Меню
Головна
 
Головна arrow Бухгалтерський облік і аудит arrow Аудит
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Лекція I. Теоретичні основи аудиту

Лекція 1. Аудиторська діяльність: поняття, цілі, завдання

Теоретико-методичні основи аудиторської діяльності

Аудит являє собою функціональну науку про методи і прийоми незалежного фінансового контролю. Він взаємопов'язаний з такими функціональними науками, як бухгалтерський облік (фінансовий і управлінський), аналіз господарської діяльності за даними обліку і звітності, оперативне управління (регулювання, координація і моніторинг планів), фінансовий контроль, включаючи різні його форми. В систему фінансового контролю аудит входить як незалежний фінансовий контроль поряд з іншими складовими: загальнодержавним фінансовим контролем, бюджетно-фінансових, відомчим фінансовим контролем, суспільним контролем.

Аудит як наука являє собою систему знань про методи і прийоми незалежного фінансового контролю. Аудит як практика - вид управлінської діяльності, який зводиться до незалежного фінансового контролю ведення бухгалтерського обліку та оцінці бухгалтерської (фінансової) звітності. Отже, саме принцип незалежності визначає основну сутність аудиту, цим він відрізняється від інших видів контролю і є самостійної наукової (навчальної) дисципліною і практикою.

Предметом аудиту є одна з основних функцій управління, один із видів суспільно необхідної діяльності щодо забезпечення користувачів достовірною інформацією бухгалтерської (фінансової) звітності аудируемого особи для прийняття рішень користувачами цієї звітності, тобто забезпечується зворотній зв'язок між економічними суб'єктами і користувачами.

Об'єктом аудиту є бухгалтерська (фінансова) звітність організацій і відображення в ній підсумкової виробничо-господарської діяльності організацій. Така звітність є найбільш важливим об'єктом аудиту, але не може обмежувати аудит при вивченні господарської діяльності аудіруемих осіб

Аудиторський фінансовий контроль здійснюють суб'єкти контролю (аудиторські організації та індивідуальні аудитори), суспільний статус, права, обов'язки і відповідальність яких суворо регламентовані законодавчими актами.

Метод аудиту як загальний підхід до дослідження базується, як і в інших науках, на діалектиці. Її основні риси - єдність аналізу і синтезу, вивчення показників в їх взаємозв'язку, в розвитку і т. д., які визначають методологію і методику аудиту. Методологія аудиту як науки приймає форму приписів і норм, в яких фіксуються зміст і послідовність як певних видів діяльності, так і описів фактично виконаної діяльності. Методика аудиту - сукупність спеціальних прийомів, тобто конкретних процедур, розрахунків, математичних моделей, порівнянь, які застосовуються для обґрунтування думки про ступінь достовірності бухгалтерської (фінансової) звітності. Для підтвердження достовірності бухгалтерської (фінансової) звітності необхідно отримати достатні докази з метою формулювання обгрунтованих висновків, у яких міститься думка аудитора.

Аудиторські докази отримують у результаті виконання процедур по суті і проведення тестів засобів внутрішнього контролю.

На відміну від комплексної перевірки, тобто аудиту, дослідження і вивчення окремих елементів, складових частин фінансової звітності або розділів бухгалтерського обліку можна визначити як методику проведення аудиторської перевірки. Слід також відрізняти власне аудит саме бухгалтерської звітності від таких видів "аудиту", як екологічний, управлінський (виробничий), технічний, аудит персоналу, кадровий аудит, аудит ефективності, аудит інтелектуальної власності і т. д.

До теоретичних положень аудиту відносять також постулати і принципи аудиту. Поряд з поняттям "аудит" розрізняють і термін "аудиторська діяльність". У відповідності з Федеральним законом від 30.12.2008 № 307-ΦЗ і світовим досвідом аудиторська діяльність включає три компоненти: аудит, супутні аудиту послуги, інші аудиторські послуги.

Аудит - незалежна перевірка бухгалтерської (фінансової) звітності організацій і ведення бухгалтерського обліку.

Метою аудиту є вираження думки про достовірності фінансової звітності аудіруемих осіб Під достовірністю розуміється ступінь точності даних фінансової звітності, яка дозволяє користувачеві цієї звітності на підставі її даних робити правильні висновки про результати господарської діяльності, фінансовому та майновому положенні аудіруемих осіб і приймати базуються на цих висновках обгрунтовані рішення.

Сутність аудиту полягає не тільки в підтвердження або непідтвердження достовірності бухгалтерської (фінансової) звітності, але і в оцінці ефективності господарської діяльності аудіруемих осіб, їх здатності продовжувати подальшу діяльність, принаймні, протягом наступного за звітним року.

Супутні аудиту послуги - це відмінні від аудиту послуги, перелік яких встановлюється федеральними стандартами аудиторської діяльності. До таких відносяться оглядові перевірки, погоджені процедури, компіляція фінансової звітності (федеральні стандарти№ 24, 30, 31, 33).

Приблизний перелік інших аудиторських послуг містить ч. 7 ст. 1 Федерального закону від 30.12.2008 № 307-ΦЗ:

1) постановка, відновлення і ведення бухгалтерського обліку, складання бухгалтерської (фінансової) звітності, бухгалтерське консультування;

2) податкове консультування, постановка, відновлення і ведення податкового обліку, складання податкових розрахунків і декларацій;

3) аналіз фінансово-господарської діяльності організацій і індивідуальних підприємців, економічне і фінансове консультування;

4) управлінське консультування, зокрема пов'язане з реорганізацією організацій або їх приватизацією;

5) юридична допомога в областях, пов'язаних з аудиторською діяльністю, включаючи консультації з правових питань, представництво інтересів довірителя в цивільному та адміністративному судочинстві, податкових і митних правовідносинах, в органах державної влади та органах місцевого самоврядування;

6) автоматизація бухгалтерського обліку і впровадження інформаційних технологій;

7) оціночна діяльність;

8) розробка й аналіз інвестиційних проектів, складання бізнес-планів;

9) проведення науково-дослідних і експериментальних робіт в областях, пов'язаних з аудиторською діяльністю, і поширення їхніх результатів, у тому числі на паперових і електронних носіях;

10) навчання в областях, пов'язаних з аудиторською діяльністю.

Стандарти аудиторської діяльності являють собою єдині вимоги до порядку здійснення аудиторської діяльності, оформлення та оцінки якості аудиту та супутніх йому послуг, до порядку підготовки аудиторів та оцінки їх кваліфікації.

У процесі створення системи російського аудиту були розроблені концептуальні основи його розвитку, що увійшли в концепцію розвитку бухгалтерського обліку та звітності в Російській Федерації на середньострокову перспективу.

У Концепції розвитку бухгалтерського обліку та звітності в Російській Федерації на середньострокову перспективу (див. наказ Мінфіну Росії від 01.07.2004 № 180) зазначено, що аудит як форма незалежної перевірки бухгалтерської звітності господарюючих суб'єктів особами, що володіють необхідною кваліфікацією і наділені необхідними повноваженнями, має стати основою системи фінансового контролю.

Передумовами дієвості концепції аудиту є:

- якісні стандарти аудиторської діяльності, що відповідають міжнародним стандартам аудиту;

- чіткі правила незалежності аудиторських організацій і аудиторів;

- непорушне дотримання аудиторських організацій та аудиторів Кодексу етики аудиторів Росії (схвалений Радою з аудиторської діяльності при Мінфіні Росії (протокол від 31.05.2007 № 56);

- єдині кваліфікаційні вимоги до аудиторів незалежно від того, в якій галузі чи сфері економіки вони ведуть діяльність;

- високий кваліфікаційний рівень (в тому числі в сфері міжнародних стандартів фінансової звітності) аудиторів, що забезпечується системою атестації та підвищення кваліфікації, включаючи кваліфікаційний іспит;

- контроль якості роботи аудиторських організацій та аудиторів з боку перш за все професійних громадських об'єднань;

- ефективна система державно-громадського нагляду за аудиторськими організаціями і аудиторами.

Аудиторські стандарти є основною нормативною правовою базою аудиторської діяльності. В даний час існують дві групи таких стандартів: міжнародні та національні.

Розглянуті основи теорії аудиту не є вичерпними, проте визначають основні напрями його реформування, що дозволяють уникнути протиріч і помилок у ході розвитку всієї системи фінансового контролю в Російській Федерації.

Аудиторська діяльність - діяльність з проведення аудиту і надання аудиторських послуг, здійснювана аудиторськими організаціями, індивідуальними аудиторами.

Аудитор (від лат. auditor - слухач, учень, послідовник) - особа, що перевіряє стан фінансово-господарської діяльності підприємства за певний період. Аудитор відрізняється від ревізора по своїй суті: по підходу до перевірки документації; взаємин з клієнтом; висновками, зробленими за результатами перевірки, і т. д. Аудит значно ширше таких понять, як ревізія і контроль. Він забезпечує не тільки перевірку достовірності фінансових показників, але і, що не менш важливо, розробку пропозицій по оптимізації господарської діяльності з метою раціоналізації витрат і збільшення прибутку. Аудиторська діяльність, крім перевірок, що передбачає надання супутніх та інших послуг: ведення і відновлення обліку, консультації з питань ведення обліку, оподатковування, навчання й ін (див. 1.5).

Відомий американський фахівець в області теорії і практики аудита професор Дж. Робертсон підкреслює, що аудит - це діяльність, спрямована на зменшення підприємницького ризику. На його думку, аудит сприяє зменшенню до прийнятного рівня інформаційного ризику для користувачів фінансових звітів. Можна приблизно підрахувати (спрогнозувати) цей ризик і визначити імовірність сприятливих подій. У той же час підприємницький ризик компанії (фірми, організації) прямого впливу на аудиторові і не надає.

Аудит відрізняється від судово-бухгалтерської експертизи. Відмінність полягає в тому, що аудит - це незалежна перевірка, а судово-бухгалтерська експертиза здійснюється за рішенням судових органів. Специфіка судово-бухгалтерської експертизи виявляється в її процесуально-правовій формі, що забезпечує одержання джерела доказів і застосуванні експертних знань в області бухгалтерського обліку в ході судового дослідження скоєних господарських операцій. Аудит існує незалежно від наявності або відсутності кримінальної або цивільного процесу, у той час як судово-бухгалтерська експертиза пе може існувати поза кримінальної або арбітражного справи, оскільки являє собою процесуально-правову форму (правову сторону даного виду експертизи).

Аудитор може бути притягнутий як експерта-бухгалтера при проведенні судово-бухгалтерської експертизи. Експерт як самостійна процесуальна фігура, кваліфікований фахівець в області бухгалтерського обліку і контролю самостійно визначає методи дослідження, тому що несе відповідальність за обґрунтованість своїх висновків. КК не передбачає будь-яких обмежень для аудиторів-фахівців у виконанні своїх професійних обов'язків.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Теоретичні основи вивчення конфліктів
Теоретичні основи сімейного насильства
Теоретичні основи
Цілі та завдання аудиторської діяльності. Її класифікація
Про корупцію в аудиторській діяльності
Стандарти аудиторської діяльності
Теоретико-методологічні основи конфліктології
Стандарти аудиторської діяльності
Введення (теоретико-методологічні основи курсу)
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси