Керівник (менеджер) проекту приймає відповідальність за проект у межах фіксованої (кошторисної) ціни. Менеджер забезпечує управління та координацію процесів проекту за угодами між ним і учасниками проекту в межах фіксованої ціни. Ним може бути підрядна або консалтингова фірма (іноді інжинірингова). Консалтингова фірма керує проектом, координує поставки та роботи з інжинірингу. Ризик покладається на підрядника.

Система "під ключ". Керівник (менеджер) проекту - проектно-будівельна фірма, з якою замовник укладає контракт "під ключ" з оголошеною вартістю проекту.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Економічне обґрунтування і ефективність інвестиційних проектів
Бізнес-план, його сутність і значення для економічного обгрунтування інвестиційного проекту
Обґрунтування залучення фінансування під інвестиційний проект
Економічне обґрунтування бізнес-проекту на аутсорсинг
Інвестиційні проекти: розробка і оцінка
Життєвий цикл інвестиційного проекту та його фази
Інвестиційний проект, його види, ознаки та класифікація
Життєвий цикл і типи організацій
Інвестиційні проекти: розробка і оцінка
Концепція життєвого циклу товару
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси