Меню
Головна
 
Головна arrow Бухгалтерський облік і аудит arrow Внутрішній аудит
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Види внутрішнього аудиту

У міжнародній і російській практиці здійснення внутрішнього аудиту існує класифікація його видів. Основою класифікації є функціональний ознака. Огляд економічної літератури та дослідження авторів дозволили представити класифікацію напрямів внутрішнього аудиту.

Операційний аудит. Передумовами виділення даного напрямку є те, що звичайна та інша діяльність всередині організації відбувається в рамках двох систем, одна з яких - операційна (організаційна), побудована для досягнення заданих цілей. Інша являє собою систему внутрішнього контролю, якому піддається створена операційна (організаційна) система. Вона включає в себе політику управління, процедури, правила, інструкції, бюджети та інші локальні акти, системи обліку, внутрішню й зовнішню звітність.

Різновидом операційного аудиту є функціональний, організаційний і спеціальний.

Предметною областю функціонального (міжфункціональних) внутрішнього аудиту є перевірка і оцінка виконання своїх функцій структурними підрозділами господарюючого суб'єкта. Завдання здійснення міжфункціональних внутрішнього аудиту дещо ширше. Їх реалізація спрямована не тільки на перевірку і оцінку функції структурних підрозділів, а й на аналіз взаємозв'язку і взаємодії.

Організаційний аудит перевіряє всю діяльність господарюючого суб'єкта в цілому і його структурних підрозділі зокрема.

Спеціальний аудит проводиться по мірі необхідності адміністрацією господарюючого суб'єкта.

Сьогодні вчені дають подальшу деталізацію операційного аудиту, виділяючи в якості окремих напрямків аудит цільових програм, аудит кризового господарюючого суб'єкта, аудит інвестиційних проектів, економічний аудит.

Виходячи зі змісту функції управління, виділяють напрямок управлінського аудиту, що здійснюється в інтересах керівництва господарюючого суб'єкта та в інтересах власників.

Управлінський аудит, що здійснюється в інтересах керівництва, спрямований на обслуговування потреб адміністративного апарату управління організацією, а також на його забезпечення об'єктивної, достовірної та іншою інформацією про діяльність господарюючого суб'єкта. Даний вид аудиту дозволяє дати оцінку відповідності процедур і методів, що застосовуються в організації, її цілей та визначити можливості їх подальшого розвитку. При застосуванні управлінського аудиту даного напрямку можна виявити недоліки функцій і механізму управління, визначити потребу в кадровому складі з позицій принципу безперервності діяльності організації. Метою управлінського аудиту, що здійснюється в інтересах власників, є інформаційне забезпечення ефективної організації управління діяльністю господарюючого суб'єкта. Проведення даного виду внутрішнього аудиту обов'язково проводиться обирається згідно із законом органом - ревізійною комісією або незалежним аудитором.

Різновидом даного напрямку аудиту є внутрішньофірмовий.

Внутрішньофірмовий аудит організовується організацією в інтересах се власників і регламентована внутрішніми локальними актами з дотримання встановленого порядку ведення бухгалтерського та податкового обліку, схоронності активів та зобов'язань, оцінки надійності функціонування системи внутрішнього контролю. При застосуванні такого виду внутрішнього аудиту необхідно відзначити, що він виконується в момент здійснення і документального оформлення фактів господарської діяльності. Такий напрям внутрішнього аудиту дозволяє своєчасно виявити недоліки в роботі та попереджати їх, розробивши план контрольних заходів.

В даний час практичну значимість набуває соціальний аудит. Він являє собою аудит персоналу. Його результати спрямовані на діагностику підвищення ефективності управлінського персоналу всіх рівнів управління, формування та використання трудового потенціалу в реальних умовах здійснення діяльності організації.

Аудит результатів являє собою перевірку методів функціонування організації для оцінки рентабельності та ефективності виробництва, доходів, витрат і отримання результатів.

Виходячи зі змісту контрольної функції внутрішнього аудиту, виділяють аудит системи бухгалтерського обліку та аудит доцільності та ефективності господарської діяльності.

Внутрішній аудит системи бухгалтерського обліку передбачає проведення перевірки та оцінки функціонування окремих елементів системи бухгалтерського обліку аудируемого особи. При реалізації даного напрямку внутрішнього аудиту основна увага приділяється результатами минулих аудиторських та податкових перевірок. Такий підхід дозволяє своєчасно виявити спотворення та помилки в обліковій інформації і направляє працівників бухгалтерської служби на кваліфіковане виконання своїх обов'язків. Предметною областю даного напрямку внутрішнього аудиту можна вважати якість виконання посадових обов'язків усіма співробітниками системи бухгалтерського обліку. Крім того, внутрішній аудит системи бухгалтерського обліку спрямований на запобігання фактів розкрадання, шахрайства, фальсифікації, псування та нецільового використання матеріальних, фінансових, трудових та інформаційних ресурсів.

Внутрішній аудит доцільності та ефективності здійснюється шляхом перевірки складових елементів системи внутрішнього контролю і оцінки їх надійності. Проводячи аналіз окремих показників поточної, фінансової та інвестиційної діяльності господарюючого суб'єкта, результати внутрішнього аудиту дозволяють зробити висновки про якість управління аудируемого липа.

Реалізація консультаційної функції внутрішнього аудиту дозволяє виділити і його інші напрямки.

Виділення консультаційного напрямки внутрішнього аудиту значно розширює його сутність та предметну область. При здійсненні такого аудиту передбачається участь внутрішніх аудиторів у постановці бухгалтерського і податкового обліку, розробці облікової політики, документообігу, консультаціях працівників щодо здійснення різних фактів господарської діяльності, з питань застосування окремих нормативних і локальних актів, розробці програм та проведення семінарів підвищення кваліфікації персоналу та багатьом іншим проблемам, що виникають у результаті функціонування будь-якого господарюючого суб'єкта.

Основним напралением організаційно-технологічного внутрішнього аудиту є визначення доцільності функціонування різних структурних ланок, систем управління і виробничого процесу господарюючого суб'єкта. Метою дослідження є сукупність організаційних і технічних предметних технологій, застосовуваних системою управління господарюючого суб'єкта.

Здійснення всебічного аудиту системи управління господарюючого суб'єкта направлено на проведення більш глибокого контролю його звичайної й іншої діяльності. Проведення такого аналізу дає змогу внутрішнім аудиторам виділити сильні і слабкі сторони поточної, фінансової та інвестиційної діяльності, оцінити фінансову стійкість, ліквідність і платоспроможність організації, спрогнозувати перспективи її розвитку.

Лудит видів діяльності передбачає об'єктивне обстеження й всебічний аналіз певних видів діяльності, областей бізнесу або бізнес-проектів з метою виявлення можливостей поліпшення поточної, фінансової та інвестиційної діяльності.

Аудит на відповідність приписам виражає процедури аудиторського контролю на предмет дотримання:

o встановлених зовнішніми повноважними органами законів, нормативних актів, стандартів, правил, методик;

o запропонованих органами управління формальних правил, технічних завдань.

Лудит на відповідність доцільності виражає процедури аудиторського контролю :л діяльністю посадових осіб (суб'єктів управління) на предмет доцільності, раціональності, розумності, обґрунтованості та корисності прийняті ними рішення.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Управління внутрішніх аудитів
Підготовка до проведення внутрішнього аудиту
Процедури та методи внутрішнього аудиту
Організація служби внутрішнього аудиту
Внутрішній аудит як форма фінансового контролю
Внутрішній аудит бізнес-процесів
Організаційний статус відділу внутрішнього аудиту
Посадові інструкції внутрішніх аудиторів. Порядок їх розробки і затвердження
Взаємодія зовнішнього та внутрішнього аудиту
Види ризиків внутрішнього аудиту
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси