Меню
Головна
 
Головна arrow Бухгалтерський облік і аудит arrow Бухгалтерська (фінансова) звітність
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Підготовка до звіту як необхідна умова для успішного його формування

Бухгалтерська звітність є завершальним етапом облікового процесу. Органічний зв'язок між бухгалтерським обліком і звітністю встановлюється в тому випадку, коли отримуються в обліку підсумкові дані вливаються у відповідні форми звітності у вигляді синтезованих показників.

У зв'язку з цим підготовка до складання бухгалтерської звітності є важливою і необхідною умовою для успішного його формування. Слід враховувати, що під підготовкою в даному випадку розуміється не тільки використання вже зроблених записів на рахунках бухгалтерського обліку, але і проведення аналізу фінансово-господарської діяльності, а також підготовка різного роду іншої інформації для формулювання основних розділів пояснювальної записки. Перед складанням звітності слід:

- провести інвентаризацію майна і заборгованостей господарюючого суб'єкта;

- внести виправлення в облік, якщо в ньому були допущені помилки;

- провести реформацію балансу;

- відобразити ті чи інші операції, які відбулися після 31 грудня звітного року (події після звітної дати й умовні факти господарської діяльності). Якщо відображення цих операцій знову торкнеться рахунки обліку інших доходів і витрат, то внести додаткові записи для коригування раніше зроблених записів по реформації балансу;

- підготувати інформацію про оціночних і умовних зобов'язаннях (активах);

- підготувати інформацію про операції з пов'язаними сторонами;

- підготувати інформацію за сегментами;

- підготувати інформацію про природоохоронних заходах.

Інвентаризація майна - важливий елемент бухгалтерського обліку

Інвентаризація майна - це звірка даних бухгалтерського обліку з фактичною наявністю майна в офісі, на складі, у відокремленому підрозділі господарюючого суб'єкта. Проводячи інвентаризацію майна, також переслідують мету перевірки його стану. Це дає можливість виявити непридатний до подальшого використання майна і перепродати іншим господарюючим суб'єктам за договірними цінами, або списати з бухгалтерського балансу як прийшло в непридатність.

Інвентаризація фінансових зобов'язань - це звірення заборгованостей, які відображені в бухгалтерському обліку, з даними договорів, актів здачі-приймання, податковими деклараціями і т. д.

Перед проведенням інвентаризації в першу чергу оформляють наказ керівника про проведення інвентаризації, а потім зареєструють його в журналі. Для цих документів передбачені спеціальні форми № ІНВ-22 і ІНВ-23.

Членами комісії можуть бути працівники адміністрації, бухгалтерської служби та інші фахівці, які здатні оцінити стан майна і зобов'язань організації. Крім того, в наказі вказують, які саме майно і зобов'язання буде інвентаризувати комісія.

Перед початком інвентаризації бухгалтер повинен представити комісії дані бухгалтерського обліку, в яких зафіксовані перелік і вартість майна господарюючого суб'єкта. В регістрах обліку повинні бути наступні дані:

- дата та найменування тієї чи іншої господарської операції;

- її сума;

- залишки по рахунках бухгалтерського обліку на початок та кінець року.

Керівник інвентаризаційної комісії зобов'язаний завізувати прибуткові та видаткові документи і зробити в них запис "до інвентаризації на (дата)".

На підставі цих документів комісія визначає вартість майна і зобов'язань організації до початку інвентаризації. Ці дані заносять в інвентаризаційні описи і акти (графа "За даними бухгалтерського обліку").

Інвентаризаційний опис (акт) - це документ, у якому відображають результати інвентаризації. Для кожного виду майна оформляють свою форму. Наприклад, при інвентаризації готівки заповнюють акт за формою № ІНВ-15, товарів або матеріалів - опис за формою № ІНВ-3 і т. д.

Інвентаризацію майна проводять за участю матеріально-відповідальних осіб (комірників, касирів і т. д.). З цих працівників беруть розписки у тому, що надійшли цінності оприбутковані, відпущені - списані і всі первинні документи по ним здані в бухгалтерію.

Опис підписують усі члени комісії та працівники, відповідальні за збереження майна. Якщо в документі не буде хоча б однієї необхідної підпису, результати інвентаризації можуть визнати недійсними. Опис зберігають у архіві організації не менше п'яти років.

Фактичне наявність перебуває в організації майна при інвентаризації перевіряють шляхом підрахунку, зважування, обміру. Для цього членів комісії необхідно забезпечити помічниками для зважування та переміщення вантажів і необхідними механізмами (вагами, контрольно-вимірювальними приладами тощо).

Якщо інвентаризація проводиться протягом декількох днів, то складські приміщення після відходу комісії щоразу опечатуються.

Основне завдання інвентаризації - з'ясувати, чи збігаються дані бухгалтерського обліку з фактичною наявністю тих чи інших цінностей (сумою заборгованостей), щоб забезпечити достовірність даних звітності.

Слід звернути увагу на наступне: перевірити потрібно не тільки майно, що належить організації. Інвентаризації також підлягають цінності, обліковані на позабалансових рахунках, права власності на які у організації немає (наприклад, орендовані основні засоби; товари, отримані на відповідальне зберігання; матеріали, прийняті в переробку тощо).

Дату інвентаризації визначає керівник господарюючого суб'єкта за погодженням з головним бухгалтером. Зазвичай її проводять за станом на 1 жовтня або 1 грудня звітного року. До цього терміну бухгалтерія повинна встигнути підготувати документи для інвентаризаційної комісії, та у працівників цієї служби буде час, щоб внести виправлення в облік до здачі річного балансу.

Інвентаризацію основних засобів дозволено проводити один раз у три роки, а бібліотечних фондів - один раз у п'ять років. Торговельні організації звіряють наявність на своїх складах товарів, як правило, не рідше одного разу в квартал. Так і раптову перевірку каси рекомендується робити з такою ж періодичністю.

Крім річної інвентаризації звірку майна з даними обліку господарюючий суб'єкт повинен проводити і в інших випадках:

- при зміні матеріально-відповідальних осіб;

- при встановленні фактів розкрадання, зловживання чи псування цінностей;

- у разі стихійних лих та інших надзвичайних ситуацій в місці розташування майна організації;

- при ліквідації (реорганізації) організації.

До початку інвентаризації основних засобів слід перевірити:

- заповнені інвентарні картки, книги та опису;

- чи є техпаспорта та інша технічна документація на основні засоби;

- чи є документи на на здані або взяті в оренду або на зберігання основні засоби.

Якщо цих документів немає, їх необхідно терміново оформити.

В ході ревізії комісія повинна оглянути об'єкти і внести в опису повне їх найменування, призначення, інвентарні номери, основні експлуатаційні і технічні показники. При інвентаризації об'єктів нерухомості слід переконатися, що у господарюючого суб'єкта є документи, що підтверджують право власності на них.

Якщо в ході інвентаризації комісія виявляє об'єкт основних засобів, який не врахований у бухгалтерських документах, то в описі слід зробити запис про його найменування, технічні характеристики та матеріалах, з яких він виготовлений. Такі об'єкти оцінюють за ринковими цінами, а знос визначають за фактичним технічним станом (експертним шляхом). Відомості про оцінку і знос оформляють актами.

Всю інформацію по основним засобам інвентаризаційна комісія записує в опис (форма № ІНВ-1). Об'єкти заносять у опису в відповідності з їх прямим призначенням. Якщо основний засіб було реконструйовано, модернізовано або переобладнаний, після чого змінилось його призначення, то об'єкт вноситься до опису в відповідності з новим призначенням.

Якщо у господарюючого суб'єкта є група однотипних об'єктів (верстати, інструмент, господарський інвентар тощо), яка записана в картці групового обліку, в описі наводять назву цієї групи вказують кількість предметів в ній.

Машини, обладнання та транспортні засоби, навпаки, заносять у опису індивідуально, вказавши їх заводські номери (по техпаспорту виробника), рік випуску, призначення, потужність і т. д.

Інвентаризацію основних засобів, які в період її проведення знаходяться поза організації (наприклад, усі види транспорту, що перебувають у рейсі або на капітальному ремонті), проводять до моменту їх тимчасового вибуття.

Якщо при ревізії виявлені основні засоби, які стали непридатними і їх не можна відновити, то на них складають окремий опис. У ній вказується час введення об'єкта в експлуатацію та причини, які привели його в непридатність (псування, повний знос тощо).

За основними засобами виробничого та невиробничого призначення складають окремі описи. Крім того, окремо оформляють опису за не належать організації основних засобів (орендованим або знаходяться на відповідальному зберіганні). У ній роблять посилання на документи, за якими ці основні засоби перебувають у даного господарюючого суб'єкта.

Звірка наявності матеріально-виробничих запасів здійснюється наступним чином.

Дані про товарах, матеріалах, напівфабрикатах і готовій продукції відображають в описі за формою № ІНВ-3. Там вказують їх види, групи, артикули і сорту. Всі цінності в присутності членів комісії перераховують, перемеривают, переважують. Опис складають у двох примірниках:

- один примірник передають в бухгалтерію для складання слічітельной відомості;

- другий примірник залишається у особи, відповідальної за схоронність цінностей.

У графі "Товарно-матеріальні цінності" опису (стовпець Код (номенклатурний номер)") повинен бути вказаний номенклатурний номер товарно-матеріальних цінностей. Щоб заповнити цю графу, можна скористатися Загальноросійським класифікатором видів економічної діяльності, продукції і послуг (ОК 004-93) або розробити власні кодування.

У графі "Одиниця виміру" проставляють дані з Загальноросійського класифікатора одиниць вимірювання ОК 015-94.

Він затверджений постановою Держкомстату Росії від 26 грудня 1994 р. за № 366.

Товарно-матеріальні цінності, що надходять на підприємство у період ревізії, комірники оприбутковують у присутності комісії за реєстром або товарного звіту вже після інвентаризації. Дані про них заносять до окремого опису "Товарно-матеріальні цінності, що надійшли під час інвентаризації".

Відпущені в період ревізії цінності також відображають в окремій опису "Товарно-матеріальні цінності, відпущені під час інвентаризації". У видаткових документах голова комісії робить відповідну позначку і ставить свій підпис.

До цінностей, що містять дорогоцінні метали або камені, повинен бути прикладений спеціальний паспорт. Його номер вказують у графі "Номер" (стовпець "паспорта").

За відвантаженими, але не оплаченими товарами, які знаходяться на складі фірми, оформляють окрему опис. У ній роблять запис про покупців, найменування товарів, їхньої вартості і датою відвантаження.

В описі, яка заповнена не до кінця, зазвичай ставлять прочерк у вигляді латинської літери "2", це роблять, щоб не можна було дописати туди що-небудь після закінчення інвентаризації. З цією ж метою внизу опису проставляють кількість порядкових номерів з кожної сторінки і загальна кількість одиниць цінностей.

При проведенні інвентаризації каси слід керуватися Положенням Центрального банку Російської Федерації "Про порядок ведення касових операцій з банкнотами і монетою банку Росії на території Російської Федерації" від 12 жовтня 2011 року № 373-П.

В процесі інвентаризації комісія перераховує гроші в касі і звіряє отриману суму з даними касової книги. Крім грошей комісія повинна перевірити збереження грошових документів: цінних паперів, поштових марок, путівок у будинки відпочинку і санаторії, авіаквитків і т. д.

Цінні папери і бланки суворої звітності потрібно перевіряти за видами бланків (наприклад, акції: привілейовані і звичайні, іменні та на пред'явника) та з урахуванням початкових і кінцевих номерів.

Для акту інвентаризації передбачено типовий бланк за формою № ІНВ-15 "Акт інвентаризації готівкових грошових коштів". В акті комісія вказує, скільки готівкових грошей, цінностей та інших документів (марок, чеків, чекових книжок, путівок, авіаквитків, цінних паперів) перебувало в касі в момент проведення ревізії.

Головний бухгалтер організації повинен вказати в акті вартість цінностей у касі з даними бухгалтерського обліку. Тут же вказують номери останнього на дату ревізії прибуткового та видаткового касових ордерів. Зворотний бік акта заповнюють, якщо під час ревізії комісія виявила нестачу чи надлишки цінностей. Рядок Пояснення причин надлишків і недостач" заповнює працівник, відповідальний за схоронність цінностей (касир).

Якщо в результаті інвентаризації було виявлено недостачу, керівник може прийняти наступне рішення:

- по-перше, утримати суму нестачі з матеріально-відповідальної особи;

- по-друге, списати недостачу за рахунок коштів організації (якщо недостачі немає провини касира).

Рішення керівника фіксують на зворотному боці акта.

Іноді касири або керівники фірми зберігають у касі свої особисті заощадження або інші цінності. У таких випадках треба мати на увазі, що не тільки нестача, але і надлишок грошей є порушенням Порядку ведення касових операцій. Такі надлишки, виявлені при інвентаризації, повинні бути вилучені комісією і оприбутковані.

Результати інвентаризації позик, кредитів, боргів перед контрагентами відображають в єдиному акті за формою № ІНВ-17 і спеціальній довідці (Додаток до форми

№ ІНВ-17). Комісія проводить інвентаризацію на підставі договорів, платіжних документів, актів звірки розрахунків, податкових декларацій, звітів і т. д. Комісія повинна визначити терміни виникнення дебіторської і кредиторської заборгованості і можливість її погашення. В акті повинно бути зазначено:

- рахунки бухгалтерського обліку, на яких числиться заборгованість;

- суми заборгованості, узгоджені і не погоджені з дебіторами (кредиторами);

- суми заборгованості, за якими минув строк позовної давності.

Термін позовної давності становить три роки з моменту виникнення заборгованості. Якщо при інвентаризації виявлено заборгованість з вичерпаним терміном позовної давності, то її треба списати з балансу фірми за наказом керівника.

До акта докладають довідку. У довідці відображають: реквізити кожного дебітора або кредитора організації, причину та дату виникнення заборгованості, суму заборгованості.

Після інвентаризації оформлені описи і акти передають в бухгалтерію організації. Якщо з ним будуть мати місце розбіжності між фактичними залишками матеріальних цінностей і залишками за даними бухгалтерського обліку, то суми відхилень заносять в звіряльні відомості.

Для цих відомостей передбачені типові форми. По кожному виду цінностей своя форма. Наприклад, у формі № ІНВ-18 вказують результати інвентаризації основних засобів, у формі № ІНВ-19 - товарно-матеріальних цінностей і т. д. В цих документах відображають суми недостач або надлишків.

Звіряльні відомості складають у двох примірниках:

- один примірник залишається в бухгалтерії;

- другий примірник передається працівнику, відповідальному за збереження даного виду цінностей.

Відомості зберігають у архіві організації п'ять років.

В деяких випадках можна покрити недостачу надлишками аналогічних матеріальних цінностей (пересортування). Взаємозалік надлишків і недостач за пересортицею дозволений лише у виняткових випадках: в одному періоді, що перевіряється, у однієї матеріально-відповідальної особи і по одному найменуванню товарів. Матеріально-відповідальні особи повинні представити комісії пояснення про допущену пересортиці. У слічітельной відомості відображають залік, тобто вказують суму нестач, покриту надлишками.

Іноді може виявитися, що недостачі або надлишки цінностей виникли із-за помилок в бухгалтерському обліку. Наприклад, деякі з них не були оприбутковані. У цій ситуації різницю між обліковими даними та результатами інвентаризації відображають в графі "Відрегульовано за рахунок уточнення записів в обліку". Така графа є в слічітельной відомості № ІНВ-19, призначеної для ревізії товарно-матеріальних цінностей.

Приклад. При інвентаризації в ЗАТ "Стріла", яка торгує автомобільними запчастинами, виявлено: недостача 20 шт. автомобільних дисків "Марс" за ціною 1200 руб. за штуку; надлишок 20 шт. дисків "Пілот" за ціною 1200 руб. за штуку.

В даному випадку виникла пересортиця, тому суму нестачі можна зарахувати надлишками.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Структура та основні умови проведення успішної презентації
Практикум по підготовці консолідованого звіту про фінансовий стан групи
Основні принципи підготовки звіту і презентації результатів дослідження
Фізичне самовиховання і самовдосконалення - необхідна умова здорового способу життя
Крайня необхідність: поняття та умови правомірності заподіяння шкоди. Відміну від необхідної оборони
Особливості проведення інвентаризації окремих видів майна
Інвентаризація майна і зобов'язань
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Елементи методу бухгалтерського обліку. Бухгалтерська процедура
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси