Меню
Головна
 
Головна arrow Менеджмент arrow Міжнародний менеджмент
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Лекція I. Основи міжнародного менеджменту

Лекція 1. Світовий ринок

Основні концепції міжнародної торгівлі

Класична політекономія виходить з того, що свобода торгівлі є необхідною умовою для розвитку всіх інших економічних свобод. Свобода торгівлі забезпечує вільний перелив капіталу і робочої сили між галузями, завдяки чому відбувається оптимізація економічної структури суспільства. В умовах свободи торгівлі кожна ресурс прагне зайняти своє оптимальне положення в ринковій системі, при якому його використання буде давати максимум результатів при мінімумі витрат. Свобода торгівлі є основним принципом теорії і практики ринкової економіки.

Міжнародна торгівля товарами здійснювалася з давніх часів: і в епоху рабовласництва, і при феодалізмі. Тоді в міжнародний обмін надходила лише невелика частина продуктів, що виробляються, головним чином предмети розкоші (ювелірні прикраси, дорогі тканини), прянощі і т. і. В той період становлення досить сталих торговельних зв'язків сприяло подоланню внутрішньої феодальної роздробленості.

Зростання капіталістичних відносин, перехід від натурального господарства до товарно-грошовим відносинам дали потужний поштовх розвитку міжнародної торгівлі. Разом з створенням національних держав, формуванням національних ринків і національних господарств відбувається розвиток продуктивних сил і розширення виробничих зв'язків між національними господарствами.

Прогрес у розвитку продуктивних сил, що виразилися як у збільшенні масштабів виробництва, так і в покращанні умов транспортування товарів, створивши можливість для розширення міжнародної торгівлі.

Розвиток великого машинного виробництва стало основою для появи якісно нових засобів транспорту, зв'язку, комунікацій.

Індустріалізація, поява і розвиток великомасштабного виробництва, нових галузей і видів виробництв підсилюють необхідність зовнішньоторговельного обміну, так як, з одного боку, різко зростає попит на різні види палива, сировини і матеріалів, а з іншого - промислове виробництво розширюється понад ємності внутрішніх національних ринків.

Національне виробництво приймає все більш спеціалізований характер, все більше зростає роль зовнішніх ринків та зовнішньої торгівлі. Зовнішня торгівля приносить вигоду, так як дозволяє країні експортувати ті товари, у виробництві яких використовуються ресурси, що є в даній країні в порівняльному достатку. У той же час країна виграє, імпортуючи такі товари, для виробництва яких потрібно було б затратити багато гравії тепло обмежених для ніс ресурсів. Зовнішня торгівля дає можливість країні спеціалізуватися на більш вузькому наборі товарів, приносячи ефект економії на великому масштабі виробництва.

У великій залежності від зовнішніх виробничих зв'язків перебувають країни, які мають невеликі територію і чисельність населення. Вони не мають можливості організувати масове виробництво всієї сучасної продукції. У міру підвищення рівня економічного розвитку ступінь залежності цих країн від зовнішніх зв'язків буде підвищуватися, так як в економіці все більшу питому вагу займають нові і новітні наукоємні та високотехнологічні виробництва, розвиток яких у цих країнах можливо лише на базі участі у міжнародній спеціалізації та кооперуванні.

Теоретичні пояснення і обґрунтування причин існування, розвитку та підвищення ролі торгівлі між країнами почали формуватися в період становлення капіталістичного виробництва.

Історично світове господарство склалося на початку XX ст. у результаті включення у світогосподарські зв'язки більшої частини країн світу. До цього часу був закінчений територіальний розділ світу, в світовому господарстві сформувалися два полюси. На одному з них перебували індустріально розвинені країни Заходу, а на іншому полюсі їх колонії - аграрно-сировинні придатки. Включення цих країн у світові господарські відносини фактично відбулося не стільки в зв'язку з потребами власного розвитку, скільки стало продуктом експансії капіталістичного способу виробництва. Сформоване таким чином світове господарство набуло структуру, у якій є центр і периферія. І це поклало початок багатьом нинішнім глобальних проблем та суперечностей.

З самого початку склалися два принципових підходи до міжнародної торгівлі: свобода торгівлі та протекціонізм.

Перший підхід передбачає свободу торгівлі, здійснення її без обмежень; другий - обгрунтовує державне втручання в міжнародний товарообіг в цілях сприяння його зростанню з урахуванням інтересів національного господарства.

Теорія міжнародної торгівлі виділяє наступні концепції:

1) меркантилистский підхід;

2) абсолютні та порівняльні переваги А. Сміта і Д. Рікардо;

3) теорію факторів виробництва та їх взаємозв'язки;

4) концепцію життєвого циклу товару;

5) теорію конкуренції М. Портера.

Всі ці концепції, за винятком першої, відстоюють принцип вільної торгівлі.

Раннє напрям теорії міжнародної торгівлі на стадії занепаду феодалізму і зародження капіталістичних відносин (XV-XVI ст.) пов'язують з економічним ученням меркантилістів, в якому вони зробили спробу визначити зміст зовнішньої торгівлі, сформулювати її мету.

Концепція меркантилістів виходить з тези про визначальну роль сфери обігу, що лежить в основі їх поглядів. Представники меркантилізму (Т. Мен, А. Монкретьен) вважали, що найважливішим завданням держави є множення його золотих запасів, а зовнішня торгівля повинна насамперед забезпечувати отримання золота. Це досягається перевищенням експорту товарів над їх імпортом, активним торговельним балансом.

А. Сміт послідовно виступав проти меркантилізму. У розумінні А. Сміта джерело багатства - праця, а один із способів підвищити ефективність праці - стимулювання поділу праці, яке можна забезпечити вільним переливом виробничих ресурсів між галузями як на національному, так і на інтернаціональному рівні. По Сміту міжнародний поділ праці веде до його економії.

Вчення А. Сміта про свободу торгівлі було розвинене Д. Рікардо у теорію порівняльних витрат, яка доводить вигідність міжнародної спеціалізації праці. Достатньо мати порівняльну перевагу по витратах на одиницю товару щодо закордону. А. Сміт і Д. Рікардо обгрунтували і сформулювали положення про абсолютні та відносні переваги країн, пов'язаних з розходженням витрат виробництва, витрат праці.

Подальший розвиток теорії засноване на застосуванні вчення про фактори виробництва (основоположник його Ж. Б. Сей), головні з яких - земля, капітал і праця визначають для країни можливі переваги у міжнародному обміні. Сучасні концепції (Б. Олін, Е. Хекшер) уточнюють такий підхід, підкреслюючи неоднорідність основних факторів, роль цін, попиту і пропозиції. У підсумку кожна країна повинна використовувати свої вигоди, вивозячи ті товари, у виробництві яких вона має переваги, і ввозячи ті, яких немає.

Концепція життєвого циклу товару передбачає виробництво високотехнологічних та наукомістких товарів спочатку тільки в країні розробника з подальшим розвитком експорту в інші країни, а потім перехід до імпорту даних товарів з останніх. Життєвий цикл товару з урахуванням міжнародного обміну подовжується і підвищує економічну репутацію країни в міжнародній торгівлі.

Теорія конкуренції пов'язує включення країни і окремої фірми в міжнародну торгівлю з умовами конкуренції, переваги у конкурентоспроможності своїх товарів, що надходять на зовнішній ринок. Доктрина подібності країн пояснює переважне розвиток міжнародної торгівлі між однаковими країнами, в тому числі передовими, великим взаємопроникненням їх ринків.

Коротка характеристика основних концепцій міжнародної торгівлі представлена в табл. 1.1.

Таблиця 1.1. Основні концепції міжнародної торгівлі

Концепції міжнародної торгівлі

Коротка характеристика

Меркантилистский підхід

Мета міжнародної торгівлі - збільшення золотих запасів держави, яке повинно забезпечуватися за рахунок перевищення експорту товарів над їх імпортом

Абсолютні і порівняльні переваги

На міжнародному ринку необхідно прагнути торгувати товарами, при виробництві яких держава має перевагу за витратами праці щодо закордону

Теорія факторів виробництва та їх взаємозв'язки

На міжнародному ринку необхідно прагнути продавати ті товари, у виробництві яких країна має переваги (по одному і більше чинників), і купувати тз, за якими їх немає

Концепція життєвого циклу товару

Збільшення життєвого циклу товару за рахунок переведення його виробництва (на стадії зрілості) в країни з більш дешевими факторами виробництва для подальшого імпорту цих товарів

Теорія конкуренції Майкла Портера

В основі успішної діяльності на міжнародному ринку лежать конкурентні переваги компаній

Міжнародний поділ праці є об'єктивною основою науково-технічних, виробничих, торговельно-економічних зв'язків між усіма країнами світу. Саме на його основі інтернаціоналізація виробництва розгортається як глобальний процес.

Міжнародний поділ праці - вищий ступінь суспільного територіального поділу праці між країнами, що спирається на стійку, економічну спеціалізацію виробництва окремих країн на тих чи інших видах продукції і веде до взаємного обміну результатами виробництва між ними у визначених кількісних і якісних співвідношеннях.

Міжнародний поділ праці формує міжнародні пропорції в галузевому і територіальному аспектах.

Міжнародний поділ праці - результат багатовікового розвитку продуктивних сил, поглиблення національного поділу праці, поступового втягування нових національних виробництв в мінливу систему світогосподарських зв'язків.

Саме міжнародний поділ праці є найважливішою матеріальною передумовою налагодження плідної економічної взаємодії всіх держав. Воно є основою світового господарства, що дозволяє йому прогресувати у своєму розвитку, створювати передумови для більш повного розвитку загальних економічних законів, прояв яких і дає підставу говорити про існування світового господарства.

Основним спонукальним мотивом міжнародного поділу праці для всіх країн світу є їхнє прагнення до одержання економічних вигод шляхом використання закону вартості, який проявляється у відмінностях між національною та інтернаціональною вартістю виробництва.

Реалізація переваг міжнародного поділу праці забезпечує будь-якій країні при сприятливих умовах одержання різниці між національною та інтернаціональною вартістю експортованих товарів і послуг, а також економію внутрішніх витрат шляхом відмовлення від національного виробництва товарів і послуг за рахунок більш дешевого імпорту.

До загальнолюдських спонукальних мотивів до участі в міжнародному поділі праці, використанню його можливостей відноситься необхідність вирішення глобальних проблем людства спільними зусиллями всіх країн світу: від охорони навколишнього середовища та вирішення продовольчої проблеми до освоєння космосу.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Системи екологічного менеджменту на основі міжнародних стандартів ISO серії 14000
Інтегровані системи менеджменту на основі міжнародних стандартів
Методологічні основи менеджменту
Галузеві аспекти розвитку сучасної світової економіки
СИСТЕМА СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ
Світовий ринок і міжнародна торгівля
Міжнародні торгово-економічні зв'язки Великобританії
Концепції управління у роздрібній торгівлі
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси