Меню
Головна
 
Головна arrow Фінанси arrow Фінансовий менеджмент
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Оцінка грошового потоку матричним методом

Матричні моделі знайшли широке застосування в області прогнозування і планування. Матрична модель являє собою прямокутну таблицю, елементи якої відображають взаємозв'язок об'єктів. Вона зручна для фінансового і управлінського аналізу, оскільки є простою та наочною формою поєднання різнорідних, але взаємопов'язаних економічних явищ.

Важлива проблема у сучасних економічних умовах - організація грамотного фінансування активів. У змісті кожної групи активів фірми відображені певні закономірності їх фінансування. Ці закономірності знайшли вираз у загальноприйнятих правилах "золотого фінансування".

1. Необхідні для інвестицій фінансові ресурси повинні знаходитися в розпорядженні фірми до тих нір, поки вони залишаються пов'язаними в результаті здійснення цих інвестицій. Під пов'язаними ресурсами фірми прийнято розуміти обсяг фінансових ресурсів, якими постійно повинна мати фірма для забезпечення безперебійного функціонування своєї основної діяльності.

2. "Золоте правило" управління кредиторською заборгованістю фірми полягає в максимально можливому збільшенні терміну погашення без шкоди порушення сформованих ділових відносин.

Практична реалізація цього правила призвела до виникнення жорстких вимог по забезпеченню ряду фінансових пропорцій в балансі фірм, суворої кореспонденції певних елементів активів і пасивів фірми (табл. 4.5).

Таблиця 4.5. Матрична модель оцінки грошового потоку

Активи

Пасиви

1. Необоротні активи

1.1. Основні засоби та нематеріальні активи

1. Статутний та додатковий капітал.

2. Нерозподілений прибуток, фонд нагромадження.

3. Довгострокові кредити і позики (як виняток)

1.2. Капітальні вкладення

1. Статутний та додатковий капітал.

2. Довгострокові кредити і позики.

3. Фонди нагромадження й нерозподілений прибуток

1.3. Довгострокові фінансові вкладення

1. Статутний та додатковий капітал.

2. Фонди нагромадження й нерозподілений прибув ь.

3. Довгострокові кредити і позики

2. Оборотні активи

2.1. Запаси і витрати

1. Статутний і додатковий капітал (залишок).

2. Резервний капітал.

3. Фонди нагромадження й нерозподілений прибуток (залишок).

4. Стійкі пасиви.

5. Довгострокові кредити і позики.

6. Короткострокові кредити і позики.

7. Кредитори.

8. Фонди споживання і резерви

2.2. Дебітори

1. Заборгованість за комерційним кредитом.

2. Короткострокові кредити і позики

2.3. Короткострокові фінансові вкладення

1. Резервний капітал.

2. Кредитори.

3. Фонди споживання і резерви

2.4. Грошові кошти

1. Резервний капітал.

2. Фонди нагромадження і нерозподілений прибуток.

3. Кредити і позики. а. Кредитори.

5. Фонди споживання і резерви

Правила фінансування припускають підбір фінансових джерел у зазначеній вище послідовності в межах залишку коштів після забезпечення за рахунок даного джерела попередньої статті активу. Використання подальшого джерела свідчить про певне зниження якості фінансового забезпечення фірми. Якщо в реальному житті фінансування пов'язане з необхідністю в запозиченні інших джерел, то це свідчить про нераціональне використання капіталу фірми, іммобілізації ресурсів у наднормативні запаси.

Матричний баланс - це похідний формат від стандартної форми балансу фірми. Алгоритм побудови матричного балансу зводиться до наступних кроків (рис. 4.2):

1. Вибирається розмір матриці балансу. Діапазон вибору визначається цілями використання матричного балансу. Граничний розмір матриці обмежений кількістю статей активу і пасиву стандартного балансу. Для цілей аналізу звичайно використовується скорочений формат 10 х 10.

2. За обраним розміром матриці виробляється перетворення стандартного балансу в агрегованому (проміжний) баланс (табл. 4.6), на основі даних якого будується матричний баланс.

3. В координатах активів і пасивів будується матриця вибраного формату, в яку переносяться дані агрегованого балансу.

4. Під кожну статтю активу підбирається джерело фінансування. Підбір здійснюється за "золотими правилами", викладеним вище (див. табл. 4.5).

Етапи формування матричного балансу

Рис. 4.2. Етапи формування матричного балансу

5. Выверяются балансові результати по горизонталі і вертикалі матриці.

6. Далі будують динамічний ("різницевий") матричний баланс. Він відображає зміна грошових коштів за період. Даний баланс найбільш придатний для прогнозних і аналітичних розрахунків.

7. Будується баланс грошових надходжень і витрат підприємства. Він погоджує бухгалтерський баланс із фінансовими результатами роботи фірми, наявністю коштів на рахунках, поточним обігом грошових коштів.

Аналітична цінність матричного балансу суттєво вищий у порівнянні зі стандартним балансом. На відміну від останнього, де відсутня прив'язка джерел фінансування до конкретних статей активів, матричний баланс якраз і демонструє цю прив'язку.

Таблиця 4.6. Агрегований баланс

Агрегований баланс

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Методи оцінки грошових потоків
Оцінка грошового потоку прямим методом
Метод дисконтування грошових потоків
Формування та класифікація грошових потоків
Вибір моделі оцінки і прогнозування грошових потоків
Значення звіту про рух грошових коштів для оцінки грошових потоків
Дисконтування грошових потоків
Непрямий метод аналізу грошових потоків
Оцінка компанії на основі грошових потоків
Грошові потоки підприємства і управління ними
 
Предмети
-->
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси
Пошук