Меню
Головна
 
Головна arrow Медицина arrow Фізична культура
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Лекція 1 ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА В ЗАГАЛЬНОКУЛЬТУРНОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ

Мета і завдання фізичного виховання

Фізичне виховання є невід'ємною складовою частиною навчання і професійної підготовки студентів. Воно спрямоване на зміцнення здоров'я, поліпшення фізичної і професійно-прикладної підготовленості студентів.

Фізичне виховання здійснюється комплексно в тісному взаємозв'язку навчальних занять, тренувань у спортивних секціях, оздоровчих групах, клубах за видами спорту і самостійних занять студентів. Важливим також є участь студентів у спортивно-масових заходах у позанавчальний час.

Велике значення має теоретичний розділ навчальної програми, у якому передбачено освоєння студентами знань з використання засобів фізичного виховання для збереження і зміцнення здоров'я, підтримання на високому рівні розумової працездатності, профілактики захворювань, придбання навичок самоконтролю в процесі занять фізичними вправами.

Мета фізичного виховання студентів - формування фізичної культури особистості.

Для досягнення поставленої мети передбачається рішення наступних виховних, освітніх, розвиваючих і оздоровчих завдань:

- формування усвідомленого розуміння соціальної ролі фізичної культури в розвитку особистості і підготовки її до професійної діяльності;

- оволодіння цілісною системою знань науково-біологічних і практичних засад фізичної культури і здорового способу життя;

- формування мотиваційно-ціннісного ставлення до фізичної культури, здорового способу життя, фізичного самовдосконалення і самовиховання, потреби в регулярних заняттях фізичними вправами і спортом;

- оволодіння системою практичних умінь і навичок, що забезпечують збереження і зміцнення здоров'я, психічне благополуччя;

- розвиток і вдосконалення психофізичних здібностей, якостей і властивостей особистості, самовизначення у фізичній культурі;

- забезпечення загальної і професійно-прикладної фізичної підготовленості, що визначає фізичну готовність студента до майбутньої професії;

- придбання досвіду творчого використання фізкультурно-спортивної діяльності в побуті, в сім'ї і на виробництві для досягнення життєвих і професійних цілей.

Основні поняття, терміни фізичної культури

Вивчення будь-якої дисципліни, як правило, починається з освоєння її понятійного апарату, тобто зі специфічних професійних термінів і понять. Поняття - це основна форма людського мислення, що встановлює однозначне тлумачення того чи іншого терміна, висловлюючи при цьому найбільш істотні сторони, властивості або ознаки певного об'єкта (явища).

Фізична культура - це частина загальної культури суспільства, спрямована на зміцнення та підвищення рівня здоров'я, всебічний розвиток фізичних здібностей і їх використання в суспільній практиці та повсякденному житті.

Фізичне виховання - це педагогічний процес, вид виховання, специфічним змістом якого є навчання рухам, виховання фізичних якостей, оволодіння спеціальними знаннями, формування усвідомленої потреби в заняттях фізичними вправами.

Фізичний розвиток - процес зміни і вдосконалення природних морфологічних і функціональних властивостей організму людини (довжина, маса тіла, окружність грудної клітки, життєва ємність легень та ін) протягом його життя. Фізичний розвиток керовано. З допомогою фізичних вправ, різних видів спорту, раціонального харчування, режиму праці і відпочинку можна змінювати в необхідному напрямку різні показники фізичного розвитку. В основі управління фізичним розвитком лежить біологічний закон упражняемости і закон єдності форм і функцій організму. Крім того, фізичний розвиток певною мірою зумовлено і законами спадковості, які необхідно враховувати як фактори, що сприяють або, навпаки, перешкоджають фізичному вдосконаленню людини.

Поняття "фізична досконалість" узагальнює уявлення про оптимальну міру гармонійного фізичного розвитку під всебічної фізичної підготовленості людини. Причому мається на увазі, що ця міра оптимально відповідає вимогам трудової, спортивної та інших сфер життєдіяльності, висловлює досить високий ступінь розвитку індивідуальної фізичної обдарованості і відповідає закономірностям довголітнього збереження міцного здоров'я.

Тренування (англ. training - вправа) - у вузькому розумінні - повторне виконання фізичної вправи в цілях досягнення найбільш високого результату; у широкому - педагогічний процес, що включає навчання спортсменів спортивної техніки і тактики, розвиток фізичних здібностей.

Тренованість - ступінь функціонального пристосування організму пред'являються до тренувальних навантажень, що формується в результаті систематичних занять фізичними вправами.

Фізичні вправи - це руху або дії, які використовуються для розвитку фізичних здібностей (якостей), органів та систем, для формування і вдосконалення рухових навичок.

Фізична рекреація (від лат. recreatio - відновлення) - це процес використання фізичних вправ, а також видів спорту в спрощених формах для активного відпочинку, отримання задоволення від цього процесу, розваги, перемикання з одного виду діяльності на інший, відволікання від звичайних видів трудової, побутової, спортивної, військової діяльності.

Рухова реабілітація - це цілеспрямований процес використання фізичних вправ для відновлення або компенсації частково або тимчасово втрачених рухових здібностей, лікування травм і їх наслідків.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Засоби професійно-прикладної фізичної підготовки студентів
ПРОФЕСІЙНО-ПРИКЛАДНА ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА
Фізична культура особистості студента
Завдання і зміст виховання фізичної культури
ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
Засоби фізичного виховання
Основні засоби виховання фізичної культури
Виробнича фізична культура, її мета та завдання
Фізична культура і спорт у вільний час
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси