Меню
Головна
 
Головна arrow Економіка arrow Економіка підприємства
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Оздоровлення неспроможного підприємства

Федеральний закон "Про неспроможності (банкрутство)" визначає процедури банкрутства, порядок і умови застосування оздоровчих заходів, гарантії задоволення вимог кредиторів. У законі обумовлені особливості банкрутства містобудівних, сільськогосподарських, фінансових, стратегічних організацій, суб'єктів природних монополій, індивідуальних підприємців, селянських (фермерських) господарств; передбачені спрощені процедури для ліквідується і відсутнього боржника.

Законодавство надає можливість вибору процедури по відношенню до підприємства в залежності від ситуації банкрутства та соціальної значущості боржника. Всі процедури можна об'єднати у дві групи - ліквідаційні та оздоровчі. Вони проводяться або добровільно у формах добровільної ліквідації, досудової санації, мирової угоди та довірчого управління, або примусово - за рішенням арбітражного суду, у формах спостереження, фінансового оздоровлення, зовнішнього управління і конкурсного виробництва. Вибір процедури розглядається як досягнення компромісу між двома цілями - збереженням життєздатності підприємства або підприємця та забезпеченням захисту інтересів кредиторів. Тому всі процедури можна розподілити за шкалою пріоритету інтересів (рис. 29.3).

Рис. 29.3. Розподіл процедур банкрутства за шкалою пріоритету інтересів

Продолжниковские процедури ставлять на перше місце інтереси боржника, а прокредиторські - інтереси кредиторів. До першої групи можна віднести спостереження, санацію, зовнішнє управління і мирова угода; а до другої - фінансове оздоровлення і конкурсне виробництво.

Процедура спостереження - судова. Вона застосовується з метою забезпечення збереження майна боржника (табл. 29.3). Санація є досудової процедури, спрямованої на попередження банкрутства та відновлення платоспроможності боржника. Ту ж мету переслідують судові процедури фінансового оздоровлення і зовнішнього управління. При їх загальної орієнтації на відновлення платоспроможності боржника вони розрізняються пріоритетом інтересів.

Таблиця 29.3. Основні характеристики процедур банкрутства підприємств

Характеристика

Процедури (статті Федерального закону № 127-ФЗ)

Досудова санація (ст. 31)

Довірче управління

Мирова угода (ст. 150-167)

Спостереження (ст. 62-75)

Фінансове оздоровлення (ст. 76-92)

Зовнішнє управління (ст. 93-123)

Конкурсне виробництво (ст. 124-167)

Строк процедури

Встановлюється договором

6 міс.

До 24 міс.

18-24

міс.

6-12 міс.

Відповідальна особа, під керівництвом якого проводиться процедура

Власники майна, засновники, кредитори боржника або інші особи

Довірчий керуючий

Конкурсні кредитори боржника

Арбітражні керуючі

Тимчасовий

керуючий

Адміністративний керуючий

Зовнішній керуючий

Конкурсний керуючий

Основний зміст процедури

Добровільно вживаються заходи по оздоровленню підприємства

Передача засновником управління за договором майна в довірче керування на певний строк

Досягнення компромісної угоди між боржником і кредиторами

Забезпечення схоронності майна боржника, проведення аналізу його фінансового стану і з'ясування причин неспроможності, складання реєстру вимог кредиторів, проведення їх першого засідання

Примусово вживаються заходи по відновленню платоспроможності боржника та погашення його кредиторської заборгованості

Примусово вживаються заходи щодо відновлення платоспроможності боржника

Примусова ліквідація підприємства-банкрута і відповідне задоволення вимог кредиторів

Умови проведення процедури

Законодавчо не регламентуються, а визначаються умовами договору

Надання відступного, обмін вимог на частки у статутному капіталі боржника, конвертація акцій в інші цінні папери, новації, прощення боргу

Зупинення провадження у справах, пов'язаних із стягненням з боржника грошових коштів і розрахунків по виконавчим документам на майнові стягнення, заборону реорганізації підприємства і виплати дивідендів (інших платежів по емісійних цінних паперів); контроль господарських операцій і угод з боку тимчасового керуючого

Припинення повноважень керівника боржника і передача їх конкурсному керуючому, введення мораторію на задоволення вимог кредиторів, заяву відмови від виконання договорів та інших угод боржника, контроль витрат фонду споживання боржника з боку кредиторів

Основні напрямки вжитих заходів

Надання фінансової допомоги в розмірі, достатньому для погашення простроченої заборгованості

Управління майном в інтересах засновника

Виконання зобов'язань підписаної угоди, пошук можливостей задоволення вимог у негрошовій формі, зменшення суми відсотків; участі у мировій угоді третіх осіб, що надають поручительства або гарантії виконання боржником зобов'язань

Збільшення статутного капіталу боржника, обґрунтування пропозиції про можливості або неможливості відновлення його платоспроможності. оцінка вартості його майна

Реалізація плану фінансового оздоровлення, погашення заборгованості згідно з графіком і з урахуванням гарантій банку або державних (муніципальних) органів, наданих під заставу (іпотеку), за дорученням або іншим способом

Реалізація плану зовнішнього управління по відновленню платоспроможності боржника та погашення заборгованості згідно графіку

Визначення черговості погашення заборгованості, формування конкурсної маси, оцінка та продаж майна, розподіл коштів між кредиторами згідно черговості

Фінансове оздоровлення проводиться для погашення заборгованості згідно з узгодженим графіком, тобто кінцева мета цієї процедури полягає в тому, щоб розрахуватися з кредиторами. У той час як зовнішнє управління в першу чергу передбачає відновлення діяльності неспроможного підприємства, а вже потім виведення з мораторію кредиторської заборгованості та її погашення. Примусова ліквідація боржника здійснюється в процесі конкурсного виробництва з метою розмірного задоволення вимог кредиторів. На будь-якій стадії справи про банкрутство може укладатися мирова угода між боржником та кредиторами.

У випадках застосування процедур по відновленню платоспроможності підприємства розробляється план його фінансового оздоровлення. Він передбачає способи одержання боржником коштів, необхідних для задоволення вимог кредиторів відповідно до графіком погашення заборгованості. У плані містяться перелік, економічні обґрунтування і терміни виконання заходів, спрямованих на поліпшення фінансового стану і запобігання банкрутству підприємства, з урахуванням надання права на реструктуризацію кредиторської заборгованості по платежах у федеральний бюджет і (або) державні позабюджетні фонди (табл. 29.4).

У ході процедури зовнішнього управління складається план зовнішнього управління, який передбачає заходи по відновленню платоспроможності боржника, умови і порядок їх виконання, а також витрати на їх реалізацію та інші витрати боржника.

Плани заходів з фінансового оздоровлення і зовнішнього управління містять комплекси оздоровчих заходів, що забезпечують умови для розвитку ефективної діяльності і очищають її від баласту. До складу організаційних заходів можуть входити: перепрофілювання і реструктуризація виробництва; закриття нерентабельних виробництв; стягнення дебіторської заборгованості; продаж частини майна боржника; поступка прав вимоги; виконання його зобов'язань власником майна або третіми особами; збільшення статутного капіталу боржника за рахунок внесків учасників та третіх осіб; розміщення додаткових звичайних акцій боржника, продаж підприємства боржника, заміщення його активів і ін

Таблиця 29.4. Рекомендована структура плану фінансового оздоровлення

Найменування розділу плану

Зміст розділу

1. Резюме

Короткий виклад найважливіших положень, що містяться в плані

2. Загальні відомості про підприємство

Відомості про повне найменування підприємства" його державної реєстрації, юридичну та поштову адресу, контактні телефони, адресу електронної пошти, організаційно-правовій формі, відомчої приналежності, короткої історії створення та діяльності, структури органів управління та їх персональному складі, основних акціонерів (учасників), дочірніх і залежних організаціях, філіях та представництвах; участь у промислових, фінансових групах, холдингах, концернах та асоціаціях та ін

3. Відомості про поточну діяльність підприємства

Відомості про галузі, в якій підприємство здійснює свою діяльність, і нею основних конкурентів; соціально-економічне становище міста (регіону, суб'єкта РФ), на території якої підприємство здійснює свою діяльність; склад і структуру його основних виробничих фондів, завантаженні виробничих і наявність мобілізаційних потужностей: трудовий потенціал: основні види, поточних і планованих обсягах виробництва продукції; джерелах сировини, матеріалів і послуг; фактори, які можуть істотно вплинути на забезпеченість сировиною і матеріалами в період реалізації плану; основні напрями збуту продукції, реструктуризації кредиторської заборгованості за платежами до бюджету і державні позабюджетні фонди; арбітражних розглядах підприємства та ін

4. Аналіз

поточного

фінансового

стану

підприємства

Аналіз активів та пасивів підприємства за три останніх роки (оцінка ефективності формування та використання активів і відповідності сформованих зобов'язань, аналіз причин, що викликали зміну окремих статей балансу та виникнення простроченої кредиторської заборгованості), аналіз фінансових результатів нею діяльності (аналіз структури доходів і витрат підприємства, нею причин збиткової діяльності, визначення точки беззбитковості), аналіз коефіцієнтів, що характеризують фінансово-господарську діяльність підприємства

5. План заходів по фінансовому оздоровленню підприємства

(1) Проект графіка погашення заборгованості з обґрунтуванням можливості забезпечення його виконання, зазначенням джерел виплат і оцінкою зміни платоспроможності у разі надання реструктуризації заборгованості

(2) Цілі та перелік заходів щодо фінансового оздоровлення із зазначенням необхідних ресурсів для їх виконання, джерел фінансування та оцінкою зміни результатів діяльності і платоспроможності підприємства в разі реалізації заходів

(3) Опис системи контролю виконання заходів, аналіз можливості реалізації альтернативних заходів у разі невиконання ключових заходів, передбачених планом

(4) Прогнозні фінансові показники, які характеризують результати виконання заходів: прогноз грошових потоків з урахуванням прогнозних фінансових результатів

6. Додатки до плану

(1) Річна і проміжну бухгалтерську звітність підприємства за останні три роки з необхідними додатками і поясненнями

(2) Аудиторський висновок, що підтверджує достовірність річної бухгалтерської звітності

(3) Статистична, управлінська та інша звітність, що підтверджує дані, наведені в плані

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Досудове оздоровлення
Шляхи оздоровлення грошового обігу та фінансово-кредитної сфери
Зміцнення рубля, оздоровлення фінансово-кредитної сфери
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ НЕСПРОМОЖНОСТІ (БАНКРУТСТВА)
Підприємство в умовах ринкової економіки
ШЛЯХИ ОЗДОРОВЛЕННЯ РОСІЙСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ
ШЛЯХИ ОЗДОРОВЛЕННЯ РОСІЙСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ
Шляхи оздоровлення продуктивного капіталу в Росії
Формування і розвиток корпоративних структур - основний шлях оздоровлення російського суспільства
Фінансові ресурси підприємства
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси