Меню
Головна
 
Головна arrow Бухгалтерський облік і аудит arrow Міжнародні стандарти фінансової звітності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Переоцінка амортизації

1. Метод пропорційного зміни.

Переоцінка амортизації пропорційно зміні балансової вартості активу до вирахування зносу таким чином, щоб після переоцінки балансова вартість дорівнювала його переоціненої вартості.

2. Метод списання.

Переоцінка амортизації шляхом списання з балансової вартості активу до вирахування зносу з подальшою переоцінкою результату.

Дооцінка основних засобів кредитується на рахунок "Резерв переоцінки", а уцінки списується на витрати. Розглянемо приклад.

ПРИКЛАД 3.3

Умови: Первісна вартість ОЗ (ПС) дорівнює 6500 дол. Накопичена амортизація (НА) - 1200 дол.

Завдання: Зробити переоцінку амортизації пропорційним методом і методом списання у разі, якщо проведена дооцінка ОЗ балансова вартість після дооцінки склала 6600 дол.

Рішення:

Пропорційний метод

Балансова вартість до дооцінки ОЗ становила:

БС = 6500 дол. - 1200 дол. = 5300 дол.

Коефіцієнт дооцінки (Кд) = 6600 дол. / 5300 дол. = 66/53.

Після дооцінки:

ПС = 6500 дол. x 66/53 = 8094 дол.

НЛ = 1200 дол. x 66/53 = 1494 дол.

БС = 6600 дол.

У бухгалтерському обліку робляться наступні проводки:

Дт ОС 1594 дол. (8094 - 6500);

Кт Амортизація ОС 294 дол. (1494 - 1200);

Кт Резерв переоцінки 1300 дол. (6600 - 6500 + 1200).

Метод списання

При методі списання накопичена амортизація дорівнює нулю.

Після дооцінки:

ПС = 6600 дол.

НА = 0.

БС = 6600 дол.

У бухгалтерському обліку робляться наступні проводки:

Дт ОС 10 дол. (6600 - 6500);

Кт Амортизація ОС 1200 дол.;

Кт Резерв переоцінки 1300 дол. (6600 - 6500 + 1200).

Розглянутий приклад наочно ілюструє той факт, що незалежно від застосовуваного методу переоцінена вартість ОЗ буде однакова.

При визнання збитку від знецінення ОЗ застосовується міжнародний стандарт IAS 36 "Знецінення активів". Проілюструємо схему переоцінки амортизації при уцінці ОС прикладом.

ПРИКЛАД 3.4

Умови: Первісна вартість ОЗ (ПС) дорівнює 6500 дол. Накопичена амортизація (НА) - 1200 дол.

Завдання: Зробити переоцінку амортизації пропорційним методом і методом списання у разі, якщо проведена уцінка ОС і балансова вартість після уцінки склала 5000 дол.

Рішення:

Пропорційний метод

Балансова вартість до уцінки ОЗ становила: БС = 6500 дол. - 1200 дол. = 5300 дол.

Коефіцієнт уцінки (Ку) = 5000 дол. / 5300 дол. = 50/53.

Після уцінки:

ПС = 6500 дол. x 50/53 = 6132 дол.

НА = 1200 дол. x 50/53 = (1132) дол.

БС = 5000 дол.

У бухгалтерському обліку робляться наступні проводки:

Дт Амортизація ОЗ 68 дол. (1200 - 1132);

Дт Витрати 300 дол. (5300 - 5000);

Кт ОС 368 дол. (6500 - 6132).

Метод списання

При методі списання накопичена амортизація дорівнює нулю.

Після уцінки:

ПС = 5000 дол.

НА = 0.

БС = 5000 дол.

У бухгалтерському обліку робляться наступні проводки:

Дт Амортизація ОС 1200 дол.;

Дт Витрати 300 дол. (5300 - 5000);

Кт ОС 1500 дол. (6500 - 5000).

Вибуття основних засобів

Якщо підприємство в ході звичайної діяльності регулярно продає об'єкти основних засобів, які воно використане в цілях оренди, іншим сторонам, то воно повинно перевести такі активи запаси за їх балансовою вартістю, коли вони перестають використовуватися в цілях оренди і призначаються для продажу. Дохід від продажу таких активів повинен визнаватися як виручка згідно з МБС (IAS) 18 "Виручка".

Вибуття об'єкта основних засобів може відбуватися різними способами (наприклад, шляхом продажу, укладання договору фінансової оренди або шляхом дарування).

Підіб'ємо підсумок і виявимо відмінності в порядку обліку і відображення у звітності основних засобів у міжнародних і російських стандартах. У російському обліку немає окремого стандарту, що містить обов'язкову процедуру перевірки на знецінення та відображення збитку від знецінення актинов. У ПБУ 6/01 і Положенні з бухгалтерського обліку "Облік нематеріальних активів" (ПБУ 14/2007), затвердженому наказом Мінфіну Росії від 27 грудня 2007 р. № 153н (далі - ПБО 14/2007) є розділи, які стосуються переоцінки активів, яка проводиться регулярно при виборі в обліковій політиці умови проведення щорічної переоцінки. Пунктом 15 ПБО 6/01 пропонується вибір при формуванні облікової політики одного з двох підходів в оцінці ОС, а саме, або регулярна переоцінка, або оцінка за первісною вартістю. Це відмінність МСФЗ від ПБО також є досить суттєвим. Норма обов'язкової переоцінки активів та відображення у звітності достовірної картини стану активів робить облік відповідно до МСФЗ прозорим, тобто реально відображає фінансовий стан компанії на звітну дату. Вибір облікової політики в російському обліку щорічної переоцінки основних засобів та визнання збитків від знецінення дозволить зблизити російський облік та МСФЗ і істотно спростити трансформацію звітності.

Порівняння методики нарахування амортизації за правилами російського і міжнародного обліку показує, що основна відмінність полягає в тому, що в РФ застосовуються законодавчі норми строків корисного використання об'єктів, у той час як за МСФЗ компанії дозволяється самостійно встановлювати цей термін. Розходження при визначенні вартості, що амортизується в МСФЗ шляхом вирахування ліквідаційної вартості з первісної (переоціненої) вартості легко усувається шляхом прийняття допущення в обліковій політиці, що ліквідаційна вартість мінімальна, тобто дорівнює нулю. Методи нарахування амортизації відмінностей немає, якщо взяти до уваги, що російський метод "суми чисел років" - це не що інше, як списання вартості пропорційно яким-небудь критерієм, у якому обраний критерій - це кількість років корисного використання.

Вимоги до розкриття інформації

У фінансовій звітності повинна розкриватися наступна інформація для кожного виду ОС:

- основи оцінки балансової вартості - балансова вартість та накопичена амортизація (разом з накопиченими збитками від зменшення корисності) на початок і кінець періоду;

- вивірка балансової вартості за станом на початок і кінець періоду, що відображає надходження, вибуття, придбання через об'єднання підприємств;

- збитки від зменшення корисності, визнані у відповідності зі стандартом IAS 36.

Вибір методу амортизації та оцінки строку корисної служби активів є предметом професійного судження, тому необхідно розкривати:

- величину амортизації, незалежно від того, визнана вона у звіті про сукупні доходи або у складі первісної вартості інших активів протягом періоду;

- величину накопиченої амортизації на кінець звітного періоду.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Амортизація основних фондів
Переоцінка основних засобів
Облік переоцінки основних засобів
Нарахування амортизації
Знос і амортизація нерухомості
Облік вибуття основних засобів
Облік вибуття основних засобів, нематеріальних та непроизведенных активів
Облік ремонтів основних засобів
Аналіз складу, структури, динаміки і стану основних засобів
Аналіз основних засобів
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси