Меню
Головна
 
Головна arrow Політекономія arrow Економічна теорія
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Лекція 12. Національна економіка: мета та результати розвитку

Національна економіка як єдине ціле

Макроекономіка як логічне поняття має два основних аспекти: з одного боку, це реальна економіка, національний господарський комплекс, в якому в єдине ціле органічно поєднуються всі ланки матеріального і нематеріального виробництва; з іншого боку, макроекономіка - розділ економічної теорії, що вивчає поведінку національної економіки як єдиного цілого, її характер і результати функціонування.

Головна мета макроекономічного аналізу - дослідження реальних макроекономічних процесів, закономірностей їх прояву і взаємозалежності з погляду забезпечення умов стійкого економічного зростання, повної зайнятості ресурсів та мінімізації рівня інфляції.

Але макроекономічна теорія має не тільки пояснювати суть досліджуваних явищ і давати прогнози їх розвитку, але і виявляти можливості суспільства впливати на хід подій. Забезпечення стійкого економічного зростання передбачає управління його факторами і динамікою, тобто проведення відповідної економічної політики. Макроекономіка є теоретичним фундаментом економічної політики держави, яка стає, в свою чергу, об'єктом макроекономічних досліджень.

Будучи самостійним розділом економічної науки, макроекономіка знаходиться у тісній єдності і взаємозумовленості з іншими розділом економічної теорії - мікроекономікою, так як мікро - і макроекономічні процеси в реальній економіці взаємопов'язані.

Стан національної економіки багато в чому визначається ефективністю діяльності фірм, функціонування окремих ринків, поведінки домашніх господарств, тобто мікроекономічними показниками. У свою чергу, макроекономічні фактори (наприклад, рівень ринкової ставки відсотка, інфляції, безробіття) впливають на рішення домашніх господарств і фірм про споживчих витратах, заощадженнях, інвестиції.

У макроекономічному аналізі передбачається абстрагування від відмінностей між окремими ринками і виявлення ключових моментів функціонування цілісної економічної системи у взаємодії ринків товарів, праці і грошей. Але щоб зрозуміти, як діють сукупні ринки, треба вивчити поведінку беруть участь у їх функціонуванні фірм, споживачів, вкладників капіталу. З цієї точки зору можна стверджувати, що макроекономіка є продовженням мікроекономічного аналізу.

Національна економіка - сукупність всіх економічних процесів, що здійснюються в суспільстві на основі діючих в ньому відносин власності та організаційних форм господарювання. Інакше кажучи, це економічна діяльність усіх господарських суб'єктів у масштабі держави, спрямована на задоволення потреб нації.

Проте національна економіка - не просто сукупність підприємств різних галузей економіки, а складна господарська система, що розвивається за своїми специфічними законами. Центральне ланка в цій системі - людина, що володіє здатністю до праці, знаннями, навичками; володіє економічними ресурсами (капіталом, землею і іншими природними ресурсами) і споживає товари і послуги.

Макроекономічний (агрегований) погляд на національне господарство розрізняє в ньому чотири економічних суб'єкта:

o сектор домашніх господарств;

o підприємницький сектор (бізнес);

o державний сектор;

o за кордон.

Всі перераховані складові національної економіки взаємодіють один з одним через систему ринків, які в макроекономічному аналізі також агрегуються. Безліч ринків окремих благ в макроекономіці розглядається як єдиний ринок благ, які можуть використовуватися і як предмети споживання, і засоби виробництва.

Функціонування національної економіки у спрощеному вигляді може бути представлене в моделі кругообігу реальних і грошових потоків, де реальні потоки являють собою рух товарів і послуг, а грошові - рух доходів і витрат господарських суб'єктів (рис. 12.1).

Рис. 12.1. Модель кругообігу у відкритій національній економіці: реальні потоки; грошові потоки

З аналізу представленої моделі кругообігу випливають висновки:

1) реальні потоки опосередковуються рухом грошових потоків;

2) реальні та грошові потоки здійснюються без перешкод при умові рівності сукупних витрат домогосподарств, фірм, держави, зарубіжного сектора сукупним обсягом виробництва в країні;

3) зростання сукупних витрат дає поштовх до зростання зайнятості, випуску продукції і формуванню доходів, які знову фінансують покриття витрат економічних суб'єктів і повертаються у вигляді доходів власників факторів виробництва.

Модель кругообігу дозволяє зрозуміти механізм реалізації цілей макроекономічного розвитку. Макроекономічна теорія розрізняє тісно взаємопов'язані кінцеву (вищу), довгострокові і короткострокові цілі розвитку національної економіки.

Кінцевою (вищої) метою будь-якої економічної системи є забезпечення оптимальних умов життєдіяльності суспільства і кожного його члена на основі економічного зростання. Реалізація цієї мети пропонує вибір певної соціально-економічної моделі розвитку суспільства (економічної системи).

Довгострокові цілі спрямовані на реалізацію обраної суспільством моделі соціально-економічного розвитку. В сучасних умовах у розвинених країнах поширена модель соціально орієнтованої ринкової економіки. Метою проведених в Росії радикальних економічних реформ як раз і є побудова такої моделі.

Короткострокові цілі - це конкретизація основної мети на кожний даний момент. Зокрема, для російської економіки такими цілями є: досягнення сталого економічного зростання в реальному секторі економіки; оздоровлення фінансово-банківської та податкової систем; подальший розвиток і вдосконалення ринкових відносин; підвищення рівня життя населення.

У реальній економіці мова йде про дерево цілей, тобто про комплекс взаємопов'язаних конкретних цілей економічного розвитку суспільства, реалізація яких забезпечує умови для підвищення добробуту та всебічного розвитку членів суспільства. До цих цілей відносяться:

o достатньо високі і стійкі темпи економічного зростання, які дозволяють підвищувати рівень життя людей на основі зростання національного продукту і вдосконалення його якості;

o оптимальна зайнятість, яка передбачає, що всі громадяни, які бажають працювати, знаходять роботу, затрачаючи на її пошуки мінімум часу;

o стабільний рівень цін, що забезпечує однакову ефективність діяльності для всіх господарських суб'єктів;

o економічна ефективність, що припускає раціональне використання економічних ресурсів, що дозволяє виробляти більше благ з меншими витратами;

o економічна забезпеченість, тобто забезпеченість всіх громадян економічними благами не нижче прожиткового мінімуму;

o зовнішньоторговельний баланс, тобто рівновага міжнародного економічного обміну країни з іншими державами, насамперед рівновагу між експортом і імпортом.

Реалізація цілей макроекономічного розвитку тісно пов'язана зі структурою національної економіки - сукупність пропорцій і співвідношень, які склалися в ній в даний момент, і включає економічну структуру і структури обрамлення.

Економічна структура характеризує співвідношення діяльності домашніх господарств, фірм, галузей, сфер, а також співвідношення національного і світового господарства.

Структури обрамлення характеризують навколишнє середовище економічної діяльності, насамперед соціальні, політичні, демографічні, інституційні та ментальні структури.

Сформована економічна структура національної економіки є результатом суспільного поділу праці і має величезне значення для збалансованості національного господарства, його ефективного та стабільного зростання. Економічна структура включає структури:

o виробничої діяльності;

o галузеву;

o відтворювальну;

o соціальну;

o регіональну;

o зовнішньоторговельну.

В структурі виробничої діяльності виділяють передусім найбільші сфери національної економіки:

o первинний сектор - видобувна промисловість, сільське і лісове господарство, рибальство;

o вторинний сектор - обробна промисловість;

o третинний сектор - сфера послуг.

У промислово розвинених країнах загальною закономірністю є різке зниження питомої ваги первинного сектора в структурі зайнятості і виробництві ВВП і швидке зростання третинного сектора при стабільній частці обробної промисловості. У більшості цих країн у первинному секторі зайнято не більше 5% активного населення, у вторинному - близько 40 у третинному - 55%. У США на початок XXI ст. понад 75% самодіяльного населення було зайнято в сфері послуг. У країнах СНД у сільському господарстві зайнято майже 19% працездатного населення, у тому числі в Росії - понад 13. У 2009 р. показник зайнятих сільським, лісовим господарством та полюванням знизився до 8,3%. У той же час в сільському і лісовому господарстві Вірменії було зайнято 44,1% економічно активного населення, Азербайджану - 38,4, Киргизії - 32,4, Казахстану - 29,2, Молдови - 28,1%. Для порівняння: у 2008 р. частка зайнятих в сільському і лісовому господарстві Великобританії склала 1,4%, США - 1,5, Німеччини - 2,2, Франції - 3%.

В процесі ринкових реформ в Росії зайнятість в третинному секторі економіки зросла з 44,5% у 1990 р. до 62,8% у 2009 р. Але це зростання є не тільки результатом позитивних структурних зрушень в економіці, але і наслідком тривалого глибокого спаду в обробній промисловості та будівництві, що мала місце в 90-ті роки XX ст.

До початку 1980-х років в економічній структурі розвинених країн став формуватися четвертинний сектор, який охоплює наукомісткі технології і виробництво нової інформації і знань.

Кожна велика сфера національної економіки має свою досить складну галузеву структуру.

Галузева структура - це сукупність пропорцій і відносин між окремими галузями виробничої діяльності, де галузь розглядається як сукупність підприємств і виробництв, однотипних в технологічному відношенні. Зміни галузевої структури у другій половині XX ст. були зумовлені бурхливим розвитком продуктивних сил під впливом НТР і виразилися в розвинених країнах у наступних тенденціях:

o прискорений розвиток галузей і виробництв, що чинять безпосередній вплив на технічний прогрес у всіх сферах;

o високій динаміці наукомістких галузей;

o зниження питомої ваги традиційних трудомістких галузей, а також капіталомістких виробництв і сировинних галузей;

o швидке зростання сфери послуг.

Так, у США і багатьох країнах Західної Європи відбувалось скорочення текстильної, швейної, шкіряної, металургійної галузей, а найбільш стійкими і високими темпами розвивалися галузі, що визначають науково-технічний прогрес, або галузі високої технології. До них відносять мікроелектроніку, виробництво обчислювальної техніки, роботобудування, атомне і аерокосмічне виробництво, хімію органічного синтезу, мікробіологічну промисловість, виробництво матеріалів з наперед заданими властивостями і т. д. В США, Великобританії, Німеччини, Франції, Італії на ці галузі припадає 30-40% всієї продукції обробної промисловості.

У зв'язку з цим з кінця 1960-х років американські і західноєвропейські виробники почали переносити масове виробництво трудомісткої і ресурсномісткою продукції в країни, що розвиваються, насамперед у країни Південно-Східної Азії, заклавши тим самим основу для їх прискореного індустріального розвитку і перетворення в нові індустріальні країни (НІК). В останнє десятиліття XX ст. НІК Південно-Східної Азії (Тайвань, Південна Корея, Сінгапур, Таїланд та ін), а в останні роки і Китай все більшою мірою спеціалізуються на випуску технічно складної і наукомісткої продукції, а виробництво простих і трудомістких виробів, текстилю, одягу, взуття тощо) переносять у країни з більш дешевою робочою силою.

У галузевій структурі Росії в останнє десятиліття також відбулися суттєві зміни. Значно зросла частка сфери послуг в структурі ВВП: з 32,6% у 1990 р. до 63,5% в 2009 р., водночас знизилася частка сільського господарства і зросла питома вага торгівлі (табл. 12.1).

Таблиця 12.1. Частка окремих галузей у виробництві ВВП в Росії, %

Галузь

Рік

1990

2005

2008

2009

Промисловість

35,4

32,7

29,4

27,3

Сільське і лісове господарство, мисливство

15,4

4,7

4,2

4,5

Будівництво

8,9

8,4

6,3

5,5

Транспорт і зв'язок

9,3

10,2

9,0

9,5

Оптова і роздрібна торгівля, ремонт побутових виробів та приладів

4,3

19,5

20,8

19,7

Інші

26,7

27,5

30,3

38,0

Незважаючи на зазначені структурні зрушення, галузева структура національної економіки Росії залишається далеко не оптимальною у порівнянні з розвиненими країнами.

Таблиця 12.2. Структура виробництва ВВП в Росії і країнах "G8" (за доданою вартістю в поточних цінах, початок XXI ст.)

Країна

Сільське. лісове господарство, рибальство

Промисловість

Будівництво

Транспорт і зв'язок

Торгівля, готелі, ресторани

Фінанси, нерухомість, лізинг, оренда

Освіта, охорона здоров'я. соціальні послуги

Інші галузі

ВВП в цілому

Росія

4,7

31,6

5,7

9,2

21,5

14,7

6,0

7,0

100

Великобританія

0,9

18,5

6,2

7,2

15,0

30,0

12,2

9,9

100

Німеччина

1,1

25,0

4,1

5,6

12,4

29,1

11,6

11,1

100

Італія

2,3

20,8

6,0

7,9

15,4

26,9

10,6

10,2

100

Франція

2,2

15,1

5,8

8,4

12,9

32,2

13,8

11,7

100

Канада

2,2

25,5

5,4

7,1

13,8

26,0

11,2

8,8

100

США

1,2

17,6

5,2

-

18,8

32,4

24,8

-

100

Японія

1,6

22,8

8,2

6,8

13,0

18,1

31,5

-

100

Джерело: Росія і країни світу. М., 2008. С. 82-83.

Не маючи принципових відмінностей від розвинених економік у структурі матеріального виробництва, Росія значно відстає з розвитку фінансової сфери, грошового ринку і особливо соціальної сфери.

У розвитку промисловості РФ також спостерігалися несприятливі тенденції. У Росії в останнє десятиліття прискорено розвивалися галузі, пов'язані з видобутком природних ресурсів. Поступаючись початку ринкових реформ (1991-1992) США за загальним обсягом ВВП в 5-7 разів, Росія мала мінерально-сировинний комплекс, за фізичними обсягами виробництва приблизно дорівнює аналогічному комплексу США, а по числу зайнятих у ньому переважала США майже вдвічі. Обробна промисловість протягом 1990-х років перебувала у стані глибокого спаду. Незважаючи на деяке пожвавлення обробної промисловості Росії в 2000-2008 рр., питома вага її продукції в загальному обсязі ВВП знизився з 15,7% у 2005 р. до 13,15% в 2009 р.

Важливу роль у розвитку економіки відіграють пропорції між галузями, які випускають продукцію, і елементами економічної системи, що забезпечують функціонування цих галузей, тобто інфраструктурою.

Інфраструктура поділяється на виробничу і невиробничу. В першу групу включаються галузі, що обслуговують матеріальне виробництво: енерго-, водо-, газопостачання; автомобільні і залізні дороги, складське господарство, природоохоронні споруди та ін До другої групи входять галузі, що обслуговують відтворення робочої сили і створення нормальних умов життєдіяльності людей: загальна і професійна освіта, охорона здоров'я, житлово-комунальне господарство, індустрія відпочинку та ін

Галузі інфраструктури виявляють двоякий вплив на розвиток економіки: з одного боку, без їх розвитку різко знижується ефективність всього суспільного виробництва, а з іншого - потрібно все більше інвестицій для розвитку галузей інфраструктури, до того ж вони не приносять швидкої і високого прибутку того, хто здійснює інвестиції. Тому значну частку капіталовкладень у розвиток інфраструктури в сучасних умовах бере на себе держава. Треба сказати, нерозумна економія на вкладеннях у розвиток інфраструктури рано чи пізно проявиться у відставання технічного рівня виробництва, що видно на прикладі Росії.

Структура виробничої діяльності знаходиться в тісному взаємозв'язку з відтворювальної структурою національної економіки, що відбиває можливості її зростання і ефективності. Найбільш важливі в відтворювальної структурі три співвідношення між:

o підрозділами суспільного виробництва;

o споживанням і нагромадженням;

o елементами основного капіталу.

У радянській економічній науці і практиці довгий час панувала точка зору, згідно з якою випереджальне зростання виробництва засобів виробництва (перший підрозділ) порівняно з виробництвом предметів споживання (другий підрозділ) є основою для технічного прогресу і розширеного відтворення всіх галузей. У результаті питома вага виробництва засобів виробництва в СРСР перевищував 75% загального обсягу промислової продукції. Проте досвід розвинених країн показує, що з переходом на інтенсивний шлях економічного зростання виробництво предметів споживання може зростати випереджаючими темпами, що сприяє підвищенню добробуту нації. Для економіки Росії ця проблема залишається поки невирішеною (див. табл. 12.2).

Виробництво м'яса скоротилася з 6,5 млн т у 1990 р. до 3,4 млн т. в 2009 р., масла тваринного - відповідно до 883 тис. до 233 тис. т.

Важлива умова розширеного відтворення - співвідношення між споживанням і накопиченням в національному доході країни. Накопичення, тобто здійснення інвестицій з метою розширення випуску продукції та підвищення добробуту суспільства, веде до розвитку продуктивних сил, створення матеріальних умов для переходу до більш високого ступеня розвитку людського суспільства. Але в кожний даний проміжок часу суспільство, збільшуючи накопичення, обмежує можливості для зростання споживання. Безумовно, тимчасово можна розширити обсяг споживання за рахунок підвищення ефективності використання інвестицій. Однак тривалий згортання інвестицій може негативно вплинути на розвиток національної економіки.

В індустріально розвинених країнах валове нагромадження коливається в межах 15-20% національного доходу. Однак між країнами спостерігаються значні відмінності. Так, у Японії в окремі роки останньої чверті минулого століття норма накопичення перевищила 30%. В сучасних умовах в розвинутих країнах важливу роль у накопиченні капіталу відіграє держава. Акумулюючи в державному бюджеті з допомогою податкової системи значні кошти, які держава використовує їх для розвитку галузей інфраструктури, фундаментальної науки, інвестицій в людський капітал.

У багатьох країнах, що розвиваються, навпаки, низький рівень розвитку продуктивних сил і відносно невелика величина створюваного національного доходу стримують розміри накопичення і тим самим посилюють існуючий розрив між країнами, що розвиваються і розвиненими країнами за рівнем соціально-економічного розвитку.

В СРСР тривалий час зберігалася стабільна норма накопичення, рівна приблизно 25% національного доходу. З початком ринкових реформ частка нагромадження у національному доході знизилась до 19,1% у 1999 р.

На перший погляд частка валового нагромадження основного капіталу в національному доході Росії знизилася незначно, але, оскільки реальний обсяг валового національного продукту і доходу за 1991-1998 рр. зменшився майже вдвічі, реальні інвестиції в економіку країни скоротилися майже в 6 разів. Тому перехід до стійкого економічного зростання в Росії неможливий без нарощування інвестицій у реальний сектор економіки.

У 2005 р. частка нагромадження у структурі ВВП Росії підвищилася до 21,1%, а в 2009 р. - до 21,4%. Середньорічні темпи приросту інвестицій в основний капітал склали в 2001-2005 рр. 9,2%, а в 2006-2009 рр. - 13,1%.

Проте по динаміці валового нагромадження основного капіталу Російська Федерація значно відстає не тільки від багатьох країн СНД. Так, якщо валове нагромадження основного капіталу в 2000 р. взяти за 100%, то в Росії в 2008 р. воно склало 253, тоді як в Азербайджані - 654, Вірменії - 485, Білорусі - 348, Казахстані - 359, Молдові - 283.

Соціальна структура відображає співвідношення між різними формами власності і форм господарювання. Особливістю сучасної Росії є зростання частки приватної власності у ВВП при зниженні частки держави.

Регіональна структура - сукупність пропорцій, які характеризують розміщення продуктивних сил по регіонах. Вона відображає територіальний поділ праці в межах окремої країни і може бути виражена часткою окремих територій у зробленому ВВП.

В умовах глибокого суспільного поділу праці виникають постійно діючі зв'язку з випуску певних видів продукції, тобто складається виробнича кооперація. Доцільно, щоб кооперативні зв'язки відповідали географічного розміщення продуктивних сил і забезпечували мінімальні витрати на вантажоперевезення.

Основні завдання регіональної політики Росії на найближчу перспективу полягають у подоланні депресивного стану окремих регіонів і вирівнювання соціально-економічного розвитку, забезпечення достатнього рівня життя населення в кожному регіоні, стабілізації соціально-економічного становища в районах з екстремальними природними умовами (Крайню Північ, Далекий Схід та ін).

Зовнішньоторговельна структура характеризується співвідношенням різних товарних груп в експорті та імпорті. Вона є своєрідним дзеркалом структури національної економіки. Для промислово розвинутих країн характерна висока питома вага експорту промислової продукції, особливо кінцевої, високотехнологічної і наукомісткої. Так, частка окремих країн в обсязі світової торгівлі цивільної наукомісткою продукцією в 2003 р. склала: США - 36%, Японія - 30, Німеччина - 17, Китай - 6, Росія - 0,3-0,5%.

В експорті більшості країн, що розвиваються, переважають сировинні товари, енергоносії, продукти екологічно шкідливих виробництв. У той же час ці держави активно закуповують обладнання, машини, транспортні засоби, широко використовуючи переваги міжнародного поділу праці.

Структура експорту Росії близька до структурі експорту країн, що розвиваються. Основні товари, що експортуються з нашої країни, - нафта, природний газ, метали, мінеральні продукти, продукція хімічної промисловості, коштовне каміння і вироби з них. Так, питома вага цих товарів у 2009 р. становив 75,9% загальної вартості експортованих товарів проти 71,8% у 1999 р. Частка машин, обладнання і транспортних засобів знизилася за цей період з 17,6 до 13,1%. У структурі імпортованих товарів переважають машини, устаткування і транспортні засоби (43,4%), продовольчі товари та сільськогосподарську сировину (18), текстиль, текстильні вироби та взуття (5,7%).

Таким чином, Росії поки не вдалося подолати ресурсну залежність від експорту вуглеводнів і інших мінеральних продуктів. Тому курс на модернізацію російської економіки передбачає поступову мінімізацію цієї залежності.

Великий вплив на розвиток національної економіки має співвідношення між різними організаційно-правовими формами підприємництва (формами господарювання).

Основними формами господарювання в ринковій економіці є приватні одноосібні підприємства, товариства і партнерства, корпорації. Так, в США наприкінці 80-х років одноосібні володіння і товариства становили понад 80% загальної чисельності підприємств, але на їх частку припадало лише 10% господарського обороту. Разом з тим дрібний і середній бізнес забезпечують робочими місцями значну частину працездатного населення, створюють умови для соціальної стабільності. Наприклад, у Німеччині на малих і середніх підприємствах зосереджено близько 70% зайнятого населення.

У Росії кількість малих підприємств збільшилася з 979,3 тис. у 2006 р. до 1,6 млн. у 2009 р. становила 32,7% загальної чисельності російських підприємств проти 25,5% у 2006 р. Але чисельність зайнятих на цих підприємствах складає всього 11,2 млн чол., або 16,5% загальної чисельності зайнятих у народному господарстві Росії.

За роки ринкових реформ в результаті приватизації державних і муніципальних підприємств було створено різноманіття форм власності з переважанням приватної власності, найбільш адекватною ринковим відносинам. На початок 2010 р. частка приватних підприємств у загальному числі підприємств Росії досягла 84,1%, тоді як частка державних і муніципальних підприємств знизився до 7,8%. Для залучення стратегічних інвесторів та покращення корпоративного управління в 2010 р. Уряд Росії прийняв масштабну програму приватизації, згідно якої в приватні руки повинні перейти державні пакети акцій таких компаній, як " Роснефть", Русгідро, Ощадбанк, ВТБ і ін.

Економічна структура не може залишатися незмінною, вона має динамізмом, адекватними сучасному етапу НТР і зміни суспільних потреб. Істотний вплив на динамізм економічної структури чинять структури обрамлення. Демографічний стан країни (зростання народонаселення, його статево-віковий склад) надає прямий вплив на економічний розвиток, так як безпосередньо визначає попит на товари і послуги і чисельність активної армії праці.

Соціальний склад суспільства, зокрема диференціація населення за рівнем доходів, також визначає темпи економічного зростання і його стабільність. Ринкова економіка передбачає глибоку різницю в рівнях доходів. Разом з тим у сучасних розвинених країнах йде відносний і абсолютний зростання середніх за рівнем доходів груп населення.

До структурам обрамлення відносяться також розподіл політичної влади в країні і відносини між різними рівнями влади, інституційні структури (профспілки, інші громадські об'єднання і союзи, конфесії тощо), а також ментальні структури (концепції, судження, вірування, властиві даному суспільству).

Зміна структури національної економіки може здійснюватися поступово, повільно - під впливом ринкових відносин (еволюційний процес) або шляхом радикальних структурних змін при активному державному регулюванні цього процесу. Другий шлях більш швидкий, з меншими соціальними витратами і значними темпами зростання продуктивності. Його перевага продемонстрували такі країни, як Японія та Південна Корея.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Основні результати розвитку національної економіки
Цілі національного економічного розвитку
Національна економіка: її цілі та результати
Проблеми та результати післявоєнного розвитку. Реформи Л. Ерхарда
Державне регулювання національної економіки
Національна економіка
Національна економіка: її цілі та результати
Державне регулювання національної економіки
Ст. Ульянов-Ленін: першість політики над економікою
Проблеми національної економічної безпеки в сучасній світовій економіці
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси