Меню
Головна
 
Головна arrow Фінанси arrow Фінансовий менеджмент
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Аналітичні показники грошових потоків

Аналіз грошових потоків за даними звіту про рух грошових коштів дозволяє оцінити фінансову силу підприємства. Основним показником, використовуваним вході такого аналізу, є чистий приплив (відплив) грошових коштів від операційної (поточної) діяльності (NCF). Він служить індикатором успішності фінансово-господарської діяльності підприємства. Темп приросту NCF характеризує масштаби зростання фінансового потенціалу підприємства. З одного боку, це рівень прибутковості, досягнутий за минулі звітні періоди, який дозволяє зробити висновки про тенденції подальшого розвитку підприємства. Саме це цікавить фінансового аналітика. З іншого боку, NCF характеризує інвестиційну активність підприємства та його здатність відповідати за своїми зобов'язаннями перед кредиторами і власниками капіталу

Такий аналіз грошових потоків на базі фінансових показників може бути використаний як при оперативному, так і стратегічному фінансовому плануванні. Якщо в рамках короткострокового періоду (від місяця до кварталу) порівняно легко спрогнозувати і спланувати надходження і виплати грошових коштів, то при середньостроковому плановому періоді (від кварталу до півроку) і довгострокове (більше одного року) виходять з виразно заданих співвідношень між майном і зобов'язаннями. Ліквідність у цьому випадку також відстежується шляхом зіставлення розрахованих наростаючим підсумком виплат і надходжень грошових коштів.

Аналітичні показники грошових потоків доповнюють стандартні показники фінансового аналізу. Вони зіставляють грошові потоки і різні показники діяльності підприємства.

Показники ліквідності

Покриття відсотків грошовим потоком (times interested earnings under CF) розраховується як відношення чистого грошового потоку підприємства (net cash flow), NCF до суми виплачених за період відсотків за користування позиковими засобами /:

Даний показник доповнює традиційно розраховується показник покриття відсотків TIE2. Він дозволяє зрозуміти, скільки можна здійснити виплат відсотків за рахунок чистого грошового потоку, і якою мірою міг би знизитися чистий грошовий потік без шкоди для виконання зобов'язань перед кредитором по виплаті відсотків за використання його коштів. На відміну від традиційного цей показник дозволяє уникнути спотворень за рахунок усунення з розрахунку витрат, не пов'язаних з рухом грошових коштів (наприклад, амортизаційних відрахувань), і "неліквідних" доходів (наприклад, підвищення балансової вартості основних засобів в результаті переоцінки).

Можливості покриття довгострокової кредиторської заборгованості характеризує потенціал самофінансування (self-funding potential):

де div - сума виплачених за період дивідендів; LTD - довгострокові зобов'язання.

Динаміка ступеня заборгованості (total liabilities degree) або її погашення в перспективі залежить від здатності підприємства тільки сплачувати відсотки, але і повертати основну суму боргу:

Цей показник характеризує число періодів (років), по закінченні яких за рахунок чистого грошового потоку (як правило, за вирахуванням дивідендів, відсотків і податків, тобто за рахунок власних коштів) будуть повністю погашені борги. Під боргами може розумітися як вся сума позик, кредитів і кредиторської заборгованості, так і тільки короткострокова. Чим менше показник ступеня заборгованості, тим підприємство може вважатися більш ліквідним. Для кредитора цей показник визначає ризик кредитування.

Для вітчизняних аналітиків даний показник має особливе значення при прогнозі платоспроможності підприємства. В його основі лежить припущення про те, що в кризовій ситуації зростають борги у зв'язку з проблемами збуту, і одночасно знижується чистий грошовий потік у зв'язку з скороченням виручки від реалізації майна (при прямому методі розрахунку) і зниженням річного прибутку (при непрямому методі).

Якщо є в запасі ліквідні кошти можна використати на погашення боргів, то розраховують показник ступеня заборгованості-нетто

де LA - ліквідні активи (кошти), які можуть бути спрямовані на погашення боргів.

Щоб отримати уявлення про те, якою мірою підприємство здатне відповідати за своїми зобов'язаннями перед власниками капіталу щодо виплати дивідендів виходячи з досягнутого фінансово-господарського результату поточної діяльності, розраховують показник покриття дивідендів за всіма видами акцій (dividends earnings):

Цей показник може бути розрахований як для загальної суми виплачуваних дивідендів, так і для дивідендів за визначеними категоріями акцій, наприклад звичайним.

Показники покриття дивідендів розраховують на основі чистого грошового потоку, визначеного за даними річного звіту підприємства. Якщо дивідендна політика підприємства стабільна, для розрахунку цих показників можна використовувати поточні дані про виплачуються дивіденди. В іншому випадку потрібно виходити з прогнозованих даних про майбутні виплати дивідендів.

Інвестиційні показники

Оскільки інтенсивність інвестиційних вкладень різна рік від року, аналізувати інвестиційні показники доцільно не за один який-небудь господарський рік, а за кілька років.

Здатність підприємства здійснювати інвестиції, не залучаючи зовнішніх джерел фінансування, відображає показник ступеня покриття інвестиційних вкладень (investments coverage degree):

де 77 - загальна сума інвестицій.

Коли для оцінки можливостей фінансування інвестиційних вкладень використовується приплив грошових коштів від скорочення колишніх інвестицій (наприклад, продажу обладнання, частини підприємства або частини обігових коштів), то можна розрахувати ступінь покриття чистих інвестицій {інвестицій-нетто):

де TNI - сума інвестицій-нетто.

Щоб визначити величину скорочення інвестиційних вкладень як джерела фінансування нових інвестиційних проектів, треба протиставити оттокам грошових коштів у зв'язку з новими інвестиціями притоки грошових коштів від скорочення колишніх інвестиційних вкладень. Такі притоки забезпечуються шляхом вивільнення фінансових коштів, омертвленных в окремих видах майна.

На практиці часто розраховують і показник, що відображає частку амортизаційних відрахувань у загальній величині грошового потоку. Зниження в динаміці цього показника, розрахованого в частках одиниці або у відсотках, розглядається як позитивна тенденція.

Показники ефективності

Визначити, яка частина виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) знаходиться в розпорядженні підприємства для самофінансування, виплати дивідендів і боргів, можна за часткою грошового потоку у виручці від реалізації

З допомогою цього показника можна оцінити майбутній фінансовий потенціал підприємства залежно від тенденції зростання або зниження виручки від реалізації продукції (робіт, послуг).

Показники фінансової політики підприємства

Якщо в ході аналізу зіставити відображені у звіті про рух грошових коштів внутрішні і зовнішні джерела фінансування, то можна отримати уявлення про фінансову політику та про відносному значенні кожного такого джерела для підприємства.

Під загальною величиною зовнішнього фінансування розуміється сумарний приплив грошових коштів у результаті одержання додаткових коштів шляхом збільшення позикового капіталу та розміщення акціонерного капіталу серед акціонерів та інших суб'єктів, тобто збільшення власного капіталу. Чистий грошовий потік розглядається як джерело внутрішнього фінансування.

Проаналізувавши обсяг і часовий аспект використаних джерел фінансування, можна зробити висновок про стан даного підприємства на ринку капіталу.

Крім всіх джерел фінансових коштів аналітик може проаналізувати окремо структуру зовнішнього фінансування. Для цього можна розрахувати один з наступних показників:

o частку власного джерела зовнішнього фінансування в загальній сумі зовнішнього фінансування;

o частку позикового джерела зовнішнього фінансування в загальній сумі зовнішнього фінансування;

o співвідношення власних і позикових джерел зовнішнього фінансування.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Показник грошового потоку в обліковій моделі аналізу. Від сукупного грошового потоку до вільного грошового потоку
Аналіз показників і фінансових коефіцієнтів, які розраховуються на основі грошових потоків
Формування та класифікація грошових потоків
Система показників ліквідності
Показники поточної платоспроможності і ліквідності
Показники сільськогосподарського виробництва
Показники сільськогосподарського виробництва
Макроекономічні показники розвитку інвестиційного ринку
Показники, що характеризують інвестиційну діяльність
Поняття ефективності та її основні показники
Коригування показників фінансової (бухгалтерської) звітності з метою відображення ринкової вартості активів підприємства
Показники та фактори фінансової неспроможності підприємства
Показники сільськогосподарського виробництва
 
Предмети
-->
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси
Пошук