Меню
Головна
 
Головна arrow Бухгалтерський облік і аудит arrow Бухгалтерська (фінансова) звітність
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Підготовка інформації за сегментами

Багато компаній, як російські, так і міжнародні, виробляють широкий спектр послуг та товарів або здійснюють діяльність у різних географічних регіонах з різними умовами росту, рівнями рентабельності та ризику. Інформація про таку діяльність називається інформацією за сегментами і регламентується ПБО 12/2010. Слід зазначити, що це ПБО зобов'язані застосовувати організації-емітенти, публічно цінні папери, що розміщуються, при розкритті інформації за сегментами в поясненнях до бухгалтерської звітності, інші організації - у добровільному порядку.

Розкриття такої інформації дозволяє зацікавленим користувачам бухгалтерської звітності організації оцінити галузеву специфіку її діяльності та господарську структуру, дізнатися про розподіл фінансових показників за окремими напрямками діяльності.

Виділення сегментів полягає у відокремленні інформації про тій частині діяльності організації:

а) яка здатна приносити економічні вигоди і передбачає відповідні витрати (включаючи непрямі вигоди та витрати від операцій з іншими сегментами);

б) результати якої систематично аналізуються особами, наділеними в організації повноваженнями по прийняттю рішень в розподілі ресурсів всередині організації та оцінювання цих результатів;

в) щодо якої можуть бути сформовані фінансові показники окремо від показників інших частин діяльності організації.

Основою виділення сегментів в залежності від організаційної та управлінської структури організації, а також її системи внутрішньої звітності можуть бути, зокрема:

а) вироблена продукція, закуповувані товари, виконувані роботи, надані послуги;

б) основні покупці (замовники) продукції, товарів, робіт, послуг;

в) географічні регіони, в яких здійснюється діяльність;

г) структурні підрозділи організації. Дослівний переклад латинського слова "segmentum" означає відрізок або частину кола. Стосовно до бухгалтерського обліку та аудиту це поняття означає, що у бухгалтерській звітності інформацію про різних частинах (сегментах) діяльності організації необхідно вказувати окремо. Таким частинами (сегментами) можуть бути дані про виробництво і продаж різних товарів, робіт, послуг або дані про продажі товарів одного виду в різних регіонах і т. д.

Наприклад, наводячи інформацію за географічним сегментом, розкривається частина діяльності організації з виробництва товарів, виконання робіт, надання послуг у певному географічному регіоні. Ця частина діяльності відрізняється за рівнем ризиків і прибутковості від діяльності в інших регіонах.

Приміром, ВАТ "Федеральна мережева компанія Єдиної енергетичної системи" у своїй обліковій політиці на 2005 рік розкривало інформацію за географічними сегментами, до складу яких входили:

1. Товариство;

2. Центр;

3. Північно-Захід;

4. Урал;

5. Сибір;

6. Волга;

7. Схід;

8. Південь.

Кілька сегментів, згідно з ПБО 12/2010 "Інформація за сегментами", можуть бути визначені як єдиний сегмент за умови подібності наступних характеристик об'єднуються сегментів:

а) характер (призначення) продукції, товарів, робіт, послуг;

б) процес виробництва продукції, закупівлі товарів, виконання робіт, надання послуг;

в) покупці (замовники) продукції, товарів, робіт, послуг;

г) способи продажу продукції, товарів, робіт, послуг;

д) правові умови діяльності (наприклад, необхідність ліцензії (дозволу), режим оподаткування);

е) інші характеристики.

Відокремлено в бухгалтерській звітності розкривається інформація за звітним сегментом. При цьому сегмент вважається звітним, якщо виконується хоча б одна з наступних умов:

а) виручка сегмента від продажу покупцям (замовникам) організації і прогнозована виручка від операцій з іншими сегментами становить не менше 10% загальної суми виручки всіх сегментів;

б) фінансовий результат (прибуток або збиток) сегмента становить не менше 10% від найбільшої з двох величин: сумарною прибутку сегментів, фінансовим результатом яких є прибуток, або сумарного збитку сегментів, фінансовим результатом яких є збиток;

в) активи сегмента становлять не менше 10% сумарних активів усіх сегментів.

У тому разі коли показники якогось сегмента нижче, ніж зазначені у попередньому абзаці, але вони корисні зацікавленим користувачам, то такий сегмент також може бути виділена в якості звітного.

Слід зазначити, що перелік звітних сегментів має бути визначений організацією самостійно, виходячи з її організаційної та управлінської структури. При цьому на звітні сегменти в бухгалтерській звітності організації повинно припадати не менше 75% виручки від продажів покупцям (замовникам) організації, в іншому випадку повинні бути виділені додаткові звітні сегменти.

Ті показники, які характеризують діяльність організації, але не включену в звітні сегменти, повинні бути розкриті в бухгалтерській звітності як інші сегменти.

При підготовці бухгалтерської звітності повинна бути забезпечена послідовність у визначенні переліку звітних сегментів і їх достовірна оцінка. Так, у відповідність з ПБО 12/2010 "Інформація за сегментами" показники звітного сегмента, що підлягають розкриттю, наводяться в оцінці, в якій вони видаються повноважним особам організації для прийняття рішень (за даними управлінського обліку).

Виручка, витрати, активи та зобов'язання, що належать до двох і більше звітним сегментам, підлягають обгрунтованого розподілу між даними сегментами. Спосіб розподілу визначається організацією залежно від характеру об'єктів обліку, видів діяльності організації, ступеня відособленості звітних сегментів. Організація повинна послідовно застосовувати основу розподілу показників між звітними сегментами.

Згідно ПБО 12/2010 в поясненнях до бухгалтерської звітності організація повинна розкривати таку інформацію за сегментами:

а) загальну інформацію;

б) показники звітних сегментів;

в) способи оцінки показників звітних сегментів;

г) зіставлення сукупних показників звітних сегментів з величиною відповідних статей бухгалтерського балансу або звіту про прибутки і збитки організації;

д) іншу інформацію, передбачену ПБО 12/2010.

У складі загальної інформації за звітними сегментами організацією наводиться:

а) опис засади виділення сегментів, визнаних звітними;

б) випадки об'єднання сегментів;

в) найменування виду (групи) продукції, товарів, робіт, послуг, від продажу яких організація отримує виручку в кожному із звітних сегментів, а також в інших сегментах.

За кожним звітним сегментом розкриваються наступні показники:

а) фінансовий результат (прибуток або збиток) за звітний період;

б) загальна величина активів на звітну дату;

в) загальна величина зобов'язань на звітну дату (якщо такі дані представляються повноважним особам організації).

Для оцінки показників, що розкриваються в поясненнях до бухгалтерської звітності за кожним звітним сегментом, слід відобразити:

а) порядок обліку операцій між звітними сегментами;

б) характер відмінностей між:

- показником прибутку (збитку) організації до оподаткування і сукупним показником прибутку (збитку) звітних сегментів;

- показниками активів і зобов'язань організації і сукупними показниками активів та зобов'язань звітних сегментів;

в) характер змін способів оцінки показників, що використовуються для визначення фінансового результату (прибутку, збитку) звітного сегмента, порівняно з попередніми періодами та вплив таких змін на фінансовий результат (прибуток, збиток) звітного сегмента у звітному періоді;

г) відмінності в розподілі даних між звітними сегментами та їх вплив на показники цих сегментів у випадках, коли спосіб розподілу виручки і витрат відрізняється від способу розподілу активів і зобов'язань, з якими ці виручка і витрати пов'язані.

По кожному географічному регіоні діяльності організація повинна розкривати наступну інформацію:

а) величину виручки від продажу покупцям (замовникам) організації, в тому числі окремо від продажів в Російській Федерації і від продажів за кордоном;

б) вартість необоротних активів за даними бухгалтерського балансу організації, у тому числі розміщених на території Російської Федерації, розміщених за кордоном.

Якщо величина виручки від продажів, отриманої в окремій країні, або вартість необоротних активів за даними бухгалтерського балансу організації, розміщених на території окремої країни, є суттєвою, такий показник розкривається відокремлено. При цьому організація повинна розкрити правила віднесення виручки від продажів до окремих країн.

Про покупцях (замовниках), виручка від продажу яких становить не менше 10% загальної виручки від продажів, організації слід розкрити наступну інформацію:

а) найменування покупця (замовника);

б) загальну величину виручки від продажу такому покупцю (замовнику);

в) найменування звітного сегмента (звітних сегментів), до якого належить ця виручка.

У разі зміни у звітному періоді структури звітних сегментів порівняльна інформація за періоди, що передують звітному, повинна бути перерахована у відповідності з новою структурою звітних сегментів, за винятком випадків, коли така інформація відсутня і такий перерахунок суперечить вимозі раціональності. При цьому перерахунку підлягає порівняльна інформація по кожному показнику звітного сегмента.

Підготовка інформації про природоохоронних заходах

В результаті виробничої діяльності найчастіше збільшується забруднення навколишнього середовища. Тому потрібні певні витрати на забезпечення безпеки сучасного виробництва, усунення виробничих викидів і шкідливих відходів, природоохоронні заходи.

Витрати на природоохоронну діяльність найчастіше являють собою значну частку у витратах промислових організацій галузей металургії, хімічної, машинобудівної, харчової промисловості. Дані витрати необхідно враховувати і відображати окремою статтею у фінансовій звітності.

Інформація про природоохоронної діяльності видається у пояснювальній записці до бухгалтерської звітності.

У галузях промисловості зі значною часткою витрат на природоохоронну діяльність до фінансової звітності необхідно докласти звіт про структуру даних видів витрат. Крім цього, в примітках, що розкривають облікову політику, необхідно описати методи, що використовуються для бухгалтерського обліку витрат на природоохоронну діяльність, зокрема:

- методи обліку зобов'язань і резервів;

- методи створення і обліку резервного капіталу на випадок аварій за рахунок частини нерозподіленого прибутку;

- методи оцінки і обліку умовних зобов'язань.

В відповідному розділі пояснювальної записки необхідно навести такі істотні показники;

- за зобов'язаннями і резервним фондам, створеним або виникли у звітному періоді;

- по умовним зобов'язанням з оцінкою величини передбачуваних витрат у тих випадках, коли ймовірність настання події досить висока.

У складі додаткової інформації про природоохоронних заходах у складі пояснювальної записки можуть бути приведені наступні відомості:

- перелік основних проведених і планованих організацією заходів в області охорони навколишнього середовища;

- оцінка впливу проведених заходів на рівень вкладень довгострокового характеру і прибутковості в звітному році;

- характеристика фінансових наслідків заходів в області охорони навколишнього середовища для майбутніх періодів;

- дані про платежі за порушення природоохоронного законодавства, екологічних платежі та плату за природні ресурси;

- дані про поточні витрати на охорону навколишнього середовища та ступеня їх впливу на фінансові результати діяльності організації.

Додаткова інформація по природоохоронним заходам може бути представлена у пояснювальній записці у вигляді графіків, діаграм, аналітичних таблиць і т. д.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

АНАЛІЗ ІНФОРМАЦІЇ ЗА СЕГМЕНТАМИ
Підготовка інформації
Підготовка до переговорів: вибір стратегії і тактики
Розкриття інформації за сегментами згідно з російськими та міжнародними стандартами
Внутрішня звітність сегментів як джерело інформації при проведенні виїзного аудиту
Підготовка інформації
Підготовка до переговорів: вибір стратегії і тактики
Підготовчі заходи, що передують фізичному захопленні підозрюваного
Оцінка інформації про отримані результати
Підготовка інформації про пов'язаних сторони
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси