Меню
Головна
 
Головна arrow Інвестування arrow Інноваційний менеджмент
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Інноваційний менеджмент в системі наук про управлінні: предмет, функції, проблематика

Сутність інноваційного процесу. Інноваційний процес як об'єкт управління. Зміст інноваційної діяльності. Предмет інноваційного менеджменту. Функції та методи інноваційного менеджменту.

Інноваційний процес в економічній теорії трактується як система взаємопов'язаних етапів, стадій, дій, процесів, що відтворюють нове знання, яке трансформується в результаті активності господарюючих суб'єктів і економічних інститутів в нову продукцію, послугу, форму організації та управління, що володіють новизною, практичне застосування яких у процесі їх комерціалізації приносить прибуток і задовольняє нові суспільні потреби.

Інноваційний процес інтегрує потенціал науки, техніки, підприємництва, він охоплює комплекс відносин між економічними агентами, що виникає на різних стадіях відтворення інновацій - від виникнення ідеї до перетворення її в матеріальний або нематеріальний актив виробництва і комерційної реалізації інновації.

Як процес здійснення інновацій він являє собою сукупність виконаних у визначеній послідовності наукових, технологічних, виробничих, організаційних, фінансових і комерційних заходів, що приводять до інновацій.

Таким чином, інноваційний процес слід розуміти як розробку нововведень, їх матеріалізацію, дифузійне поширення і використання на ринку у вигляді технологій, продуктів, послуг.

В умовах ринкової економіки більшість невдач з виведенням інновацій на ринок пов'язане з тим, що нововведення виникають спочатку як результат отримання нових знань, досягнень науки і техніки, а не ідентифікації їх продуцентом потреб економіки, ринкового попиту. Проте покупцям нововведення - агентам ринку - необхідні не "нове знання", а новий конкурентний товар, що приносить прибуток.

Тому інноваційний процес повинен починатися з пошуку (або створення) нових потреб і потім генерації ідей, на підставі яких можливе створення інновацій, їх комерціалізація і висновок на конкурентні ринки товарів і послуг. Ці завдання як раз і є предметним полем інноваційного менеджменту.

Інноваційний менеджмент в системі наук про управління, подібно будь-якій іншій науці, відрізняється насамперед своїм предметом і методами.

Предметом інноваційного менеджменту як науки є процес управління змінами в технологічному базисі праці і виробництва і пов'язаних з ними процесах обміну і споживання, в системі економічних і соціальних інститутів, що забезпечують впровадження і просування інновацій на ринок.

Інноваційний менеджмент охоплює весь зміст процесів управління інноваціями в організації (підприємстві, фірмі) або будь-який інший локалізованої організаційно-економічній системі (галузі, виробничому кластері, територіально-виробничому комплексі, вільній економічній зоні тощо).

Виділяються два види інноваційного менеджменту - функціональний (оперативний) і стратегічний.

Функціональний менеджмент сконцентрований на конкретних заходах з управління розробкою, її впровадженням, виробництвом і комерціалізацією.

Стратегічний менеджмент орієнтований на розробку і реалізацію довгострокових завдань управління, планування стратегій зміни в технологічних і організаційно-структурних підсистемах економіки у відповідь на зміну зовнішнього конкурентного середовища, зовнішні виклики та загрози.

Об'єктом інноваційного менеджменту виступають процеси якісного зміни технічного базису праці і виробництва інституційних, організаційно - економічних і соціальних технологій, тобто сукупність заходів і форм діяльності, що мають на меті практичне використання нововведень і нововведень, їх просування на ринок.

Інноваційна діяльність за своєю предметною формою включає науково-дослідну, проектно-конструкторську, проектно-маркетингову, внедричну та організаційно-управлінську діяльність, охоплюючи, таким чином, всі фази інноваційного циклу.

У зміст поняття інноваційного менеджменту слід також включати сукупність матеріально-речових і організаційно-інституціональних умов управлінської діяльності, а також кадрову, інформаційну складову, інфраструктуру її підтримки.

В структуру основних компонентів інноваційного процесу як об'єкта управління входять:

o результати закінчених досліджень, дослідно-конструкторських робіт та інших науково-технічних видів діяльності, які виступають у формі відкриттів, раціоналізаторських пропозицій, методик, інструментальних засобів маркетингових технологій тощо;

o результати трансформації науково-технічної розробки у новий або удосконалений продукт і послугу, які реалізуються на ринку;

o інфраструктура комерціалізації інновацій (впроваджувальні фірми, венчурні фонди, технопарки, бізнес-інкубатори, страхові фонди тощо);

o результати дифузії інновацій - розповсюдження їх в суміжних галузях виробництва і послуг, масове освоєння інновацій в галузях виробництва та соціальній сфері.

Таким чином, інноваційний менеджмент як наука - це цілісна система наукових знань про принципи, методи і форми управління інноваційними процесами в організації або будь-якої локальної соціально-економічній або організаційно-виробничій системі.

В інноваційному менеджменті використовується вся сукупність науково-прикладних та інструментальних методів аналізу та впливу на внутрішню і зовнішню середу організації - системний, структурно-функціональний, маркетинговий, процесний метод змін за результатами, методи та інструментарій параметричних оцінок ефективності управління, методи прогнозування (метод Форсайта) та інші широко використовуються в економічній науці методи аналізу, оцінки, моніторингу, планування, прогнозування і контролю.

Виходячи з предмета (предметної області) та методів інноваційного менеджменту функції інноваційного менеджменту можна представити наступним чином:

o функція прогнозування - розробка стратегій і пріоритетів розвитку та зростання організації, виробництва нових товарів і послуг, виробничих, економічних і соціальних технологій;

o функція планування - розробка стратегій та заходів щодо експансії в нові галузі економіки, нові ринки, підвищення якості та конкурентоспроможності товарів і послуг;

o функція адаптації до умов зовнішнього середовища - аналіз макроекономічної та ринкової кон'юнктури, поведінки конкурентів, місткості ринків, обсягів продажу тощо, а також розробка на цій основі стратегій адаптації до змін зовнішніх умов діяльності організації;

o функція модернізації внутрішнього середовища - оцінка конкурентних переваг, умов, факторів і методів підвищення ефективності використання ресурсів та виробничої бази організації з метою підвищення її конкурентоспроможності на галузевих ринках;

o функція мотивації корпоративної солідарності та поведінки персоналу - розробка заходів по підвищенню корпоративної відповідальності та творчої активності персоналу організації на всіх рівнях ієрархії управління;

o функція контролю - моніторинг виконання місії організації, зростання вартості бізнесу та конкурентоспроможності на світових, національних і регіональних ринках; здійснення контролю за виконавською, технологічною дисципліною та якістю робіт.

Основна, ключова, завдання інноваційного менеджменту, таким чином, полягає в забезпеченні розробки та реалізації ефективних стратегій безперервного оновлення інноваційних ресурсів організації, створення необхідних інституційних, організаційно-економічних і соціальних умов для підтримання високої інноваційної активності організації у виробництві та комерціалізації продуктових і услуговых інновацій, просування їх на світові конкурентні ринки.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Концептуальні підходи до науки про менеджмент: теорія, предмет, методологія, методи менеджменту
Предмет сучасної філософії науки
Педагогіка в системі наук про людину
Фінансовий менеджмент та його місце в управлінні підприємством
Місце предмета "світова економіка" в системі економічних наук
ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В РОЛІ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ
1 Ст.. Поняття предмета науки управління людськими ресурсами
Цілі, завдання і функції інноваційного менеджменту
СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ СТВОРЕННЯМ І РОЗВИТКОМ ЕФЕКТИВНОГО ІННОВАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
Методологічні основи інноваційного менеджменту
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси