Меню
Головна
 
Головна arrow Економіка arrow Економіка підприємства
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Загальна оцінка бухгалтерського балансу

Актив балансу

Найважливіший елемент балансу - актив, який відбиває сукупність майнових засобів господарюючої одиниці. У Міжнародних стандартах фінансової звітності (МСФЗ) активи, трактується більш широко: це ресурси, контрольовані підприємством, одержувані в результаті подій минулих періодів, від яких підприємство очікує економічні вигоди в майбутньому.

Щоб бути включеними в актив, господарські ресурси повинні: приносити економічну вигоду (доходи, прибуток, гроші) в майбутньому; знаходиться в розпорядженні господарюючого суб'єкта, який міг би їх безперешкодно задіяти на власний розсуд або продати; бути результатом раніше здійснених господарюючим суб'єктом угод, тобто придатним до використання в даний момент, а не бути на стадії виготовлення або доставки в рамках відповідного договору. До складу активу включаються майно і права.

До майна відносяться різні предмети, що мають господарську цінність в силу своїх фізичних властивостей (гроші, товари, матеріали, будівлі, машини, обладнання).

Права поділяються на матеріалізовані та нематеріальні. Матеріалізовані пов'язані з володінням якої-небудь цінним папером, що дає право на одержання певних цінностей. До таких цінних паперів відносяться векселі, чеки, облігації, акції і т. п. До неовеществленным прав відносяться: боргові вимоги у вигляді різних видів дебіторської заборгованості та ін., виключні права, наприклад патент, ліцензія, право на фірмовий знак та інші права, що випливають з незакінчених господарських операцій, наприклад вперед вироблені витрати або ще не отримані доходи. В активі також розрізняють нерухоме і рухоме майно, паї та акції в інших підприємствах (довгострокові фінансові вкладення), оборотні активи.

Перерахування всіх складових частин груп активу, кількісно вимірюваних і оцінених, відображається у відповідних статтях бухгалтерського балансу. Число і назва цих статей повинні бути такими, щоб, з одного боку, було можливо судити про характер різноманітних засобів господарюючого суб'єкта, його господарських операціях і про характер його юридичних відносин до ряду контрагентів, з іншого - щоб можливо було встановити їх відносне участь у загальному обороті коштів.

При визначенні активу чужі цінності, що тимчасово перебувають у володінні господарюючого суб'єкта, наприклад передані на зберігання цінні папери або передані для продажу товари та ін., повинні бути в обліку відособлені. Тому не випадково МСФЗ вважають актив одним з основних елементів бухгалтерської звітності.

Статті активу розташовуються по визначеній системі, в основі якої лежить ступінь ліквідності, тобто в прямій залежності від того, як швидко дана частина майна набуває в господарському обороті грошову форму. У вітчизняному балансі актив будується в порядку зростаючої ліквідності, т. е. у розділі I балансу показується нерухоме майно, яке практично до кінця свого існування зберігає первісну форму (так звані термінові вкладення). Тут же показується оборотне майно підприємства: запаси сировини, матеріалів, палива і енергії, незавершене виробництво, витрати майбутніх періодів, а також чужі зобов'язання і грошові кошти (так звані оборотні активи).

Пасив балансу

Пасив балансу показує, (1) які кошти (капіталу) вкладена в господарську діяльність підприємства і (2) хто і в якій формі брав участь у створенні майнової маси підприємства. Пасив балансу визначається як зобов'язання за отримані підприємством ресурси (активи).

На відміну від колишньої трактування пасиву як джерела утворення і розміщення засобів підприємства в ринковій економіці пасив більшою мерс визначається як зобов'язання за отримані цінності (послуги) або вимоги (зобов'язання) на отримані організацією ресурси (активи).

У МСФЗ зобов'язання розглядаються як другий елемент фінансової звітності - реальна заборгованість організації, існуюча на звітну дату, погашення якої викликає зменшення економічної вигоди у вигляді відтоку ресурсів.

Важливим моментом є групування зобов'язань по суб'єктам: (1) зобов'язання перед власниками господарства, (2) зобов'язання перед третіми особами (кредиторами, банками та ін). Такий поділ має важливе значення при визначенні терміновості погашення зобов'язань. Зобов'язання перед власниками становлять практично постійну частину балансу; статутний капітал не підлягає погашенню за час діяльності господарюючого суб'єкта. Зобов'язання ж другого виду (позикові кошти) мають ту чи іншу терміновість погашення, таким чином, періодично стає відомою частина коштів, джерелом яких служать ці зобов'язання.

Зобов'язання перед власниками, в свою чергу, поділяються на два види Одні виникають в силу початкового внеску власника при відкритті господарства і від подальших додаткових внесків, але внесків ззовні, ні в якій мірі не пов'язаних з внутрішніми процесами господарства; такі джерела називаються статутним капіталом. Інші зобов'язання перед власниками тз, що є накопиченням коштів з причини залишення в організації частини отриманого прибутку. Ця частина зобов'язань відображається у таких статтях пасиву балансу, як "Резервний капітал", "Додатковий капітал", "Нерозподілений прибуток". Обидва виду зобов'язань перед власником об'єднуються загальним поняттям власного капіталу. Як уже зазначалося, він складається з двох основних частин: капіталу, що організація одержує від акціонерів, пайовиків, і капіталу, який вона генерує в процесі своєї діяльності. Така деталізація власного капіталу має велике практичне значення.

Зовнішні зобов'язання (борги) поділяються на довгострокові і короткострокові, їх прийнято називати позиковим капіталом. З господарської точки зору зовнішні зобов'язання - це джерело майна (активу), з юридичної - борг господарюючого суб'єкта. Статті пасиву балансу групуються, як і в активі, за певною системою: по ступені терміновості повернення зобов'язань. У вітчизняній практиці статті пасиву розташовуються по зростаючій терміновості повернення. Перше місце займає статутний капітал, за ним йдуть інші статті.

У міжнародній практиці особливо виділяється поняття "власні кошти" (власний капітал), яке трактується ще як чисте майно, що представляє собою залишок всього майна організації за вирахуванням зовнішніх зобов'язань. Власний капітал - це залишок всього капіталу (підсумок пасиву) мінус позиковий капітал (зовнішні зобов'язання). Так як актив дорівнює пасиву (останній слід розуміти в широкому сенсі), чисте майно і власний капітал - тотожні поняття.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Зміст бухгалтерського балансу
Зміст форми № 1 "Бухгалтерський баланс"
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС ТА ЙОГО АНАЛІЗ
Порядок формування статей активу балансу
Баланс активів і пасивів
Аналіз активів балансу
Пасив Бухгалтерського балансу
Баланс активів і пасивів
Баланс підприємства, його активи та пасиви
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси