Меню
Головна
 
Головна arrow Бухгалтерський облік і аудит arrow Аналіз фінансової звітності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Подання інформації про сегменти в поясненнях до бухгалтерської звітності. Аналіз основних показників сегментів

Якість аналізу і повнота висновків про сегментів діяльності організації значною мірою залежать від якості розкриття і наочності інформації, а також від дотримання вимог щодо її розкриття. При цьому слід враховувати ймовірність суб'єктивної оцінки значень показників, які наводяться у поясненнях до річної бухгалтерської звітності організації на основі даних управлінського обліку, і звертати увагу на причини розбіжностей між ними та показниками бухгалтерської звітності.

Значна частина інформації за сегментами може бути представлена організацією в зручній табличній формі і доповнена необхідними поясненнями в текстовому вигляді. ПБО 12-2010 не зобов'язує укладачів звітності наводити структурні показники, виражені у відсотках, аналізувати динаміку об'ємних показників і розраховувати фінансові коефіцієнти.

Зацікавлений користувач, який має навики проведення аналітичних процедур, повинен самостійно:

- при необхідності впорядкувати інформацію; Ф оцінити тенденції зміни показників за звітними сегментами;

- визначити відносні показники - рентабельність продажів, рентабельність активів, оборотність активів і інші можливі показники на основі наведених даних;

- використовуючи інформацію, наведену в звітності, та іншу доступну інформацію (матеріали галузевих оглядів, ділову пресу і т. п.) виявити проблеми та перспективи розвитку організації.

Найбільш зручний варіант групування інформації показаний на рис. 7.1. На його основі, використовуючи дані по організації в цілому і по її звітним сегментам, розраховуються структурні показники, що характеризують частку сегмента в загальній виручці, прибутку і т. д.

Групування інформації про звітні сегменти

Рис. 7.1. Групування інформації про звітні сегменти

За даними умовного прикладу ВАТ "Червона черепиця" здійснює різні види діяльності, за якими відомі обсяги продажів (табл. 7.3).

Таблиця 7.3

Як видно з табл. 7.3, чотири з них - виробництво будівельних матеріалів, оптова продаж будівельних матеріалів, будівництво промислових об'єктів, роздрібний продаж будівельних матеріалів - є основними напрямами, що дають 91% загальної виручки від продажу. Отже, вони становлять звітні сегменти. Інші напрями - вантажні перевезення, дачне будівництво, ремонт і техобслуговування вантажних автомобілів - є іншими сегментами.

Проаналізуємо показники звітних сегментів (табл. 7.4).

Припустимо, що у верхній частині табл. 7.4 наведено дані пояснювальної записки річного звіту, у нижній - розраховані аналітиком показники. Наявність інформації про активи та зобов'язання, що дозволяє визначити (з певною часткою умовності) величину власного капіталу, вкладеного в конкретний звітний сегмент, і частку власного капіталу у покритті потреби в активах по кожному сегменту.

В цілому по ВАТ "Червона черепиця" частка власного капіталу не надто висока - 35,6%. Частка власного капіталу в активах для сегменту "Будівництво промислових об'єктів" досить низька - 33,3%; в інших звітних сегментах вона знаходиться на прийнятному рівні.

У зв'язку з наявністю значної суми зобов'язань на кінець звітного періоду вказані суми витрат з обслуговування боргу (проценти до сплати) за окремими сегментами. Це дозволяє визначити коефіцієнт покриття видатків по обслуговуванню долга1, який може вказувати на певний ризик, пов'язаний з недостатністю прибутку і (або) неефективністю господарської

Таблиця 7.4. Виручка від продажу

Виручка від продажу

Аналіз інформації за звітними сегментами ВАТ "Червона черепиця", тис. руб.

ної діяльності, а також на високу частку зобов'язань у структурі джерел формування активів сегментів. Коефіцієнт покриття витрат має низьке значення (3,2) в сегменті "Будівництво промислових об'єктів" і прийнятні значення в інших сегментах.

Оборотність активів в цілому по організації низька - всього 0,91 обороту; очевидно, що на неї впливає низька ділова активність інших сегментів. Найвища оборотність (3,25 обороту) характерна для сегменту "Гуртовий продаж будівельних матеріалів", але незначний рівень оборотності в інших сегментах вимагає більш глибокого аналізу причин ситуації, рівня ділової активності.

Найменш привабливий сегмент "Роздрібний продаж будівельних матеріалів" характеризується низькими значеннями показників: рентабельність продажів - 5,8%; оборотність активів - 1,58 обороту; рентабельність активів - 9,2%.

Оцінка структури та динаміки (при наявності ретроспективної інформації) виручки може бути дана на основі дослідження даних таблиці, складеної за формою табл. 7.5. Вивчаючи динаміку попиту і стан ринків збуту, можна прогнозувати певні перспективи зміни виручки від продажу як основного показника ділової активності.

Аналогічним чином представляється і аналізується інформація про показники в розрізі географічних регіонів, а також про основних покупців.

Таблиця 7.5. Дані про виручку від продажів

Дані про виручку від продажів

Розглянемо, яким чином можна аналізувати інформацію при відсутності даних про сегментах з позицій вимог ПБО 12-2010.

Звернемося до даних річної звітності ВАТ "НМЛК", інформація про діяльність якого розміщена на сайті компанії. Оскільки наведена інформація відноситься до звітних періодів 2009-2010 рр., то на неї поширюються правила ПБО 12-2000.

У пояснювальній записці ВАТ "НМЛК" зазначено, що воно не розкриває інформацію за окремими сегментами діяльності, оскільки працює в одному операційному сегменті (виробництво холоднокатаного плоского прокату без захисних покриттів і з захисними покриттями) і володіє активами тільки на території Російської Федерації. Товариство постачає продукцію на експорт і представляє інформацію про експортної виручки (табл. 7.6).

Таблиця 7.6. Доходи за звичайними видами діяльності та структура продажів

Доходи за звичайними видами діяльності та структура продажів

З даних табл. 7.6 видно, що основну частку в продажах займає експортна виручка - близько 60%. У період світової фінансової кризи в 2009 р. показники виручки від продажу знизилися в порівнянні з попереднім роком:

o від продажу за межами Російської Федерації - на 33,4%;

o від продажу на території Російської Федерації - на 40,8%;

o всього - на 36,4%.

Падіння продажів в значній мірі було компенсовано в 2010 р. порівняно з 2009 р. зростання виручки склав:

o від продажу за межами Російської Федерації - 137,4%;

o від продажу на території Російської Федерації - 143,5%;

o всього - 139,9%.

ВАТ "НЛМК" входить до складу групи "НЛМК" і публікує консолідовану звітність, підготовлену у відповідності з загальноприйнятими в США принципами бухгалтерського обліку, вимоги яких щодо розкриття інформації про сегменти максимально наближені до вимог МСФЗ (-ВХ) 8 "Операційні сегменти".

У поясненнях до консолідованого річного звіту розкривається інформація за чотирма сегментами:

o сталевого прокату;

o сортового прокату;

o гірничодобувний;

o коксохімічний.

Дані сегменти входять різні дочірні компанії, що мають самостійне керівництво і реалізують різні продукти і послуги. Сегменти задовольняють відповідним критеріям по виду виробленої продукції і рамкам управління їх діяльністю.

Керівництво групи оцінює результати діяльності сегмента на основі виручки від реалізації, валового прибутку, операційного прибутку та прибутку від триваючих операцій за вирахуванням податку на прибуток. У поясненнях до річної звітності розкривається зіставна інформація по цим та іншими показниками за три суміжних року. За наведеними показниками провідне становище в групі займають сегменти сталевого і сортового прокату, а основною виробничою площадкою по виробництву сталі і плоского прокату є ВАТ "НЛМК".

Використовуючи інформацію про сегменти, можна оцінити динаміку показників продажів, рентабельність активів і продажів, коефіцієнти валового прибутку, величину боргового навантаження за суму процентів до сплати за конкретними сегментами, а також проаналізувати динаміку продажів у розрізі географічних регіонів. Доцільно також брати до уваги, що наводяться у поясненнях до звіту нефінансові показники про динаміку виробництва основних видів продукції, що характеризують діяльність компаній групи.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Зміст звіту про рух грошових коштів, представлення та аналіз інформації про грошових потоках в річної бухгалтерської (фінансової) звітності
Використання фінансових коефіцієнтів в аналізі бухгалтерської (фінансової) звітності. Можливості і недоліки методу
ОСОБЛИВОСТІ АНАЛІЗУ СЕГМЕНТАРНОЇ ТА КОНСОЛІДОВАНОЇ ЗВІТНОСТІ
Основні відмінності консолідованої звітності від зведеної бухгалтерської звітності
АНАЛІЗ ІНФОРМАЦІЇ ЗА СЕГМЕНТАМИ
Формування річної бухгалтерської звітності на конкретному прикладі
ОСНОВНІ МЕТОДИ (ІНСТРУМЕНТИ) АНАЛІЗУ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ (ФІНАНСОВОЇ) ЗВІТНОСТІ
МЕТОДИКА АНАЛІЗУ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ (ФІНАНСОВОЇ) ЗВІТНОСТІ
Основні відмінності між російською системою бухгалтерського обліку та МСФЗ
Види аналізу бухгалтерської (фінансової) звітності
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси