Меню
Головна
 
Головна arrow Інвестування arrow Інвестиції
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Вплив інвестицій на вартість підприємства (бізнесу)

Основою для визначення впливу інвестицій на зростання вартості бізнесу діючого підприємства є методичні підходи до визначення вартості бізнесу, які досить повно описані в економічній літературі.

Механізм впливу інвестицій на зростання вартості бізнесу у загальному плані показано на рис. 7.4.

Рис. 7.4. Механізм впливу інвестицій на зростання вартості підприємства (бізнесу)

З цього рисунка випливає, що зростання вартості бізнесу від інвестицій, в залежності від застосовуваного методичного підходу при оцінці вартості бізнесу, відбувається за рахунок приросту чистих активів (при витратному підході), приросту чистого річного доходу (при дохідному підході) і зростання вартості акцій (при порівняльному підході).

Таким чином, для того щоб визначити, як вплинули інвестиції на вартість бізнесу діючого підприємства, необхідно знайти приріст вартості підприємства за рахунок інвестицій за формулою

де dд, dcp, d3 - вагове значення кожного методичного підходу при оцінці приросту бізнесу (відповідно дохідного, порівняльного і витратного), частки одиниць; ΔСд, ΔСср, ΔС3 - приріст вартості бізнесу за рахунок інвестицій при використанні відповідно дохідного, порівняльного і витратного підходів.

Приріст вартості бізнесу можна визначити за виразом

де Спр1, Спр0 - вартість бізнесу відповідно після і до вкладення інвестицій.

Інвестиції впливають на вартість бізнесу, перш за все, через впровадження нової техніки і технології, що, у свою чергу, впливає на якість продукції, імідж підприємства, обсяг реалізованої продукції, а отже, і на кінцеві фінансові результати підприємства і вартість бізнесу.

Розрізняють наступні методичні підходи до оцінки вартості бізнесу: дохідний, витратний та порівняльний.

При дохідному підході використовують два методи: прямий капіталізації та дисконтованого грошового потоку.

Метод прямої капіталізації для оцінки вартості бізнесу застосовується, коли чистий дохід від функціонування оцінюваного підприємства прогнозується стабільним в майбутньому періоді. Передбачається, що капіталізуючи цей стабільний чистий прибуток за загальною ставкою капіталізації, ми отримаємо ринкову вартість оцінюваного підприємства.

При цьому використовують наступні формули:

де Сп - вартість підприємства (бізнесу); М - мультиплікатор; Д - щорічний чистий дохід; Кк - коефіцієнт капіталізації.

При використанні дохідного підходу перш за все необхідно знати, як зміниться чистий річний прибуток підприємства після вкладення інвестицій. Для цього, на наш погляд, в якості річного чистого доходу слід використовувати чистий прибуток плюс амортизаційні відрахування. В цьому випадку приріст річного чистого доходу за рахунок вкладення інвестицій можна визначити за формулою

де П1, П0 - річна чистий прибуток після і до вкладення інвестицій; А1, А0 - річна величина амортизаційних відрахувань після і до вкладення інвестиції.

Якщо приріст чистого доходу по роках постійний, то приріст вартості бізнесу за рахунок інвестицій можна розрахувати на основі методу капіталізації з виразу

де Кк - коефіцієнт капіталізації.

У разі застосування методу дисконтованого грошового потоку приріст вартості бізнесу можна обчислити за наступною формулою:

де ΔДп - приріст грошового потоку за кожний рік прогнозного періоду; Е - ставка дисконтування; n - кількість років прогнозного періоду; ΔОс - приріст вартості бізнесу в постпрогнозном періоді без урахування дисконтування; i - останній рік прогнозного періоду.

Приріст вартості бізнесу в постпрогнозном періоді без урахування дисконтування

де ΔД1 - приріст грошового потоку, який може бути отриманий в перший рік постпрогнозного періоду; g - очікувані темпи приросту грошового потоку в постпрогнозном періоді.

На наш погляд, в якості грошового потоку може бути використаний як грошовий потік для всього інвестованого капіталу, так і грошовий потік для власного капіталу.

В залежності від моделі грошового потоку необхідно використовувати відповідну ставку дисконту.

При використанні витратного підходу визначення приросту вартості бізнесу за рахунок інвестицій має свої особливості, що випливають із цього підходу.

При витратному підході вартість бізнесу визначається на основі чистих активів підприємства:

де А - активи підприємства; - зобов'язання підприємства.

У зв'язку з цим приріст чистих активів за рахунок інвестицій при використанні витратного підходу можна визначити на основі зміни чистих активів підприємства до і після інвестицій:

де ΔΑч1, ΔΑ,ч0 - чисті активи підприємства після і до вкладення інвестицій.

Необхідно зазначити, що реальні і портфельні інвестиції по-різному впливають на величину чистих активів підприємства.

Найважливішою основою для приросту необоротних активів підприємства (основних засобів і нематеріальних активів) є реальні інвестиції, і тому приріст чистих активів за їх рахунок можна визначити наступним чином:

де ΔОС - приріст вартості основних засобів за рахунок капітальних вкладень; ΔΗΜΑ - приріст нематеріальних активів за рахунок реальних інвестиції; ΔВос - вартість вибуття основних засобів.

Реальні інвестиції можуть бути спрямовані і на приріст матеріальних запасів. У цьому випадку чисті активи зростуть на величину приросту матеріальних запасів.

Як відомо, інвестиційний портфель підприємства може складатися як з реальних, так і портфельних інвестицій.

Портфельні інвестиції також впливають на величину чистих активів за рахунок додатково придбаних цінних паперів (акцій, облігацій і ін).

Визначення приросту вартості бізнесу за рахунок інвестицій при використанні порівняльного підходу можливе за формулою

де P1, Р0 - ринкова вартість акцій підприємства після і до вкладення інвестицій.

Логіка такого підходу правомірна у зв'язку з тим, що вкладення інвестицій в розвиток діючого підприємства призводить до поліпшення фінансового стану, підвищення іміджу, а отже, і до зростання ринкової вартості його акцій.

Пропоновані методичні аспекти визначення впливу інвестицій на приріст вартості підприємства (бізнесу) не претендують на безперечність, так як можливі й інші підходи.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Вплив інвестицій в оборотний капітал на економічні показники роботи підприємства
Вплив інвестицій в основний капітал на економічні показники підприємства
Основні поняття оцінки вартості підприємства (бізнесу)
Методи оцінки вартості підприємства (бізнесу)
Практика оцінки підприємства (бізнесу)
Управління інвестиціями
Методичні підходи та методи оцінки вартості підприємства (бізнесу)
Вплив властивостей організації та середовища бізнесу на інформаційні системи
Вплив структури капіталу на вартість: традиційний підхід
Фінансова інформація для оцінки вартості бізнесу
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси