Меню
Головна
 
Головна arrow Бухгалтерський облік і аудит arrow Бухгалтерський фінансовий облік
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Лекція 16. ОБЛІК ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО

У результаті вивчення розділу 16 студент повинен:

знати

o основні законодавчі та нормативні документи в області обліку витрат на виробництво продукції (робіт, послуг);

o порядок оцінки та відображення в обліку незавершеного виробництва та інвентаризації незавершеного виробництва;

вміти

o складати кореспонденцію рахунків за операціями, пов'язаними з урахуванням витрат за елементами та статтями калькулювання, витрат майбутніх періодів, резервів майбутніх витрат і платежів;

володіти

o навичками відображення інформації в первинних облікових документах, регістрах бухгалтерського обліку і звітності.

Цілями і завданнями обліку витрат на виробництво є:

o своєчасне, повне і достовірне відображення фактичних витрат, пов'язаних з виробництвом продукції (виконанням робіт, наданням послуг);

o виявлення непродуктивних витрат і втрат, що допускаються на окремих ділянках виробництва;

o контроль за раціональним використанням сировини, матеріалів, палива, заробітної плати та інших витрат, тобто дотримання норм витрачання ресурсів і кошторисів витрат по управлінню і обслуговуванню виробництва;

o перевірка виконання планів по собівартості і виявлення резервів для подальшого скорочення витрат;

o виявлення результатів виробничої діяльності як організації в цілому, так і в її підрозділах.

Принципи організації обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції

Правила формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати комерційних організацій встановлені ПБУ 10/99.

Витрати представляють собою зменшення економічних вигод організації за звітний період у вигляді зменшення активів або збільшення зобов'язань, що приводить до зменшення капіталу.

Витрати представляють собою ресурси організації, які відображаються як активи (в активі бухгалтерського балансу) і в майбутньому повинні принести дохід.

Збитки являють собою витрати, які ні в поточному, ні в наступному періоді не призведуть до утворення доходів.

Собівартість продукції (робіт, послуг) являє собою вартісну оцінку використаних у процесі виробництва продукції (робіт, послуг) природних ресурсів, сировини, матеріалів, енергії, засобів і предметів праці, послуг інших організацій та оплату праці працівників, а також інших витрат на її виробництво і реалізацію.

Витрати організації залежно від їх характеру, умов здійснення та напрямків діяльності організації поділяються на витрати по звичайних видах діяльності та інші витрати.

До витрат за звичайними видами діяльності відносяться витрати, пов'язані з виготовленням продукції і продажем продукції, придбанням і продажем товарів, а також витрати, пов'язані з виконанням робіт, наданням послуг.

До інших витрат відносяться: витрати по здачі майна в оренду (якщо такі операції не є предметом звичайної діяльності організації); щодо участі в статутних капіталах інших організацій; пов'язані з вибуттям майна; відсотки за користування грошовими коштами; по оплаті послуг кредитних організацій і т. д.

Витрати визнаються в бухгалтерському обліку при наявності таких умов:

- витрати здійснюються за конкретним договором відповідно до вимог законодавчих і нормативних актів;

- сума витрат може бути визначена;

- у результаті конкретної операції сума економічних вигод буде зменшена.

Витрати по звичайних видах діяльності, тобто собівартість продукції (робіт, послуг), формуються з двох складових:

- витрат, пов'язаних з придбанням сировини, матеріалів, товарів та інших матеріально-виробничих запасів;

- витрат, що виникають безпосередньо в процесі переробки матеріально-виробничих запасів для цілей виробництва продукції, виконання робіт і надання послуг та їх продажу, а також продажу товарів (витрати по утриманню та експлуатації основних засобів та інших необоротних активів, а також за підтримання їх у робочому стані, комерційні, управлінські витрати та ін). Це так звані конверсійні витрати.

До управлінських (адміністративних) витрат відносяться витрати на управління організацією в цілому. Вони безпосередньо не пов'язані з виробництвом і не залежать від його обсягів і є витратами звітного періоду. До управлінських витрат належать заробітна плата адміністрації, утримання адміністративних приміщень і т. д.

До комерційних витрат (витрат на продаж)

належать витрати, пов'язані з просуванням товарів на ринок, доведенням їх до покупця, дослідженням ринку. Це транспортні витрати і витрати на упаковку, рекламу, проведення маркетингових досліджень і т. п.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Загальна схема обліку витрат на виробництво
Облік витрат на придбання обладнання, що не потребує монтажу, інструменту та інвентарю; обладнання, що вимагає монтажу, але призначеного для постійного запасу
Характеристика рахунків з обліку витрат на виробництво
Облік витрат на будівельні і монтажні роботи
Облік витрат на придбання обладнання, зданого в монтаж
Аналіз витрат і собівартості продукції
Класифікація витрат, що включаються в собівартість продукції. Планування собівартості
ПЛАНУВАННЯ ВИТРАТ І СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ ТА ПОСЛУГ
Метод калькулювання витрат на якість.
Аналіз собівартості окремих видів продукції за статтями калькуляції
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси